ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΔΙΤ

Έτος έκδοσης:

Νομοθεσία - Νομολογία

Το έργο «Ο νέος νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ, Νομοθεσία - Νομολογία» περιέχει τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, 4412/2016, διά του οποίου η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24, 2014/25, 89/665, 92/13. Περιλαμβάνει πλού...
 
Νεώτερες εξελίξεις και προβληματισμοί

Συνέδριο της Ένωσης Μελών του ΝΣΚ και της ΕΑΑΔΗΣΥ
Ο παρών τόμος αποτυπώνει τις εργασίες του Συνεδρίου της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Νεότερες εξελίξεις και προβληματισμοί" που έγινε στο Ναύπλιο στις 10-12 Οκτωβρίου 2014. Το Συνέδριο ε...
 
Η νομοθετική και δικαστική περιπέτεια του «Βασικού Μετόχου» και του «Πιστοποιητικού Διαφάνειας»
Αντικείμενο του βιβλίου Διαφθορά και Δημόσιες Συμβάσεις, είναι η μελέτη των δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών, υπηρεσιών και έργων) στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των σύγχρονων εγκληματολογικών προσεγγίσεων της διαφθοράς και καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1995 έως το 2008. Ο συγγραφέας προβαίνει σε ενδε...
 
Οι συμβάσεις IN-HOUSE κατά την κοινοτική νομολογία. Η σημασία των συμβάσεων IN-HOUSE για το δίκαιο των διοικητικών συμβάσεων.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι συμβάσεις in-house, ένας ολοένα εξελισσόμενος θεσμός του οικονομικού διοικητικού δικαίου. Το νομικό μόρφωμα των συμβάσεων in-house εντάσσεται στο δαιδαλώδες πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δημόσιος τομέας. Ερωτήματα όπως πού τελειώνει η ανεξα...
 
Το Προσυμβατικό Στάδιο
Η παρούσα μελέτη, που αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης των νομικά κρίσιμων θεμάτων που δημιουργούνται στα πλαίσια εισαγωγής του Ν 3389/2005 για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην ελληνική έννομη τάξη, έχει ως αντικείμενο, κυρίως, το προσυμβατικό στάδιο σύναψης της σύμβασης σύμπραξης, ...
 

Η παρούσα έκδοση, που εγκαινιάζει τον πρώτο τόμο της νέας σειράς «Βιβλιοθήκη Θεωρίας και Πράξης Διοικητικού Δικαίου», πραγματεύεται ένα ιδιαίτερα πρακτικό θέμα, αυτό των δημοσίων συμβάσεων υπό το πρίσμα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος (Η εφαρμογ...
 

Η παρούσα μονογραφία «Η αρχή του ανταγωνισμού στην ενωσιακή ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων» , δεύτερη στη σειρά «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», πραγματεύεται τη συνάντηση και αλληλεπίδραση και δύο δικαιικών πεδίων εκ των πλέον δυναμικών της εποχής, αυτό του ανταγωνισμού και εκείνο των δημοσίων συμβάσε...
 
Το Συμβατικό Πλαίσιο
Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εμφανίζονται στην Ελλάδα ως ένας νέος τρόπος κάλυψης των δημοσίων απαιτήσεων για δημόσια έργα και για παροχή δημοσίων υπηρεσιών.Η θεσμοθετημένη εισαγωγή αυτού του τρόπου ικανοποίησης των δημοσίων αναγκών έγινε μέσω του Ν 3389/2005.Η παρούσα μελέτη αποτελεί ...
 
Ν 3316/2005 - Κατʼ άρθρο ερμηνεία και νομολογία
Το παρόν έργο αναλύει τις Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και Συναφών Υπηρεσιών υπό το πρίσμα του νέου νομοθετικού πλαισίου, του Ν 3316/2005, ο οποίος ενσωμάτωσε τις Οδηγίες 2004/18 και 2004/17/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Η ανάπτυξη των κρίσιμων θεμάτων στις Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και Συναφών Υπηρ...
 

Οι διατάξεις αφενός δημοσίων συμβάσεων και αφετέρου ανταγωνισμού, παρά τις όποιες σοβαρές διαφορές τους, επιδιώκουν εν μέρει κοινό σκοπό. Περαιτέρω οι πρώτες προϋποθέτουν και επιδιώκουν την δημιουργία ex ante ανταγωνισμού. Διαπιστώνεται συμπληρωματικότητα των παραπάνω διατάξεων, λόγος για τον οποίο ...
 
Σελίδα:
  1. 1
  2. 2

Εκδόσεις

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1162)