Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 44


Νέα έκδοση, μετά τον Ν 4886/2022
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 45,00 € Ειδική Τιμή 38,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18550
Καρατζά Λ.

Η 59η έκδοση του έργου «4 Κώδικες συν 44» περιλαμβάνει 48 βασικά νομοθετήματα που είναι ταξινομημένα σε 6 θεματικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Εμπορικό, Eργατικό, Δημόσιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είναι επικαιροποιημένη μέχρι και τον Ν 4886/2022 (ΦΕΚ Α΄ 12/24.1.2022) που επέφερε αλλαγές στον Ν 3959/2011 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και στο ΠΔ 237/1986 για την ασφάλιση οχημάτων. Είναι επίσης ενημερωμένη με τον Ν 4872/2021 που τροποποίησε τους Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ και Ν 4072/2012 για την ΙΚΕ, καθώς και τον Ν 4871/2021 που τροποποίησε τον ΠΚ και τον ΚΠΔ, ενώ περιλαμβάνει και τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4855/2021 στον ΠΚ, τον ΚΠΔ και τον ΚΠολΔ, καθώς και τις εκτεταμένες αλλαγές που επέφερε ο Ν 4842/2021 (ΦΕΚ Α΄ 190/13.10.2021) επίσης στον ΚΠολΔ. Επιπρόσθετα, η νέα έκδοση περιέχει τον νέο ΠτΚ (Ν 4738/2020), διά του οποίου καταργήθηκε ο Ν 3588/2007, όπως ισχύει μετά τους Ν 4818/2021 και 4821/2021. Η ενότητα του Εμπορικού Δικαίου συμπληρώθηκε με δύο νομοθετήματα για την Πνευματική Ιδιοκτησία, τους Ν 2121/1993 και 4481/2017. Ο πολυκώδικας αυτός αποτελεί εγγύηση αξιόπιστης και διαρκούς ενηµέρωσης όλων των νοµοθετηµάτων που περιλαµβάνει, ώστε να παραµένει πάντα το πλέον πολύτιµο βοήθηµα κάθε ενδιαφεροµένου.
Με κάθε αγορά της έντυπης έκδοσης προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 57 online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της για PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Η ηλεκτρονική έκδοση ενημερώνεται με κάθε αλλαγή εντός ολίγων ημερών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ_________________________________________V

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1)    Αστικός Κώδικας___________________________________3

Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα_______________________239

2)    Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας__________________________257

Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας______________532

3)    Ν 4640/2019 Διαμεσολάβηση σε αστικές & εμπορικές υποθέσεις

[Άρθρα 1-31,33,44]_________________________________549

4)    Ν 2308/1995 Κτηματολόγιο [Άρθρα 1-14,20]_________________575

5)    Ν 2664/1998 Κτηματολόγιο [Άρθρα 1-24,34]_________________603

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

6)    Ποινικός Κώδικας (Ν 4619/2019)_________________________651

7)    Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019)_________________759

8)    Ν 4139/2013 Περί εξαρτησιογόνων ουσιών

[Άρθρα 1-60, 97, 99, 100 παρ. 1,104]________________________967

9)    Ν 3459/2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)

[Άρθρα 1 παρ. 2, 58, 61]______________________________1015

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α) Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου

10) ΒΔ 19.4/1.5.1835 Εμπορικός Νόμος [Άρθρα 1-69, 90-1081________1039

11)    ΒΔ 2/14.5.1835 Εμπορικές πράξεις [Άρθρα 1-8]_______________1047

12)    ΠΔ 131/2003 Ηλεκτρονικό εμπόριο_____________________1049

IX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β) Βιομηχανική ιδιοκτησία

13)    Ν 1733/1987 Ευρεσιτεχνία [Άρθρα 1, 5-23]_________________1059

14)    Ν 4679/2020 Εμπορικά σήματα [Άρθρα 1-90]_______________1095

15) Ν 4072/2012 Σήματα [Άρθρα 121-196, 330]_________________1153

Γ) Πνευματική Ιδιοκτησία

16)    Ν 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα

και πολιτιστικά θέματα [Άρθρα 1-72, 77]___________________1167

17)    Ν 4481/2017 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής

ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων [Άρθρα 1-54,81]________1231

Δ) Δίκαιο Ανταγωνισμού

18)    Ν 146/1914 Αθέμιτος ανταγωνισμός____________________1281

19) Ν 3959/2011 Ελεύθερος ανταγωνισμός [Άρθρα 1-11]___________1291

Ε) Προστασία καταναλωτή

20)    Ν 2251/1994___________________________________1305

ΣΤ) Δίκαιο εμπορικών εταιριών

21)    Ν    4548/2018    για τις ΑΕ____________________________1369

22)    Ν    3190/1955    για τις ΕΠΕ [Άρθρα 1-61α]___________________1491

23)    Ν    4072/2012    για τις ΙΚΕ [Άρθρα 43-120,330]________________1517

24)    Ν    4072/2012    για τις Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες

[Άρθρα 249-294, 330 παρ. 1]__________________________1545

25)    Ν 4601/2019 για τους Εταιρικούς Μετασχηματισμούς

[Άρθρα 1-142,147, 157]_____________________________1559

26)    Ν 4635/2019    για το Γ.Ε.ΜΗ. [Άρθρα 85-1161________________1617

27)    Ν 4441/2016 για την απλοποίηση σύστασης εταιριών

[Άρθρα 1-9 α, 11,12]_______________________________1649

Ζ) Δίκαιο αξιογράφων

28)    Ν 5325/1932    περί Συναλλαγματικής____________________1661

X

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

29) ΝΔ 17.7/13.8.1923 Αξιόγραφα [Άρθρα 68-95]________________1683

30)    Ν 5960/1933 περί Επιταγής__________________________1686

Η) Ασφαλιστικό Δίκαιο

31)    Ν 2496/1997 Ασφαλιστική σύμβαση [Άρθρα 1-33]_____________1701

32)    ΠΔ 237/1986 Ασφάλιση οχημάτων [Άρθρα 1-37α]_____________1717

Θ) Πτωχευτικό Δίκαιο

33) Ν 4738/2020 Πτωχευτικός Κώδικας [Άρθρα 1-265,308]__________1755

Ι) Εμπορικές Μισθώσεις

34)    ΠΔ 34/1995____________________________________1893

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

35)    Ν 2112/1920 Ιδιωτικοί υπάλληλοι______________________1931

36)    ΒΔ 16/18.7.1920 Εργατοτεχνίτες_______________________1937

37)    Ν 3198/1955 Υπάλληλοι / Εργατοτεχνίτες__________________1941

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

38)    Σύνταγμα_____________________________________1951

39)    Συμβούλιο της Επικρατείας (ΠΔ 18/1989)__________________2011

40)    Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999)______________2059

41)    Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999)_____________2181

42)    Ν 1406/1983 Διαφορές ουσίας [Άρθρα 1-11,31-32,38,40]________2201

43)    Ν 702/1977 Ακυρωτικές διαφορές - Διαφορές κοινωνικής

ασφάλισης [Άρθρα 1-5Α, 7,33,36,37]____________________2209

44)    ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974)_______________________________2219

XI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

45) Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΣΕΕ)__________________2275

46) Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)______2305

47) Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης_____2433

48) Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)______2445

ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ________________________2469

XII

Back to Top