Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ ΦΠ 50€ ΝΠ
Σας προτείνουμε
Τιμή: 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή: 65€ φ.π., 75€ ν.π.
Τιμή: 50€ φ.π., 60€ ν.π.
Τιμή: 60€ φ.π., 70€ ν.π.
Τιμή: 55€ φ.π., 65€ ν.π.
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Συνεργασία: Α. Δανηλάτου

Έκδοση 2006
Σελ.: 268
ISBN: 960-272-345-9
Τιμή: 35€ φ.π., 45€ ν.π.
Περιεχόμενα

KEΦΑΛΑΙΟ Α’ 
Έννοια Σελ. 7
1.- Ορισμός Σελ. 7
2.- Οι ρίζες του θεσμού Σελ. 7
3.- Νομοθεσία Σελ. 8
4.- Περιεχόμενο των διατάξεων Σελ. 9
5.- Σκοπός Σελ. 10
6.- Διαφορά από τον απλό λογαριασμό Σελ. 10
7.- Είδη αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 11
8.- Η έννοια της αποστολής Σελ. 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
Επιμέρους στοιχεία Σελ. 13
Α. Η σύμβαση Σελ. 13
1.- Χαρακτήρας της σύμβασης Σελ. 13
2.- Χαρακτηριστικά της σύμβασης Σελ. 14
3.- Χαρακτηριστικά της βασικής σχέσης την οποία εξυπηρετεί ο αλληλόχρεος λογαριασμός Σελ. 16
4.- Συνένωση αλληλόχρεων λογαριασμών Σελ. 17
5.- Θεώρηση της σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 17
6.- Σχέσεις του αλληλόχρεου λογαριασμού με άλλες συμβάσεις Σελ. 18
Β. Η απαίτηση Σελ. 20
1.- Απαιτήσεις που καταχωρούνται στο λογαριασμό – Χαρακτήρας των εισαγομένων απαιτήσεων Σελ. 20
2.- Τα στάδια της εισαγωγής των απαιτήσεων Σελ. 23
3.- Συνέπειες Σελ. 23
4.- Συνέπειες της απώλειας της αυτοτέλειας της απαίτησης και της αδυναμίας δικαστικής επιδίωξής της ικανοποίησής της Σελ. 25
5.- Διακανονισμός των απαιτήσεων Σελ. 26
6.- Πιστωτικοί τίτλοι Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
Κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 30
1.- Λόγοι του κλεισίματος Σελ. 30
2.- Περιοδικό κλείσιμο και συνέπειες Σελ. 32
3.- Κλείσιμο του λογαριασμού σε περίπτωση που το ένα μέρος είναι εταιρεία Σελ. 33
4.- Ευθύνη του ομορρύθμου εταίρου Σελ. 33
5.- Η εκκαθάριση του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 34
6.- Χαρακτήρας του συμψηφισμού Σελ. 35
7.- Σφάλμα κατά την εκκαθάριση Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
Το υπόλοιπο (κατάλοιπο) του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 37
1.- Αναγνώριση του καταλοίπου Σελ. 37
2.- Ο χαρακτήρας της αναγνώρισης Σελ. 38
3.- Η απαίτηση επί του καταλοίπου Σελ. 39
4.- Σχέση με την αφηρημένη αναγνώριση ή υπόσχεση χρέους Σελ. 40
5.- Αναγνώριση του καταλοίπου σε περίπτωση προσωρινού κλεισίματος του λογαριασμού Σελ. 41
6.- Αμφισβήτηση του υπολοίπου Σελ. 41
7.- Αναδοχή χρέους Σελ. 42
8.-Υπερημερία του δανειστή ως προς την προσφορά της παροχής Σελ. 43
9.- Ειδικότερα θέματα Σελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
Ο Τραπεζικός Αλληλόχρεος Λογαριασμός Σελ. 55
1.- Νομοθετική πρόβλεψη Σελ. 55
2.- Διαφορές του τραπεζικού αλληλόχρεου λογαριασμού από τον μη τραπεζικό Σελ. 56
3.- Οι επιμέρους συμβάσεις Σελ. 57
4.- Το κλείσιμο του λογαριασμού Σελ. 57
5.- Το υπόλοιπο του λογαριασμού και η αναγνώριση του Σελ. 59
6.- Τα λογιστικά βιβλία Σελ. 60
7.- Διαφορά μεταξύ ανοίγματος πιστώσεως που τηρείται σε αλληλόχρεο λογαριασμό και τοκοχρεωλυτικού δανείου Σελ. 61
8.- Τόκοι – Ανατοκισμός Σελ. 61
9.- Τέλος χαρτοσήμου Σελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
Δικονομικά Σελ. 71
1.- Αγωγή Σελ. 71
2.- Η διαταγή πληρωμής Σελ. 78
3.- Η ανακοπή του άρθρου 632 (και 633) ΚΠολΔ Σελ. 81
4.- Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ Σελ. 83
5.- Η ανακοπή του άρθρου 954 ΚΠολΔ Σελ. 84
6. - Αίτηση αναστολής του πλειστηριασμού (άρθρο 1000 ΚΠολΔ) Σελ. 85
ΕΠΙΜΕΤΡΟ Σελ. 86
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Περιεχόμενα Σελ. 91
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  
Η έννοια του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
Επιμέρους στοιχεία Σελ. 115
1.- Η σύμβαση Σελ. 115
2.- Η απαίτηση Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
Κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 131
1.- Είδη Σελ. 131
2.- Λόγοι Σελ. 131
3.- Συνέπειες του περιοδικού κλεισίματος Σελ. 135
4.- Κλείσιμο του λογαριασμού σε περίπτωση που το ένα μέρος είναι εταιρεία - Ευθύνη του ομορρύθμου εταίρου Σελ. 136
5.- Η εκκαθάριση του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 138
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
Το υπόλοιπο (κατάλοιπο) του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 141
1.- Γένεση της ενοχής - Αναγνώριση Σελ. 141
2.- Αναγνώριση σε περίπτωση προσωρινού κλεισίματος του λογαριασμού Σελ. 146
3.- Αμφισβήτηση του υπολοίπου Σελ. 146
4.- Αναγνώριση χρέους Σελ. 148
5.- Τόκοι - ανατοκισμός Σελ. 149
6.- Εγγύηση Σελ. 155
7.- Ενέχυρο Σελ. 169
8.- Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
Ο Τραπεζικός Αλληλόχρεος Λογιαριασμός Σελ. 171
1.- Σύμβαση πίστωσης Σελ. 171
2.- Το κλείσιμο του λογαριασμού Σελ. 174
3.- Τα λογιστικά βιβλία Σελ. 177
4.- Το τοκοχρεωλυτικό δάνειο Σελ. 187
5.- Τόκοι-ανατοκισμός Σελ. 189
6.- Αναγνώριση του καταλοίπου Σελ. 196
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
Δικονομικά Σελ. 199
1.- Στοιχεία της αγωγής για πληρωμή του καταλοίπου Σελ. 199
2.- Απόδειξη Σελ. 205
3.- Παραγραφή Σελ. 209
4.- Καταδολίευση Σελ. 211
5.- Διαταγή Πληρωμής Σελ. 213
6.- Αναγκαστική Εκτέλεση Σελ. 229
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1.- Αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ εμπόρων Σελ. 235
2.- Αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού με εγγυητή Σελ. 237
3.- Αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ ΑΕ Σελ. 239
4.- Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής (I) Σελ. 241
5.- Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής (II) Σελ. 244
6.- Αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ εμπόρου και ΟΕ Σελ. 247
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 249
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Σελ. 263

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Δείτε την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€