ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €

Αποψεις - Editorials

Η στάθμιση και διαχείριση του νομικού κινδύνου

Όσο τα προβλήματα που καλείται να λύσει ο δικηγόρος,σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθίστανται περισσότερα και ολοένα και πιο περίπλοκα, τ... Περισσότερα

Κανείς δεν δικαιολογείται ότι δεν γνώριζε

Το δικηγορικό επάγγελμα όπως το ξέραμε φαίνεται ότι έχει οριστικά τελειώσει. Ο αυτοπροσδιορισμός ενός νέου δικηγόρου ως ελεύθερου επαγγελματία με το... Περισσότερα

Για το ηθικό μέρος της αμοιβής του Δημιουργού

Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να καταλάβουν τον κόπο που καταβάλλει ο συγγραφέας από τότε που ξεκινάει να βασανίζει το μυαλό του με σκέψεις, μέχρι ν... Περισσότερα

Το δίλημμα των ναυαγών

H ιστορία που ακολουθεί είναι γνωστή από τις διαλέξεις του καθηγητή Michael Sandel, υπό τον τίτλο Justice, που παραδίδει στο Harvard Law School τα τ... Περισσότερα

Επικαιρη Νομολογια - Νεα


Ετήσια πλέον η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών

Ετήσια πλέον καθίσταται η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών και συναλλαγών (ΜΥΦ), από το ημερολογιακό έτος 2016 και μετά.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε τη σχετική απόφαση, που προβλέπει ότι:

Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται πλέον μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος, στο οποίο αφορούν. Περισσότερα

Φορολόγηση εμβασμάτων στο εξωτερικό

Με την υπ αρ. 884/2016 απόφαση του το ΣτΕ σχετικά με την ερμηνεία του αρθ. 48 παρ. 3 εδ. α΄και β΄ ΚΦΕ (Ν 2238/1994) αποφάνθηκε τα εξής:

(Α) Κατά την αρκούντως σαφή και προβλέψιμη έννοια της διάταξης (του εδαφίου α΄) της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε πριν από την προσθήκη σε αυτήν εδαφίου β΄ με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν  3888/2010), ερμηνευόμενης σε συνδυασμό, αφενός, με τις διατάξεις του άρθρου 66 (παρ. 1) του ίδιου νόμου και ήδη των άρθρων 14 (παρ. 1), 15 (παρ. 3) και 27 (παρ. 1) του ν. 4174/2013 και, αφετέρου, με τον κανόνα περί δυνατότητας έμμεσης απόδειξης ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος και αντίστοιχης φορολογικής παράβασης, ποσό τραπεζικού λογαριασμού και αντίστοιχου εμβάσματος μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του λογαριασμού και χορηγήσαντος την εντολή διενέργειας του εμβάσματος, εφόσον δεν καλύπτεται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη, ενόψει των συνθηκών, πηγή ή αιτία, την οποία είτε αυτός επικαλείται, κατόπιν κλήσης του από τη Διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη ακρόαση, είτε εντοπίζει η φορολογική αρχή, στο πλαίσιο της λήψης των προβλεπόμενων στο νόμο, αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου. Περισσότερα

Tροποποίηση στις επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Nόμος 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 69 του νόμου προβλέπεται τροποποίηση στο ΠΔ 34/1995 για τις επαγγελματικές μισθώσεις

Ειδικότερα: Στο άρθρο 5 της παρ. 2β του Π.δ. 34/1995, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4257/2014 (Α΄ 93), αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α., Περισσότερα

Μετεγκατάσταση υποθηκοφυλακείου Αράχωβας

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ_ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού συμβολαιογράφων 2016

Ανακοίνωση