Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ


Δικονομικά και Ουσιαστικά ζητήματα

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16810
Εμμανουηλίδης Δ.
Μητσιοπούλου Σ.
Φορτσάκης Θ.

Η παρούσα μονογραφία υπό τον τίτλο «Η αγωγή στη Διοικητική Δίκη» έχει ως αντικείμενο το ένδικο βοήθημα της αγωγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και τα θεμελιώδη ζητήματα που εγείρονται από την άσκησή της.Είναι ενημερωμένη στο σύνολό της με σημαντική πρόσφατη  νομολογία. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου καλύπτονται τα δικονομικά ζητήματα σχετικά με την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, την απόδειξη και την απόφαση του δικαστηρίου, καθώς και ουσιαστικά ζητήματα, με έμφαση στις προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης του Δημοσίου. Η ανάλυση συμπληρώνεται και από την αναφορά στη σχετική νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.

Στο δεύτερο μέρος, ο αναγνώστης εμβαθύνει στην ύλη του βιβλίου μέσα από την παρουσίαση 30 πρακτικών θεμάτων που επελέγησαν από τη νομολογία, στα οποία δίνεται αναλυτική απάντηση. Στόχος της συγγραφέως είναι να αποτελέσει το έργο αυτό ένα εύχρηστο και πρακτικό βοήθημα για οποιονδήποτε εφαρμοστή και ερμηνευτή του διοικητικού δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. XIII
ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ
Κεφάλαιο 1o Δικονομικά Ζητήματα
I. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
A. Οριοθέτηση καθ’ ύλην της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 3
1. Έναντι των πολιτικών δικαστηρίων Σελ. 3
i. Υπαγωγή υποθέσεων με νομοθετική διάταξη - Αποζημίωση σε περίπτωση ζημίας προκληθείσας από αυτοκίνητα Σελ. 3
ii. Επίλυση των οριακών περιπτώσεων από τη νομολογία Σελ. 4
α. Οργανικό κριτήριο: Προσδιορισμός της δικαιοδοσίας βάσει του εναγομένου προσώπου Σελ. 5
β. Λειτουργικό κριτήριο Σελ. 6
2. Έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 13
Β. Οριοθέτηση κατά χρόνο της δικαιοδοσίας Σελ. 14
1. …μετά από μεταφορά αρμοδιοτήτων με νομοθετική πρόβλεψη Σελ. 14
2. …μετά από μεταβολή του νομικού καθεστώτος του εναγόμενου νομικού προσώπου Σελ. 16
3. Ο χρόνος ως αντικειμενικός παράγοντας Σελ. 17
Γ. Συνέπειες έλλειψης δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 17
1. Απόρριψη ή παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 17
2. Τύχη δικαστικού ενσήμου Σελ. 18
3. Σειρά εξέτασης της έλλειψης δικαιοδοσίας σε σχέση με άλλους λόγους απαραδέκτου Σελ. 19
II. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 19
Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 20
1. Γενικός κανόνας Σελ. 20
2. Διαφορές που αφορούν σε αποδοχές προσωπικού Σελ. 20
III. ΔΙΑΔΙΚΟΙ
Α. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 23
1. Προϋποθέσεις Σελ. 23
2. Καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι Σελ. 24
3. Πλαγιαστική αγωγή Σελ. 24
4. Το απαράδεκτο της «φορολογικής αγωγής» Σελ. 25
5. Ικανοποίηση της αξίωσης από τη Διοίκηση Σελ. 27
Β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 27
1. Έννοια Σελ. 27
2. Αναζήτηση παθητικώς νομιμοποιούμενου προσώπου Σελ. 27
3. Κρίσιμος χρόνος θεμελίωσης της παθητικής νομιμοποίησης – Περιπτώσεις καθολικής διαδοχής Σελ. 28
4. Αυτεπάγγελτη έρευνα και εξουσία δικαστή Σελ. 29
Γ. Ομοδικία Σελ. 30
1. Μορφές ομοδικίας Σελ. 31
2. Προϋποθέσεις ομοδικίας Σελ. 32
3. Συνέπειες ομοδικίας Σελ. 36
4. Συνέπειες έλλειψης ομοδικίας Σελ. 39
5. Παθητική ομοδικία Σελ. 40
6. Λοιπές ρυθμίσεις Σελ. 41
Δ. Παρέμβαση Σελ. 42
IV. ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α. Η αγωγή σε σχέση με τα άλλα ένδικα βοηθήματα Σελ. 47
Β. Διαφορετικά είδη αγωγής Σελ. 50
1. Ανάλογα με τη νομική βάση της αγωγής Σελ. 51
i. Ευθεία αγωγή Σελ. 51
ii. Aγωγή αποζημίωσης Σελ. 53
iii. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 54
2. Ανάλογα με το αίτημα Σελ. 60
i. Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 60
ii. Καταψηφιστική αγωγή Σελ. 60
3. Ανάλογα με τη δυνατότητα διεύρυνσης του αντικειμένου και των νομιμοποιούμενων, στην άσκηση της αγωγής, υποκειμένων Σελ. 61
V. ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α. Περιεχόμενο δικογράφου της αγωγής Σελ. 62
Β. Άσκηση υπό αίρεση – Επικουρικές βάσεις Σελ. 68
Γ. Συνάφεια – Αντικειμενική σώρευση – Συνεκδίκαση Σελ. 71
Δ. Παρεμπίπτουσα αγωγή Σελ. 73
1. Περιεχόμενο Σελ. 74
2. Ηθική βλάβη Σελ. 76
3. Απαράδεκτη η διόρθωση με παρεμπίπτουσα αγωγή του ποσού της κύριας αγωγής Σελ. 76
4. Τρόπος άσκησης Σελ. 76
5. Σχέση με κύρια αγωγή Σελ. 77
6. Παρεπόμενα και με έφεση Σελ. 77
Ε. Δεύτερη αγωγή Σελ. 77
1. Ο κανόνας της απαγόρευσης Σελ. 78
2. Η κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή άσκηση Σελ. 81
3. Δεύτερη προσφυγή Σελ. 82
ΣΤ. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 83
1. Άσκηση Σελ. 83
2. Τι επιτρέπεται να προβληθεί με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων Σελ. 84
Ζ. Υπόμνημα Σελ. 85
VI. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α. Δικονομικές Σελ. 88
1. Εκκρεμοδικία Σελ. 88
2. Μη επιτρεπτή μεταβολή της βάσης της αγωγής Σελ. 91
Β. Ουσιαστικές συνέπειες Σελ. 94
1. Διακοπή παραγραφής Σελ. 94
2. Τοκοφορία Σελ. 94
VII. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α. Γενικές αρχές απόδειξης Σελ. 100
1. Αντικείμενο απόδειξης Σελ. 100
2. Βάρος απόδειξης Σελ. 101
3. Αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων Σελ. 103
4. Αποδεικτικά μέσα Σελ. 104
5. Αρχή της προαπόδειξης Σελ. 104
6. Βαθμός απόδειξης – πιθανολόγηση Σελ. 106
Β. Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα Σελ. 106
1. Αυτοψία Σελ. 106
2. Πραγματογνωμοσύνη Σελ. 107
3. Έγγραφα Σελ. 112
4. Ομολογία Σελ. 119
5. Εξηγήσεις των διαδίκων Σελ. 120
6. Εμμάρτυρη απόδειξη Σελ. 120
7. Δικαστικά τεκμήρια Σελ. 125
VIII. ΑΠΟΦΑΣΗ
Α. Εξουσία του Δικαστηρίου Σελ. 126
1. Το διατακτικό της απόφασης Σελ. 126
2. Έκταση του ελέγχου Σελ. 127
Β. Συνέπειες Σελ. 133
1. Δεδικασμένο Σελ. 133
2. Εκτελεστότητα απόφασης Σελ. 142
IX. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
Α. Γενικά Σελ. 148
Β. Χρόνος καταβολής του δικαστικού ενσήμου Σελ. 149
Γ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος δικαστικού ενσήμου Σελ. 151
1. Επιστροφή κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 277 παρ. 11 ΚΔΔ Σελ. 151
2. Περιπτώσεις στις οποίες επιστρέφεται Σελ. 151
Δ. Συνέπειες από την απόρριψη της αγωγής λόγω μη καταβολής του τέλους δικαστικού ενσήμου Σελ. 152
X. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Α. Έφεση Σελ. 153
Β. Αναίρεση Σελ. 164
Κεφάλαιο 2o Ουσιαστικά Ζητήματα
Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 105-106
Α. Πράξη, Παράλειψη, Υλική ενέργεια Σελ. 167
Β. Όργανο του Δημοσίου Σελ. 174
Γ. Ενάσκηση δημόσιας εξουσίας Σελ. 176
Δ. Παρανομία Σελ. 180
1. Έννοια της παρανομίας Σελ. 180
2. Ουσιαστική ή τυπική παρανομία Σελ. 182
3. Προσδιορισμός στο δικόγραφο Σελ. 182
4. Περιπτωσιολογία από τη νομολογία Σελ. 183
i. Ευθύνη Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Σελ. 183
ii. Αεροπορικά δυστυχήματα Σελ. 185
iii. Αναγκαστική απαλλοτρίωση Σελ. 187
iv. Αστυνομικά όργανα Σελ. 190
v. Διορισμοί – Απολύσεις Σελ. 192
vi. Περιβάλλον Σελ. 195
vii. Πράξεις νομοθετικών οργάνων Σελ. 197
viii. Πράξεις οργάνων της δικαστικής εξουσίας Σελ. 198
ix. Κρατική εποπτεία – ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 105 Σελ. 199
x. Ευθύνη από νόμιμες πράξεις Σελ. 200
Ε. Ζημία Σελ. 203
1. Περιουσιακή ζημία Σελ. 203
2. Μη περιουσιακή ζημία Σελ. 205
ΣΤ. Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 211
1. Προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση της ευθύνης Σελ. 211
2. Πότε υφίσταται Σελ. 211
3. Περιπτώσεις πλειόνων αιτίων Σελ. 213
4. Διακοπή αιτιώδους συνδέσμου Σελ. 213
5. Κρίση ουσίας – αναιρετικός έλεγχος Σελ. 215
6. Απόδειξη Σελ. 215
7. Απαραίτητο στοιχείο της αιτιολογίας της απόφασης Σελ. 215
Ζ. Λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης του Δημοσίου Σελ. 216
1. Διάταξη που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος Σελ. 216
2. Ανωτέρα βία Σελ. 219
3. Κατάσταση ανάγκης Σελ. 221
Η. Παραγραφή Σελ. 222
1. Γενικά Σελ. 222
2. Διάρκεια Σελ. 222
3. Έναρξη παραγραφής Σελ. 225
4. Διακοπή της παραγραφής Σελ. 228
5. Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) Σελ. 231
ΙΙ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Α. Αποζημίωση σε χρήμα Σελ. 234
Β. Πλήρης ή εύλογη αποζημίωση Σελ. 234
1. Ο κανόνας της πλήρους αποζημίωσης Σελ. 234
2. Εύλογη αποζημίωση Σελ. 235
Γ. Επιδίκαση αποζημίωσης μόνο στον άμεσα ζημιωθέντα Σελ. 238
Δ. Συμψηφισμός ζημίας με ωφέλεια Σελ. 239
1. Γενικά Σελ. 239
2. Προϋποθέσεις Σελ. 240
3. Προβολή ένστασης – αυτεπάγγελτη εξέταση Σελ. 242
Ε. Συμμετοχή περισσότερων στην πρόκληση της ζημίας Σελ. 243
1. Ευθύνη εις ολόκληρον Σελ. 243
2. Συντρέχον πταίσμα Σελ. 243
III. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 246
IV. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Σελ. 253
ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 371
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 375
Back to Top