Σπ. Ανδρίτσος

, Δικηγόρος, ΜΔ, LLM, Υπ. ΔΝ


Βιβλία

Η 4η έκδοση του δίτομου συλλογικού έργου προσεγγίζει ερμηνευτικά κατά τρόπο ευσύνοπτο και πλήρη τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Συμπυκνώνει την τεράστια ύλη που καλύπτουν τα άρθρα του νέου, μετά τις τροποποιήσεις των Ν 4335/2015, 4370/2016 και  4411/2016, ΚΠολΔ, και την προσαρμόζει στις νέ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αντικείμενο του συλλογικού έργου Ένδικα Μέσα και Βοηθήματα κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση όλων των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που προβλέπονται στον ΚΠολΔ. Το έργο Ένδικα Μέσα και Βοηθήματα κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνει: Ανακοπή ερημοδικίας,...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αντικείμενο του συλλογικού έργου Ενστάσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βασικότερων –κατά κυριολεξία ή κατʼ ευφημισμό- δικονομικών ενστάσεων που προβλέπονται στον ΚΠολΔ. Το έργο  Ενστάσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενστ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητής: Σπ. Ανδρίτσος, Δικηγόρος, ΜΔ, LLM, Υπ. ΔΝ
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως