Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ φ.π. 50€ ν.π.
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πληροφορίες

Ασφάλεια Συναλλαγών
Με την εγγύηση της Νομικής Βιβλιοθήκης.Μεταφορικά
Δωρεάν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ΠάτραΑμεση παράδοση
Εγγύηση άμεσης παράδοσης εντός 24 ωρών.Τρόποι πληρωμής
Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής


Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Συνεργασία: Θ. Στίγκας

Έκδοση 2011
Σελ.: 2310 + ΧΧVI
ISBN: 978-960-272-904-5
Τιμή: 70€ φ.π., 90€ ν.π.Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α' ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  
[1] Δ της 19.4/1.5.1835 Περί του Εμπορικού Νόμου ['Αρθρα 1, 8-16]Σελ. 3
ΜΕΡΟΣ Β' ΕΜΠΟΡΟΙ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  
Ι. Εμπορικές πράξεις 
[2] ΒΔ της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων ['Αρθρα 1-8]Σελ. 7
ΙI. Επιμελητήρια 
[3] Ν 3419/2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας ['Αρθρα 1-18, 30, 36, 37]Σελ. 11
ΜΕΡΟΣ Γ' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
Ι. Σήματα 
[4] Ν 2239/1994 Περί σημάτων ['Αρθρα 1-39]Σελ. 41
[5] Κανονισμός (ΕΚ) 40/1994 Για το κοινοτικό σήμαΣελ. 63
[6] Ν 2783/2000 Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικού με τη συμφωνία της Μαδρίτης που αφορά τη διεθνή καταχώριση σημάτωνΣελ. 135
IΙ. Ευρεσιτεχνία 
[7] Ν 1733/1987 Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής ΕνέργειαςΣελ. 155
[8] ΠΔ 321/2001 Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεωνΣελ. 186
[9] Ν 2417/1996 Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979Σελ. 192
[10] ΠΔ 259/1997 Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίαςΣελ. 208
V. Διεθνής Ένωση προς προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
[11] Ν 213/1975 Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως των Παρισίων 1883 «Περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας», ως αυτή ανεθεωρήθη εν Στοκχόλμη την 14η Ιουλίου 1967Σελ. 225
VΙI. Αθέμιτος ανταγωνισμός 
[12] Ν 146/1914 Περί αθεμίτου ανταγωνισμούΣελ. 241
VI. Ελεύθερος ανταγωνισμός 
[13] Ν 3959/2011 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 251
[14] Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ['Αρθρα 101-109]Σελ. 307
[15] Κανονισμός (ΕΚ) 2790/1999 Για την εφαρμογή του άρθρου 81 § 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικώνΣελ. 313
[16] Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 Για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της ΣυνθήκηςΣελ. 321
[17] Κανονισμός 139/2004 Για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός Κανονισμός συγκεντρώσεων»)Σελ. 346
[18] Κανονισμός 330/2010 Για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικώνΣελ. 373
ΜΕΡΟΣ Δ' ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
[19] Ν 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα ['Αρθρα 1-72, 77]Σελ. 387
ΜΕΡΟΣ E' ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
Ι. Νομικά πρόσωπα 
[20] Αστικός Κώδικας ['Αρθρα 61-77]Σελ. 455
[21] ΒΔ 19.4/1.5.1835 Περί του Εμπορικού Nόμου ['Αρθρα 18-50]Σελ. 459
II. Προσωπικές Εταιρίες 
[22] Αστικός Κώδικας ['Αρθρα 741-784]Σελ. 463
[23] NΔ της 28.4.1923 Περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων περί εταιριών ['Αρθρο 2]Σελ. 470
[24] N 3190/1955 Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ['Αρθρο 50α]Σελ. 471
IΙΙ. ΕΠΕ 
[25] N 3190/1955 Περί Εταιρειών Περιορισμένης ΕυθύνηςΣελ. 473
IV. Aνώνυμες Εταιρίες 
[26] ΚΝ 2190/1920 Περί Ανωνύμων ΕταιρειώνΣελ. 503
[27] Ν 3156/2003 Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα ['Αρθρα 1-14, 20]Σελ. 714
[28] Ν 3016/2002 Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-11]Σελ. 734
[29] Ν 3853/2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξειςΣελ. 741
V. Ειδικοί εταιρικοί τύποι 
1. Ευρωπαϊκή Εταιρία 
[30] Ν 3412/2005 Πλαίσιο Ρυθμίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΕταιρείαςΣελ. 753
[31] ΠΔ 91/2006 Για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή ΕταιρείαΣελ. 763
2. ΕΟΟΣ 
[32] Κανονισμός (ΕΟΚ) 2137/1985 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.)Σελ. 778
3. Συνεταιρισμοί 
[33] N 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-18]Σελ. 793
[34] ΠΔ 422/1987 Μητρώο αστικών συνεταιρισμών ['Αρθρα 1-8]Σελ. 814
[35] ΠΔ 93/1987 Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών ['Αρθρα 1-16]Σελ. 817
ΜΕΡΟΣ ΣΤ' ΠΤΩΧΕΥΣΗ  
[36] Ν 3588/2007 Πτωχευτικός ΚώδικαςΣελ. 853
[37] ΠΔ 1/1990 Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότηΣελ. 936
[38] Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000 Περί των διαδικασιών αφερεγγυότηταςΣελ. 943
ΜΕΡΟΣ Z' ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  
Ι. Επιταγή 
[39] Ν 5960/1933 Περί ΕπιταγήςΣελ. 981
ΙΙ. Συναλλαγματική & Γραμμάτιο εις διαταγήν 
[40] Ν 5325/1932 Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήνΣελ. 1001
ΙIΙ. Λοιπά αξιόγραφα εις διαταγήν 
[41] ΝΔ 3077/1954 Περί γενικών αποθηκών ['Αρθρα 27-44]Σελ. 1025
ΜΕΡΟΣ H' ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
Ι. Προστασία καταναλωτή 
[42] Ν 2251/1994 Προστασία των καταναλωτώνΣελ. 1037
II. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις συναλλαγές 
[43] ΠΔ 131/2003 Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)Σελ. 1099
[44] ΠΔ 150/2001 Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφέςΣελ. 1111
[45] ΠΔ 166/2003 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγέςΣελ. 1120
 
ΙΙΙ. Συμβάσεις μεσολαβητικών υπηρεσιών 
[46] ΒΔ της 19.4/1.5.1835 Περί του Εμπορικού Νόμου ['Αρθρα 90-107]Σελ. 1125
[47] ΠΔ 219/1991 Περί εμπορικών αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 1129
ΙV. Συμβάσεις παρακαταθήκης 
[48] ΝΔ 3077/1954 Περί γενικών αποθηκών ['Αρθρα 1-2, 21-44]Σελ. 1137
V. Leasing - Factoring - Αλληλόχρεος λογαριασμός 
[49] Ν 1665/1986 Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσηςΣελ. 1151
[50] Ν 1905/1990 Για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-7]Σελ. 1160
[51] Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα ['Αρθρo 112]Σελ. 1165
VΙ. Μεταφορές 
1. Οδικές μεταφορές 
[52] Ν 1741/1987 Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30ή Σεπτεμβρίου 1957Σελ. 1167
[53] ΝΔ 3588/1956 Περί κυρώσεως της γενικής συμφωνίας της Γενεύης της 17ης Μαρτίου 1954 επί Οικονομικού Κανονισμού διά διεθνείς οδικάς μεταφοράς ['Αρθρα 1-5, Προσαρτήματα Δ1, Ε1, Ε2, Η1]Σελ. 1180
[54] Ν 559/1977 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19η Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του συμβολαίου διά την διεθνήν μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (CMR) και του πρωτοκόλλου υπογραφήςΣελ. 1186
[55] ΠΔ 431/1995 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ της 7ης Δεκεμβρίου 1992 «Θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών - μελών»Σελ. 1209
2. Σιδηροδρομικές Μεταφορές 
[56] Ν 1593/1986 Κύρωση της Σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) και της τελικής Πράξης της όγδοης Αναθεωρητικής Διάσκεψης των Διεθνών Συμβάσεων για τη μεταφορά εμπορευμάτων (CIM) και επιβατών και αποσκευών (CIV) με τον σιδηρόδρομοΣελ. 1213
3. Αεροπορικές Μεταφορές 
[57] Ν 1815/1988 Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού ΔικαίουΣελ. 1288
[58] ΑΝ 596/1937 Περί της συμβάσεως της Βαρσοβίας περί ενοποιήσεως διατάξεων σχετικών προς τας διεθνείς αερομεταφοράς ['Αρθρα 1-35]Σελ. 1333
ΜΕΡΟΣ Θ' ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
Ι. Καταθέσεις 
[59] ΝΔ της 17.7/13.8.1923 Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειώνΣελ. 1351
[60] Ν 5638/1932 Περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν ['Αρθρα 1-7]Σελ. 1369
[61] Ν 1059/1971 Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων ['Αρθρα 1-3]Σελ. 1371
[62] ΝΔ 1195/1942 Περί παραγραφής υπέρ του δημοσίου καταθέσεων παρά τραπέζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων ['Αρθρα 1-8]Σελ. 1374
ΙΙ. Ανατοκισμός 
[63] Ν 2601/1998 Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις ['Αρθρo 12]Σελ. 1377
ΙIΙ. Δάνεια και πιστώσεις 
[64] ΝΔ 4001/1959 Περί διατάξεων τινών αναφερομένων εις την εμπράγματον ασφάλειαν, την πτώχευσιν και την αναγκαστικήν εκτέλεσινΣελ. 1379
[65] Ν 4112/1929 Περί συστάσεως υποθήκης επί μηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεωνΣελ. 1381
[66] ΚΥΑ ΟικΟικΑΝΔικΔΑΔ Ζ1-699/2010 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008 ['Αρθρα 1-25]Σελ. 1384
[67] ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τουςΣελ. 1410
[68] Αστικός Κώδικας ['Αρθρο 847]Σελ. 1419
[69] Ν 3601/2007 Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις ['Αρθρα 1-29, 62-69, 86-93]Σελ. 1420
ΜΕΡΟΣ I' ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ  
Ι. Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων στις οργανωμένες αγορές 
[70] Ν 3371/2005 Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-42]Σελ. 1493
[71] N 3401/2005 Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευσηΣελ. 1523
[72] Ν 3606/2007 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 40-85, 90]Σελ. 1549
ΙI. Υποχρεώσεις πληροφόρησης και διαφάνειας 
[73] Ν 3632/1928 Περί Χρηματιστηρίων Αξιών ['Αρθρα 30-37]Σελ. 1585
[74] Ν 3340/2005 Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράςΣελ. 1589
[75] Ν 3461/2006 Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσειςΣελ. 1614
[76] Ν 3556/2007 Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξειςΣελ. 1637
III. ΕΠΕΥ - Οργανωμένες αγορές - Χρηματιστηριακές συναλλαγές 
[77] Ν 3606/2007 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-39]Σελ. 1673
[78] Ν 2843/2000 Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών,εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-7]Σελ. 1718
IV. Αρμοδιότητες Κεφαλαιαγοράς 
[79] Ν 1969/1991 Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 72, 76, 76Α, 78]Σελ. 1727
ΜΕΡΟΣ IA' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ι. Συμβάσεις Ασφάλισης 
[80] Ν 2496/1997 Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-33]Σελ. 1737
[81] ΠΔ 237/1986 Κωδικοποίηση των περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως οχημάτων ['Αρθρα 1-38]Σελ. 1758
II. Η ασφαλιστική επιχείρηση και βοηθητικά πρόσωπα 
[82] ΝΔ 400/1970 Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως ΑσφαλίσεωςΣελ. 1799
[83] Ν 1569/1985 Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-21α]Σελ. 2005
[84] ΠΔ 298/1986 Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων και παραγωγών ασφαλίσεων και κώδικας δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλματος αυτώνΣελ. 2021
[85] ΑΥφΑναπτ Κ3-8010/2007 Καθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων-εξετάσεων, που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές και επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην ΑσφάλισηΣελ. 2028
ΜΕΡΟΣ IΒ' ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ι. ΚΙΝΔ 
[86] Ν 3816/1958 Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού ΔικαίουΣελ. 2039
ΙI. Ναυτική επιχείρηση & Εφοπλιστής 
[87] Ν 959/1979 Περί της Ναυτικής ΕταιρείαςΣελ. 2085
[88] ΠΔ 427/1995 Υποχρεώσεις Εφοπλιστών ή Πλοιοκτητών και Ναυτικών ΠρακτόρωνΣελ. 2104
III. Το πλοίο & τα ναυπηγήματα (Νηολόγια, εκτέλεση και εμπράγματα δικαιώματα) 
[89] NΔ 3899/1958 Περί προτιμώμενης υποθήκης επί πλοίωνΣελ. 2109
[90] ΒΔ της 10/17.7.1910 Περί νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων κ.λπ.Σελ. 2114
[91] ΝΔ 187/1973 Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου ['Αρθρα 1-273]Σελ. 2126
IV. Συμβάσεις εκμετάλλευσης πλοίου 
[92] ΠΔ 426/1995 Ευθύνες εφοπλιστού σε περίπτωση μεταφοράς υπεραρίθμων επιβατώνΣελ. 2151
V. Ναυτικά ατυχήματα, Ναυάγια, Ρυμούλκηση, Ρύπανση 
[93] Ν ΤΣΒ/1856 Περί ναυαγίων και ναυαγιαιρέσεωνΣελ. 2153
[94] Ν 2881/2001 Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-10]Σελ. 2163
[95] Ν 2391/1996 Κύρωση της Διεθνούς Συμβάσεως για την επιθαλάσσια αρωγή, 1989 ['Αρθρα 1-32]Σελ. 2174
[96] Ν 1923/1991 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις», που υπογράφτηκε στο Λονδίνο στις 19 Νοεμβρίου 1976 ['Αρθρα 1o, 1-23, 2o]Σελ. 2184
[97] Ν 314/1976 Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βρυξέλλαις Διεθνούς Συμβάσεως «περί Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου 1969 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» ['Αρθρα Ι-ΧΙΙ]Σελ. 2198
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο νόμου για τις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 2209
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 2235
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€