ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €

Σε ποιες περιπτώσεις αναγνωριστικών αγωγών δεν καταβάλλεται πια δικαστικό ένσημο

Με τη διάταξη του άρθρου 70 του Ν 3994/2011 ορίστηκε να καταβάλλεται δικαστικό ένσημο και στις αναγνωριστικές αγωγές. Ο νέος νόμος Ν 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012) εξαιρεί κάποιες περιπτώσεις (εργατικές διαφορές, διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας, ζημίες από αυτοκίνητα, διατροφή και επιμέλεια τέκνου) από την καταβολή δικαστικού ενσήμου και παράλληλα  διευκρινίζει κάποια πρακτικά θέματα μεταβατικού δικαίου, που είχε αφήσει αρρύθμιστα ο Ν 3994/2011.

“Άρθρο 21 Ν 4055/2012

Δικαστικό Ένσημο

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 (Α΄ 189) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του
ν. 3994/2011 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές που
αφορούν τις διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681Β, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης
και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 72 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165) δεν εφαρμόζεται στις αγωγές που
ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές
μετά την έναρξη ισχύος αυτού.”

N 4055/2012