Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ ΦΠ 50€ ΝΠ
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πληροφορίες

Ασφάλεια Συναλλαγών
Με την εγγύηση της Νομικής Βιβλιοθήκης.Μεταφορικά
Δωρεάν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ΠάτραΑμεση παράδοση
Εγγύηση άμεσης παράδοσης εντός 24 ωρών.Τρόποι πληρωμής
Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής


Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣυνεργασία: Β. Παπαδογάμβρου

Έκδοση 2001
Σελ.: 544
ISBN: 960-272-123-5
Τιμή: 65€ φ.π., 75€ ν.π.Περιεχόμενα

α΄. νΟμοθεσια|29 
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ|31 
[1] ΝΟΜΟΣ 3190/1955 «Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης»|31 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α~ - Γενικαί διατάξεις|36 
Αρθ. 1 [Έννοια]|36 
Αρθ. 2 [Επωνυμία]|36 
Αρθ. 3 [Αντικείμενον]|36 
Αρθ. 4 [Εταιρικόν κεφάλαιον]|37 
Αρθ. 5 [Εισφοραί εις είδος]|38 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B~ - Σύστασις της εταιρίας|38 
Αρθ. 6 [Περιεχόμενον εταιρικής συμβάσεως]|38 
Αρθ. 7 [Ακυρότητα]|38 
Αρθ. 8 [Δημοσιότητα]|39 
Αρθ. 8α|41 
Αρθ. 9 [Προσωπικότης της εταιρίας]|41 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ~ - Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρίας|41 
Αρθ. 10 [Σύγκλησις της συνελεύσεως]|41 
Αρθ. 11 [Σύγκλησις συνελεύσεως υπό της μειονοψηφίας]|42 
Αρθ. 12 [Δικαίωμα ψήφου]|42 
Αρθ. 13 [Λήψις αποφάσεων]|42 
Αρθ. 14 [Αρμοδιότης της συνελεύσεως]|42 
Αρθ. 15 [Προσβολή των αποφάσεων της συνελεύσεως]|43 
Αρθ. 16 [Διαχείρισις και εκπροσώπησις]|43 
Αρθ. 17 [Διορισμός διαχειριστών]|43 
Αρθ. 18 [Εξουσία των διαχειριστών]|44 
Αρθ. 19 [Ανάκλησις των διαχειριστών]|44 
Αρθ. 20 [Απαγόρευσις ανταγωνισμού]|45 
Αρθ. 21 [Υπογραφή διαχειριστών]|45 
Αρθ. 22 [Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)]|45 
Αρθ. 23 [Έλεγχος ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)]|46 
Αρθ. 24 [Αποθεματικόν κεφάλαιον]|46 
Αρθ. 25 [Τήρησις υποχρεωτικών βιβλίων υπό διαχειριστών]|46 
Αρθ. 26 [Ευθύνη διαχειριστών]|47 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ~ - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων|47 
Αρθ. 27 [Εταιρικόν μερίδιον]|47 
Αρθ. 28 [Μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου]|47 
Αρθ. 29 [Μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω προικός]|48 
Αρθ. 30 [Κατάσχεσις εταιρικού μεριδίου]|48 
Αρθ. 31|48 
Αρθ. 32 [Δάνεια εταίρων προς την εταιρίαν]|49 
Αρθ. 33 [Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου]|49 
Αρθ. 34 [Γνώσις πορείας των εταιρικών υποθέσεων]|49 
Αρθ. 35 [Κερδών διανομή]|49 
Αρθ. 36 [Συμπληρωματικαί εισφοραί]|50 
Αρθ. 37 [Μη καταβολή συμπληρωματικών εισφορών]|50 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε~ - Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως|50 
Αρθ. 38 [Γενικαί διατάξεις]|50 
Αρθ. 39 [Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως]|51 
Αρθ. 40 [Αύξησις εταιρικού κεφαλαίου]|51 
Αρθ. 41 [Μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου]|52 
Αρθ. 42 [Διατυπώσεις δημοσιότητος]|52 
Αρθ. 43 [Μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου λόγω εξόδου εταίρου]|53 
Αρθ. 43α [Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης]|53 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ~ - Διάλυσις και εκκαθάρισις|54 
Αρθ. 44 [Λόγοι λύσεως]|54 
Αρθ. 45 [Απώλεια κεφαλαίου]|54 
Αρθ. 46 [Εκκαθάρισις]|54 
Αρθ. 47 [Εκκαθαρισταί και ανάκλησις αυτών]|55 
Αρθ. 48 [Απογραφή και ισολογισμός]|55 
Αρθ. 49 [Εξουσία εκκαθαριστών]|55 
Αρθ. 50 [Τέλος εκκαθάρισης]|55 
Αρθ. 50α [Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές Εταιρίες]|56 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ~ - Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης|57 
Αρθ. 51 [Μετατροπή της ανωνύμου εταιρείας εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης]|57 
Αρθ. 52 [Ελάχιστον όριον κεφαλαίου Ανωνύμων Εταιρειών]|57 
Αρθ. 53 [Μετατροπή ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης]|58 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η~ - Συγχώνευσις εταιριών περιωρισμένης ευθύνης|59 
Αρθ. 54|59 
Αρθ. 55|59 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ~ - Φορολογικαί διατάξεις|59 
Αρθ. 56|59 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι~ - Αλλοδαπαί εταιρείαι|60 
Αρθ. 57 [Εγκατάστασις εν Ελλάδι]|60 
Αρθ. 58 [Αδεια εγκαταστάσεως]|60 
Αρθ. 59 [Ευθύνη συμβληθέντων]|60 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ~ - Ποινικαί διατάξεις|60 
Αρθ. 60|60 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ~ - Μεταβατικαί διατάξεις|61 
Αρθ. 61|61 
Αρθ. 61α|61 
 
[2] ΝΟΜΟΣ 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών ΕΚ 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του Ευρώ»|63 
Αρθ. 13 [Εταιρικό Κεφάλαιο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)]|63 
Αρθ. 14 [Μετατροπή εταιρικού κεφαλαίου - μερίδων Ε.Π.Ε.]|64 
 
[3] ΝΟΜΟΣ 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»|65 
Αρθ. 9 |65 
[4] ΝΟΜΟΣ 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις»|67 
Αρθ. 21 § 3 [Περιορισμός της δημοσιευόμενης ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως]|67 
 
[5] ΝΟΜΟΣ 3505/1956 «Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων αφορωσών τας Ανωνύμους Εταιρείας και τας περιωρισμένης ευθύνης»|68 
Αρθ. 3 |68 
 
[6] Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων»|69 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ - Βιβλία επιτηδευματιών|69 
Αρθ. 4 §§ 1, 2 [Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων]|69 
Αρθ. 7 § 5 [Βιβλία τρίτης κατηγορίας]|69 
 
[7] ΝΟΜΟΣ 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις»|70 
Αρθ. 32 §§ 1, 2, 5 [Συμμετοχή σε εταιρείες]|70 
 
[8] ΝΟΜΟΣ 1089/1980 «Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων»|71 
Αρθ. 4 [Αναγγελία ενάρξεως εργασιών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων]|71 
Αρθ. 5 [Πρωτόκολλον Επωνυμιών]|72 
Αρθ. 5α [Υποχρεώσεις αρχών]|73 
Αρθ. 6 [Αυτεπάγγελτος εγγραφή επωνυμιών]|73 
Αρθ. 7 [Διόρθωσις εσφαλμένης εγγραφής]|74 
Αρθ. 8 [Δικαιώματα κατόχου επωνυμίας και τίτλου]|74 
 
ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ|75 
[9] ΕγκΥπΟικ 1004648/11349/Β0012/Πολ. 1007/15.1.2001 «Παράταση προθεσμίας αύξησης του κεφαλαίου Ε.Π.Ε., χωρίς την επιβολή κυρώσεων»|75 
 
[10] ΕγκΥπΑν Κ2-1141/22.1.2001 «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11, 12, 13 και 14 του Ν. 2842/2000, σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ»|77 
 
[11] ΝΟΜΟΣ 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»|81 
Αρθ. 23 §§ 1, 2, 3 [Εμφάνιση της υπεραξίας]|81 
 
[12] ΝΟΜΟΣ 1731/1987 «Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»|83 
Αρθ. 14 [Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας]|83 
 
[13] ΝΟΜΟΣ 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»|85 
Αρθ. 13 [Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών]|85 
 
[14] ΝΟΜΟΣ 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις»|87 
Αρθ. 13 [Εμφάνιση της υπεραξίας]| 
 
III. ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ|89 
[15] ΝΟΜΟΣ 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»|89 
Αρθ. 42α [Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)]|91 
Αρθ. 42β [Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»]|93 
Αρθ. 42γ [Δομή του ισολογισμού]|94 
Αρθ. 42δ [Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»]|94 
Αρθ. 42ε [Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»]|94 
Αρθ. 43 [Κανόνες αποτίμησης]|98 
Αρθ. 43α [Περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου]|104 
Αρθ. 43β §§ 1, 2, 4, 5 [Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων)]|108 
 
[16] ΝΟΜΟΣ 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»|110 
Αρθ. 23|110 
 
[17] ΝΟΜΟΣ 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»|111 
Αρθ. 7 [Λογιστικό Σχέδιο]|111 
 
[18] Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων»|112 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ~ - Διαδικασίες προσδιορισμού οικονομικών αποτελεσμάτων|112 
Αρθ. 26 §§ 1, 4 [Διαχειριστική περίοδος]|112 
Αρθ. 27 [Απογραφή]|113 
Αρθ. 29 [Ισολογισμός. Αποτέλεσμα χρήσης]|114 
 
[19] Π.Δ. 100/1998 «Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων»|116 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ - Γενικές Διατάξεις|116 
Αρθ. 1|116 
Αρθ. 2|117 
 
[20] Π.Δ. 227/1992 «Περί 1) προσαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, προς τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 75 του Ν. 1969/91, 2) πόρων λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών»|118 
Αρθ. 1|118 
Αρθ. 2|118 
 
 
[21] ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Β.Δ. 19.4/1.5.1835) «Περί εταιρειών»|119 
Αρθ. 9|119 
Αρθ. 10|119 
Αρθ. 11|119 
IV. ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ|121 
[22] ΝΟΜΟΣ 383/1976 «Περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων»|121 
Αρθ. 1 § 1β|122 
Αρθ. 2 §§ 1, 3, 5-9|122 
Αρθ. 3|123 
Αρθ. 5|124 
Αρθ. 9|125 
Αρθ. 10|126 
Αρθ. 11 §§ 2, 3|126 
Αρθ. 13|127 
Αρθ. 15|127 
 
[23] ΝΟΜΟΣ 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»|128 
Αρθ. 34 § 3 [Πάγιο τέλος χαρτοσήμου επιτηδευματιών]|128 
 
V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ|129 
[24] ΝΟΜΟΣ 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» |129 
Αρθ. 26 [Καταβολή φόρου - Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης]|129 
 
[25] ΝΟΜΟΣ 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»|131 
Αρθ. 101 § 7 [Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών]|131 
 
[26] ΝΟΜΟΣ 1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων»|132 
Αρθ. 23 [Δήλωση και καταβολή φόρου]|132 
 
[27] ΝΟΜΟΣ 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»|134 
Αρθ. 19 § 6 [Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου και στον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών]|134 
 
[28] ΝΟΜΟΣ 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις»|137 
Αρθ. 14 [Φορολογία υπεραξίας - Παρακράτηση φόρου]|137 
 
[29] ΝΟΜΟΣ 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»|139 
Αρθ. 13 § 1α, β [Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα]|139 
Αρθ. 118 §§ 2-6 [Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών]|140 
 
[30] ΝΟΜΟΣ 3843/1958 «Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων»|142 
Αρθ. 3 [Υποκείμενον του φόρου]|142 
Αρθ. 4 [Αντικείμενον του φόρου]|143 
Αρθ. 5 [Έννοια μονίμου εγκαταστάσεως εν Ελλάδι των αλλοδαπών νομικών προσώπων]|145 
Αρθ. 6|146 
Αρθ. 7 [Χρονική περίοδος προκύψεως του εισοδήματος]|148 
Αρθ. 8α [Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος]|148 
Αρθ. 10 [Υπολογισμός του φόρου]|150 
Αρθ. 11 [Δήλωσις φορολογίας]|152 
Αρθ. 15 [Υποχρέωσις παρακρατήσεως φόρου]|153 
 
VI. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ|157 
[31] ΝΟΜΟΣ 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»|157 
Αρθ. 5 § 11 [Διεξαγωγή Ελέγχων - Κυρώσεις]|157 
 
[32] ΝΟΜΟΣ 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»|158 
Αρθ. 11 § 9 [Επιγραφές - Διαφημίσεις]|158 
 
[33] ΝΟΜΟΣ 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»|159 
Αρθ. 25 [Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους]|159 
Αρθ. 27 [Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα εκπροσώπων νομικών προσώπων]|161 
 
[34] ΝΟΜΟΣ 1867/1989 «Προσωπική κράτηση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις»|163 
Αρθ. 4 [Περιορισμοί ως προς την προσωπική κράτηση]|163 
 
[35] ΝΟΜΟΣ 820/1978 «Περί λήψεως μέτρων διά την περιστολήν της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων»|165 
Αρθ. 43 [Ποιναί φοροδιαφυγής]|165 
 
[36] ΝΟΜΟΣ 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού»|167 
Αρθ. 30 [Υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα]|167 
 
[37] ΝΟΜΟΣ 1591/1986 «Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, θέσπιση μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»|169 
Αρθ. 31 [Αδικήματα φοροδιαφυγής]|169 
 
[38] Ν.Δ. 118/1973 «Περί Κώδικος φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων»|172 
Αρθ. 117 [Πρόστιμον]|172 
 
VII. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ|173 
[39] Ν.Δ. 1297/1972 «Περί παροχής φορολογικών κινήτρων διά της συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων»|173 
Αρθ. 1|173 
Αρθ. 2|174 
Αρθ. 3|174 
Αρθ. 4|175 
Αρθ. 5|176 
Αρθ. 6|177 
Αρθ. 7|177 
Αρθ. 8|178 
Αρθ. 9|178 
Αρθ. 10|179 
Αρθ. 11|179 
Αρθ. 12|180 
Αρθ. 13|180 
 
[40] ΝΟΜΟΣ 2166/1993 «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Διαρρυθμίσεις στην Έμμεση και Αμεση Φορολογία και Αλλες διατάξεις»|182 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ|182 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων|182 
Αρθ. 1 [Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων Περιεχόμενο και Πεδίο Εφαρμογής]|182 
Αρθ. 2 [Εισφερόμενο Κεφάλαιο - Μεταφορά Ζημίας]|183 
Αρθ. 3 [Φορολογικές Απαλλαγές και Διευκολύνσεις Μεταφορά Ευεργετημάτων Αναπτυξιακών Νόμων]|184 
Αρθ. 4 [Εισφορά Ενός ή Περισσότερων Κλάδων ή Τμημάτων Λειτουργούσας Επιχείρησης]|185 
Αρθ. 5 [Διατήρηση Διατάξεων]|185 
 
[41] ΝΟΜΟΣ 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί»|187 
Αρθ. 16 [Μετατροπή εταιρείας σε συνεταιρισμό]|187 
 
[42] Ν.Δ. 4237/1962 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 2190/1920, “περί Ανωνύμων Εταιριών”, και άλλων τινών διατάξεων»]|188 
Αρθ. 32 § 1 [Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.]|188 
 
[43] ΝΟΜΟΣ 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»|189 
Αρθ. 66|189 
 
β΄. νΟμολογια|191 
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ|193 
1. Εταιρία υπό ίδρυση|194 
2. Εταιρική σύμβαση - Καταστατικό|195 
3. Έδρα-Υποκατάστημα|196 
4. Επωνυμία|197 
5. Εμπορικότητα|198 
6. Εικονικότητα|198 
7. Νομική προσωπικότητα|198 
8. Εν τοις πράγμασι εταιρία|199 
 
II. ΕΤΑΙΡΟΙ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ|201 
1. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων|204 
2. Αύξηση - μείωση κεφαλαίου|206 
3. Κατάσχεση|208 
4. Επικαρπία|210 
5. Εταίροι - Ευθύνη|210 
6. Συνέλευση εταίρων|213 
7. Έξοδος - είσοδος εταίρου|216 
8. Αποκλεισμός εταίρου|222 
 
III. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ|223 
1. Διαχείριση - Διαχειριστής|226 
2. Προσωρινή διαχείριση|230 
3. Εκπροσώπηση|233 
4. Προσωπική κράτηση διαχειριστή|235 
5. Ευθύνη διαχειριστή|238 
6. Ανάκληση διαχειριστή|241 
7. Εταιρική αγωγή|242 
8. Παράσταση πολιτικής αγωγής|244 
 
IV. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.|245 
 
V. ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ|247 
1. Λύση με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων|249 
2. Λύση με δικαστική απόφαση|249 
3. Λύση λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας|251 
4. Λύση λόγω διαταραχής των προσωπικών σχέσεων των εταίρων|252 
5. Λύση λόγω πτωχεύσεως|252 
6. Παράταση διάρκειας|252 
7. Εκκαθαριστές - εκκαθάριση|252 
8. Αναβίωση|256 
 
VI. ΚΕΡΔΗ|257 
 
VII. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ|259 
1. Φορολογία|260 
2. Φορολογία αλλοδαπών|264 
3. Τέλη χαρτοσήμου|265 
4. Προσφυγή|265 
 
VIΙI. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ|267 
 
ΙX. ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ|271 
γ΄. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ|273 
Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) - Γενικές Πληροφορίες|275 
I. ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. 
Νο 1. Σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης|289 
Νο 2. Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων|304 
Νο 3. Αίτηση εγγραφής Ε.Π.Ε. στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου|306 
Νο 4. Ανακοίνωση περιλήψεως Καταστατικού στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.|307 
 
II. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Π.Ε. 
Νο 5. Πρακτικό έκτακτης συνέλευσης των εταίρων. Διορισμός διαχειριστή κατόπιν παραίτησης του προκατόχου του. |309 
Νο 6. Πρακτικό έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων. Διορισμός ενός επιπλέον διαχειριστή. |311 
Νο 7. Πρακτικό έκτακτης αυτόκλητης συνέλευσης των εταίρων. Ρύθμιση συνδιαχείρισης εταιρικών υποθέσεων. |313 
Νο 8. Πρόσκληση σε Τακτική Συνέλευση των εταίρων|315 
Νο 9. Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων|317 
Νο 10. Πρακτικό Τακτικής Συνελεύσεως|319 
Νο 11. Αίτηση Εταίρου προς διαχειριστή για σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων|323 
Νο 12. Αίτηση Εταίρου στο Μονομελές Πρωτοδικείο για χορήγηση άδειας για σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων|325 
Νο 13. Πρόσκληση εταίρου -κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου- προς τους λοιπούς εταίρους σε Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων|327 
Νο 14. Ανάκληση και αποκλεισμός διαχειριστή Ε.Π.Ε.|329 
Νο 15. Αίτηση καταθέσεως Ισολογισμού ή Προσαρτήματος στα βιβλία Εταιριών Πρωτοδικείου|333 
Νο 16. Ισολογισμός|334 
Νο 17. Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων|337 
Νο 18. Έκθεση διαχειριστών|343 
 
III. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
Νο 19. Ανακοίνωση (προς Πρωτοδικείο) μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων λόγω θανάτου εταίρου (κληρονομική διαδοχή)|345 
Νο 20. Ανακοίνωση περί μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων της «.................... Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης»|347 
Νο 21. Τροποποίηση του Καταστατικού εξαιτίας εισόδου νέων εταίρων λόγω θανάτου εταίρου και κωδικοποίηση του Καταστατικού|348 
Νο 22. Πράξη πωλήσεως εταιρικών μεριδίων. Εναρμόνιση και Κωδικοποίηση Καταστατικού. |352 
Νο 23. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων. Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου λόγω αύξησης του κατώτατου επιτρεπομένου ύψους του εταιρικού κεφαλαίου. Τροποποίηση Καταστατικού. |357 
Νο 24. Εκχώρηση εταιρικών μεριδίων κατά ψιλή και μόνο κυριότητα|362 
Νο 25. Πράξη εκχωρήσεως εταιρικών μεριδίων λόγω γονικής παροχής. Εναρμόνιση Καταστατικού. |365 
Νο 26. Πράξη εκχωρήσεως εταιρικών μεριδίων λόγω δωρεάς. Εναρμόνιση Καταστατικού. |369 
Νο 27. Σύμβαση συστάσεως ενεχύρου προς ασφάλεια απαιτήσεως|373 
Νο 28. Δήλωση αναλήψεως εταιρικών μεριδίων|383 
 
IV. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
Νο 29. Μεταφορά έδρας. Τροποποίηση Καταστατικού με πρακτικό. Κωδικοποίηση. |385 
Νο 30. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων. Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου. Μεταφορά της έδρας. Τροποποίηση Καταστατικού. Κωδικοποίηση Καταστατικού. |390 
Νο 31. Αύξηση κεφαλαίου. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Καταστατικού. |394 
Νο 32. Αύξηση κεφαλαίου Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης κατά δραχμές (..........). Τροποποίηση Καταστατικού. Κωδικοποίηση αυτού. |399 
Νο 33. Πρόσληψη νέων Εταίρων Ε.Π.Ε. και αύξηση κεφαλαίου. Τροποποίηση Καταστατικού. Κωδικοποίηση αυτού. |402 
Νο 34. Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Τροποποίηση Καταστατικού. |405 
Νο 35. Αλλαγή έδρας και παράταση διάρκειας. Τροποποίηση Καταστατικού. Κωδικοποίηση αυτού. |408 
Νο 36. Παράταση διάρκειας. Τροποποίηση Καταστατικού. (1)|411 
Νο 37. Παράταση διάρκειας. Τροποποίηση Καταστατικού. (2)|413 
Νο 38. Τροποποίηση Καταστατικού Ε.Π.Ε. Διορισμός διαχειριστού|416 
Νο 39. Λύση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων (ομόφωνα)|419  
Νο 40. Λύση και θέση υπό εκκαθάριση της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης|422  
Νο 41. Λύση της Ε.Π.Ε. με συμφωνία όλων των εταίρων λόγω ανέφικτου σκοπού|425 
Νο 42. Λύση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης|428  
 
V. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
Νο 43. Μετατροπή Ανώνυμης Εταιρίας σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης|431 
Νο 44. Μετατροπή Ετερορρύθμου Εταιρίας σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης|444 
Νο 45. Μετατροπή Ομορρύθμου Εταιρίας σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης|452 
Νο 46. Σύμβαση συγχωνεύσεως Ομορρύθμου Εταιρίας με δύο (2) ατομικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972. Σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης. |456 
Νο 47. Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης κατά τον Ν. 2386/1996|462 
 
VI. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 
Νο 48. Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης|465 
Νο 49. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων. Αποχώρηση εταίρων Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και μετατροπή αυτής σε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. |476 
Νο 50. Πώληση, εκχώρηση εταιρικών μεριδίων, αποχώρηση εταίρων, τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, μετατροπή της εταιρίας σε Μονοπρόσωπη, τροποποίηση της επωνυμίας και κωδικοποίηση του Καταστατικού|480 
Νο 51. Τροποποίηση Καταστατικού Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Αλλαγή έδρας)|484 
Νο 52. Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. Τροποποίηση Καταστατικού. |487 
Νο 53. Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης|489 
 
VII. ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Νο 54. Σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρίας (Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.)|491 
Νο 55. Έγκριση Σχεδίου Καταστατικού Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρίας|503 
Νο 56. Τροποποίηση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρίας|505 
Νο 57. Τροποποίηση Καταστατικού Ε.Π.Ε. -(Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρία)- Αντικατάσταση εισφερθέντος αυτοκινήτου|509 
 
αλφαβητικα ευρετηρια|511 
Α~ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ|513 
Β~ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ|527 
Γ~ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ|539 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€