Θεωρία/Ιστορία Δικαίου - Θρησκευτικό Δίκαιο

Έτος έκδοσης:

Θεμέλια και αλληλεπίδραση με το δίκαιο της Ηπειρωτικής Ευρώπης

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τα βασικά κεφάλαια της αγγλο-αμερικανικής συνταγματικής ιστορίας και επιστήμης, με έμφαση στην επίδρασή της στη διαμόρφωση των πολιτικών και συνταγματικών θεσμών, σε συνάρτηση με το δίκαιο της Ηπειρωτικής Ευρώπης.  Η σκέψη της ελληνικής συνταγματικής θεωρίας...
 

Από τον 17ο αιώνα έως τις απαρχές του 21ου αιώνα

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μια εμβάθυνση στην ύλη του μαθήματος της Ιστορίας Πολιτικών Ιδεών. Η Ιστορία Πολιτικών Ιδεών είναι ένα κράμα γενικής θεωρίας περί κράτους και φιλοσοφίας δικαίου. Το βιβλίο αυτό ασχολείται με την εξέλιξη του κράτους και του ατόμου από τον 17ο μέχρι τις απαρχές του 21ου αι...
 
Η Αγγλοσαξονική επίδραση στην Ηπειρωτική Ευρώπη του 18ου και 19ου αιώνα
Το παρόν έργο «Ευρωπαϊκή Συνταγματική Ιστορία» αποτελεί τον τρίτο τόμο της σειράς της Νομικής Βιβλιοθήκης «Εγχειρίδια Δημοσίου Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου». Σκοπός του παρόντος έργου είναι, πρωτίστως, να αναδειχτούν οι ιστορικοί θεσμοί των εννόμων τάξεων που άσκησαν τη μεγαλύτερη επίδρασ...
 
Αρχαιοελληνική και Νεωτέρα
Το παρόν σύγγραμμα «Φιλοσοφία του Δικαίου – Αρχαιοελληνική και Νεωτέρα» του Ι. Καρεκλά κινείται επί πέντε βασικών αξόνων. Πρώτον, αναδεικνύει την άρρηκτη διασύνδεση Φιλοσοφίας του Δικαίου,  Ηθικής Φιλοσοφίας και Πολιτικής Φιλοσοφίας. Δεύτερον, παρουσιάζει επαρκώς τις δύο μεγάλες σχολές σκέψης της Φι...
 

O Hegel στη «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» πραγματεύεται μέσα σε 360 παραγράφους τη σχέση φυσικού και θετικού δικαίου, την αλληλεξάρτηση δικαίου και περιβάλλοντος, τη διαφορά μεταξύ εξήγησης και δικαιολόγησης των νομικών θεσμών, την αυτονομία της βουλήσεως, τη συμβολική και τη χρηστική άποψη της ιδιοκτησία...
 

Στην παρούσα τέταρτη, βελτιωμένη, έκδοση του εγχειριδίου «Ιστορία Δικαίου» οι συγγραφείς έκριναν σκόπιμο, οκτώ έτη μετά την κυκλοφορία της τρίτης έκδοσης, να προσαρμόσουν ορισμένα κεφάλαια στα πορίσματα πρόσφατων ερευνών με παράλληλη ενημέρωση, όπου ήταν αυτό αναγκαίο, της ενδεικτικής βιβλιογραφίας....
 
Από το πρόβλημα της πηγής των αξιών στη σύγκρουση των πολιτισμών και στις προκλήσεις της μετανεοτερικότητας
Στο παρόν σύγγραμμα εξηγούνται οι διαφορές μεταξύ της ελληνικής (αρχαίας και μεσαιωνικής) πνευματικής παράδοσης και της δυτικοευρωπαϊκής (μεσαιωνικής, νεοτερικής και μετα-νεοτερικής) πνευματικής παράδοσης, με έμφαση στους διαφορετικούς τρόπους εννοιολόγησης του «δικαίου» και της «αλήθειας». Αναδεικν...
 
Έννοια και διαιρέσεις της φιλοσοφίας του δικαίου
Το βιβλίο αυτό είναι ένα πανεπιστημιακό εγχειρίδιο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο μάθημα της Φιλοσοφίας του Δικαίου. Αποτελεί μία εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες και την προβληματική της φιλοσοφίας του δικαίου. Διακρίνεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρ...
 

Το έργο «βασική θρησκευτική νομοθεσία & νομολογία» φιλοξενεί -με βιβλιογραφική και νομολογιακή ενημέρωση, όπου αυτό απαιτείται- τα σημαντικότερα νομοθετικά κείμενα για τα μεγαλύτερα θρησκεύματα της χώρας μας. Μεταξύ αυτών των νομοθετικών κειμένων είναι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Δια...
 

Εκδόσεις

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1169)