ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16808
Ρόκας Ν.

Αντικείμενο του έργου «Αξιόγραφα» είναι το δίκαιο των αξιογράφων. Δίνεται έμφαση στην πρακτική και νομική αντιμετώπιση των αξιογράφων, ώστε να καταστεί η νομική τεχνική τους οικεία στον φοιτητή, τον δικηγόρο, τον δικαστή, τον συμβολαιογράφο ή τον νομικό σύμβουλο επιχείρησης. Στο πρώτο μέρος, την Εισαγωγή, εξετάζονται ζητήματα αναφορικά με την αξιογραφική ενσωμάτωση και τις διακρίσεις των αξιογράφων. Στο δεύτερο μέρος, εξετάζεται ειδικότερα η έκταξη και τα αποτέλεσματά της. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κατ΄ ιδίαν αξιόγραφα της χρηματαγοράς (συναλλαγματική και επιταγή), τα εμπορικά αξιόγραφα σε διαταγή (χρεωστικό ομόλογο, αποθετήριο και ενεχυρόγραφο, ασφαλιστήριο, φορτωτικές κ.ά.), καθώς και τα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς (ανώνυμα χρεόγραφα, μετοχές και ομολογίες). Η έκδοση συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο.

Πρόλογοι 1ης, 2ης και 3ης έκδοσης Σελ. XI
Συντομογραφίες Σελ. XIII
Βιβλιογραφία Σελ. XV
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
§ 1. Εισαγωγικά. Πηγές του δικαίου των αξιόγραφων Σελ. 2
§ 2. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία των αξιόγραφων Σελ. 4
I. Ορισμός Σελ. 4
II. Εννοιολογικά στοιχεία Σελ. 4
1. Έγγραφο Σελ. 4
2. Δικαίωμα Σελ. 8
3. Σύνδεση δικαιώματος και εγγράφου Σελ. 8
§ 3. Η αξιογραφική ενσωμάτωση Σελ. 9
I. Η σημασία της ενσωμάτωσης Σελ. 9
II. Συνέπειες της ενσωμάτωσης Σελ. 11
III. Όρια της ενσωμάτωσης. Σύγχρονες τάσεις στα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς Σελ. 15
§ 4. Διακρίσεις αξιόγραφων Σελ. 16
I. Επιτελούμενη οικονομική λειτουργία Σελ. 16
II. Αξιόγραφα στον κομιστή, εις διαταγή, ονομαστικά Σελ. 18
1. Αξιόγραφα στον κομιστή ή ανώνυμα Σελ. 18
2. Αξιόγραφα εις διαταγή Σελ. 20
3. Ονομαστικά αξιόγραφα Σελ. 22
III. Αξιόγραφα δημόσιας πίστεως και άλλοι αξιογραφικοί τίτλοι Σελ. 25
IV. Φύση ενσωματωμένου δικαιώματος Σελ. 26
V. Συστατικά και δηλωτικά αξιόγραφα Σελ. 27
VI. Αξιόγραφα αιτιώδη και αναιτιώδη Σελ. 28
§ 5. Η γένεση του ενσωματωμένου δικαιώματος (αξιογραφικές θεωρίες) Σελ. 29
§ 6. Περάτωση της αξιογραφικής ενσωμάτωσης Σελ. 34
I. Απόσβεση του δικαιώματος Σελ. 34
II. Απώλεια ή καταστροφή Σελ. 34
§ 7. Δικαστική επιδίωξη του ενσωματωμένου δικαιώματος Σελ. 36
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΚΤΑΞΗ
§ 8. Η έκταξη ως βασικός τύπος Σελ. 40
Ι. Η έκταξη ως τριμερής σχέση και οι υποκείμενες σχέσεις Σελ. 40
II. Νομική φύση Σελ. 41
III. Ο αξιογραφικός χαρακτήρας της έκταξης Σελ. 42
IV. Αποτελέσματα της έκταξης Σελ. 43
V. Μεταβίβαση της έκταξης Σελ. 44
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
§ 9. Γενικά Σελ. 46
I. Έννοια και μετέχοντα πρόσωπα Σελ. 46
II. Χαρακτηριστικά Σελ. 47
III. Οικονομική σημασία Σελ. 49
IV. Ιστορική και νομοθετική εξέλιξη Σελ. 52
1. Εξέλιξη του θεσμού Σελ. 52
2. Εξέλιξη της νομοθεσίας Σελ. 53
3. Διεθνής εξέλιξη Σελ. 54
§ 10. Ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική Σελ. 55
I. Ικανότητα Σελ. 55
II. Αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφών Σελ. 56
III. Ανάληψη υποχρέωσης από αντιπρόσωπο Σελ. 57
IV. Πλαστότητα Σελ. 59
§ 11. Τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής Σελ. 59
I. Τα οκτώ τυπικά στοιχεία Σελ. 59
II. Συνέπειες από την έλλειψη τυπικών στοιχείων Σελ. 66
1. Ακυρότητα της συναλλαγματικής Σελ. 66
2. Μετατροπή Σελ. 68
III. Το επουσιώδες περιεχόμενο της συναλλαγματικής (ρήτρες στη συναλλαγματική) Σελ. 69
1. Προβλεπόμενες ρήτρες Σελ. 69
2. Επιτρεπόμενες ρήτρες Σελ. 70
3. Ρήτρες μη επιτρεπόμενες Σελ. 70
IV. Λευκή συναλλαγματική Σελ. 71
1. Έννοια Σελ. 71
2. Εξουσιοδότηση συμπληρώσεως Σελ. 71
3. Συνέπειες Σελ. 72
V. Η ευθύνη του εκδότη Σελ. 73
§ 12. Η αποδοχή Σελ. 74
Ι. Έννοια και σημασία Σελ. 74
ΙΙ. Εμφάνιση προς αποδοχή Σελ. 75
III. Δήλωση αποδοχής Σελ. 76
IV. Αποδοχή με απόκλιση από το περιεχόμενο της συναλλαγματικής Σελ. 77
V. Αποτελέσματα αποδοχής Σελ. 78
VI. Σύμβαση δόσεως και λήψεως Σελ. 78
VII. Αποτελέσματα της άρνησης αποδοχής Σελ. 78
§ 13. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής Σελ. 79
I. Μεταβίβαση με εκχώρηση Σελ. 79
II. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση Σελ. 80
1. Έννοια και νομική φύση της οπισθογράφησης Σελ. 80
2. Τύπος οπισθογράφησης Σελ. 82
3. Περιεχόμενο οπισθογράφησης Σελ. 82
III. Αποτελέσματα της οπισθογράφησης Σελ. 84
1. Νομιμοποιητικά αποτελέσματα Σελ. 84
α) Έννοια και σημασία Σελ. 84
β) Η σειρά οπισθογραφήσεων Σελ. 85
2. Μεταβιβαστικά αποτελέσματα Σελ. 85
α) Γενικά Σελ. 85
β) Καλόπιστη κτήση Σελ. 86
γ) Αποκλεισμός ενστάσεων Σελ. 88
3. Εγγυητικά αποτελέσματα Σελ. 88
4. Συνέπειες διακοπής της σειράς οπισθογραφήσεων Σελ. 90
IV. Ιδιαίτερα είδη οπισθογράφησης Σελ. 90
1. Λευκή οπισθογράφηση Σελ. 90
2. Πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση Σελ. 92
3. Καλυμμένη πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση Σελ. 93
4. Ενεχυρική οπισθογράφηση Σελ. 94
5. Μετοπισθογράφηση (όψιμη οπισθογράφηση) Σελ. 96
§ 14. Αποκλεισμός ενστάσεων Σελ. 97
Ι. Γενικά Σελ. 97
II. Διακρίσεις ενστάσεων Σελ. 99
1. Ενστάσεις που προκύπτουν από τον τίτλο Σελ. 99
2. Ενστάσεις εγκυρότητας Σελ. 100
3. Προσωπικές ενστάσεις Σελ. 103
§ 15. Συναλλαγματική και υποκείμενη (βασική) σχέση Σελ. 106
I. Το αναιτιώδες της απαίτησης από συναλλαγματική Σελ. 106
II. Απαίτηση από συναλλαγματική και υποκείμενη σχέση Σελ. 109
III. Υποκείμενη σχέση και επιδιωκόμενοι σκοποί με την ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική Σελ. 109
§ 16. Εκπλήρωση της υποχρέωσης από τη συναλλαγματική Σελ. 110
I. Λήξη της συναλλαγματικής Σελ. 110
II. Εμφάνιση προς πληρωμή Σελ. 111
III. Πληρωμή Σελ. 112
IV. Πληρωμή σε μη δικαιούχο Σελ. 113
§ 17. Αναγωγή Σελ. 115
I. Αναγωγή για πληρωμή Σελ. 115
1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 115
2. Τυπικές προϋποθέσεις Σελ. 116
3. Έκπτωση του κομιστή από το δικαίωμα αναγωγής Σελ. 118
4. Ειδοποίηση Σελ. 118
5. Αποτελέσματα της αναγωγής Σελ. 119
II. Αναγωγή για απόδοση. Ανάστροφη κυκλοφορία της συναλλαγματικής Σελ. 120
§ 18. Τριτεγγύηση και παρέμβαση Σελ. 122
I. Τριτεγγύηση Σελ. 122
1. Γενικά Σελ. 122
2. Τύπος Σελ. 123
3. Αποτελέσματα Σελ. 124
4. Αναγωγή του τριτεγγυητή Σελ. 125
II. Παρέμβαση Σελ. 125
§ 19. Αντίτυπα και αντίγραφα Σελ. 126
I. Αντίτυπα Σελ. 126
II. Αντίγραφα Σελ. 128
§ 20. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 128
Ι. Παραγραφή Σελ. 128
II. Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 130
§ 21. Γραμμάτιο εις διαταγή Σελ. 134
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΙΤΑΓΗ
§ 22. Έννοια και σημασία Σελ. 138
Ι. Έννοια Σελ. 138
ΙΙ. Οικονομική σημασία Σελ. 138
III. Ιστορική και νομοθετική εξέλιξη Σελ. 140
§ 23. Διαφορές από τη συναλλαγματική Σελ. 140
§ 24. Έκδοση, τύπος και σχέσεις αιτίας Σελ. 143
I. Έκδοση και τύπος Σελ. 143
II. Σχέσεις αιτίας Σελ. 145
§ 25. Μεταβίβαση της επιταγής Σελ. 148
§ 26. Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγής Σελ. 150
I. Εμφάνιση Σελ. 150
II. Πληρωμή Σελ. 151
§ 27. Αναγωγή, παραγραφή, αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 156
I. Αναγωγή Σελ. 156
II. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 157
§ 28. Ιδιαίτερα είδη επιταγής Σελ. 158
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗ
§ 29. Τα εμπορικά αξιόγραφα του άρθρου 76 ν.δ. 1923 Σελ. 163
I. Τα κατ’ ιδίαν αξιόγραφα Σελ. 163
1. Εμπορική εντολή πληρωμής Σελ. 163
2. Εμπορικό χρεωστικό ομόλογο Σελ. 163
3. Αποθετήριο και ενεχυρόγραφο Σελ. 164
4. Θαλάσσια φορτωτική Σελ. 165
5. Χερσαία φορτωτική Σελ. 166
6. Δελτίο αεροπορικής μεταφοράς Σελ. 167
7. Ασφαλιστήριο Σελ. 167
8. Άλλα αξιόγραφα εις διαταγή Σελ. 167
II. Κοινοί κανόνες που εφαρμόζονται στα εις διαταγή αξιόγραφα του άρθρ. 76 ν.δ. 1923 Σελ. 168
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
§ 30. Ανώνυμα χρεόγραφα Σελ. 172
I. Έννοια και σημασία Σελ. 172
II. Βασικά χαρακτηριστικά Σελ. 173
1. Δημιουργία υποχρέωσης Σελ. 173
2. Άσκηση της απαίτησης Σελ. 173
3. Εκπλήρωση Σελ. 174
4. Αποκλεισμός ενστάσεων Σελ. 175
5. Μεταβίβαση Σελ. 175
6. Ονομαστικά χρεόγραφα Σελ. 175
III. Παρεπόμενα έγγραφα Σελ. 176
1. Τοκομερίδια Σελ. 176
2. Μερισματόγραφα Σελ. 177
3. Στέλεχος ανανεώσεως Σελ. 177
§ 31. Οι μετοχές Σελ. 177
I. Έννοια και είδη Σελ. 177
II. Σύνδεση δικαιώματος και εγγράφου. Προστασία καλής πίστης Σελ. 179
ΙΙΙ. Τίτλοι κτήσης μετοχών Σελ. 180
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 181
Back to Top