Χ. Χασάπης


Βιβλία

Συγγραφέας: Χ. Χασάπης
Σελίδες: 504
Έκδοση: 2016
Το έργο «Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Μια συμβολή στο δίκαιο των χρηματικών ενοχών υπό το πρίσμα του ουσιαστικού αστικού δικαίου» αποτελεί μία μονογραφική μελέτη που επικεντρώνεται στο επίκαιρο ζήτημα του δανεισμού σε ξένο νόμισμα. Αφορμή της εκπόνησης του εν λόγω έργου αποτέλεσε η έκδοση των πρώτων σ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το παρόν έργο «Δίκαιο Υδρογονανθράκων» αποσκοπεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων (τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου δίκαιου) που αναφύονται σε όλα τα στάδια της εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.Η ανάλυση δεν περιορίζεται στο ισχύον εθνικό θεσμικό κα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Η ερμηνεία του πρώτου μέρους του Ν 2496/1997, που αφορά στα άρθρα 1-34 αυτού με τίτλο «Ασφαλιστική Σύμβαση», είναι η πρώτη συλλογική προσπάθεια που γίνεται με αντικείμενο το ελληνικό δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης. Το συλλογικό αυτό έργο υπό την επιμέλεια του καθηγητή Ι. Ρόκα αποτελεί μια σύντομη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ο τρίτος διεπιστημονικός τόμος «Ενέργεια: Δίκτυα & Υποδομές» περιλαμβάνει πρωτότυπες μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού κύκλου Δίκαιο & Πολιτική της Ενέργειας 2013-2014, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet και του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Τμήμα Διεθν...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το συλλογικό έργο «Ενέργεια – Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές» αποτελεί τον Β΄ Διεπιστημονικό Τόμο για την Ενέργεια, καρπό του ερευνητικού κύκλου Δίκαιο & Πολιτική της Ενέργειας 2012-2013 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet και του LNG Forum στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Παρέμβαση - Συντονισμός συζήτησης: Δ. Λαδάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών
Εισηγητής: Χ. Χασάπης
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως