ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έτος έκδοσης:
Οικοδομικοί - Αστικοί & Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.)
Η παρούσα έκδοση καλύπτει όλα τα νομικά ζητήματα που θέτουν οι διάφορες κατηγορίες συνεταιρισμών. Στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, ιδίως η έννοια, η σύσταση και το καταστατικό τους, η συνεταιριστική σχέση, το διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο, η γενική συνέλε...
 

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μία συλλογή των βασικότερων νομοθετημάτων που αφορούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο, στα Υποθηκοφυλακεία και στα θέματα της Μεταγραφής. Στην πρώτη ενότητα του έργου περιλαμβάνονται τα νομοθετήματα σχετικά με το Εθνικό Κτηματολόγιο (Κτηματολογικά γραφεία - Κτηματογράφηση), ήτοι ο...
 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στα μέσα πληρωμών και στη διάπλαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση πιστωτικής κάρτας. Αναλύεται η νομική φύση της σύμβασης πιστωτικής κάρτας, η οικονομική της σημασία και οι σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων στο διμερές και στο τριμερές...
 
Κατά τους ΑΚ και ΚΠολΔ (ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)
Η Πληρεξουσιότητα κατά τους ΑΚ και ΚΠολΔ αποτελεί ένα ακόμη έργο στη σειρά Βασική Νομική Βιβλιοθήκη, στον κλάδο του Αστικού Δικαίου, με τα γνωστά χαρακτηριστικά της σειράς αυτής, δηλ. σύντομη θεωρία, πλούσια νομολογία έως το χρόνο έκδοσης, κατ� άρθρο διάρθρωση της ύλης και υποδείγματα δικογράφων. Το...
 
Το δίκαιο του κατασκευαστή και του οικοπεδούχου
Ένας πρακτικός οδηγός για όσους ενδιαφέρονται για το έργο της ανέγερσης πολυκατοικίας σε ξένο οικόπεδο με το σύστημα της αντιπαροχής. Εξετάζονται συνοπτικά όλα τα βήματα του κατασκευαστή και του νομικού του παραστάτη από τη στιγμή που θα συλληφθεί η ιδέα της οικοδόμησης μέχρι τη μεταβίβαση των οριζό...
 

Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η μεσιτεία αστικών συμβάσεων. Δεδομένων των κενών και των ασαφειών των νομοθετικών ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα (703-708 ΑΚ) και του ΠΔ 248/1993, η μελέτη επικεντρώνεται στον εντοπισμό των αμφισβητούμενων ζητημάτων των μεσιτικών δραστηριοτήτων και στην ε...
 
ΘΕΩΡΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Η "Κυριότητα" αποτελεί το τέταρτο βιβλίο της σειράς "Βασική Νομική Βιβλιοθήκη" στον κλάδο του αστικού δικαίου. Το βιβλίο πραγματεύεται τα ζητήματα που αφορούν στην κυριότητα (περιεχόμενο, κτήση και προστασία κυριότητας) καθώς και στη συγκυριότητα. Καλύπτει τα άρθρα 999-1117 του Αστικού Κώδικα και δι...
 
Μία συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 211 επ. ΑΚ
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο ένα από τα δυσχερέστερα ζητήματα του Αστικού Δικαίου, την καταχρηστική άσκηση της εξουσίας αντιπροσώπευσης από τον πληρεξούσιο και τις συνέπειές της. Στην αρχή εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη του θέματος, η οποία ξεκινάει από το Ρωμαϊκό Δίκαιο και φθάνει μέχρι ...
 

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου. Η άρση αυτή στην ουσία συνιστά μία έννομη συνέπεια που λόγω έλλειψης σχετικής ειδικής διάταξης αναζητά τη δικαιοθετική της βάση. Στην αρχή οριοθετείται εννοιολογικά το οικείο ζήτημα και γίνεται δικαιοσυγκριτική επισκόπη...
 
Νομολογία - Υποδείγματα
Η παρούσα έκδοση έχει ως αντικείμενο τις συμβάσεις του αρραβώνα και της ποινικής ρήτρας (άρθρα 402-409 ΑΚ), οι οποίες έχουν ιδιαίτερη πρακτική σημασία, καθόσον απαντώνται συχνότατα στη συναλλακτική καθημερινότητα. Καλύπτει ένα κενό στη νομική βιβλιογραφία, δεδομένου ότι τα εν λόγω ζητήματα δεν έγινα...
 

Εκδόσεις

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1162)