ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 10.25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 20,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17930
Χρυσομάλλης Μ.
Το βιβλίο «Ασκήσεις Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» περιλαμβάνει 40 πρακτικά θέματα (ασκήσεις) μεταβλητής δυσκολίας με ενδεικτικές λύσεις, που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της διδακτέας ύλης στο θεσμικό δίκαιο, στην ενωσιακή έννομη τάξη και, κυρίως, στο δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στο Παράρτημα παρατίθενται 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με τις λύσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε υποψήφιους σε γραπτούς διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εν λόγω δίκαιο.
Πρόλογος Σελ. VΙΙ
Οδηγίες για την επίλυση των πρακτικών Σελ. IX
Κεφαλαίο Ι  Ενωσιακή έννομη τάξη
Α. Ασκήσεις
Άσκηση 1: Πηγές του Δικαίου της Ένωσης - Πράξεις του παραγώγου δικαίου Σελ. 1
Άσκηση 2: Πηγές του Δικαίου της Ένωσης - Παράγωγο Δίκαιο - Οδηγίες Σελ. 4
Άσκηση 3: Εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης - Οδηγίες - Υποχρεώσεις των Κρατών-μελών - Αποκατάσταση της προκληθείσας ζημίας Σελ. 5
Άσκηση 4: Άμεση ισχύς Οδηγιών - Οριζόντια άμεση ισχύς Σελ. 7
Άσκηση 5: Άμεση ισχύς Οδηγιών - Οριζόντια άμεση ισχύς Σελ. 9
Άσκηση 6: Άμεση ισχύς Οδηγιών - Οριζόντια άμεση ισχύς Σελ. 11
Άσκηση 7: Άμεση ισχύς Οδηγιών - Οριζόντια άμεση ισχύς - Έννοια κρατικής αρχής Σελ. 14
Άσκηση 8: Άμεση ισχύς Οδηγιών - Οριζόντια άμεση ισχύς - Έννοια κρατικής αρχής Σελ. 17
Άσκηση 9: Ιθαγένεια της ΕΕ - Πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ - Αρχή της μη διάκρισης Σελ. 20
Άσκηση 10: Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πεδίο εφαρμογής Σελ. 22
Άσκηση 11: Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πεδίο εφαρμογής Σελ. 24
Άσκηση 12: Γενικές Αρχές του δικαίου της ΕΕ - Αρχή αναλογικότητας Σελ. 26
Β. Ερωτήσεις προετοιμασίας Σελ. 28
Κεφάλαιο ΙI  Προσφυγή για παράβαση (προσφυγή κατά Κράτους-μέλους)
Α. Ασκήσεις
Άσκηση 13: Άμυνα Κράτους-μέλους - Σύστημα διπλής διασφάλισης της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης Σελ. 33
Άσκηση 14: Εξουσία ασκήσεως προσφυγής - Άμυνα Κράτους-μέλους - Σύστημα διπλής διασφάλισης της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης Σελ. 37
Άσκηση 15: Εξουσία ασκήσεως προσφυγής: Κράτη-μέλη - Σύστημα διπλής διασφάλισης της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης Σελ. 39
Άσκηση 16: Παραδεκτό της προσφυγής - Αιτιολογημένη Γνώμη - Προσωρινά μέτρα - Σύστημα διπλής διασφάλισης της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης - Αποτελέσματα απόφασης του Δικαστηρίου Σελ. 42
Άσκηση 17: Εξουσίες της Επιτροπής - Άμυνα Κράτους-μέλους - Συμμόρφωση σε Οδηγίες - Χρόνος τελέσεως της παραβίασης Σελ. 47
Άσκηση 18: Σκοπός της προσφυγής για παράβαση - Παραδεκτό - Ιδιώτες - Σύστημα διπλής διασφάλισης της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης Σελ. 50
Β. Ερωτήσεις προετοιμασίας Σελ. 52
Κεφάλαιο ΙΙΙ   Προσφυγή ακυρώσεως - Ένσταση παρανομίας
Α. Ασκήσεις
Άσκηση 19: Παραδεκτό της προσφυγής: Πράξεις που μπορούν να προσβληθούν Σελ. 53
Άσκηση 20: Εξουσία ασκήσεως της προσφυγής: Ιδιώτες - Βάσιμο της προσφυγής: λόγοι ακύρωσης - Ένσταση παρανομίας - Πλήρης Δικαιοδοσία του Δικαστηρίου Σελ. 55
Άσκηση 21: Παραδεκτό προσφυγής: Εξουσία ασκήσεως της προσφυγής - Φυσικά και νομικά πρόσωπα - Προδικαστική παραπομπή κύρους - Παρεμπίπτων έλεγχος νομιμότητας Σελ. 59
Άσκηση 22: Παραδεκτό προσφυγής: Εξουσία ασκήσεως της προσφυγής - Φυσικά και νομικά πρόσωπα Σελ. 62
Άσκηση 23: Παραδεκτό προσφυγής: Εξουσία ασκήσεως της προσφυγής - Φυσικά και νομικά πρόσωπα - Κανονιστικές πράξεις Σελ. 64
Άσκηση 24: Παραδεκτό προσφυγής: Ατομική σχέση προσφεύγοντος ιδιώτη-προσβαλλομένης πράξης - Προδικαστική παραπομπή κύρους - Παρεμπίπτον έλεγχος νομιμότητας - Προσφυγή αποζημιώσεως: σχέση με προσφυγή ακυρώσεως Σελ. 69
Άσκηση 25: Παραδεκτό προσφυγής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα - Κανονιστικές πράξεις - Εκτελεστικά μέτρα - Ένσταση παρανομίας Σελ. 74
Άσκηση 26: Παραδεκτό της προσφυγής: Ιδιώτης - Ατομική σχέση με την προσβαλλόμενη πράξη - Προδικαστική παραπομπή κύρους - Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Σελ. 78
Β. Ερωτήσεις προετοιμασίας Σελ. 81
Κεφάλαιο IV  Προσφυγή κατά παραλείψεως
Α. Ασκήσεις
Άσκηση 27: Παραδεκτό της προσφυγής - Ιδιώτες, Κλήση του οργάνου - Μη λήψη θέσης Σελ. 83
Άσκηση 28: Προσφυγή κατά παραλείψεως: Όροι του παραδεκτού - Κλήση προς ενέργεια και μη λήψη θέσης Σελ. 86
Β. Ερωτήσεις προετοιμασίας Σελ. 90
Κεφάλαιο V  Προσφυγή αποζημιώσεως - Eξωσυμβατική ευθύνη της ΕΕ
Α. Ασκήσεις
Άσκηση 29: Ευθύνη της ΕΕ - Πράξεις υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους Σελ. 91
Άσκηση 30: Προϋποθέσεις θεμελίωσης της ευθύνης: Πταίσμα - Κατάφωρη παραβίαση - Αρχές του δικαίου της ΕΕ: αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη - Σχέση προσφυγής αποζημιώσεως με προσφυγή ακυρώσεως Σελ. 93
Άσκηση 31: Εξωσυμβατική Ευθύνη της ΕΕ - Πταίσμα - Κατάφωρη παραβίαση - Αρχές του δικαίου της ΕΕ: αρχή της χρηστής διοίκησης Σελ. 97
Β. Ερωτήσεις προετοιμασίας Σελ. 101
Κεφάλαιο VI  Προδικαστική παραπομπή
Α. Ασκήσεις
Άσκηση 32: Προσφυγή ακυρώσεως - Ενεργητική νομιμοποίηση: ιδιώτες - Προδικαστική παραπομπή κύρους και προστασία των ιδιωτών Σελ. 102
Ασκ. 33-34: Υποχρέωση και ευχέρεια υποβολής προδικαστικής παραπομπής - Το προδικαστικό ερώτημα - Αποτέλεσμα των προδικαστικών αποφάσεων του ΔΕΕ Σελ. 106
Άσκηση 35: Το προδικαστικό ερώτημα - Αρμοδιότητα του ΔΕΕ - Η κατανομή αρμοδιοτήτων ΔΕΕ - εθνικών δικαστηρίων Σελ. 111
Β. Ερωτήσεις προετοιμασίας Σελ. 114
Κεφάλαιο VIΙ  Δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Σύνθεση
Άσκηση 36: Προσφυγή ακυρώσεως - Ενεργητική νομιμοποίηση: ιδιώτες - Βάσιμο της προσφυγής: αναρμοδιότητα - Προδικαστική παραπομπή: Ευχέρεια και υποχρέωση Σελ. 115
Άσκηση 37: Αρχή της μη διάκρισης - Προσφυγή κατά Κράτους - Ενεργητική νομιμοποίηση: ιδιώτες - Το προδικαστικό ερώτημα - Προσφυγή κατά παραλείψεως - Ενεργητική νομιμοποίηση: ιδιώτες Σελ. 118
Άσκηση 38: Ένσταση παρανομίας: σχέση με άλλες προσφυγές - Προδικαστική παραπομπή: ευχέρεια και υποχρέωση παραπομπής - Αποτελέσματα προδικαστικής απόφασης Σελ. 122
Άσκηση 39: Προσφυγή ακυρώσεως - Παραδεκτό: ιδιώτες - Άμεση ισχύς: ΠΟΕ - Προδικαστική παραπομπή: δικαστήριο Κράτους-μέλους - Ευχέρεια - Υποχρέωση Σελ. 126
Άσκηση 40: Προσφυγή ακυρώσεως: βάσιμο της προσφυγής - Λόγοι, Ενεργητική νομιμοποίηση: «προνομιούχοι προσφεύγοντες» - Προδικαστική παραπομπή κύρους Σελ. 131
Παράρτημα  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Σελ. 137
Back to Top