ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 8.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 18,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17205
Δασκαλόπουλος Π.
Μικρουλέα Α.

Το έργο «Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρίας αντίθετες στα χρηστά ήθη» προβαίνει σε μία συστηματική παρουσίαση του προβληματισμού σχετικά με την ακυρότητα των αποφάσεων ΓΣ ΑΕ, αναλύοντας ειδικότερα την ουσία του προβλήματος που είναι αφενός η τυποποίηση των αποφάσεων της ΓΣ που είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη σε τέσσερις ομάδες, και αφετέρου οι διαφορετικές έννομες συνέπειες που επέρχονται και ισχύουν, αναλόγως του είδους της ανηθικότητας της κάθε απόφασης.

Χρήζει επισήμανσης η ενδιαφέρουσα εισαγωγή, στην οποία αναλύεται η έννοια των χρηστών ηθών και επεξηγείται η διάκριση των ανήθικων δικαιοπραξιών σε ενδογενώς και εξωγενώς ανήθικες.

Στο έργο εξετάζονται επίσης η έννοια των χρηστών ηθών, η λειτουργία τους στην έννομη τάξη, τα κριτήρια διάγνωσης της ανηθικότητας, καθώς και οι βασικές διακρίσεις των ανήθικων δικαιοπραξιών, όπως η ανηθικότητα λόγω του περιεχομένου και η ανηθικότητα λόγω των περιστάσεων.

Το έργο συνοδεύεται από χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Αντί Προλόγου
§ 1 Εισαγωγή Σελ. 1
§ 2 Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών Σελ. 3
Ι. Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών ως δευτερογενής πηγή του δικαίου Σελ. 3
ΙΙ. Ιστορική προέλευση της ρήτρας των χρηστών ηθών Σελ. 5
ΙΙΙ. Δικαιολογητική λειτουργία της γενικής ρήτρας των χρηστών ηθών Σελ. 7
Α. Ηθικοπολιτική λειτουργία Σελ. 7
Β. Προληπτική λειτουργία Σελ. 7
Γ. Αρνητική λειτουργία Σελ. 8
IV. Έννοια των χρηστών ηθών και κριτήρια προσδιορισμού του περιεχόμενου της Σελ. 11
A. Η αοριστία της έννοιας των χρηστών ηθών Σελ. 11
B. Κριτήρια συγκεκριμενοποίησης της έννοιας των χρηστών ηθών Σελ. 12
1. Το περί ηθικής συναίσθημα του μέσης ηθικής κοινωνικού ανθρώπου που σκέπτεται με σωφροσύνη και χρηστότητα Σελ. 12
2. Γενικές δικαιοηθικές αρχές Σελ. 13
3. Κρατούσα πεποίθηση δικαίου Σελ. 15
4. Νομολογία Σελ. 15
V. Κριτήρια ελέγχου της συμφωνίας μίας δικαιοπραξίας με τα χρηστά ήθη μέσω της συγκρότησης τυπικών ομάδων περιπτώσεων Σελ. 16
VI. Ανηθικότητα λόγω του περιεχομένου («ενδογενής») και ανηθικότητα λόγω των περιστάσεων («εξωγενής») Σελ. 19
A. Ενδογενής ανηθικότητα Σελ. 19
1. Ενδογενής ανηθικότητα λόγω επιδίωξης παράνομου σκοπού Σελ. 19
2. Ενδογενής ανηθικότητα λόγω υπέρμετρης δέσμευσης της προσωπικής ελευθερίας του συμβαλλομένου Σελ. 20
3. Ενδογενής ανηθικότητα λόγω βλάβης των συμφερόντων της ολότητας Σελ. 20
4. Το υποκειμενικό στοιχείο Σελ. 21
5. Έννομες συνέπειες Σελ. 22
B. Εξωγενής ανηθικότητα Σελ. 23
1. Έννοια Σελ. 23
2. Εξωγενής ανηθικότητα προκύπτουσα από συνέργεια πλειόνων αρνητικών παραγόντων Σελ. 24
3. Εξωγενής ανηθικότητα λόγω υπέρμετρης επιβάρυνσης του συναλλακτικά ασθενέστερου μέρους Σελ. 25
4. Εξωγενής ανηθικότητα λόγω αθέμιτης προσβολής δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων Σελ. 26
5. Το υποκειμενικό στοιχείο Σελ. 28
6. Έννομες συνέπειες Σελ. 30
§ 3 Πεδίο εφαρμογής της ΑΚ 178 στις δικαιοπραξίες του δικαίου των εταιρειών Σελ. 33
I. Ο δικαιοπρακτικός χαρακτήρας της απόφασης Γ.Σ. Α.Ε. Σελ. 33
II. Εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ επί των αποφάσεων της Γ.Σ. Σελ. 34
III. Τυποποίηση των περιπτώσεων ανήθικων αποφάσεων της Γ.Σ. Α.Ε. Σελ. 35
A. Αποφάσεις με ανήθικο περιεχόμενο per se Σελ. 35
Β. Αποφάσεις θίγουσες δικαιώματα τρίτων κατά τρόπο ανήθικο Σελ. 38
1. Εξομοίωση ως προς την επέλευση της ακυρότητας με τις αποφάσεις με ανήθικο περιεχόμενο per se Σελ. 38
2. Η προϋπόθεση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος του τρίτου για την έγερση αναγνωριστικής αγωγής περί ακυρότητος απόφασης Γ.Σ. Α.Ε. λόγω ανήθικης βλάβης του Σελ. 39
α) Υλικό έννομο συμφέρον Σελ. 40
β) Ηθικό έννομο συμφέρον Σελ. 43
Γ. Αποφάσεις λαμβανόμενες με δόλια μέσα Σελ. 45
1. Δόλιος αποκλεισμός μετόχων από τη Γ.Σ. παρά την κανονική σύγκλιση αυτής Σελ. 46
α) Λήψη απόφασης διά αποκλεισμού του δικαιώματος συμμετοχής λόγω μη προσήκουσας κατάθεσης των μετοχών Σελ. 46
β) Λήψη απόφασης εν γνώσει της αδυναμίας ορισμένων μετόχων να ενημερωθούν για την πρόσκληση και να μετάσχουν στη Γ.Σ. Σελ. 47
γ) Λήψη απόφασης ελλείψει αποστολής ατομικής πρόσκλησης Σελ. 49
2. Λήψη απόφασης λόγω πρόκλησης δολίας πλάνης στους μετόχους Σελ. 50
3. Λήψη απόφασης με εξασφάλισης της πλειοψηφίας διά απάτης Σελ. 51
Δ. Αποφάσεις με ανήθικο αποτέλεσμα θίγουσες τη μειοψηφία κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας Σελ. 52
1. Διαχωρισμός του κριτηρίου του κριτηρίου των χρηστών ηθών από τα άλλα καθιερωμένα κριτήρια του 281 ΑΚ Σελ. 52
2. Άσκηση δικαιώματος ψήφου της πλειοψηφίας αντίθετα προς τα χρηστά ήθη επί ζημία της μειοψηφίας Σελ. 54
α) Η κατ’ αρχήν παντοδυναμία της Γ.Σ. Σελ. 54
β) Αντίθεση συμφερόντων στην Α.Ε. Σελ. 54
γ) Το εταιρικό συμφέρον ως όριο άσκησης του δικαιώματος ψήφου των μετόχων στη Γ.Σ. Σελ. 56
δ) Προσβολή δικαιωμάτων μειοψηφίας χωρίς παράλληλη εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος Σελ. 57
3. Ενδεικτική περιπτωσιολογία ανήθικων αποφάσεων γενικής συνέλευσης κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας Σελ. 59
α) Αποκλεισμός δικαιώματος προτίμησης μετόχου σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου Σελ. 59
β) Χορήγηση νέων μετοχών σε τρίτους και επαναμεταβίβασή τους σε μετόχους της πλειοψηφίας Σελ. 60
γ) Αποκλεισμός της μειοψηφίας αποκλειστικά για εξυπηρέτηση συμφερόντων της πλειοψηφίας Σελ. 63
δ) Αποκλεισμός εν γνώσει της οικονομικής αδυναμίας της μειοψηφίας προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 64
ε) Κατάργησης ιδιαίτερου δικαιώματος του μετόχου Σελ. 66
στ) Εκλογή Δ.Σ. συνδεόμενο με μέτοχο κατηγορούμενο για τέλεση εγκλημάτων εις βάρος της Α.Ε. Σελ. 68
ζ) Σύναψη ζημιογόνων συμβάσεων για την Α.Ε. Σελ. 69
η) Αύξηση αμοιβών μελών Δ.Σ. παρά την ύπαρξη ζημίων Σελ. 70
θ) Ανατροπή εξωεταιρικής συμφωνίας Σελ. 71
IV. Έννομες συνέπειες της ανηθικότητας Σελ. 76
Α. Ακυρότητα των ενδογενώς ανήθικων και των εξομοιούμενων με αυτές αποφάσεων Γ.Σ. Σελ. 76
Β. Ακυρωσία των αποφάσεων λαμβανομένων διά δολίων μέσων Σελ. 80
Γ. Ακυρωσία αποφάσεων λαμβανομένων κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας Σελ. 82
§ 4 Επίλογος Σελ. 87
Α. Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία
Ι. Ελληνική Σελ. 89
ΙΙ. Γερμανική Σελ. 89
Β. Νομολογία
Ι. Ελληνική
1. Αρείου Πάγου Σελ. 96
2. Εφετείων Σελ. 97
ΙΙ. Γερμανική
1. Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου (BVerfG) Σελ. 99
2. Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου (BGH) Σελ. 99
3. Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Εργατοδικείου (BAG) Σελ. 100
4. Εφετείων (OLG) Σελ. 100
5. Πρωτοδικείων (LG) Σελ. 101
6. Ειρηνοδικείων (AG) Σελ. 101
7. Ακυρωτικού Δικαστηρίου του Ράιχ (RG) Σελ. 101
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 103
Back to Top