Αντίτυπα για περιορισμένη χρήση (Inspection copies)

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ παρέχει σε μέλη ΔΕΠ τη δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσβασης περιορισμένου χρόνου σε εκδόσεις της, προκειμένου να διευκολύνονται στην επιλογή κατάλληλων συγγραμμάτων για την οργάνωση του διδακτικού τους έργου.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και σε πρόσωπα υπεύθυνα για τη λειτουργία Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών δημόσιων ΑΕΙ, προς διερεύνηση τίτλων για τον εμπλουτισμό του υλικού της οικείας βιβλιοθήκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση αποστολής δωρεάν αντιτύπου για περιορισμένη χρήση δύο (2) μηνών, προκειμένου να τους αποσταλεί σε μορφή e-book το βιβλίο που τους ενδιαφέρει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
  • Η δυνατότητα αποστολής δωρεάν e-book για περιορισμένη χρήση αφορά εγχειρίδια, πανεπιστημιακά συγγράμματα, διδακτορικά και άλλες εργασίες που έχουν εκδοθεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ , είναι διαθέσιμα σε μορφή e-book και αφορούν διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
  • Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ εξετάζει τις αιτήσεις παροχής δωρεάν e-book για περιορισμένη χρήση και εγκρίνει τα σχετικά αιτήματα κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται ηλεκτρονικά για την έγκριση ή μη των αιτήσεών τους.
  • Εφόσον το αίτημα αποστολής δωρεάν e-book για περιορισμένη χρήση γίνει δεκτό, αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο κωδικοί ηλεκτρονικής πρόσβασης στο έργο μέσω της πλατφόρμας ebooks.nb.org και υπό τους εκεί ισχύοντες όρους.
  • Η πρόσβαση σε δωρεάν e-book για περιορισμένη χρήση παραμένει ενεργή για 2 μήνες από τη στιγμή της ενεργοποίησης.
  • Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε αίτηση αποστολής αντιγράφου για περιορισμένη χρήση.
ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Back to Top