ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ


Σε απόθεμα

Τιμή: 70,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16523
Δημόπουλος Χ.

Η παρούσα έκδοση «Ανακριτική» αποτελεί την τρίτη έκδοση του έργου, εκ βάθρων αναθεωρημένη, συστηματικά συμπληρωμένη και νομοθετικά προσαρμοσμένη. Από την προηγούμενη μορφή της, εμφανίζει δύο κύρια χαρακτηριστικά: α) Προστέθηκε νέα επιστημονική ύλη, σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται στο σύνολό του ο κλάδος αυτός, β) Η προκειμένη ύλη πλαισιώθηκε με τα απαραίτητα κεφάλαια και πορίσματα του Ουσιαστικού και Δικονομικού -κυρίως- Ποινικού Δικαίου, της Δικαστικής Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας, της Ιατροδικαστικής, της Ανακριτικής τέχνης και τεχνικής.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του έργου αναλύονται η ιστορία και η φύση της Ανακριτικής καθώς και τα όργανα της ανάκρισης (θεσμικά και μη). Ακολούθως στο δεύτερο μέρος εξετάζονται τα ίχνη, πειστήρια και διαγνωστικά σημεία του εγκλήματος (στιγματισμός εγκληματιών, ποινικό μητρώο, περιγραφική μέθοδος, δακτυλοσκοπική μέθοδος, modus operandi, προσωπικές ενδείξεις, ανόργανες ενδείξεις κ.λπ.). Στο επόμενο τρίτο μέρος αναλύεται η απόδειξη στην ποινική δίκη (αποδεικτικά μέσα και ηθική απόδειξη, οι επιμέρους πραγματογνωμοσύνες, η ανάλυση του DNA, η πραγματογνωμοσύνη επί ναρκωτικών, η δικαστική γραφολογία). Τέλος, στο τέταρτο μέρος, εξετάζονται οι ανακριτικές έρευνες (ανακριτικές πράξεις, ανακριτική διείσδυση, άρση απορρήτου, απαγορευμένες ανακριτικές μέθοδοι, υπερασπιστικά δικαιώματα κατηγορουμένου).

Η Ανακριτική Επιστήμη συνιστά έναν σύνθετο επιστημονικό κλάδο, στο corpus της οποίας προβάλλουν και συνωθούνται επιστημονικές γνώσεις και παραδοχές, ευθέως ανάλογα προς το εύρος του αντικειμένου της.

Πρόλογος Σελ. V
Εισαγωγή Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ιστορία και η φύση της Ανακριτικής - Τα θεσμικά και μη, όργανα της ανάκρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ι. Συνοπτικά ιστορικά στοιχεία για την Ανάκριση, έως τον 19ο αιώνα Σελ. 7
ΙΙ. Η διεπιστημονική ιστορική προοπτική: Η σύγχρονη εξέλιξη της Ανακριτικής Σελ. 18
Α. Οι προγενέστεροι εγκληματολόγοι και τα φυσικά γνωρίσματα των εγκληματιών Σελ. 19
Β. Οι ανακριτικολόγοι - εγκληματολόγοι Σελ. 22
Γ. Η αποσπασματική συγκρότηση της ανακριτικής επιστήμης Σελ. 27
Δ. Περιεχόμενο και οριοθέτηση της Ανακριτικής Σελ. 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ι. Τα όργανα που συνδέονται με την άσκηση της ποινικής δίωξης - Οι φορείς της ανάκρισης
Α. Οι Εισαγγελείς Σελ. 31
1. Η νομική φύση του εισαγγελικού θεσμού - Αρμοδιότητες Εισαγγελέα Σελ. 39
2. Βασικές αρχές που διέπουν τον εισαγγελικό θεσμό Σελ. 46
α. Η αρχή της ανεξαρτησίας Σελ. 46
β. Η αρχή του ενιαίου και αδιαιρέτου Σελ. 50
γ. Η αρχή της ιεραρχικής εξάρτησης Σελ. 52
3. Η ποινική δίωξη Σελ. 58
4. Η έννοια της ποινικής δίωξης, ειδικότερα Σελ. 66
5. Οι βασικές αρχές Σελ. 68
α. Η αρχή της κρατικής δίωξης των εγκλημάτων Σελ. 68
β. Η αρχή της αυτεπάγγελτης δίωξης των εγκλημάτων Σελ. 69
γ. Η αρχή της αυτοτελούς δίωξης των εγκλημάτων Σελ. 70
δ. Η αρχή της νομιμότητας ή υποχρεωτικής δίωξης των εγκλημάτων Σελ. 71
ε. Η αρχή της «in rem» δίωξης των εγκλημάτων Σελ. 73
6. Τρόποι γνώσης των διαπραττόμενων εγκλημάτων Σελ. 74
α. Η προσωπική γνώση Σελ. 74
β. Η έγκληση και η μήνυση Σελ. 74
γ. Η ανακοίνωση των εγκλημάτων Σελ. 75
δ. Η αναγγελία των εγκλημάτων Σελ. 76
ε. Η «αστυνομική» προανάκριση Σελ. 76
1) Το αυτόφωρο έγκλημα Σελ. 77
2) Κίνδυνος από την αναβολή Σελ. 79
στ) Οποιαδήποτε άλλη είδηση Σελ. 80
7. Η έναρξη της ποινικής δίωξης Σελ. 80
α. Η αρχειοθέτηση της μήνυσης ή της αναφοράς και η απόρριψη της έγκλησης Σελ. 80
β. Η προκαταρκτική εξέταση Σελ. 83
γ. Αναβολή, αναστολή και αποχή από την ποινική δίωξη Σελ. 92
8. Οι μορφές έναρξης της ποινικής δίωξης Σελ. 98
α. Παραγγελία κύριας ανάκρισης Σελ. 98
β. Παραγγελία προανάκρισης Σελ. 100
γ. Εισαγωγή της υπόθεσης με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο Σελ. 103
9. Συνέπειες έναρξης της ποινικής δίωξης Σελ. 105
α. Ο θεματικός προσδιορισμός του αντικειμένου της ποινικής δίκης Σελ. 105
β. Το μη ανακλητό της ποινικής δίωξης Σελ. 106
γ. Η εκκρεμοδικία Σελ. 107
δ. Το αμετάβλητο της τοπικής αρμοδιότητας Σελ. 108
ε. Συμπερασματικά Σελ. 108
Β. Οι Ανακριτές Σελ. 110
1. Το θεσμικό καθεστώς Σελ. 110
2. Η τοπική και λειτουργική αρμοδιότητα των ανακριτών Σελ. 113
3. Τα προσόντα του ανακριτή Σελ. 116
α. Η ειδίκευση του ανακριτή Σελ. 117
β. Κανόνες και μέθοδοι της ανακριτικής διεργασίας Σελ. 128
1) Η επιστημονική μέθοδος και η λογική κατά τη σκιαγράφηση του εγκληματία Σελ. 128
2) Η νομοθετική και η ιδιογραφική ανακριτική μέθοδος Σελ. 133
γ. Η ποινική ανακριτική ανάλυση και η σκιαγράφηση του δράστη Σελ. 135
1) Το πρότυπο των πέντε παραγόντων Σελ. 136
2) Το γεωγραφικό προφίλ Σελ. 137
3) Η θεωρία του κύκλου Σελ. 145
δ. Η ανάλυση της συμπεριφορικής ένδειξης Σελ. 146
Γ. Οι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι Σελ. 151
1. Το προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 151
2. Το ισχύον δίκαιο Σελ. 154
3. Οι παλαιότεροι γενικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την εξερεύνηση του τόπου του εγκλήματος Σελ. 160
4. Η σύγχρονη εργασία του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου Σελ. 163
Δ. Η Αστυνομία Σελ. 165
1. Οργάνωση και νομική φύση της Ελληνικής Αστυνομίας Σελ. 165
α. Η Ελληνική Αστυνομία Σελ. 165
β. Αστυνομία και αρμοδιότητες Σελ. 167
2. Ανακριτική και Αστυνομία Σελ. 169
3. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Συνεργασία Σελ. 176
4. Η Ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία Σελ. 185
5. Η Διεθνής Αστυνομία Σελ. 188
ΙΙ. Οι πληροφορίες ανακριτικού ενδιαφέροντος: Συλλογή και χρήση τους Σελ. 194
Α. Μεταχείριση των πληροφοριοδοτών Σελ. 205
1. Η διατήρηση του ελέγχου των πληροφοριοδοτών Σελ. 207
2. Η προστασία της ταυτότητας του πληροφοριοδότη Σελ. 208
Β. Πρόσθετα προβλήματα με τους πληροφοριοδότες Σελ. 209
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ίχνη, πειστήρια και διαγνωστικά σημεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Ι. Η διαπίστωση της ταυτότητας Σελ. 213
ΙI. Ο στιγματισμός των εγκληματιών Σελ. 219
ΙΙΙ. Το ποινικό μητρώο Σελ. 226
IV. Η περιγραφική μέθοδος Σελ. 236
V. Η ανθρωπομετρική μέθοδος Σελ. 237
VI. Η φωτογραφική μέθοδος Σελ. 240
Α. Η φωτογράφιση της σκηνής του εγκλήματος Σελ. 241
Β. Η βιντεοσκόπηση της σκηνής του εγκλήματος Σελ. 248
Γ. Το σχεδιάγραμμα στη σκηνή του εγκλήματος Σελ. 249
Δ. Η φωτογραφική σήμανση στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 251
VII. Η δακτυλοσκοπική μέθοδος και τα αποτυπώματα
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 257
Β. Ιστορία της δακτυλοσκοπικής Σελ. 258
1. Οι φυσιολογικές ιδιότητες των θηλοειδών γραμμών των δακτύλων Σελ. 267
2. Η κατάταξη των δακτυλικών αποτυπωμάτων Σελ. 269
Γ. Η αναζήτηση, η περαιτέρω διάκριση και η εξασφάλιση των δακτυλικών αποτυπωμάτων Σελ. 275
Δ. Η χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων και η εξακρίβωση της ταυτότητας Σελ. 292
VIII. Το modus operandi του εγκληματία
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 301
Β. Το modus operandi ειδικότερα Σελ. 302
Γ. Τα στοιχεία του modus operandi Σελ. 306
Δ. Παράγοντες διαμόρφωσης του modus operandi Σελ. 311
1. Η εκπαιδευτική και τεχνική κατάρτιση Σελ. 312
2. Η επιτήδευση και η επαγγελματική εμπειρία Σελ. 313
3. Η επαφή με το ποινικό και το σωφρονιστικό σύστημα Σελ. 313
4. Η επιρροή των ΜΜΕ Σελ. 313
5. Η διάθεση του δράστη Σελ. 314
6. Οι απροσδιόριστοι παράγοντες Σελ. 315
7. Η υπογραφή του εγκλήματος από τον δράστη Σελ. 315
8. Η έκθεση του δράστη Σελ. 318
α. Η έκθεση του modus operandi Σελ. 319
β. Η καταστασιακή έκθεση του δράστη Σελ. 320
Ε. Το modus operandi κατά το ελληνικό δίκαιο Σελ. 320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ι. Οι προσωπικές ενδείξεις και τα μέσα τέλεσης του εγκλήματος
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 329
Β. Οι επιμέρους οργανικές ενδείξεις Σελ. 330
1. Τα αποτυπώματα των οδόντων Σελ. 330
2. Οι τρίχες και τα νύχια Σελ. 332
3. Η φωνή Σελ. 333
4. Το αίμα Σελ. 334
α. Η φύση του αίματος Σελ. 336
β. Η ανακριτική ανάλυση του αίματος Σελ. 339
1) Η ανακριτική έρευνα του αίματος από το θύμα Σελ. 340
2) Η ανακριτική έρευνα του αίματος από τον δράστη Σελ. 340
3) Τα δείγματα διάχυσης του αίματος Σελ. 341
4) Η διατήρηση και η ανακριτική εξέταση της ένδειξης του αίματος Σελ. 344
γ. Ο καθορισμός της περιοχής και σύγκλισης των κηλίδων αίματος Σελ. 346
δ. Οι διαγνωστικές μέθοδοι των κηλίδων αίματος Σελ. 348
Γ. Άλλες βιολογικές κηλίδες και ίχνη Σελ. 350
1. Το σπέρμα Σελ. 352
2. Τα στοιχεία σάλιου Σελ. 354
3. Οι κηλίδες ούρων Σελ. 354
4. Κηλίδες μηκωνίου Σελ. 354
ΙΙ. Οι επιμέρους ανόργανες ενδείξεις
Α. Η ανακριτική εξέταση των υάλινων αντικειμένων και του εδάφους Σελ. 355
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 355
2. Οι φυσικές ιδιότητες Σελ. 357
3. Η σύγκριση των υαλικών θραυσμάτων Σελ. 358
4. Τα ανακριτικά χαρακτηριστικά του εδάφους Σελ. 362
Β. Η ανακριτική εξέταση του χρώματος Σελ. 363
1. Τα φυσικά στοιχεία του χρώματος Σελ. 366
2. Η χημική σύσταση του χρώματος Σελ. 367
3. Η συλλογή, η διατήρηση και η εξέταση της χρωματικής ένδειξης Σελ. 367
Γ. Η ανακριτική εξέταση των υφάνσιμων ινών και των υφασμάτων Σελ. 368
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 368
2. Η ταυτοποίηση και η σύγκριση των υφάνσιμων ινών Σελ. 369
Δ. Ο εργαστηριακός έλεγχος των ιχνών Σελ. 371
Ε. Το μικροσκόπιο Σελ. 373
1. Το σύνθετο μικροσκόπιο Σελ. 373
2. Το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο Σελ. 375
3. Το πολωτικό μικροσκόπιο Σελ. 375
4. Το μικροφασματοφωτόμετρο Σελ. 376
5. Το μικροσκόπιο ηλεκτρονικής ανίχνευσης Σελ. 377
ΙΙΙ. Τα μέσα τέλεσης του εγκλήματος Σελ. 378
Α. Όργανα ή εργαλεία του εγκλήματος Σελ. 379
Β. Πειστήρια ως προϊόντα εγκλήματος Σελ. 380
Γ. Όπλα του εγκλήματος Σελ. 381
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η απόδειξη στην ποινική δίκη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ι. Τα αποδεικτικά μέσα και η ηθική απόδειξη Σελ. 393
Α. Η αυτοψία Σελ. 404
Β. Τα έγγραφα Σελ. 408
1. Τα έγγραφα στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και στο Ποινικό Δίκαιο Σελ. 409
α. Αποδεικτέο δικαίωμα και διάκριση των εγγράφων Σελ. 411
β. Η επίδειξη των εγγράφων Σελ. 412
1) Δημόσια ημεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα Σελ. 413
2) Ιδιωτικά έγγραφα Σελ. 414
3) Τα επίσημα βιβλία εμπόρων και επαγγελματιών Σελ. 417
γ. Η προσβολή των εγγράφων ως πλαστών Σελ. 421
2. Τα έγγραφα κατά τον ΚΠΔ Σελ. 422
II. Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι κατά τον ΚΠΔ και οι διαφορές τους προς εκείνους του ΚΠολΔ
A. Η πραγματογνωμοσύνη Σελ. 428
1. Διορισμός, απαλλαγή, αντικατάσταση και εξαίρεση των πραγματογνωμόνων Σελ. 430
2. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης Σελ. 438
3. Οι τεχνικοί σύμβουλοι Σελ. 441
Β. Η ποινική πραγματογνωμοσύνη Σελ. 443
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Οι επιμέρους πραγματογνωμοσύνες
Ι. Η προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη Σελ. 453
ΙΙ. Η πραγματογνωμοσύνη σε γυναίκα Σελ. 455
ΙΙΙ. Η διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη Σελ. 456
Α. Η συγγνωστή νομική πλάνη Σελ. 464
Β. Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής Σελ. 466
Γ. Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής Σελ. 471
Δ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 473
IV. Η Ιατροδικαστική Σελ. 475
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Ι. Η ανάλυση του DNA
Α. Γενική θεώρηση Σελ. 479
Β. Το ενδιαφέρον της Ανακριτικής και της Ποινικής Δικονομίας για την ανάλυση του DNA Σελ. 488
Γ. Η δομή του DNA Σελ. 491
Δ. Η αντιγραφή του DNA Σελ. 492
1. Η μέθοδος του ανασυνδυασμένου (Recombinant) DNA Σελ. 493
2. Η τεχνολογία RFLP Σελ. 494
3. Η τεχνολογία PCR Σελ. 495
4. Η αντιγραφή μέσω των μιτοχονδρίων του DNA Σελ. 496
5. Το σύστημα συνδυασμένου δείκτη DNA Σελ. 497
6. Η SWGDAM Σελ. 499
7. Τα πλεονεκτήματα της ένδειξης DNA Σελ. 499
Ε. Οι βάσεις δεδομένων DNA Σελ. 500
ΣΤ. Η νομοθεσία Σελ. 505
1. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Σελ. 507
2. Η Ελληνική Νομοθεσία Σελ. 512
3. Επισημάνσεις σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη επί εξετάσεως του DNA Σελ. 518
ΙΙ. Επισκόπηση των διεθνών νομοθετικών κειμένων Σελ. 521
Α. Τα νομοθετικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης Σελ. 523
Β. Τα νομικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 531
Γ. Το νομικό πλαίσιο στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης Σελ. 532
Δ. Η ανάλυση DNA στην ημεδαπή νομοθεσία Σελ. 537
1. Οι προϋποθέσεις εξέτασης του DNA Σελ. 539
2. Η ανάλυση και η καταστροφή του γενετικού υλικού και των γενετικών αποτυπωμάτων Σελ. 546
ΙΙΙ. Το ισχύον άρθρο 200Α ΚΠΔ Σελ. 548
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Ι. Η πραγματογνωμοσύνη επί ναρκωτικών
Α. Η νομική προσέγγιση του ζητήματος Σελ. 557
Β. Η σύγχρονη θεσμική θεώρηση Σελ. 571
1. Ειδική μεταχείριση των εξαρτημένων ατόμων Σελ. 573
α. Προδικασία Σελ. 573
β. Έννομες συνέπειες της συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης εκτός καταστημάτων κράτησης Σελ. 576
1) Αναβολή και αποχή από την άσκηση ποινικής δίωξης Σελ. 581
2) Αναστολή ισχύος του εντάλματος σύλληψης Σελ. 584
3) Αναστολή εκτέλεσης ποινής Σελ. 584
4) Τα κατ’ ιδίαν ευεργετικά μέτρα Σελ. 586
5) Έννομες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης εκτός των καταστημάτων κράτησης: Γενικά Σελ. 589
2. Εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστημα κράτησης Σελ. 589
3. Απόλυση υπό όρο Σελ. 592
ΙΙ. Ανακριτική επισήμανση και ταυτότητα του τοξικομανούς Σελ. 593
Α. Οι ψυχοπαθολογικές ενδείξεις Σελ. 596
1. Οι ψυχοτρόπες ουσίες Σελ. 599
2. Οι συμπαθητικομιμητικές αμίνες Σελ. 600
3. Τα ψευδαισθησιογόνα φάρμακα Σελ. 600
4. Τα αναλγητικά φάρμακα Σελ. 601
5. Τα αλκαοειδή του οπίου Σελ. 601
6. Συνθετικές ουσίες Σελ. 602
7. Τα τοπικά αναισθητικά: Η κοκαΐνη Σελ. 603
Β. Οι νομικοκοινωνικές ενδείξεις Σελ. 604
ΙΙΙ. Ειδική Ανακριτική και ανακριτικές - αστυνομικές μέθοδοι για τα ναρκωτικά Σελ. 609
Α. Εισαγωγικά δεδομένα στις ναρκωτικές υποθέσεις Σελ. 609
Β. Μυστικές επιχειρήσεις Σελ. 614
Γ. Μυστικές και ανακριτικές τεχνικές Σελ. 615
Δ. Η παγίδευση Σελ. 617
1. Η εισβολή στον χώρο των ναρκωτικών Σελ. 617
2. Φαρμακευτική παροχέτευση Σελ. 620
Ε. Εργαστηριακή ταυτοποίηση των ναρκωτικών Σελ. 621
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
I. Η Δικαστική Γραφολογία και πραγματογνωμοσύνη Σελ. 625
Α. Το Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών Σελ. 631
Β. Η έρευνα της χειρόγραφης γραφής Σελ. 632
1. Η μέθοδος της τυπικής παραβολής Σελ. 632
2. Η γραφομετρική μέθοδος Σελ. 635
3. Η συγκριτική ή αναλυτική γραφική μέθοδος Σελ. 639
ΙΙ. Εφαρμοσμένη Δικαστική Γραφολογία Σελ. 641
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Οι ανακριτικές έρευνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
I. Οι ανακριτικές πράξεις γενικά Σελ. 647
ΙΙ. Τα δικαιώματα του ανακρίνοντος Σελ. 650
ΙΙΙ. Οι έρευνες Σελ. 653
Α. Η αστυνομική έρευνα Σελ. 659
Β. Η κατ’ οίκον έρευνα Σελ. 665
1. Η έννοια της κατοικίας Σελ. 667
2. Η έρευνα κατοικίας κατά τη διάρκεια της ημέρας Σελ. 669
3. Η νυκτερινή έρευνα σε κατοικία Σελ. 672
4. Οι σωματικές έρευνες Σελ. 673
IV. Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις Σελ. 677
Α. Ανακριτική διείσδυση Σελ. 680
Β. Ελεγχόμενες μεταφορές Σελ. 682
Γ. Άρση του απορρήτου των ανταποκρίσεων και της επικοινωνίας Σελ. 683
Δ. Καταγραφή δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου ή εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα Σελ. 688
Ε. Συσχέτιση ή συνδυασμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 690
ΣΤ. Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 693
V. Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ Σελ. 697
VI. H Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας: Ουσιαστικές πτυχές Σελ. 714
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Ι. Βασικές αρχές της ανάκρισης Σελ. 731
ΙΙ. Οι απαγορευόμενες ανακριτικές μέθοδοι Σελ. 737
ΙΙΙ. Ψυχολογικές μέθοδοι εξακρίβωσης της αλήθειας Σελ. 747
Α. Η ναρκοανάλυση Σελ. 751
Β. Η χρήση «πολυγράφων» Σελ. 754
Γ. Η δόση όρκου Σελ. 756
1. Συνοπτική ιστορική περιγραφή Σελ. 757
2. Ο όρκος των μαρτύρων Σελ. 764
α. Ο όρκος των μαρτύρων στην προδικασία Σελ. 767
β. Εξέταση χωρίς όρκο Σελ. 767
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Ι. Ο κατηγορούμενος Σελ. 769
Α. Οι δικονομικές αρχές και οι δικαιοκρατικές εγγυήσεις του κατηγορουμένου Σελ. 769
1. Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη Σελ. 769
α. Το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο Σελ. 773
β. Η νόμιμη λειτουργία ενός ανεξαρτήτου και αμερόληπτου δικαστηρίου Σελ. 773
γ. Η αρχή της δημοσιότητας της ποινικής δίκης Σελ. 774
δ. Ο δίκαιος χαρακτήρας της δίκης, γενικά Σελ. 775
ε. Η εύλογη διάρκεια της δίκης Σελ. 778
2. Το τεκμήριο αθωότητας Σελ. 780
α. Οι αποδέκτες του τεκμηρίου αθωότητας του κατηγορουμένου Σελ. 784
β. Τα χρονικά όρια ισχύος του τεκμηρίου αθωότητας Σελ. 786
γ. Οι συνέπειες από την προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας Σελ. 788
Β. Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου Σελ. 790
Γ. Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου (άρθρο 6 παρ. 3 ΕΣΔΑ) Σελ. 800
1. Το δικαίωμα σε πληροφόρηση Σελ. 802
2. Το δικαίωμα σε χρόνο και αναγκαίες ευκολίες Σελ. 803
3. Το δικαίωμα υπεράσπισης Σελ. 805
4. Το δικαίωμα εξέταση μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης Σελ. 809
ΙΙ. Τα κίνητρα του εγκληματία, συνήθως κατηγορουμένου Σελ. 813
Back to Top