1o Πανελλήνιο Συνέδριο για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις που πραγματοποιήθηκε στις 15 & 16 Δεκεμβρίου 2021, το οποίο διοργάνωσαν η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, το επιστημονικό περιοδικό «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου» και ο νομικός επενδυτικός οδηγός Greek Law Digest, σε συνεργασία με τον όμιλο Economia. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της virtual platform της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, με την παρουσία 41 ομιλητών, όλοι τους διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, νομικοί σύμβουλοι, δικαστές, εκπρόσωποι αναθετουσών Αρχών και οικονομικών φορέων. Σε αυτό συμμετείχαν 250 και πλέον σύνεδροι. Το Συνέδριο τίμησαν με την αιγίδα τους το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Ελληνική Αρχή Συμμετοχών και Περιουσίας (ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ).

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό Δελτίο Τύπου.
Πρόγραμμα 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1η μέρα Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

11.30 – 12.00 Καλωσόρισμα-Χαιρετισμοί

Τζίνα Παπαντωνοπούλου Καρατζά, Εκδότρια, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Γεώργιος Ν. Καταπόδης, Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. & Πρόεδρος ΟΕ-ΣΔΙΤ του ΟΗΕ (UNECE): "Η συμβολή της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις"

Χριστίνα Κολιάτση, Chief Legal Counsel, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας

12.00 – 12.20 Keynote speech

Προσέγγιση πρόσφατων τροποποιήσεων του ν.4412/2016 υπό το πρίσμα των σύγχρονων προκλήσεων του δικαίου δημοσίων συμβάσεων στην post Covid-19 εποχή

Δημήτριος Ράικος, Judge of the United Nations Appeals Tribunal, ex President of the United Nations Appeals Tribunal, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Καθηγητής Νομικής, τ.Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

12.20 – 14.00 1η Συνεδρία: Αναγκαιότητα και στόχοι της αναμόρφωσης του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων

Συντονίστρια: Ευγενία Βελώνη, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Μία πρώτη επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων του δικαίου των δημοσίων διαγωνισμών μετά το ν. 4782/2021
Μίνα Καλογρίδου, ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Η εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών του ενωσιακού δικαίου στις δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες μέσα από τη νομολογία
Ευαγγελία Κουτούπα – Ρεγκάκου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η αρχή της τυπικότητας ως δικλείδα ασφαλείας για τη σύννομη διεξαγωγή του διαγωνισμού ή τροχοπέδη στην ανάγκη για ταχεία συμβασιοποίηση των προκηρυσσόμενων διαγωνισμών;
Χρήστος Δετσαρίδης
, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΔΠΘ

Ταχεία ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και αποτελεσματική δικαστική προστασία των οικονομικών φορέων
Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων: Παρόν και μέλλον
Γιώργος Δελλής, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή της Αθήνας

14.00 - 15.15 2η Συνεδρία: Η Διαγωνιστική Διαδικασία ενώπιον των αναθετουσών αρχών. Νέες προκλήσεις για τις αναθέτουσες αρχές και τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς

Συντονιστής: Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Αρχή της τυπικότητας και κάμψη αυτής μέσα από την εφαρμογή του νέου άρθρου 102. Ποια τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας της αναθέτουσας αρχής
Ιωάννης Κουρνιώτης, Partner, Λαμπαδάριος & Συνεργάτες

Προσωρινός ανάδοχος - έκπτωση ως ultimum refugium-Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Ηλίας Μικρουλέας, Εταίρος & Διαχειριστής, Δικηγορική Εταιρεία «Κεραμεύς & Συνεταίροι Δικηγορική Εταιρεία»

Κατακύρωση και υπογραφή της σύμβασης - Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
Σοφία Χατζηγιαννίδου, Partner, Zepos & Yannopoulos

15.15 – 15.30 Παρέμβαση

Διαδικασίες έγκρισης διακήρυξης, ανάληψης νομικής δέσμευσης & τροποποίησης δημόσιας σύμβασης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020

Αντώνης Κ. Ψαράκης, MSc Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

15.30 - 17.15 3η Συνεδρία: Λόγοι Αποκλεισμού και Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής των υποψηφίων.

Συντονίστρια: Χρυσάνθη Ζαράρη, Δικηγόρος, Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Κανόνες προαπόδειξης ως προς τη (μη) συνδρομή λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
Μαρία-Χριστίνα Καξιρή, ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και η κάλυψή τους μέσω της στήριξης στις ικανότητες τρίτου φορέα
Μιχάλης Σειραδάκης, Δικηγόρος, π. Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), π. Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου, LL.M, Μ.Δ.Ε.

Η υποβολή ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς ως κατ’ ουσίαν λόγος αποκλεισμού της προσφοράς και η σχέση της με αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές υπό το φως των νέων διατάξεων
Κωνσταντίνος Καβαδέλλας, Partner, KG Law Firm

Λόγοι αποκλεισμού (Δυνητικοί και υποχρεωτικοί, Συμπλεκόμενοι και αυτοτελείς)
Αλέξανδρος Α. Κορτέσης, Partner, POTAMITISVEKRIS

Μέτρα Αυτοκάθαρσης – Συμπεράσματα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την πρακτική εφαρμογή και αντίληψη τους από τους οικονομικούς φορείς και τις αναθέτουσες αρχές.
Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος, Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Συμβάσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

17.15 - 18.15 ΣΔΙΤ - Συμβάσεις Παραχώρησης

Συντονιστής: Γεώργιος Ν. Καταπόδης, Πρόεδρος ΕΑΑΔΗΣΥ & Πρόεδρος ΟΕ-ΣΔΙΤ του ΟΗΕ (UNECE)

Η Προτυποποίηση Διακηρύξεων για Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και ΣΔΙΤ
Δρ. Ιωάννης Κίτσος, τ. Πρόεδρος Κλιμακίου Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στις Δημόσιες Συμβάσεις (ΑΕΠΠ), Δικηγόρος

Διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης έργων και κρατικές ενισχύσεις
Παναγιώτης Πετρούλιας, Εταίρος, Μαρίνος Πετρούλιας & Συνεταίροι Δικηγορική Εταιρεία

Συμβάσεις παραχώρησης: Η εμπειρία από ένα μεγάλο έργο παραχώρησης
Δρ. Παναγιώτης Παπανικόλας, Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ολυμπία Οδός Α.Ε.

2η Ημέρα Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου

11.30 – 11.40 Καλωσόρισμα-Χαιρετισμοί

11.40 – 12.10 Keynote Speeches

O προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά τους νόμους 4700/2020 και 4820/2021. Νομολογιακές εξελίξεις και προοπτικές
Ευαγγελία Κουλουμπίνη, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Πανδημία covid 19 και προσυμβατικός έλεγχος. Μία πρόκληση για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Αργυρώ Μαυρομμάτη, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

12.10 – 14.00 4η Συνεδρία: Η έννομη προστασία στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4412/2016

Συντονίστρια: Μαρία Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος του Συμβούλιο της Επικρατείας

Η ενδικοφανής διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. Η ολιστική αναμόρφωση της διαδικασίας εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο
Μιχαήλ Οικονόμου, Δικηγόρος-Δ.Ν., Πρόεδρος του 5ου Κλιμακίου, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Η νομική φύση της παρεμβάσεως ενώπιον της ΑΕΠΠ
Πάνος Λαζαράτος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η έννομη προστασία ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων μέσα από τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις. Ριζική αναμόρφωση του δικονομικού πλαισίου
Κωνσταντίνος Καλονόμος, Δικηγόρος, LL.M (Heidelberg)

Οι διαρκείς εξελίξεις στον τομέα του εννόμου συμφέροντος για την παροχή δικαστικής προστασίας στο στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιχειρηματικό απόρρητο και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως υπό το φως του ενωσιακού δικαίου
Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών Κύπρου

14.00 – 15.45 5η Συνεδρία: Η Εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων μετά τον Ν 4782/2021

Συντονιστής: Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

Νομολογιακές εξελίξεις στο δίκαιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
Γρηγόριος Χρ. Μιχαηλόπουλος, Διευθύνων Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

Οι προϋποθέσεις και το εύρος της αξίωσης του εργολάβου για νέες και πρόσθετες εργασίες
Δημήτρης Κουρκουμέλης, Δικηγόρος

Η εφαρμογή διατάξεων του ΑΚ στην εκτέλεση δημοσίου έργου.
Γρηγόρης Πελεκάνος, Senior Partner, Μπάλλας - Πελεκάνος & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρία

Η διαδικασία εκτέλεσης των δημοσίων έργων
Νίκος Μπούζας, Δικηγόρος, Ανώτερος Εταίρος Ρόβλιας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης
Αθανάσιος Τσιρωνάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

15.45 – 16.00 Εισαγωγική ομιλία: Το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων

Καθ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

16.00 – 17.45 6η Συνεδρία: Μέσα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δημοσίων Συμβάσεων

Συντονιστής: Σάκης Πανταζής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διαφθορά και διαφάνεια κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνιστικών διαδικασιών
Άγγελος Μπίνης,
Διοικητής, Εθνική Αρχής Διαφάνειας

Θεσμικές εγγυήσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στις δημόσιες συμβάσεις
Χρυσούλα Μουκίου,
Αν. Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης ΕΕΕΣ, διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσκόμισης/άντλησης Αποδεικτικών Στοιχείων και Εικονικός Φάκελος Επιχείρησης (VCD)
Φωτεινή Μιχαηλίδου
, (Μηχανικός Πληροφορικής, Δρ.), Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Ηλεκτρονικά καταστήματα (eShops) και ηλεκτρονικές αγορές (eMarketplaces) Δημοσίων Συμβάσεων
Σάκης Πανταζής
, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
Βίκυ Κούρου
, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων, ΓΓΥ/Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ

Keynote Speakers
Ευαγγελία Κουλουμπίνη
Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Αργυρώ Μαυρομμάτη
Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Δημήτριος Ράικος
Judge of the United Nations Appeals Tribunal, ex-President of the United Nations Appeals Tribunal, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Καθηγητής Νομικής, τ.Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
Περισσότερα
Συντονιστές
Σωτήρης Αναγνωστόπουλος
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Περισσότερα
Ευγενία Βελώνη
Πρόεδρος, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Περισσότερα
Χρυσάνθη Ζαράρη
Δικηγόρος, Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Περισσότερα
Μαρία Καραμανώφ
Αντιπρόεδρος, Συμβούλιο της Επικρατείας και Διοικητική Δικαιοσύνη
Περισσότερα
Γεώργιος Ν. Καταπόδης
Πρόεδρος ΕΑΑΔΗΣΥ & Πρόεδρος ΟΕ-ΣΔΙΤ του ΟΗΕ (UNECE)
Περισσότερα
Χρήστος Μητκίδης
Νομικός Σύμβουλος, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Περισσότερα
Σάκης Πανταζής
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Περισσότερα
Ομιλητές
Καθ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Περισσότερα
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Περισσότερα
Γιώργος Δελλής
Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή της Αθήνας
Περισσότερα
Χρήστος Δετσαρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΔΠΘ
Περισσότερα
Κωνσταντίνος Καβαδέλλας
Partner, KG Law Firm
Μήνα Καλογρίδου
ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών & Γνωμοδοτήσεων, ΕΑΑΔΗΣΥ
Περισσότερα
Κωνστατίνος Καλονόμος
Δικηγόρος, LL.M (Heidelberg)
Μαρία-Χριστίνα Καξιρή
ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Περισσότερα
Δρ. Ιωάννης Κίτσος
τ. Πρόεδρος Κλιμακίου Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στις Δημόσιες Συμβάσεις (ΑΕΠΠ), Δικηγόρος
Περισσότερα
Αλέξανδρος Κορτέσης
Partner, POTAMITISVEKRIS
Δημήτρης Κουρκουμέλης
Δικηγόρος
Γιάννης Κουρνιώτης
Partner, Λαμπαδάριος & Συνεργάτες
Βίκυ Κούρου
Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων, ΓΓΥ/Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ
Περισσότερα
Πάνος Λαζαράτος
Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Περισσότερα
Ηλίας Μικρουλέας
Εταίρος & Διαχειριστής, Δικηγορική Εταιρεία «Κεραμεύς & Συνεταίροι Δικηγορική Εταιρεία»
Περισσότερα
Φωτεινή Μιχαηλίδου
(Μηχανικός Πληροφορικής, Δρ.), Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
Περισσότερα
Γρηγόριος Χρ. Μιχαηλόπουλος
Διευθύνων Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
Περισσότερα
Χρυσούλα Μουκίου
Αν. Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περισσότερα
Άγγελος Μπίνης
Διοικητής, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Νίκος Μπούζας
Δικηγόρος, Ανώτερος Εταίρος Ρόβλιας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
Περισσότερα
Μιχαήλ. Χ. Οικονόμου
Δικηγόρος-Δ.Ν., Πρόεδρος του 5ου Κλιμακίου, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Περισσότερα
Έφη Παπαδοπούλου
Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών Κύπρου
Περισσότερα
Παναγιώτης Παπανικόλας
Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ολυμπία Οδός Α.Ε.
Περισσότερα
Γρηγόριος Πελεκάνος
Δικηγόρος, Εταίρος, Δικηγορική Εταιρία Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες
Περισσότερα
Παναγιώτης Πετρούλιας
Εταίρος, Μαρίνος Πετρούλιας & Συνεταίροι Δικηγορική Εταιρεία
Περισσότερα
Δημήτριος Θ. Πυργάκης
Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας
Περισσότερα
Ευαγγελία Κουτούπα – Ρεγκάκου
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Μιχάλης Σειραδάκης
Δικηγόρος, π. Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), π. Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου, LL.M, Μ.Δ.Ε.
Περισσότερα
Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος
Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Συμβάσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Περισσότερα
Αθανάσιος Τσιρωνάς
ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Περισσότερα
Σοφία Χατζηγιαννίδου
Partner, Zepos & Yannopoulos
Αντώνης Κ. Ψαράκης
MSc Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
Περισσότερα
Υπό την Αιγίδα
Χάλκινοι Χορηγοί
Χορηγοί
Χορηγοί Επικοινωνίας
Back to Top