Κυπριακό Δίκαιο

Έτος έκδοσης:
Θεσμικό πλαίσιο και άσκηση επαγγέλματος
Το δικηγορικό επάγγελμα είναι λειτούργημα. Έντιμο λειτούργημα. Η άσκηση της δικηγορίας είναι «τέχνη» βασισμένη στη νομική επιστήμη. Χωρίς τη δεύτερη δεν μπορεί να υπάρξει η πρώτη και χωρίς την πρώτη δεν μπορεί να ασκηθεί επιτυχής δικηγορία. Το βιβλίο «Δικηγορία στην Κύπρο - Θεσμικό πλαίσιο και άσκη...
 

Διάγραμμα Γενικού Μέρους - ΙΙ. Ειδικές Εμφανίσεις του Εγκλήματος (Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή)

Με τον παρόντα δεύτερο τόμο του Κυπριακού Ποινικού Δικαίου ολοκληρώνεται το Εγχειρίδιο του Γενικού Μέρους του Κυπριακού Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου. Σε συνέχεια του πρώτου τόμου που περιείχε τη γενική θεωρία και τη γενική εμφάνιση του εγκλήματος, παρουσιάζονται πλέον στο παρόν βιβλίο οι ειδικές εμφ...
 

Γενικό Μέρος

Το έργο «Κυπριακό Διοικητικό Δίκαιο», συνιστά καρπό αφενός της ακαδημαϊκής ενασχόλησης και αφετέρου του βιώματος του διοικητικού δικαίου από τον συγγραφέα στην πράξη. Επιχειρεί να προβεί στη συστηματική ανάλυση και συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων ζητημάτων του Γενικού Μέρους του Κυπριακού Διοικ...
 
Το έργο «Οι διοικητικοί σύμβουλοι στην κυπριακή ΕΠΕ» προσφέρει το αναγκαίο υπόβαθρο έρευνας κυρίως σε αυτούς που ασχολούνται με την εφαρμογή του κυπριακού εταιρικού δικαίου. Παράλληλα, διευκολύνει με εύληπτο τρόπο όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική πληροφόρηση επί των θεμάτων που άπτονται της ...
 
Το έργο ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ έρχεται να καλύψει ένα υφιστάμενο κενό στη νομική βιβλιογραφία,  διότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχο έργο στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Αναλύει την έννοια της εργοδότησης (μισθωτής εργασίας) και μελετά με συστηματικότητα τη σύμβαση εργοδότησης (κατάρτιση...
 
Το έργο Κυπριακό Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στοχεύει να δώσει στον αναγνώστη μία ολοκληρωμένη εικόνα του κυπριακού δικαίου πώλησης αγαθών και της προστασίας που παρέχεται στον αγοραστή όπου αυτός ενεργεί ως καταναλωτής. Το σύγγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά στην πώλ...
 
Διάγραμμα Γενικού Μέρους - Ι. Θεωρία και Γενική Εμφάνιση του Εγκλήματος
Το έργο Κυπριακό Ποινικό Δίκαιο καλύπτει ένα χρόνιο κενό στη νομική γραμματεία της Κύπρου σε σχέση με τη σπουδή και μελέτη του ποινικού δικαίου. Επιχειρείται έτσι η πρώτη, από πλευράς μεθοδολογικής και δογματικής, συστηματική μελέτη του βασικού τμήματος του Γενικού Μέρους του Κυπριακού Ποινικού Δικα...
 
Θεμελιώδη Δικαιώματα & Ελευθερίες
Το Κυπριακό Συνταγματικό Δίκαιο - Θεμελιώδη Δικαιώματα & Ελευθερίες αποτελεί κατʼ άρθρο ερμηνεία του Μέρους ΙΙ του κυπριακού Συντάγματος (Άρθρα 6-35) και είναι εμπλουτισμένο με τη σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Οι σ...
 
Με έμφαση στο Δίκαιο του Πολέμου
Η μονογραφία «Διεθνές Δίκαιο: Με έμφαση στο Δίκαιο του Πολέμου», αποσκοπεί στο να διαγράψει και να αποδώσει τρεις βασικές παραμέτρους. Πρώτον, περιγράφεται η γέννηση και ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου στην ελληνική αρχαιότητα, ιδίως διά του συστήματος των Αμφικτιονιών, διεθνών ή διακρατικών οργανισμ...
 

This edition covers all the main provisions of Cypriot Immovable Property Law and the most important case law, as in force during the last years following the constant and frequent amendments of the relevant legislation. This book includes only the main judgments that have constituted and finally f...
 
Σελίδα:
  1. 1
  2. 2

Εκδόσεις

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1163)