ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €

Επικαιρη Νομολογια - Νεα


Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων – Παραγραφή πταισμάτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄215/11.10.2013 ο νέος νόμος για την “Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις”, στον οποίο ενσωματώθηκε και τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με την οποία, στα πρότυπα του Ν  4043/2012: α) Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.8.2013: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές  β) Ποινές στερητικές της ελευθερίας διάρκειας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται   γ)  υφ’ όρον απόλυση στο 1/3 πραγματικής έκτισης της ποινής για ναρκωτικά. Περισσότερα

Μετατροπή ενός δημόσιου διοικητικού οργανισμού σε ανώνυμη εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl%E2%8C%A9=el&ihmlang=el&lng1=el,sv&lng2=da,de,el,en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=269310:cs

Aπόφαση Δικαστηρίου ΕΖΕΣ

Ορισμός εκκαθαριστή για ρευστοποίηση περιουσίας της αιτούσας, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας της

ΕιρΕλευσ 23/2012 [Ρύθμιση μηδενικών μηνιαίων καταβολών - Ορισμός εκκαθαριστή για ρευστοποίηση περιουσίας της αιτούσας, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας της]

Συνδρομή των προϋποθέσεων για υπαγωγή στο Ν 3869/2010. Ρύθμιση μηδενικών μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της αιτούσας. Δεν δικαιολογείται τροποποίηση της προκείμενης απόφασης, ούτε μετά την παρέλευση του πενταμήνου, διότι δεν πιθανολογείται βελτίωση των εισοδημάτων της, λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας της. Περισσότερα

Παραγραφή Αξιόποινου – Παύση Ποινικής Δίωξης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 α’ του Ν 4198/2013 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 215/11.10.2013): Περισσότερα

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Τροποποίηση άρθρου 39 Ν 4030/2011

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ Α’/249/25.11.2011), «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», μετά και την τροποποίησή του με το Ν 4067/2012:

“Άρθρο 39 – Ρύθμιση Θεμάτων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

1. Η εποπτεία των Οικοδομικών Συνεταιρισμών (Ο.Σ.) ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ν. 1667/1986 (Α’ 196). Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ασκεί εποπτεία επί των Ο.Σ. μόνο για θέματα αρμοδιοτήτων του, δηλαδή ιδίως ως προς τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόμησης, τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέματα ενέργειας. Περισσότερα