Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης:
  • Εισαγωγή
  • Ν 3852/2010, όπως ισχύει
  • Παράρτημα νομοθεσίας

Ενημέρωση έως το ΠΔ 2/2015 (ΦΕΚ Α΄ 2/9.1.2015)

Έχουν ήδη παρέλθει τέσσερα έτη από την ψήφιση του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που εγκαινίασε τη νέα αρχιτεκτονική δομή της αυτοδιοίκησης επιφέροντας την ριζική αναμόρφωση του δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αλλαγή της διοικητικής διαίρεσης της χώρας. Ο νομοθέτη...
 

Με την παρούσα έκδοση, η οποία συμπίπτει χρονικά με την ψήφιση του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, επιχειρείται η συλλογή και συστηματική ταξινόμηση των βασικότερων νομοθετημάτων που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ενημέρωση μέχρι και το Ν 3491/2006. Η ύλη του έργου κατανέμεται σε τρία μέρη: ...
 

 
Εισαγωγή - Μελέτες - Νομολογία - Νομοθεσία - Υποδείγματα
Το έργο αυτό καλύπτει ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο της νομικής πρακτικής που αφορά τα πράγματα κοινής χρήσεως και κοινωφελούς εξυπηρετήσεως του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περιλαμβάνεται η ισχύουσα νομοθεσία σε ζητήματα προορισμού, παραχώρησης, δημιουργίας και κατάργησης κοινό...
 

Στην παρούσα Γ΄ έκδοση του έργου παρουσιάζονται σε ενιαία συλλογή όλα τα νομοθετήματα που αφορούν στην προετοιμασία και τη διενέργεια των εκλογών στους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, η σχετική νομολογία των τελευταίων ετών, καθώς και υποδείγματα δικογράφων κατά του κύρους των εκλογών. Η νομο...
 

Η παρούσα μονογραφία πραγματεύεται με τρόπο εμπεριστατωμένο και συστηματικό τις βασικές παραμέτρους της έννοιας της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με αναλυτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έμφαση δίδεται στα ζητήματα της τοπικής φορολόγησης και το...
 

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις δημοτικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα το νομικό καθεστώς που τις διέπει μετά την ψήφιση του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/2006). Η ύλη χωρίζεται σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν όλα τα είδη των δημοτικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα: Είδ...
 

Εκδόσεις

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1169)