Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ ΦΠ 50€ ΝΠ
Σας προτείνουμε
Τιμή: 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή: 65€ φ.π., 75€ ν.π.
Τιμή: 50€ φ.π., 60€ ν.π.
Τιμή: 60€ φ.π., 70€ ν.π.
Τιμή: 55€ φ.π., 65€ ν.π.
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Επιμέλεια: Β. Καράκωστας

Έκδοση 2007
Σελ.: 1472
ISBN: 978-960-272-362-3
Τιμή: 50€ φ.π., 60€ ν.π.
Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 
Συνταγματικό και Νομοθετικό πλαίσιο - Οργανωτικές δομές της εκπαίδευσης 
[1] Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986/2001 
['Αρθρο 16] Σελ. 3
[2] N 1532/1985 
Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα 
['Αρθρα πρώτο, 1-5, 13-15, δεύτερο] Σελ. 6
[3] Ν 2101/1992 
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού 
['Αρθρα μόνο, 28-29, δεύτερο] Σελ. 11
[4] Ν 2413/1996 
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 2-3] Σελ. 14
[5] ΠΔ 147/1976 
Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
['Αρθρο 1] Σελ. 16
[6] N 2986/2002 
Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-6, 9] Σελ. 18
[7] Ν 2817/2000 
Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις 
['Αρθρo 14 παρ. 29 περ. α-ε] Σελ. 35
[8] Ν 3323/2005 
Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 
['Αρθρa 1-6] Σελ. 37
[9] ΠΔ 127/2003 Σελ. 42
Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας 
['Αρθρα 1-7] Σελ. 42
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 53
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Ι. Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιας Εκπαίδευσης 
Σχολεία - Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί 
[10] Ν 1566/1985 
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-18, 21-31, 49-51, 53-55, 57, 59-60, 66, 74-75, 77, 87-89] Σελ. 57
[11] Ν 1431/1984 
Ρύθμιση θεμάτων φορέων κοινωνικής πρόνοιας - παιδικής προστασίας και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 6] Σελ. 169
[12] ΠΔ 200/1998 
Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 
['Αρθρa 1-13] Σελ. 171
[13] ΠΔ 201/1998 
Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 
['Αρθρa 1-15] Σελ. 186
[14] ΠΔ 104/1979 
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως 
['Αρθρα 1-2, 7-8, 14-16, 20-28, 32] Σελ. 219
[15] ΠΔ 60/2006 
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου 
['Αρθρα 1-3, 5-7, 9-14, 16-26, 28-32, 35-39] Σελ. 238
[16] Ν 2986/2002 
Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 14 παρ. 2, 17-18] Σελ. 274
[17] Ν 1966/1991 
Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 8, 9 παρ. 2, 10 παρ. 1, 11, 23] Σελ. 276
[18] Ν 1304/1982 
Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-11, 14-29, 41-42] Σελ. 280
[19] Ν 1824/1988 
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 3-5 παρ. 4-7, 11, 18, 35, 38] Σελ. 303
[20] N 3467/2006 
Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-15, 28] Σελ. 308
[21] ΠΔ 47/2006 
Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
['Αρθρa 1-7] Σελ. 336
[22] Ν 2517/1997 
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 9 παρ. 1-2] Σελ. 340
[23] ΠΔ 50/1996 
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
['Αρθρa 1-17] Σελ. 341
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 370
ΙΙ. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
Ιδιωτικά Σχολεία - Φροντιστήρια - Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί 
[24] Ν 682/1977 
Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων 
['Αρθρa 1-60] Σελ. 373
[25] Ν 1566/1985 
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 62 παρ. 1-3, 5-7] Σελ. 414
[26] Ν 3279/2004 
Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων  
του Υπουργείου Ανάπτυξης 
['Αρθρο 11] Σελ. 417
[27] ΑΝ 2545/1940 
Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων 
['Αρθρα 63-77] Σελ. 421
[28] Ν 3020/2002 
Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Απαγόρευση πραγματοποίησης δοκιμασιών ή προσομοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς» 
['Αρθρa 1, μόνο, 2] Σελ. 430
[29] ΠΔ 211/1994 
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία Φροντιστηρίων, στην παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας και στην απασχόληση ως διευθυντών και διδασκόντων σε Φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52, 58 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
['Αρθρa 1-5]] Σελ. 431
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 433
ΙΙΙ. Οργάνωση και Λειτουργία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 
Εκκλησιαστικά Σχολεία - Φροντιστήρια - Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
[30] N 3432/2006 
Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 
['Αρθρα 1-2, 19, 21, 25, 29, 33] Σελ. 434
[31] Ν 1566/1985 
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 69 παρ. 1-15, 18] Σελ. 440
[32] ΠΔ 407/1998 
Για τη Λειτουργία και τα Αναλυτικά Προγράμματα των Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων 
['Αρθρα 1, 3-7] Σελ. 444
[33] ΠΔ 215/2001 
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου 
['Αρθρα 3-7, 9-11] Σελ. 449
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 455
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
[34] Ν 3475/2006 
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-19, 28] Σελ. 459
[35] Ν 3369/2005 
Συστηματοποίηση της διά βίου μάθησης και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-11, 13, 23] Σελ. 473
[36] Ν 2640/1998 
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-11 παρ. 1-3, 20, 23] Σελ. 491
[37] Ν 1966/1991 
Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 12-16, 23] Σελ. 503
[38] Ν 2009/1992 
Εθνικό Σύστημα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-16, 35] Σελ. 509
[39] N 3432/2006 
Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 
['Αρθρα 13, 20 παρ. 3-6, 33] Σελ. 533
[40] ΠΔ 323/2003 
Αξιολόγηση των μαθητών του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-6, 9-11, 13-24, 26-43, 48] Σελ. 536
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 571
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
[41] Ν 2525/1997 
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-2Α] Σελ. 575
[42] Ν 1351/1983 
Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-4] Σελ. 589
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 606
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Ι. Οργάνωση - Δομή: Σπουδές - Μεταγραφές - Μέριμνα 
[43] Ν 3374/2005 
Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος 
['Αρθρα 1-3, 8-10, 13-17] Σελ. 609
[44] Ν 1268/1982 
Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
['Αρθρα 1-13, 23-25, 29-30, 43, 49, 51] Σελ. 621
[45] Ν 1404/1983 
Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
['Αρθρα 1-3, 7-13, 24-31, 40, 52] Σελ. 654
[46] Ν 2083/1992 
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
['Αρθρα 1, 4-5, 9-26] Σελ. 683
[47] ΠΔ 380/1989 
Οργάνωση και Λειτουργία των Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) 
['Αρθρa1-20] Σελ. 715
[48] Ν 3282/2004 
Mετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1, 4, 6] Σελ. 729
[49] Ν 1966/1991 
Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-7] Σελ. 737
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 744
II. Διδακτικό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
[50] Ν 2530/1997 
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-25, 27] Σελ. 745
[51] Ν 1268/1982 
Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
['Αρθρα 13-21, 31-41, 44-45, 50] Σελ. 771
[52] Ν 2083/1992 
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
['Αρθρα 2-3, 6-8, 28 παρ. 8, 12-19, 27-29, 33] Σελ. 813
[53] Ν 2517/1997 
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-2, 5 παρ. 1, 6, 10-12, 14] Σελ. 838
[54] Ν 1404/1983 
Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
['Αρθρα 15-21, 32-33, 39, 52] Σελ. 847
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 879
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
[55] Ν 4791/1930 
Περί οργανώσεως της Ανωτάτης Σχολής των Καλών Τεχνών 
['Αρθρa 1-12] Σελ. 883
[56] Ν 3813 της 18/19.2.1958 
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οργανώσεως και λειτουργίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και των περί Πανεπιστημίων ισχυουσών διατάξεων 
['Αρθρα 1-11, 13-14, 17] Σελ. 894
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 902
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
[57] N 3432/2006 
Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 
['Αρθρα 3-18, 26-28, 31-33] Σελ. 905
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 937
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
[58] Ν 3187/2003 
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) 
['Αρθρa 1-33] Σελ. 941
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 988
NAYTΙKH ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
[59] Ν 2638/1998 
Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-16, 18-31, 36-38] Σελ. 991
[60] Ν 3153/2003 
Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
['Αρθρα 1-8, 11, 19 παρ. 1, 46] Σελ. 1037
[61] N 3450/2006 
Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 8, 11, 14-15, 19, 31, 34] Σελ. 1043
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 1049
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
[62] Ν 2817/2000 
Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1, 2, 4, 18] Σελ. 1053
[63] Ν 1566/1985 
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 33-34] Σελ. 1077
[64] ΠΔ 60/2006 
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου 
['Αρθρα 27, 39] Σελ. 1081
[65] Ν 2640/1998 
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 12] Σελ. 1085
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 1086
ΘΕΣΜΟΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Ι. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
[66] Ν 2552/1997 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις 
['Αρθρa 1-13] Σελ. 1089
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 1113
ΙΙ. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
[67] ΠΔ 321/1999 
Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
['Αρθρa 1-16] Σελ. 1114
[68] Ν 2158/1993 
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 3-5, 10] Σελ. 1130
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 1135
ΙΙΙ. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
[69] Ν 3328/2005 
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-19, 23] Σελ. 1137
[70] ΠΔ 90/2006 
Κατηγορίες θέσεων, κλάδοι και προσόντα διορισμού του μόνιμου προσωπικού του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
['Αρθρa 1-4] Σελ. 1160
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 1163
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 
Ι. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
[71] Ν 1388/1983 
Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
['Αρθρa 1-31] Σελ. 1167
[72] ΠΔ 193/2004 
Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 
['Αρθρα 1-3, 11-14, 17-18] Σελ. 1210
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 1227
ΙΙ. Εθνική Σχολή Δικαστών 
[73] Ν 2236/1994 
Εθνική Σχολή Δικαστών 
['Αρθρα 2-4, 7] Σελ. 1228
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑTA Σελ. 1243

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Δείτε την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€