ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ – Ο ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ


Συμβολή στην ερμηνεία του δικαίου της αντασφαλιστικής σύμβασης

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 43,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 43,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17868
Χριστοδούλου Δ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
Το βιβλίο «Αντασφάλιση – Ο θεσμός και η Σύμβαση», εξετάζει τον θεσμό και το δίκαιο της αντασφαλιστικής σύμβασης. Στο πρώτο μέρος, το έργο παρουσιάζει την αντασφάλιση ως οικονομική δραστηριότητα. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η ρύθμιση της αντασφαλιστικής δραστηριότητας με βάση τον N 4364/2016. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η ρύθμιση της αντασφαλιστικής επιχείρησης, η αντασφαλιστική σύμβαση ως κανονιστικός τύπος σύμβασης, καθώς και συνήθεις στην πράξη αντασφαλιστικοί όροι και μορφές αντασφαλιστικών συμβάσεων. Το βιβλίο εμπλουτισμένο με ευρετήριο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για δικηγόρους, δικαστές, και νομικούς ερευνητές που ασχολούνται εν γένει με το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης.
Πρόλογος Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XV
Εισαγωγή: Η σύγχρονη αντίληψη για την αντασφάλιση Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η αντασφάλιση ως οικονομική δραστηριότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Η ζήτηση και η προσφορά αντασφάλισης
§1. Η ζήτηση αντασφάλισης Σελ. 11
Ι. Το σύγχρονο παγκόσμιο τοπίο των κινδύνων: πηγή αβεβαιότητας
και ζήτησης για αντασφαλιστική κάλυψη Σελ. 11
II. Η αντασφάλιση ως συντελεστής της παραγωγής και ως στοιχείο
του κόστους της ασφάλισης Σελ. 16
§2. H προσφορά αντασφάλισης Σελ. 21
I. Περί της κατά ακυρολεξία λεγόμενης «εναλλακτικής αντασφάλισης» Σελ. 21
ΙΙ. Δύο παραδείγματα αξιοποίησης της λεγόμενης «εναλλακτικής
αντασφαλιστικής» κάλυψης Σελ. 23
1. Κάλυψη κινδύνων μακροβιότητας Σελ. 23
2. Κάλυψη κινδύνων από φυσικές καταστροφές Σελ. 24
IΙΙ. Η προσφορά παραδοσιακής κατά κυριολεξία αντασφάλισης
σε οικονομικό περιβάλλον σύγκλισης των χρηματοοικονομικών
αγορών και το ζήτημα της πίστεως Σελ. 26
ΙV. Ένα λανθάνον σύστημα διεθνούς διασποράς κινδύνων Σελ. 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Εκφάνσεις της τεχνικής λειτουργίας της αντασφάλισης
§3. Τεχνική φύση, έννοια και μορφές του αντασφαλιστικού κινδύνου Σελ. 39
Ι. Κερδοσκοπικοί κίνδυνοι Σελ. 39
II. Ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός κίνδυνος Σελ. 41
ΙΙΙ. Ασφαλιστικός κίνδυνος με τη στενή έννοια και ασφαλιστικός
κίνδυνος με την ευρεία έννοια και, αντιστοίχως, αντασφάλιση
με μερική και αντασφάλιση με γενική αποστολή Σελ. 43
§4. Τεχνικές διαφοροποίησης και διασποράς των ασφαλιστικών
κινδύνων Σελ. 49
Ι. «Κοινωνία κινδύνου» Σελ. 50
ΙΙ. Η αντασφάλιση ως ασφάλιση της Ασφαλιστικής Επιχειρήσεως Σελ. 54
§5. Αντασφαλισιμότητα ασφαλιστικών κινδύνων και
αντασφαλισιμότητα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων:
Τα όρια της ασφαλιστικής τεχνικής Σελ. 60
Ι. Από το ζητούμενο στην επιταγή Σελ. 61
ΙΙ. Η αντασφαλισιμότητα διαφέρει της ασφαλισιμότητας Σελ. 64
1. Η στρατηγική των ασφαλιστών Σελ. 64
2. Κριτήρια αξιολόγησης του κινδύνου Σελ. 65
ΙΙΙ. Aντασφαλισιμότητα των Aσφαλιστικών Eπιχειρήσεων Σελ. 68
§6. Η «ιδιαίτερη σχέση» μεταξύ αντασφαλιστή και πρωτασφαλιστή Σελ. 73
Ι. Η «ιδιαίτερη σχέση» ως προνομική έννοια και ως ενοχικός δεσμός Σελ. 73
ΙΙ. Η αντασφαλιστική σχέση ως συναινετικό εργαλείο συναλλαγής
αλλά και ως μηχανισμός εξαναγκασμού Σελ. 81
ΙΙΙ. Το ζήτημα από την εξατομίκευση και ανωνυμοποίηση
του κινδύνου, ως συνέπεια της τεχνικής για τον μετριασμό
του ασφαλιστικού κινδύνου Σελ. 86
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ρύθμιση της αντασφαλιστικής δραστηριότητας Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Κανονιστική αυτορρύθμιση Σελ. 93
§7. Πορεία προς μια μορφή ρύθμισης Σελ. 93
Ι. Η νομοθετική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 93
ΙΙ. Η στάση των αντασφαλιστών Σελ. 95
III. Η φυσιογνωμία της ρύθμισης. Σελ. 97
1. Περί της λεγόμενης θεσμικής αντίληψης του δικαίου Σελ. 98
2. Πολιτικό πρόγραμμα και επιτελικό σχέδιο Σελ. 100
IV. Αυτονομία και φραγμοί Σελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Η αντασφαλιστική επιχείρηση
§8. Ένα σύστημα προληπτικής εποπτείας Σελ. 111
Ι. Απαγόρευση της επ’ ευκαιρία άσκησης αντασφαλιστικής
δραστηριότητας Σελ. 111
ΙΙ. Οι τρεις πυλώνες της ρύθμισης στην Φερεγγυότητα ΙΙ Σελ. 113
ΙΙΙ. Το πρόβλημα της αποτίμησης των στοιχείων της περιουσίας
της Αντασφαλιστικής Επιχείρησης Σελ. 114
IV. Η οδηγούσα κανονιστική σκέψη Σελ. 115
§9. Η ratio legis του θεσμού της Αντασφαλιστικής Επιχείρησης Σελ. 121
Ι. Το αντασφαλιστικό δίκαιο ως το δίκαιο της οργανωμένης
Αντασφαλιστικής Επιχειρήσεως Σελ. 121
ΙΙ. Το διαρκές και συνεχές της εποπτείας Σελ. 126
ΙΙΙ. Στόχος και υποκείμενα της εποπτείας Σελ. 127
IV. Η απόφαση για την ανάληψη της καλύψεως κινδύνων Σελ. 130
V. Το εξατομικευμένο της εποπτείας Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Η αντασφαλιστική σύμβαση
§10. Επώνυμος κανονιστικός τύπος Σελ. 137
Ι. Η αντασφαλιστική σύμβαση ως επώνυμη σύμβαση Σελ. 139
ΙΙ. Η αντασφάλιση πεπερασμένου κινδύνου Σελ. 143
1. Το πραγματικό της αντασφαλίσεως πεπερασμένου κινδύνου Σελ. 144
2. Οι συνέπειες από τη θέσπιση της αντασφαλίσεως πεπερασμένου
κινδύνου για το εσωτερικό δικαιικό σύστημα Σελ. 146
IΙΙ. Η αντασφάλιση ως σύμβαση επαχθής Σελ. 148
ΙV. Η αντασφάλιση ως σύμβαση αμφοτεροβαρής Σελ. 153
1. Όχι απλώς μια ανταλλακτική σύμβαση Σελ. 153
2. Η εγκαθίδρυση μιας σχέσης Σελ. 154
V. Η αυτοτέλεια της αντασφαλιστικής σύμβασης έναντι
της πρωτασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 157
VI. Το αντασφαλιστικό συμφέρον του πρωτασφαλιστή Σελ. 160
VII. H παροχή του αντασφαλιστή ως παροχή διαρκής Σελ. 163
VIII. Αντασφαλιστική αξία και υπαντασφάλιση Σελ. 166
1. Aντασφαλιστική αξία και αντασφαλιστικό ποσό Σελ. 166
2. Πλήρης αντασφάλιση και υπαντασφάλιση Σελ. 167
3. Αντασφάλιση ποσοστού Σελ. 169
ΙX. Το αντασφάλιστρο Σελ. 170
Χ. Περί των πηγών του δικαίου της αντασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 173
§11. Η δικαιική τάξη της αντασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 178
Ι. H νομική δόμηση της συναλλακτικής πραγματικότητας Σελ. 178
ΙΙ. Το εσωτερικό σύστημα δικαίου που διέπει την αντασφάλιση Σελ. 180
ΙII. Η συμβατική δικαιική τάξη Σελ. 184
ΙV. Πρόσθετοι όροι Σελ. 186
1. Ρήτρα περί του δικαιώματος του πρωτασφαλιστή να διοικεί
τη σχέση της πρωτασφάλισης. Σελ. 186
2. Ρήτρα περί δικαιώματος του αντασφαλιστή να πληροφορείται
από τον πρωτασφαλιστή περί της διοικήσεως της ασφαλίσεως Σελ. 190
3. Ρήτρα περί υποχρεώσεως του αντασφαλιστή να ακολουθεί, κατά
την εξέλιξη της πρωτασφάλισης, την τύχη του πρωτασφαλιστή
(Follow the Fortunes, Folgepflicht). Σελ. 190
4. Ρήτρα περί της «αμελλητί διορθώσεως λαθών και
της συμπληρώσεως παραλείψεων» Σελ. 192
5. Ρήτρα περί υποχρεώσεως διακρατήσεως από
τον πρωτασφαλιστή μέρους του ασφαλιστικού κινδύνου. Σελ. 192
V. Πρόσθετοι όροι και καλή πίστη Σελ. 194
VI. Ασυμμετρία πληροφόρησης και υποχρέωση πληροφόρησης Σελ. 195
VII. Παρεπόμενες αυτοτελείς και μη αυτοτελείς υποχρεώσεις
από την αντασφαλιστική σύμβαση Σελ. 198
1. Ανάληψη «καλών κινδύνων»; Σελ. 199
2. Ειδοποίηση περί της πραγματοποιήσεως της αντασφαλιστικής
περίπτωσης Σελ. 200
3. Υποχρέωση περιορισμού της ζημίας Σελ. 202
4. Υποχρέωση συνέχισης της ασφαλιστικής δραστηριότητας Σελ. 202
§12. Παραδοσιακές μορφές αντασφαλιστικών συμβάσεων Σελ. 205
Ι. «Ανώνυμοι» δομικοί τύποι παραδοσιακής αντασφάλισης
αναλόγως του τρόπου της δεσμεύσεως των μερών
από την αντασφαλιστική σύμβαση Σελ. 206
1. Προαιρετική αντασφάλιση (facultative reinsurance) Σελ. 207
2. Υποχρεωτική αντασφάλιση (Treaty) Σελ. 210
3. Το βάρος της ακριβούς περιγραφής του κινδύνου επί προαιρετικής
και επί υποχρεωτικής αντασφάλισης Σελ. 212
ΙΙ. «Ανώνυμοι» δομικοί τύποι παραδοσιακής αντασφάλισης
αναλόγως του τρόπου ή της μεθόδου καλύψεως
του αντασφαλιστικού κινδύνου. Σελ. 214
1. Αναλογική αντασφάλιση Σελ. 215
1.1. Αναλογική αντασφάλιση ποσοστιαίας εκχώρησης Σελ. 216
1.2. Αναλογική αντασφάλιση κατά το υπερβάλλον Σελ. 218
2. Μη αναλογική αντασφάλιση Σελ. 220
2.1. Μη αναλογική αντασφάλιση του υπερβάλλοντος ζημίας Σελ. 222
2.1.1. Αντασφάλιση περισσότερων υπερβαλλόντων ζημίας
και το ζήτημα της πραγματοποιήσεως
της αντασφαλιστικής περιπτώσεως Σελ. 226
2.1.2 Αντασφάλιση του κατά κλάδο κινδύνου
υπερβάλλοντος ζημίας
(Risk based Excess-of-loss Reinsurance Treaty) Σελ. 227
2.1.3. Αντασφάλιση του κατά συμβάν υπερβάλλοντος ζημίας
(Event based Εxcess-of-loss Reinsurance) Σελ. 228
2.2. Αντασφαλιστική σύμβαση περιορισμού ή άρσεως ζημίας
(Stop Loss Reinsurance Treaty) Σελ. 229
Επίμετρο: Το «καθόλου» και τα «καθ’ έκαστον» της αντασφάλισης
Ι. Το «καθόλου» και τα «καθ’ έκαστον» Σελ. 231
ΙΙ. Αυτοφυής δικαιική και έννομη κανονιστική τάξη Σελ. 234
IΙΙ. Αβεβαιότητα και αντασφάλιση Σελ. 234
Παράρτημα: Πίνακας Νομοθεσίας Σελ. 237
Βιβλιογραφία Σελ. 247
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 271
Back to Top