Β. Χριστιανός


Βιβλία

Πρόλογος: Β. Χριστιανός
Επιμέλεια: Μ. Περάκης
Σελίδες: XVIII + 496
Έκδοση: 2017
Το έργο «Δικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αποτελεί έναν εύχρηστο κώδικα ενωσιακής και -κατ’ επέκταση- εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή και συγχρόνως λειτουργική ιδέα, η οποία συνίσταται στη συγκέντρωση και παράθεση των σημαντικότερων και συχνότερα εφαρμοζόμ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Διεύθυνση Σειράς: Β. Χριστιανός
Συγγραφέας: Μ. Περάκης
Σελίδες: 496
Έκδοση: 2015
Το έργο Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματεύεται την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ενωσιακής έννομης τάξης, αντικείμενο το οποίο ο συγγραφέας προσεγγίζει μέσω της θεωρητικής ανάλυσης, επικαιροποιημένης έρευνας και πρακτικής...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Γ. Κώτσηρας
Διεύθυνση Σειράς: Β. Χριστιανός
Πρόλογος: Β. Χριστιανός
Σελίδες: 216
Έκδοση: 2015
Σκοπός της μελέτης με τίτλο «H ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων κατά το Ενωσιακό Δίκαιο και την Ελληνική έννομη τάξη» είναι να αναδειχθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ της νομικής βάσεως για την ανάκτηση παρανόμων κατά το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων και της διαδικασίας ανάκτησης, που διέπεται από τ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Οι Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ) είναι ένα σύγχρονο, μηνιαίο περιοδικό, που εκδίδεται  από τον Ιανουάριο του 2008 και εξειδικεύεται στο χώρο του αστικού, δικονομικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί, δικαστές και δικηγόροι έχουν ενωθεί για να προσφέρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, Αστικό Δίκαιο , Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Ιδιωτικό Δίκαιο
Επιμέλεια: Β. Χριστιανός, Μ. Περάκης
Σελίδες: 684
Έκδοση: 2013
Η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση του έργου «Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας» αποτελεί σήμερα την πιο ενημερωμένη συλλογή κειμένων για το δίκαιο της Ένωσης. Όλα τα κείμενα και τα σχόλια είναι ενημερωμένα έως και το Σεπτέμβριο του 2013, ενώ στο έργο αποτυπώνεται πλέον η νέα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η νέα έκδοση «Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ - Κατʼ άρθρο ερμηνεία» αποτελεί την πλέον σύγχρονη, ενήμερη και εμπεριστατωμένη ερμηνεία των θεμελιακών Συνθηκών της ΕΕ, ήτοι των 55 άρθρων της ΣΕΕ και των 358 άρθρων της ΣΛΕΕ, από μια επίλεκτη ομάδα 25 έγκριτων νομικών εξειδικευμένων στο Δίκαιο της ΕΕ, οι οποίοι προσ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Μ. Κουσκουνά
Διεύθυνση Σειράς: Β. Χριστιανός
Σελίδες: 160
Έκδοση: 2012
Η μονογραφία «Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης της δράσης των κρατών μελών» αποτελεί μια σύγχρονη συμβολή σε ένα από τα κρισιμότερα πεδία του θεσμικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό της κατανομής των αρμοδιοτήτων και ειδικότερα στο ζήτημα τω...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διεύθυνση Σειράς: Β. Χριστιανός
Συγγραφέας: Ρ.-Ε. Παπαδοπούλου
Σελίδες: 284
Έκδοση: 2012
Η μονογραφία «Το ήπιο δίκαιο στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είναι προϊόν μιας έρευνας που ξεκίνησε από τη διαπίστωση ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξαντλείται σε συγκεκριμένους τύπους πράξεων, αλλά ανιχνεύεται σε ένα ευρύ φάσμα κανόνων και κειμένων που επηρεάζουν με πολλούς διαφορ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Σ. Ρηγάκου
Πρόλογος: Β. Χριστιανός
Σελίδες: 160
Έκδοση: 2011
Η μελέτη «Κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης» έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη της πολιτικής που ακολούθησε και ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κρίσης, ειδικά στον τραπεζικό τομέα, μέσω των κρατικών ενισχύσεων. Η συγγραφέας εκκινεί από μία κ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Β. Χριστιανός
Σελίδες: 264
Έκδοση: 2010
Το παρόν έργο που τιτλοφορείται «Εισαγωγή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σκοπό έχει να εκθέσει με τρόπο εύληπτο, συνοπτικό και συστηματικό μία νέα μεθοδολογία προσέγγισης του θεσμικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαμορφώνεται μέσα από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Ε. Παλιού
Διεύθυνση Σειράς: Β. Χριστιανός
Πρόλογος: Β. Χριστιανός
Σελίδες: 552
Έκδοση: 2010
Η παρούσα μονογραφία «Η αρχή του ανταγωνισμού στην ενωσιακή ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων» , δεύτερη στη σειρά «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», πραγματεύεται τη συνάντηση και αλληλεπίδραση και δύο δικαιικών πεδίων εκ των πλέον δυναμικών της εποχής, αυτό του ανταγωνισμού και εκείνο των δημοσίων συμβάσε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Ανταγωνισμός, Δημόσιες Συμβάσεις - ΣΔΙΤ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Β. Χριστιανός
Σελίδες: 240
Έκδοση: 2010
Η παρούσα - τρίτη στη σειρά «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» - μονογραφία με τον τίτλο «Μετεξελίξεις της προσφυγής λόγω παραβάσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση» αποτυπώνει τα πάγια χαρακτηριστικά που αφορούν την προσφυγή λόγω παραβάσεως, όπως αυτά αναδεικνύονται τόσο από το κείμενο της Συνθήκης όσο και ιδίως απ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διεύθυνση Σειράς: Β. Χριστιανός
Συγγραφέας: Μ. Περάκης
Πρόλογος: Ν. Σκανδάμης
Σελίδες: 568
Έκδοση: 2009
Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η έρευνα της έκτασης της δικαιοδοτικής ευχέρειας του ΔΕΚ και η διατύπωση μίας μεθόδου και ορισμένων κριτηρίων εντοπισμού των ακριβών δικαιοδοτικών του ορίων, εντός του ιδιόμορφου και καινοφανούς περιβάλλοντος της σύγχρονης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Το έργο χωρίζετα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ