Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ EΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Μία συμβολή στην επαναπροσέγγιση του δικονομικού προς το ουσιαστικό δίκαιο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 18.35€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 51,00 € Ειδική Τιμή 43,35 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17970
Μαρκουλάκης Μ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ορφανίδης Γ., Πανταζόπουλος Σ., Τσικρικάς Δ., Χριστακάκου-Φωτιάδη Κ.
Το έργο Αναγνωριστική αγωγή και σύστημα έννομης προστασίας» διατρέχει όλα τα θέματα που αφορούν αυτόν τον κλάδο της μίσθωσης πράγματος, εξετάζοντας τις σχετικές νομολογιακές εξελίξεις και παρουσιάζοντας τις ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα εξετάζει τη σχέση της μίσθωσης με άλλες συναφείς συμβάσεις, δικονομικά μισθωτικά ζητήματα, ζητήματα καταγγελίας της μίσθωσης και αναπροσαρμογής του μισθώματος, τα ιδιαίτερα είδη μισθώσεων (επαγγελματική μίσθωση, Leasing, βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακής πλατφόρμας τύπου Airbnb κ.ά.), καθώς και την επίδραση της πανδημίας σε αυτά. Το έργο περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά υποδείγματα μισθώσεων. Αποτελεί ένα πλήρες, εύχρηστο και επίκαιρο εργαλείο, χρήσιμο για τον νομικό της πράξης.
Πρόλογος Σελ. VII
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. IX
§1 | Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ι. Θέση του προβλήματος και αντικείμενο της μελέτης Σελ. 1
ΙΙ. Μεθοδολογική αφετηρία και διάρθρωση της μελέτης Σελ. 5
Πρώτο Μέρος
§2 | Η λειτουργία της αναγνωριστικής αγωγής
I. Η πρακτική αναγκαιότητα ως κινητήρια δύναμη για τη νομοθετική καθιέρωση της γενικής αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 9
ΙΙ. Η λειτουργία των αναγνωριστικών ενδίκων βοηθημάτων του παρελθόντος Σελ. 11
1. Οι πρόδρομοι της σύγχρονης αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 11
α) Οι προκριματικές αγωγές (actiones praejudiciales) Σελ. 11
β) Οι cautiones και η condictio liberationis Σελ. 13
γ) Οι interrogationes in iure Σελ. 14
δ) Η querela non numeratae pecuniae και η querela non numeratae dotis Σελ. 14
ε) Η extrajudicialappelation Σελ. 15
στ) Οι προκλήσεις εις αγωγήν Σελ. 15
2. Κατηγοριοποίηση των λειτουργιών των αναγνωριστικών ενδίκων βοηθημάτων του παρελθόντος Σελ. 18
α) Οι κατηγορίες των αναγνωριστικών ενδίκων βοηθημάτων του παρελθόντος Σελ. 18
β) Η διαπλοκή μεταξύ των κατηγοριών Σελ. 20
ΙΙΙ. Η λειτουργία της σύγχρονης αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 25
1. Η αναγνωριστική αγωγή ως προκαταβολική δικαστική προστασία Σελ. 25
2. Η αναγνωριστική αγωγή ως μέσο για την επίτευξη ευρύτερου δεδικασμένου Σελ. 27
3. Η αναγνωριστική αγωγή ως προκριματική καταψηφιστική αγωγή Σελ. 28
4. Η αναγνωριστική αγωγή ως μέσο απόκρουσης αξιώσεων Σελ. 30
IV. Ειδικότερα η λειτουργία της αναγνωριστικής αγωγής ως προκριματικής καταψηφιστικής αγωγής Σελ. 32
1. Ο κοινός παρονομαστής των λειτουργιών της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 32
2. Η σημασία του δεδικασμένου της αναγνωριστικής απόφασης Σελ. 33
3. Η σύνδεση της αναγνωριστικής αγωγής με ορισμένη μελλοντική καταψηφιστική αγωγή Σελ. 36
§3 | Αποκλίνουσες προσεγγίσεις ως προς τη λειτουργία της αναγνωριστικής αγωγής
Ι. Η τυπολογία του Stoll Σελ. 39
1. Οι τύποι της αναγνωριστικής αγωγής κατά τον Stoll Σελ. 39
2. Κριτική Σελ. 42
ΙΙ. Οι λειτουργίες της αναγνωριστικής αγωγής κατά τον Trzaskalik Σελ. 46
1. Η θέση του Trzaskalik Σελ. 46
2. Η αντίληψη περί του αποκλειστικά μελλοντικού προσανατολισμού της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 49
α) Η αβεβαιότητα ως προς τη γέννηση της αξίωσης ως συστατικό στοιχείο της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 49
β) Θετική αναγνωριστική αγωγή για ήδη γεννημένη αξίωση Σελ. 51
i) Η ισοτιμία της θετικής αναγνωριστικής προς την καταψηφιστική αγωγή στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 51
ii) Θετική αναγνωριστική αγωγή για ήδη γεννημένη αξίωση κατά τη θεωρία της επικουρικότητας Σελ. 57
3. Η αναγνωριστική αγωγή ως προληπτική δικαστική προστασία Σελ. 62
α) Η κατ’ άρθρο 69 ΚΠολΔ προκαταβολική αγωγή Σελ. 62
β) Οι αγωγές προς παράλειψη Σελ. 63
γ) Η λειτουργική συνάφεια της αναγνωριστικής αγωγής με την αγωγή προς παράλειψη και την προκαταβολική αγωγή Σελ. 66
δ) Συμπέρασμα Σελ. 72
4. Το επιχείρημα από την «εγγενή αοριστία» της προληπτικής προστασίας Σελ. 74
α) Η συλλογιστική του Trzaskalik Σελ. 74
β) Κριτική Σελ. 75
γ) H υπαρκτή έννομη σχέση ως όριο της προκαταβολικής αγωγής Σελ. 76
δ) Η υπαρκτή έννομη σχέση ως γενικό όριο της δικαστικής προστασίας Σελ. 79
ε) Η υπαρκτή έννομη σχέση ως όριο ειδικώς της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 85
5. Συμπέρασμα Σελ. 88
Δεύτερο Μέρος
§4 | Το σύστημα της έννομης προστασίας: από την actio ως το δικαίωμα δικαστικής προστασίας
I. Η actio του κλασικού ρωμαϊκού δικαίου Σελ. 91
II. Η εξέλιξη κατά τον μεσαίωνα Σελ. 94
III. Η διδασκαλία του Savigny Σελ. 95
IV. Η επικράτηση της ουσιαστικής έννοιας της αξίωσης Σελ. 98
1. Η διδασκαλία του Windscheid Σελ. 98
2. Οι απαρχές του διαχωρισμού μεταξύ ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου Σελ. 100
3. Η υιοθέτηση της ουσιαστικής έννοιας της αξίωσης από τον νομοθέτη Σελ. 105
4. Η αξίωση προς αναγνώριση Σελ. 106
V. Οι απαρχές της δικονομικής θεώρησης Σελ. 108
1. Η αμφισβήτηση της θεωρίας περί της αξίωσης προς αναγνώριση Σελ. 108
2. Tο πρόβλημα της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 111
VI. Η αξίωση προς παροχή έννομης προστασίας Σελ. 114
VII. Η υπέρβαση της θεωρίας περί της αξίωσης προς παροχή έννομης προστασίας Σελ. 119
1. Οι αντιφάσεις της θεωρίας του Wach Σελ. 119
2. Οι απαρχές της σύγχρονης θεώρησης: η θέση του Hellwig Σελ. 120
VIII. Η αξίωση προς παροχή δικαστικής προστασίας Σελ. 125
1. Η κριτική κατά της θεωρίας περί της αξίωσης προς παροχή έννομης προστασίας Σελ. 125
2. Η υπέρβαση της αξίωσης προς παροχή έννομης προστασίας: η αξίωση προς παροχή δικαστικής προστασίας Σελ. 129
3. Η σύγχρονη θεώρηση: το ατομικό δικαίωμα προς παροχή δικαστικής προστασίας Σελ. 131
§5 | H αναγνωριστική αγωγή ως μέσο πραγμάτωσης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας
I. Η δικονομική φύση της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 137
II. Η ανεπάρκεια της δικονομικής θεώρησης της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 140
ΙΙΙ. Ο σκοπός της δίκης και η αναγνωριστική αγωγή Σελ. 143
IV. Συμπέρασμα Σελ. 147
§6 | Η αναγνωριστική αγωγή ως μέσο προστασίας εννόμων θέσεων του ουσιαστικού δικαίου
Ι. Δικαίωμα και αξίωση Σελ. 149
1. Το δικαίωμα Σελ. 149
2. Η αξίωση Σελ. 154
ΙΙ. Η σύγχρονη λειτουργική/αναλυτική προσέγγιση Σελ. 157
1. Η διπλή λειτουργία της έννοιας του δικαιώματος Σελ. 157
2. Οι διατυπωθείσες θέσεις περί της αξίωσης ως δικαιώματος προστασίας Σελ. 162
3. Ειδικά η ενοχική αξίωση Σελ. 166
4. Το έννομο συμφέρον ως έννομη θέση ουσίας Σελ. 175
ΙΙΙ. Η αξίωση ως αφετηρία της έννομης προστασίας Σελ. 183
ΙV. Η σύνδεση της αναγνωριστικής αγωγής με το σύστημα έννομης προστασίας του ουσιαστικού δικαίου Σελ. 187
1. Η αναγνωριστική αγωγή ως μέσο προστασίας εννόμων θέσεων του ουσιαστικού δικαίου Σελ. 187
2. Η οριοθέτηση της αναγνωριστικής αγωγής επί τη βάσει του ουσιαστικού δικαίου Σελ. 190
V. Η αρνητική αναγνωριστική αγωγή Σελ. 192
1. Το πρόβλημα του εντοπισμού της προστατευτέας έννομης θέσης Σελ. 192
α) Τα απόλυτα δικαιώματα ως αντικείμενο προστασίας μέσω της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 192
β) Ο πλουτισμός ως αντικείμενο προστασίας μέσω της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 196
2. Συμπλήρωση του συστήματος έννομης προστασίας: οι γνήσιες ενστάσεις ως αμυντικά δικαιώματα προστασίας Σελ. 204
VI. Συμπέρασμα Σελ. 207
Τρίτο Μέρος
§7 | Η έννομη σχέση ως παραδεκτό αντικείμενο της αναγνωριστικής αγωγής
Ι. Η κρατούσα άποψη Σελ. 211
1. Η έννοια της έννομης σχέσης Σελ. 211
2. Πραγματικά περιστατικά και αφηρημένα νομικά ζητήματα Σελ. 212
3. Προκρίματα, συστατικά και νομικές καταστάσεις Σελ. 213
ΙΙ. Η νεότερη άποψη: η ευρεία οριοθέτηση της έννομης σχέσης Σελ. 217
1. Τα επιχειρήματα κατά της κρατούσας άποψης Σελ. 217
2. Η διεύρυνση της έννοιας της έννομης σχέσης Σελ. 218
ΙΙΙ. Η ορθή μεθοδολογική αφετηρία της νεότερης άποψης Σελ. 220
1. Η ανασφάλεια ως προς την έννοια της έννομης σχέσης Σελ. 220
2. Η ανάγκη τελολογικής/λειτουργικής προσέγγισης της έννοιας της έννομης σχέσης Σελ. 227
ΙV. Αντίκρουση των επιχειρημάτων της νεότερης αντίληψης Σελ. 229
1. Ο σκοπός και η λειτουργία της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 229
2. Η επίλυση της διαφοράς ως προς την ύπαρξη του δικαιώματος σε μία δίκη ως βασική επιλογή του δικονομικού νομοθέτη Σελ. 231
3. Η κατάλληλη ερμηνεία του δικογράφου της αγωγής και το καθοδηγητικό καθήκον του δικαστηρίου Σελ. 232
4. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 236
V. Συμπλήρωση της κρατούσας άποψης: η έννομη σχέση υπό το πρίσμα της διάκρισης μεταξύ δικαιωμάτων ουσίας και δικαιωμάτων προστασίας Σελ. 239
1. Οι έννομες θέσεις ουσίας ως το κατ’ εξοχήν αντικείμενο της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 240
α) Δικαιώματα ουσίας Σελ. 240
i) O κανόνας Σελ. 240
ii) Ο περιορισμός: δικαιώματα ουσίας προστατευόμενα κατά το ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 241
β) Έννομα συμφέροντα ουσίας Σελ. 247
γ) Έννομες σχέσεις εν ευρεία εννοία Σελ. 250
δ) Συμπέρασμα Σελ. 251
2. Η θέση του Jacobs και η διαφοροποίηση της εδώ υιοθετούμενης προσέγγισης Σελ. 252
3. Τα δικαιώματα προστασίας ως αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 254
α) Οι αξιώσεις Σελ. 254
β) Τα διαπλαστικά δικαιώματα Σελ. 255
γ) Οι ενστάσεις Σελ. 258
VI. Η χρονική διάσταση της έννομης σχέσης Σελ. 259
1. Η δυσκολία στην πρακτική εφαρμογή Σελ. 259
2. Το γεννημένο δικαίωμα Σελ. 262
3. Το υπό γνήσια αίρεση δικαίωμα Σελ. 264
4. Άλλες περιπτώσεις δικαιωμάτων προσδοκίας: ιδίως το υπό νομική αίρεση δικαίωμα Σελ. 271
5. Η παρελθούσα έννομη σχέση Σελ. 275
VIΙ. Αποκλίνουσες λειτουργίες της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 278
1. Αναγνωριστική αγωγή αναφορικά με διαδικαστικές πράξεις Σελ. 279
2. Η αναγνωριστική αγωγή των άρθρων 461 και 544 αριθ. 6 ΚΠολΔ Σελ. 285
VIΙΙ. Συμπέρασμα Σελ. 286
§8 | Το έννομο συμφέρον και η νομιμοποιητική του λειτουργία
I. Το έννομο συμφέρον ως διαδικαστική προϋπόθεση της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 288
ΙΙ. Η αναγνωριστική αγωγή για ξένη έννομη σχέση και η νομιμοποιητική λειτουργία του εννόμου συμφέροντος Σελ. 290
1. Η κρατούσα άποψη Σελ. 290
2. Η πορεία προς την υιοθέτηση της αναγνωριστικής αγωγής για ξένη έννομη σχέση Σελ. 291
3. Τα επιχειρήματα της κρατούσας άποψης Σελ. 293
α) Η πρακτική αναγκαιότητα της αναγνωριστικής αγωγής για ξένη έννομη σχέση Σελ. 293
β) Η οικονομία της δίκης Σελ. 293
γ) Ο σκοπός και η λειτουργία της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 294
δ) Το επιχείρημα από το γράμμα του νόμου Σελ. 294
ε) Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 295
ΙΙΙ. Η έλλειψη της πρακτικής ανάγκης για την αναγνωριστική αγωγή για ξένη έννομη σχέση Σελ. 295
1. Η ύπαρξη άλλων δικονομικών μηχανισμών Σελ. 295
2. Η ύπαρξη έννομης σχέσης μεταξύ των διαδίκων: παραδείγματα από τη νομολογία Σελ. 297
IV. Η αναγνωριστική αγωγή για ξένη έννομη σχέση ως ρωγμή στο σύστημα έννομης προστασίας Σελ. 304
1. Η αντίφαση της κρατούσας άποψης: η έλλειψη δέσμευσης του τρίτου και το πρόβλημα του εννόμου συμφέροντος Σελ. 304
α) Τα υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου Σελ. 304
β) Η προσπάθεια υπέρβασης: η ενέργεια της πειθούς της δικαστικής απόφασης Σελ. 307
γ) Το πρόβλημα των περιορισμένων υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου ως ένδειξη συστηματικής ανωμαλίας Σελ. 309
2. Η σύνδεση του δεδικασμένου προς τη νομιμοποίηση Σελ. 310
3. Έννομο συμφέρον και νομιμοποίηση Σελ. 312
α) Η λειτουργία του εννόμου συμφέροντος και της νομιμοποίησης Σελ. 312
β) Το έννομο συμφέρον ως εξασθενημένη διαδικαστική προϋπόθεση Σελ. 314
γ) Νομιμοποίηση, έννομο συμφέρον και δικαίωμα δικαστικής προστασίας Σελ. 317
δ) Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 319
4. Η διάρρηξη του συνδέσμου ανάμεσα στο ουσιαστικό και στο δικονομικό δίκαιο λόγω της νομιμοποιητικής λειτουργίας του εννόμου συμφέροντος Σελ. 320
α) Η νομιμοποίηση ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο δικονομικό και στο ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 320
β) Η κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση Σελ. 322
γ) Άλλες περιπτώσεις νομιμοποιητικής λειτουργίας του εννόμου συμφέροντος Σελ. 329
V. Το ζήτημα των απολύτων δικαιωμάτων Σελ. 333
1. Τα απόλυτα δικαιώματα και η έρις μεταξύ των δανειστών ως αφετηρία της κρατούσας άποψης Σελ. 333
2. Η κυριότητα και τα εμπράγματα δικαιώματα Σελ. 337
3. Τα απόλυτα δικαιώματα Σελ. 342
4. Η έρις μεταξύ των εμφανιζόμενων ως δανειστών της ίδιας απαίτησης Σελ. 342
5. Συμπέρασμα Σελ. 347
VI. Συμπλήρωση: η διαμόρφωση του συστήματος της δικαστικής προστασίας στις οικογενειακές έννομες σχέσεις Σελ. 347
§9 | Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 352
Βιβλιογραφία Σελ. 359
Λημματικό ευρετήριο Σελ. 389
Back to Top