Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ E-ΕΦΚΑ


Οδηγός Ασφάλισης και Παροχών
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 58,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 58,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17723
Κουτσόλαμπρος Α.
Κοντιάδης Ξ.

Το βιβλίο «Η Ασφάλιση στον e-EFKA -  Οδηγός Ασφάλισης και Παροχών», μέσω της σχολιασμένης νομοθεσίας και των εγκυκλίων, των πολυάριθμων πρακτικών παραδειγμάτων, των υποδειγμάτων δικογράφων και της σχηματικής παρουσίασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών δίνει απαντήσεις σε πολλά καίρια και πρακτικά ερωτήματα που αναφύονται στο δαιδαλώδες σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όπως:

  • Ποια είναι τα ασφαλιστέα πρόσωπα;
  • Τι σημαίνει αποσύνδεση της ιδιότητας από την ασφάλιση;
  • Πώς ασφαλίζονται οι αμειβόμενοι με τίτλο κτήσης;
  • Πώς υπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης διαφορετικών κατηγοριών ασφαλισμένων; Τι ισχύει για την ασφάλιση με εργόσημο;
  • Τι συνεπάγονται οι ενιαίοι κανόνες ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη;
  • Πώς εξελίσσεται η νομολογία σχετικά με την τυπική ασφάλιση;
  • Τι μεταβολές επέρχονται στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών;
  • Πώς μπορεί να προστατευθεί νομικά ο ασφαλισμένος;

Η ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ είναι προσανατολισμένη στην αποσαφήνιση τόσο των θεμελιωδών εννοιών που διέπουν τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης, υπό το φως της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων και ιδίως του ΣτΕ, όσο και της ειδικής περιπτωσιολογίας που απασχολεί καθημερινά τον νομικό κόσμο.  

Το έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους επαγγελματίες (δικηγόρους, δικαστές, λογιστές, οικονομολόγους, στελέχη της κοινωνικής διοίκησης κ.λπ.) που ασχολούνται με το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης.

 

Πρόλογος Ξ. Κοντιάδη Σελ. IX
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενικές εφαρμοστέες έννοιες
A. Εισαγωγή Σελ. 1
Β. Αντικείμενο - Σκοπός - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Σελ. 2
Γ. Σύνοψη νομολογίας Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 5
1. Γενική νομολογία μέχρι το 2019 Σελ. 5
2. Οι αποφάσεις 1880-1891/2019 της Ολομέλειας του ΣτΕ Σελ. 8
Δ. Υπαγωγή στην ασφάλιση Σελ. 13
Ε. H αποσύνδεση της ιδιότητας από ασφάλιση Σελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης - Επίκαιρα Ζητήματα
Α. Ασφάλιση αμειβομένων με τίτλο κτήσης Σελ. 21
1. Γενικά περί τίτλου κτήσης Σελ. 21
2. Ασφαλιστέα πρόσωπα Σελ. 21
3. Καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών Σελ. 22
3.1. Κλάδοι ασφάλισης Σελ. 22
3.2. Εισφοροδότηση Σελ. 22
3.3. Ανώτατο - κατώτατο όριο υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Σελ. 23
4. Χρόνος ασφάλισης Σελ. 23
4.1. Έναρξη της ασφάλισης Σελ. 24
4.2. Υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης Σελ. 24
4.3. Είδη συμβάσεων Σελ. 24
4.4. Λήξη της ασφάλισης Σελ. 25
5. Διαδικασία απογραφής Σελ. 25
5.1. Ασφαλισμένοι Σελ. 25
5.2. Εκδότες παραστατικού Σελ. 26
6. Ισχύς Σελ. 26
7. Εξαιρέσεις Σελ. 27
Β. Ασφάλιση με εργόσημο Σελ. 28
1. Υπαγόμενες κατηγορίες Σελ. 28
2. Τρόπος καταβολής αμοιβής Σελ. 30
3. Δείγμα εργοσήμου Σελ. 31
4. Ασφάλιση σε ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), τ. ΟΕΚ Σελ. 32
Γ. Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη Σελ. 32
Δ. Τυπική ασφάλιση Σελ. 35
Ε. Αμφισβητήσεις υπαγωγής στην ασφάλιση Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Προσδιορισμός και ανάλυση των εισφορών
Α. Εισφορές Σελ. 41
1. Οι εισφορές μέχρι 31.12.2016 Σελ. 41
2. Η κατάργηση εισφορών και πόρων Σελ. 42
2.1. Καταργούμενες εισφορές Σελ. 42
2.2. Καταργούμενοι κοινωνικοί πόροι Σελ. 42
2.3. Καταργούμενες μειώσεις νεοεισερχόμενων στην ασφάλιση Σελ. 43
3. Οι εισφορές με το Ν 4387/2016 Σελ. 44
3.1. Εισφορές μισθωτών Σελ. 44
3.2. Εισφορές μη μισθωτών Σελ. 60
3.3. Παρουσίαση πλατφόρμας ΕΦΚΑ εισφορών μη μισθωτών Σελ. 107
3.4. Εκκαθάριση (2017 - 2019) Σελ. 114
3.5. Παρουσίαση πλατφόρμας ΕΤΕΑΕΠ (Υπό μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων) Σελ. 121
3.6. Οι εισφορές εταίρων - μετόχων και διαχειριστών - διευθυντών Σελ. 133
3.7. Οι εισφορές ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΕΠ των παραλλήλως απασχολουμένων (έμμισθοι δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί, υγειονομικοί κ.λπ.) Σελ. 145
3.8. Η ειδική περίπτωση του συμψηφισμού των γραμματίων προείσπραξης δικηγόρων Σελ. 154
3.9. Ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκια) Σελ. 158
3.10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών Σελ. 169
3.11. Ασφαλιστική ενημερότητα Σελ. 171
Β. Παράλληλη ασφάλιση Σελ. 176
1. Ρυθμίσεις παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν 4387/2016 Σελ. 179
1.1. Υποχρέωση πολλαπλής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 Σελ. 179
1.2. Ανώτατο και κατώτατο όριο αποδοχών/εισοδήματος Σελ. 180
1.3. Καθορισμός μηνιαίας βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Σελ. 181
2. Ρυθμίσεις παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν 4387/2016 Σελ. 188
3. Εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν 4387/2016 από 1/2017 Σελ. 190
3.1. Άσκηση μίας μισθωτής απασχόλησης και μίας μη μισθωτής απασχόλησης (ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση ή αγροτική δραστηριότητα) Σελ. 190
3.2. Άσκηση μίας μισθωτής απασχόλησης και πολλαπλών μη μισθωτών απασχολήσεων (ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση ή αγροτική δραστηριότητα) Σελ. 191
3.3. Άσκηση πολλαπλών μη μισθωτών απασχολήσεων (ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση ή αγροτική δραστηριότητα) Σελ. 192
4. Επικουρική ασφάλιση - Εφάπαξ Παροχή Σελ. 197
5. Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης Σελ. 198
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Χρόνος ασφάλισης - Αναγνώριση χρόνου - Συνέχιση ασφάλισης
Α. Χρόνος ασφάλισης Σελ. 207
Β. Αναγνώριση πλασματικού χρόνου στον ΕΦΚΑ Σελ. 209
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 210
2. Έναρξη ισχύος νέων διατάξεων Σελ. 211
3. Υπολογισμός εισφοράς εξαγοράς μισθωτών Σελ. 211
4. Υπολογισμός εισφοράς εξαγοράς μη μισθωτών Σελ. 212
4.1. Αιτήσεις υποβληθείσες μέχρι και 12/5/2016 Σελ. 213
4.2. Αιτήσεις υποβληθείσες από 13/5/2016 έως και 31/12/2016 Σελ. 213
4.3. Αιτήσεις υποβληθείσες από 1/1/2017 και μέχρι 28/2/2020 Σελ. 213
4.4. Αιτήσεις υποβληθείσες από 28/2/2020 και εντεύθεν Σελ. 214
5. Τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς μισθωτών και μη μισθωτών Σελ. 214
6. Καταργούμενες διατάξεις για την εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας μισθωτών μη μισθωτών Σελ. 215
7. Διαδικασία - διεκπεραίωση αποφάσεων Σελ. 215
Γ. Συνέχιση ασφάλισης Σελ. 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Kαθυστερούμενες εισφορές - ΚΕΑΟ - Προστασία ασφαλισμένου
Α. Ληξιπρόθεσμες οφειλές Σελ. 225
1. Εκούσια είσπραξη Σελ. 225
2. Ρύθμιση οφειλής Σελ. 227
2.1. Πάγια ρύθμιση Σελ. 227
2.2. Απώλεια ρύθμισης Σελ. 228
2.3. Επιτόκιο Σελ. 229
2.4. Εξωδικαστικός μηχανισμός Σελ. 229
2.5. Η ρύθμιση των 120 δόσεων (Ν 4611/2019) Σελ. 238
2.6. Αναγκαστική είσπραξη Σελ. 259
3. Ένδικα μέσα ασφαλισμένου - οφειλέτη κατά της πράξης βεβαίωσης οφειλής Σελ. 268
3.1. Απαραίτητα στοιχεία της Πράξης (ΠΕΕ, Καταλογιστικής κ.λπ.) Σελ. 268
3.2. Ενημέρωση διοικουμένου για το δικαίωμα διοικητικής προσφυγής και της προθεσμίας Σελ. 269
3.3. Προθεσμία Σελ. 271
3.4. Αρμόδιο όργανο Σελ. 271
3.5. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 273
3.6. Άσκηση προσφυγής Σελ. 273
3.7. Δικαιούμενοι να ασκήσουν προσφυγή Σελ. 274
4. Αναγκαστική είσπραξη από το ΚΕΑΟ Σελ. 274
5. Άσκηση ανακοπής Σελ. 281
6. Ποινική ευθύνη Σελ. 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Παροχές από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ
Α. Κύριες συντάξεις Σελ. 285
Β. Η ανταποδοτική σύνταξη Σελ. 291
Γ. Συνυπολογισμός κοινωνικών πόρων Σελ. 301
1. Γενικός κανόνας υπολογισμού σύνταξης μισθωτών Σελ. 306
2. Το λάθος υπολογισμού συντάξεων με πλασματικό χρόνο Σελ. 307
3. Ο υπολογισμός της σύνταξης σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης Σελ. 309
3.1. Γενικά Σελ. 309
3.2. Καλυπτόμενα πρόσωπα Σελ. 310
3.3. Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης (άρθ. 36 παρ. 1) Σελ. 311
3.4. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος Σελ. 311
3.5. Υπολογισμός συνταξιοδοτικής παροχής Σελ. 312
3.6. Έναρξη συνταξιοδότησης Σελ. 314
3.7. Συνυπολογισμός αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης Σελ. 315
3.8. Υπολογισμός ειδικής προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ (Φ.80000/οικ. 9187/183/2018) Σελ. 321
3.9. Υπολογισμός προσαύξησης Κλάδου Μονοσυνταξιούχων τ.ΤΣΑΥ (Φ.80000/Δ17/32038/742/2019) Σελ. 323
3.10. Υπολογισμός Συντάξεων μετά το Ν 4670/2020 για μη μισθωτούς Σελ. 324
Δ. Αναπροσαρμογή συντάξεων Σελ. 328
Ε. Προϋποθέσεις λήψης σύνταξης γήρατος Σελ. 334
ΣΤ. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ Σελ. 353
1. Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις (35ετία και πλέον) Σελ. 353
2. Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις (15ετία) Σελ. 354
3. Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων - συζύγων - αδελφών αναπήρων Σελ. 354
4. Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος βάσει διατάξεων Ν 612/1977 για Παλαιούς και Νέους ασφαλισμένους Σελ. 355
5. Συνταξιοδότηση Νέων ασφαλισμένων (υπαγωγή στην ασφάλιση από 1/1/1993) - μητέρων ή χήρων πατέρων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών Σελ. 355
6. Γυναίκες ασφαλισμένες του ΤΑΝΤΠ και του πρώην ΤΣΑ καθώς και μητέρες ανήλικων τέκνων του ΤΑΝΤΠ Σελ. 356
Ζ. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Δημοσίων Υπαλλήλων και Λειτουργών Σελ. 356
1. Εφαρμογή Πίνακα 1 Σελ. 357
2. Εφαρμογή Πίνακα 2 Σελ. 358
Η. Εξαιρέσεις από την αύξηση των ορίων ηλικίας Σελ. 360
Θ. Προσωρινή σύνταξη Σελ. 361
1. Έντυπη υποβολή αίτησης Σελ. 361
1.1. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 361
1.2. Προθεσμία έκδοσης απόφασης προσωρινής συνταξιοδότησης Σελ. 362
1.3. Υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης Σελ. 362
2. Λόγω γήρατος Σελ. 362
2.1. Μισθωτοί Σελ. 362
2.2. Αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ασφαλισμένοι του ΟΓΑ Σελ. 363
3. Ποσά προσωρινών συντάξεων αναπηρίας - θανάτου Σελ. 363
4. Διαδοχική ασφάλιση Σελ. 364
5. Κατώτατο - ανώτατο όριο ποσού προσωρινής σύνταξης Σελ. 365
6. Συμψηφισμός ποσού προσωρινής σύνταξης Σελ. 366
7. Λόγοι μη έκδοσης προσωρινής σύνταξης Σελ. 366
8. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Σελ. 369
8.1. Δικαιούχοι - Διάρκεια του δικαιώματος (παρ. 1) Σελ. 369
8.2. Προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής σύνταξης - δικαιολογητικά (παρ. 4) Σελ. 369
8.3. Αναγνώριση δικαιώματος (παρ. 3) Σελ. 370
8.4. Έλλειψη προϋποθέσεων χορήγησης οριστικής σύνταξης - συνέπειες (παρ. 6) Σελ. 370
8.5. Υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης (παρ. 2) Σελ. 370
8.6. Συμψηφισμός (παρ. 5) Σελ. 372
8.7. Εξαιρέσεις (παρ. 7) Σελ. 372
Ι. Σύνταξη λόγω θανάτου Σελ. 373
1. Το δικαίωμα Σελ. 378
1.1. Αναγνώριση δικαιώματος-θεμελιώδεις προϋποθέσεις Σελ. 378
1.2. Δικαιούχοι (περιπτώσεις Α΄, Β’ και Γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν 4387/2016) Σελ. 379
1.3. Έναρξη, διάρκεια, λήξη του δικαιώματος/έκταση εφαρμογής των διατάξεων Σελ. 379
2. Υπολογισμός ποσού σύνταξης Σελ. 382
2.1. Εθνική σύνταξη Σελ. 382
2.2. Ανώτατο ποσό σύνταξης Σελ. 384
2.3. Κατώτατο ποσό σύνταξης Σελ. 384
2.4. Γενικά Σελ. 385
2.5. Κριτήρια που καθορίζουν το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης λόγω θανάτου Σελ. 386
2.6. Ποσοστά των δικαιούχων Σελ. 387
ΙΑ. Σύνταξη αναπηρίας Σελ. 388
1. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας Σελ. 390
1.1. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο Σελ. 390
1.2. Σύνταξη αναπηρίας από εργατικό ατύχημα Σελ. 391
1.3. Σύνταξη αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας Σελ. 391
1.4. Σύνταξη αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια Σελ. 392
1.5. Προϋποθέσεις για ΟΑΕΕ Σελ. 392
1.6. Προϋποθέσεις για Ταμείο Νομικών Σελ. 392
1.7. Προϋποθέσεις ΤΣΑΥ Σελ. 392
2. Ποσό Σύνταξης Σελ. 392
2.1. Αρμόδια όργανα Σελ. 393
2.2. H διαδικασία Σελ. 394
2.3. Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης αξιολόγησης Σελ. 395
3. Τρόπος υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης Σελ. 399
4. Σύμφωνο συμβίωσης Σελ. 407
ΙΒ. Επικουρική σύνταξη Σελ. 407
ΙΓ. Εφάπαξ παροχή Σελ. 410
ΙΔ. Παροχές ασθενείας σε χρήμα Σελ. 416
1. Έξοδα κηδείας Σελ. 416
2. Παροχές ασθένειας και μητρότητας Σελ. 417
3. Κατασκηνώσεις Σελ. 417
4. Λοιπά επιδόματα Σελ. 418
ΙΕ. Υγειονομική περίθαλψη Σελ. 418
ΙΣΤ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών Σελ. 420
ΙΖ. Παραγραφή Σελ. 421
1. Παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Σελ. 422
1.1. Προϊσχύον καθεστώς Σελ. 422
1.2. Ισχύον καθεστώς Σελ. 422
2. Παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων λοιπών εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων (πλην τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) Σελ. 424
2.1. Προϊσχύον καθεστώς Σελ. 424
2.2. Ισχύον καθεστώς Σελ. 424
3. Απαιτήσεις του ΕΦΚΑ κατά του Δημοσίου Σελ. 424
4. Επισημάνσεις Σελ. 425
IH. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Σελ. 425
ΙΘ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελ. 434
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Η οργάνωση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ – Η ενοποίησή τους στον e-EΦΚΑ
Α. Ίδρυση - Σκοπός Σελ. 439
Β. Οργάνωση Σελ. 440
Γ. Διοίκηση Σελ. 441
Δ. Συμβουλευτικές Επιτροπές Σελ. 444
Ε. Ψηφιακός Μετασχηματισμός e-EΦΚΑ Σελ. 446
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Δικαστικές διεκδικήσεις
Α. Διαφορές από αναδρομικές περικοπές συντάξεων με διατάξεις που εχουν κηρυχθεί αντισυνταγματικές Σελ. 449
1. Εισαγωγικά Σελ. 449
2. Οι τελευταίες εξελίξεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 453
3. Η άσκηση των αξιώσεων για τις αναδρομικές περικοπές Σελ. 455
4. Αρμόδιο Δικαστήριο Σελ. 456
5. Ομοδικία Σελ. 456
6. Παραγραφή Σελ. 457
7. Άμυνα ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ Σελ. 457
8. Εκτέλεση αποφάσεων - Εκκλητό αυτών Σελ. 459
Επίλογος Σελ. 459
Υποδείγματα
01. Αίτηση ακύρωσης ΔΣΑ κατά των ειδοποιητηρίων 2018 Σελ. 463
02. Αίτηση Ακύρωσης ΔΣΑ κατά Υ.Α. Βοηθήματος Ανεργίας Σελ. 476
03. Αγωγή μνημονιακών περικοπών τ.ΤΑΝ Σελ. 484
04. Αγωγή μνημονιακών περικοπών τ.ΙΚΑ Σελ. 490
05. Aνακοπή κατά ΚΕΑΟ Σελ. 498
06. Αίτηση Αναστολής κατά ΚΕΑΟ Σελ. 502
07. Προσφυγή κατά συνταξιοδοτικής πράξης ΕΦΚΑ με πλασματικό χρόνο Σελ. 508
08. Ένσταση κατά συνταξιοδοτικής πράξης ΕΦΚΑ με πλασματικό χρόνο Σελ. 513
09. Ένσταση στο ΔΣ ΕΤΕΑΕΠ κατά απόφασης απονομής Εφάπαξ βοηθήματος Σελ. 516
10. Ένσταση κατά Εκκαθάρισης από ασφαλισμένη υπαχθείσα στο 39 παρ. 9 Ν 4387/16 (μπλοκάκι) Σελ. 519
11. Αγωγή κατά ΤΥΔΑ για ληξιπρόθεσμες οφειλές Σελ. 525
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 535
Back to Top