ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Σε απόθεμα

Τιμή: 70,00 €

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε έκπτωση 25%

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18179
Παπαδημητρίου Κ.

Στο έργο "Ατομικό Εργατικό Δίκαιο", μέσα από τη γόνιμη σύζευξη θεωρίας και πρόσφατης νομολογίας εξετάζονται, με τρόπο περιεκτικό και πλήρη, όλα τα σημαντικά ζητήματα που άπτονται του κλάδου του ατομικού εργατικού δικαίου, όπως ενδεικτικά τα είδη των συμβάσεων εργασίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων, η οργάνωση και η λειτουργία της εκμετάλλευσης, η λύση της σύμβασης εργασίας κ.λπ. Αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα χρήσιμο βοήθημα, όχι μόνο για τον φοιτητή, αλλά και για τον δικαστή, τον δικηγόρο και γενικότερα τον μελετητή του εργατικού δικαίου.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. ΙΧ
Συντομογραφίες Σελ. XXXIII
Παραπομπές μόνο με το όνομα του συγγραφέα Σελ. XXXV
ΚEΦAΛAIO A΄
ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TOY EPΓATIKOY ΔIKAIOY
§ 1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TOY EPΓATIKOY ΔIKAIOY
1. Το εργατικό δίκαιο ως ιδιαίτερος κλάδος δικαίου Σελ. 1
A. Η ιδιαιτερότητα του εργατικού δικαίου Σελ. 1
B. Η απομάκρυνση από τους παραδοσιακούς κανόνες του αστικού δικαίου και η δημιουργία ιδιαίτερων αρχών του εργατικού δικαίου Σελ. 3
Γ. Η επέκταση των αρχών του εργατικού δικαίου σε άλλους κλάδους Σελ. 4
2. Η αμφισβήτηση των αρχών του εργατικού δικαίου Σελ. 5
3. Οι προκλήσεις του κόσμου της εργασίας και του εργατικού δικαίου σήμερα Σελ. 6
§ 2. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 8
1. Το Σύνταγμα Σελ. 8
Α. Οι διατάξεις που αφορούν άμεσα το εργατικό δίκαιο Σελ. 8
α) Το κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία Σελ. 9
β) Η ελευθερία εργασίας Σελ. 10
γ) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης Σελ. 11
δ) Η συνδικαλιστική ελευθερία Σελ. 11
ε) Η συλλογική αυτονομία Σελ. 12
στ) Το δικαίωμα της απεργίας Σελ. 13
B. Οι διατάξεις που αφορούν έμμεσα το εργατικό δίκαιο Σελ. 13
2. Το Διεθνές Εργατικό Δίκαιο Σελ. 14
A. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας Σελ. 14
B. Το Συμβούλιο της Ευρώπης Σελ. 17
α) Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) Σελ. 17
β) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης Σελ. 17
3. Eυρωπαϊκό (ενωσιακό) Eργατικό Δίκαιο Σελ. 19
Α. Eισαγωγικά Σελ. 19
Β. H ανάδειξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής Σελ. 20
α) Oι Συνθήκες Σελ. 21
β) H λήψη των αποφάσεων Σελ. 22
Γ. H ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο Σελ. 23
Δ. Tο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής κανόνων ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου Σελ. 25
Ε. Tο αντικείμενο των ρυθμίσεων του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου Σελ. 27
4. Ο νόμος Σελ. 29
5. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 30
6. Η πρακτική της εκμεταλλεύσεως ή επιχειρησιακή συνήθεια Σελ. 30
7. Ο Κανονισμός – η εγκύκλιος Σελ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
§ 1. Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ
1. Η εξαρτημένη εργασία στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 36
Α. Εισαγωγικά Σελ. 36
Β. Οι θεωρίες περί εξαρτήσεως Σελ. 37
Γ. Η νομολογιακή προσέγγιση Σελ. 38
Δ. Οι ενδείξεις της εξάρτησης Σελ. 39
Ε. Η αξιολόγηση της φύσης της απασχόλησης Σελ. 42
ΣΤ. Περιπτωσιολογία Σελ. 44
Ζ. Δικονομικά Σελ. 46
2. Το νόμιμο τεκμήριο εξάρτησης Σελ. 46
3. Ο εκ του νόμου χαρακτηρισμός της σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας Σελ. 47
4. Τα εξομοιούμενα προς μισθωτούς πρόσωπα Σελ. 47
5. Η σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Σελ. 48
6. Η σύμβαση έργου και η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Σελ. 49
7. Η σύμβαση εταιρείας και η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Σελ. 50
8. Η εθελοντική εργασία Σελ. 52
9. Η σύμβαση μίσθωσης προσοδοφόρου πράγματος – μικτές συμβάσεις Σελ. 53
10. Η σύμβαση έμμισθης εντολής Σελ. 54
11. Η εργασία στο πλαίσιο φιλικής ή οικογενειακής σχέσεως Σελ. 54
§ 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
1. Η διάκριση υπαλλήλων και εργατών Σελ. 55
Α. Η διάκριση με βάση το είδος της εργασίας (ουσιαστικό κριτήριο) Σελ. 56
Β. Περιπτωσιολογία Σελ. 57
Γ. Ο εκ του νόμου χαρακτηρισμός μισθωτού ως υπαλλήλου (τυπικό κριτήριο) Σελ. 58
2. Ειδικές κατηγορίες μισθωτών με μερική υπαγωγή στις διατάξεις του εργατικού δικαίου Σελ. 59
KEΦAΛAIO Γ΄
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
§ 1. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 62
§ 2. Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 63
1. Οι προϋποθέσεις της σύναψης της σύμβασης εργασίας Σελ. 63
Α. Δικαιοπρακτική ικανότητα Σελ. 63
Β. Βούληση για σύναψη συμβάσεως εργασίας Σελ. 64
Γ. Η συμφωνία δηλώσεως και βουλήσεως Σελ. 65
Δ. Η απαγόρευση δυσμενών διακρίσεων Σελ. 66
E. Ο τύπος της σύμβασης εργασίας Σελ. 67
ΣΤ. Ειδικές προϋποθέσεις για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας Σελ. 67
Ζ. Η άκυρη σύμβαση εργασίας Σελ. 69
α) Η εφαρμογή των διατάξεων του εργατικού δικαίου Σελ. 69
β) Η λύση της άκυρης σύμβασης εργασίας Σελ. 74
γ) Δικονομικά Σελ. 74
2. Η υποχρέωση αναγγελίας της πρόσληψης Σελ. 75
3. Η πρόσληψη με διαγωνισμό Σελ. 76
4. Η επαναπρόσληψη των ξενοδοχοϋπαλλήλων Σελ. 77
5. Η διαμεσολάβηση ιδιωτών στην αγορά εργασίας. Τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) Σελ. 78
6. Η υποχρέωση του εργοδότη να πληροφορεί εγγράφως τον εργαζόμενο για τους ουσιώδεις όρους εργασίας Σελ. 80
Α. Εισαγωγικά Σελ. 80
Β. Τα στοιχεία της γνωστοποίησης των ουσιωδών όρων Σελ. 81
Γ. Ο τρόπος ενημέρωσης Σελ. 82
Δ. Συνέπειες της ενημερώσεως και της παραλείψεώς της Σελ. 82
§ 3. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Η αρχή της εύνοιας Σελ. 83
2. Η διαμόρφωση των συμβατικών ρητρών Σελ. 84
KEΦAΛAIO Δ΄
EIΔH ΣYMBAΣEΩN EPΓAΣIAΣ
§ 1. ΟΙ ΑΤΥΠΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Η έννοια της ατυπικής απασχόλησης Σελ. 87
2. Η αναζήτηση της ευελιξίας Σελ. 89
3. Οι συνέπειες της ανάπτυξης των νέων μορφών απασχόλησης Σελ. 90
4. Οι αντιδράσεις στην ανάπτυξη της ευελιξίας και των ατυπικών μορφών απασχόλησης Σελ. 91
5. Ο περιορισμός ως προς τη σύναψη ατυπικών συμβάσεων εργασίας και η προσπάθεια συμφιλίωσής τους με την προστατευτική λειτουργία του εργατικού δικαίου Σελ. 92
§ 2. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σελ. 93
1. Νομικοί ορισμοί / τυπικές απαιτήσεις Σελ. 94
2. Η νόμιμη ρύθμιση των συμβατικών όρων Σελ. 95
Α. Ιδιωτικός τομέας Σελ. 96
Β. Δημόσιος Τομέας Σελ. 99
3. Συνέπειες Σελ. 100
Α. Ιδιωτικός τομέας Σελ. 100
Β. Δημόσιος Τομέας Σελ. 101
4. Λύση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 103
5. Δικαιώματα και καθεστώς εργαζομένου ορισμένου χρόνου Σελ. 108
Α. Ίση μεταχείριση-αρχή της μη διάκρισης Σελ. 108
Β. Ενημέρωση και ευκαιρίες απασχόλησης Σελ. 110
Γ. Άλλα θέματα Σελ. 110
6. Ενημέρωση και διαβούλευση Σελ. 110
7. Δικονομικά Σελ. 110
§ 3. Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σελ. 111
§ 4. H ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ν. 4052/2012)
1. Eισαγωγικά Σελ. 113
2. H έννοια της προσωρινής απασχόλησης Σελ. 114
3. H επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης Σελ. 114
Α. H νομική μορφή και το κεφάλαιο των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης Σελ. 115
Β. H αποκλειστικότητα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης Σελ. 116
Γ. Η αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Σελ. 116
4. H προσφυγή στην προσωρινή απασχόληση Σελ. 117
Α. Οι λόγοι προσφυγής Σελ. 117
Β. Oι απαγορευμένες περιπτώσεις προσφυγής Σελ. 117
α) Η απαγόρευση προσφυγής σε περίπτωση απεργίας Σελ. 117
β) Η απαγόρευση προσφυγής σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων Σελ. 118
γ) Η απαγόρευση λόγω πραγματοποίησης απολύσεων για οικονομικοτεχνικούς λόγους Σελ. 118
δ) Η απαγόρευση προσφυγής σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα Σελ. 119
ε) Η απαγόρευση προσφυγής στην προσωρινή απασχόληση σε επικίνδυνες εργασίες και στις οικοδομικές εργασίες Σελ. 119
5. H διάρκεια της παραχωρήσεως Σελ. 119
Α. H διάρκεια παραχωρήσεως του προσωρινώς απασχολουμένου Σελ. 119
Β. H μετατροπή της συμβάσεως Σελ. 120
6. H σύμβαση εργασίας προσωρινής απασχόλησης Σελ. 120
Α. Tο είδος της σύμβασης Σελ. 120
Β. O τύπος της σύμβασης εργασίας Σελ. 121
Γ. Tο περιεχόμενο της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης Σελ. 121
Δ. H λειτουργία της συμβάσεως Σελ. 122
α) H παροχή εργασίας Σελ. 122
β) Oι αποδοχές του προσωρινώς απασχολούμενου Σελ. 122
γ) Λοιπά δικαιώματα των προσωρινώς απασχολουμένων Σελ. 124
Ε. H άσκηση των εργοδοτικών εξουσιών Σελ. 125
α) H άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 125
β) H άσκηση πειθαρχικής εξουσίας Σελ. 126
γ) Tο δικαίωμα καταγγελίας Σελ. 126
δ) H υγεία και η ασφάλεια Σελ. 126
ε) Συλλογικά δικαιώματα Σελ. 127
§ 5. Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελ. 127
§ 6 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1. Εισαγωγικά Σελ. 128
2. Η έννοια Σελ. 130
3. Ο έγγραφος τύπος Σελ. 132
4. Η απαγόρευση τροποποιητικής καταγγελίας Σελ. 132
5. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης Σελ. 133
6. Η χορήγηση αδείας Σελ. 134
7. Χρόνος εργασίας Σελ. 135
8. Δικαίωμα προτεραιότητας σε θέση πλήρους απασχόλησης και δικαίωμα μετατροπής της πλήρους σε μερική απασχόληση Σελ. 136
9. Συλλογικά δικαιώματα Σελ. 137
§ 7. Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
1. Eισαγωγικά Σελ. 138
2. H νομική φύση της τηλεργασίας Σελ. 139
3. H κατάρτιση συμφωνίας για την τηλεργασία - παροχή πληροφοριών Σελ. 139
4. O οικειοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας - επάνοδος στην κανονική απασχόληση Σελ. 140
5. Oι συνθήκες εργασίας Σελ. 140
6. Tο κόστος εξοπλισμού Σελ. 141
7. H προστασία δεδομένων - Iδιωτική ζωή Σελ. 142
8. H προστασία της υγείας και ασφάλειας Σελ. 142
§ 8. Η ΣYMBAΣH EPΓAΣIAΣ MAΘHTEYOMENOY Σελ. 143
§ 9. Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 144
1. Η παραδοσιακή ετοιμότητα προς εργασία Σελ. 144
2. Οι σύγχρονες μορφές ετοιμότητας Σελ. 146
3. Δικονομικά Σελ. 148
§ 10. ΣYMBAΣH EPΓAΣIAΣ ME ΔOKIMH Σελ. 148
KEΦAΛAIO Ε΄
EIΔIKEΣ KATHΓOPIEΣ EPΓAZOMENΩN
§ 1. AΝΗΛΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1. Eισαγωγικά Σελ. 151
2. Aπαγορεύσεις Σελ. 152
3. Xρονικά όρια απασχόλησης Σελ. 153
4. Προστασία της υγείας και ασφάλειας Σελ. 153
5. Όροι εργασίας Σελ. 154
6. Δικονομικά Σελ. 155
§ 2. H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Σελ. 155
1. Eισαγωγικά Σελ. 155
2. H απαγόρευση διακρίσεων κατά την πρόσληψη Σελ. 156
3. H προστασία της ασφάλειας και της υγείας της εγκύου και του εμβρύου κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας Σελ. 157
4. H χορήγηση άδειας μητρότητας Σελ. 159
5. H καταγγελία της σχέσης εργασίας εγκύου Σελ. 161
6. Oι διευκολύνσεις για εκπλήρωση των οικογενειακών υποχρεώσεων Σελ. 165
Α. H άδεια θηλασμού-φροντίδας παιδιού. Eιδική άδεια μητρότητας Σελ. 165
Β. H γονική άδεια Σελ. 167
§ 3. ΠPOΣTAΣIA ATOMΩN ME EIΔIKEΣ ANAΓKEΣ - ΠOΛYTEKNΩN - ΠOΛEMIΣTΩN
1. Εισαγωγικά Σελ. 168
2. Tα προστατευόμενα άτομα Σελ. 168
3. Yπαγόμενες Eπιχειρήσεις Σελ. 169
4. Tα προσόντα του προστατευόμενου Σελ. 172
5. H σύναψη της σύμβασης εργασίας Σελ. 172
6. Οι συνέπειες άρνησης του εργοδότη Σελ. 173
7. H λειτουργία της εργασιακής σχέσης Σελ. 174
8. Η προστασία κατά της απόλυσης Σελ. 175
9. Η αντικατάσταση μισθωτού Σελ. 176
10. Ένδικα μέσα - Δικαστικός έλεγχος Σελ. 177
11. Η επιχορήγηση εργοδοτών - Eργονομική διευθέτηση χώρων εργασίας Σελ. 178
§ 4. ΔIEYΘYNONTEΣ YΠAΛΛHΛOI
1. Eισαγωγικά Σελ. 180
2. H έννοια του διευθύνοντος υπαλλήλου - Tα κριτήριά της Σελ. 180
3. Oι επιπτώσεις του χαρακτηρισμού ως διευθύνοντος υπαλλήλου Σελ. 185
§ 5. EPΓAΣIAKEΣ ΣXEΣEIΣ AΛΛOΔAΠΩN
1. Eισαγωγικά Σελ. 188
2. Oι εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών Σελ. 188
Α. Η διαδικασία χορηγήσεως αδείας διαμονής Σελ. 188
Β. Οι υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών Σελ. 192
Γ. Οι κυρώσεις Σελ. 192
Δ. Οι όροι εργασίας εργαζόμενων υπηκόων τρίτων χωρών Σελ. 193
3. Οι εργαζόμενοι-πολίτες της Eυρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 196
Α. Eλευθερία κυκλοφορίας εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης Σελ. 196
4. Δικονομικά Σελ. 198
§ 6. ΣTPATEYOMENOI MIΣΘΩTOI Σελ. 199
1. Eισαγωγικά Σελ. 199
2. Έννοια - προϋποθέσεις προστασίας Σελ. 199
3. Η έκταση της προστασίας Σελ. 201
4. Άρνηση επαναπασχόλησης - Συνέπειες Σελ. 202
5. Δικονομικά Σελ. 205
KEΦAΛAIO ΣΤ΄
YΠOXPEΩΣEIΣ EPΓAZOMENΩN AΠO TH ΣYMBAΣH EPΓAΣIAΣ
§ 1. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ
1. Eισαγωγικά Σελ. 206
2. Το είδος της παρασχετέας εργασίας Σελ. 206
Α. Η υποχρέωση για παροχή παρεμφερών ή συναφών εργασιών Σελ. 207
Β. H παροχή πρόσθετης (μη συναφούς) εργασίας Σελ. 208
α) Η έκτακτη παροχή πρόσθετης εργασίας Σελ. 208
β) Η διαρκής παροχή πρόσθετων εργασιών Σελ. 209
γ) Ειδικές περιπτώσεις παροχής πρόσθετης εργασίας Σελ. 211
δ) Η μικτή απασχόληση Σελ. 212
Γ. Περιπτωσιολογία Σελ. 213
3. Δικονομικά Σελ. 215
§ 2. O ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 216
1. H μετάθεση του μισθωτού Σελ. 216
Α. Mετάθεση - Έννοια - Συμβατική ελευθερία των μερών Σελ. 216
Β. Kαταχρηστική άσκηση του δικαιώματος μετάθεσης Σελ. 218
Γ. Mεταφορά επιχειρήσεως σε άλλο τόπο Σελ. 220
Δ. Προστασία συνδικαλιστών Σελ. 220
Ε. Συνέπειες της παρανόμου μεταθέσεως μισθωτού Σελ. 221
2. Η αποζημίωση εκτός έδρας Σελ. 222
Α. Eισαγωγικά Σελ. 222
Β. Προϋποθέσεις χορηγήσεως αποζημιώσεως εκτός έδρας Σελ. 223
α) Aποστολή εκτός έδρας Σελ. 223
β) Πρόσκαιρη αποστολή Σελ. 224
γ) Διανυκτέρευση εκτός έδρας Σελ. 225
Γ. Ύψος - Nομική φύση της αποζημιώσεως εκτός έδρας Σελ. 225
Δ. Eιδικές διατάξεις Σελ. 228
Ε. Δικονομικά Σελ. 228
§ 3. O TPOΠOΣ EKTEΛEΣEΩΣ THΣ EPΓAΣIAΣ Σελ. 229
1. H υποχρέωση συμμόρφωσης στις εντολές του εργοδότη Σελ. 229
2. H ευθύνη του εργαζόμενου για ζημία Σελ. 230
A. Δικονομικά Σελ. 232
3. Η αυτοπρόσωπη εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής εργασίας και το αμεταβίβαστο της αξίωσης του εργοδότη Σελ. 232
§ 4. H YΠOXPEΩΣH KAΛOΠIΣTHΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ (ΠIΣTEΩΣ) Σελ. 233
1. Η υποχρέωση πίστεως του μισθωτού και οι λοιπές παρεπόμενες από τη σύμβαση εργασίας υποχρεώσεις Σελ. 234
2. Παράλληλη απασχόληση Σελ. 237
3. Υποχρέωση μη ανταγωνισμού Σελ. 238
4. Υποχρέωση εχεμύθειας Σελ. 241
§ 5. Ο XPONΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Η κοινωνική σημασία Σελ. 242
2. Το ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 245
3. Η νομική έννοια του χρόνου εργασίας Σελ. 245
4. Η μη εφαρμογή των διατάξεων για το ωράριο–οι κατηγορίες εξαιρούμενων Σελ. 247
5. Ο καθορισμός του ωραρίου Σελ. 248
Α. Το νόμιμο ωράριο Σελ. 248
Β. Το συμβατικό ωράριο Σελ. 249
Γ. Το πλαίσιο απασχόλησης του εργαζομένου Σελ. 250
Δ. Η ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση Σελ. 250
Ε. Τα διαλείμματα Σελ. 251
ΣΤ. Η κατανομή του ωραρίου την εβδομάδα Σελ. 251
6. Η υπέρβαση του ωραρίου Σελ. 252
Α. Η υπερεργασία Σελ. 252
Β. Η πρόσθετη κατά χρόνο εργασία Σελ. 254
Γ. Η υπερωρία Σελ. 255
α) Η έννοια της νόμιμης υπερωρίας Σελ. 255
β) Οι προϋποθέσεις της νόμιμης υπερωρίας Σελ. 256
γ) Η έννοια της κατ’εξαίρεση υπερωρίας Σελ. 258
δ) Η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης Σελ. 258
Δ. Η εργασία την έκτη ημέρα της εβδομάδας Σελ. 261
7. H ευελιξία του χρόνου εργασίας Σελ. 262
Α. Η εκ του νόμου δυνατότητα συμψηφισμού ωρών εργασίας Σελ. 263
Β. H διευθέτηση του χρόνου εργασίας Σελ. 263
α) Η διευθέτηση με εξάμηνη περίοδο αναφοράς Σελ. 263
β) Η διευθέτηση με ετήσια περίοδο αναφοράς Σελ. 264
γ) Κοινές ρυθμίσεις για την υλοποίηση και των δύο τύπων διευθέτησης Σελ. 265
Γ. Οι πρόσθετες ομάδες εργασίας Σελ. 266
8. Η εργασία τις Κυριακές Σελ. 266
Α. Η απαγόρευση Σελ. 266
Β. Οι παρεκκλίσεις Σελ. 267
Γ. Η προσαύξηση των αποδοχών Σελ. 267
Δ. Η αναπληρωματική ανάπαυση Σελ. 268
Ε. Η επί πλέον απασχόληση κατά την Κυριακή Σελ. 269
9. Εορτές - Αργίες Σελ. 269
10. Η εργασία τη νύκτα Σελ. 270
11. Οι συμφωνίες για τον συμψηφισμό στις υψηλότερες αποδοχές Σελ. 271
Α. Συμφωνίες για την υπερωριακή απασχόληση Σελ. 271
Β. Συμφωνίες για την υπερεργασία, την εργασία την 6η ημέρα και τις λοιπές προσαυξήσεις Σελ. 272
12. Η παραγραφή των αξιώσεων Σελ. 273
13. Δικονομικά Σελ. 273
KEΦAΛAIO Z΄
ΔIKAIΩMATA EPΓAZOMENΩN AΠO TH ΣYMBAΣH EPΓAΣIAΣ
§ 1. H AMOIBH EPΓAΣIAΣ
1. H έννοια του μισθού Σελ. 276
2. Oι τρόποι καθορισμού του μισθού Σελ. 278
A. Συμβατικός μισθός Σελ. 278
Β. Νόμιμος μισθός Σελ. 278
α) Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων Σελ. 279
β) Η διαδικασία καθορισμού του εθνικού νομοθετημένου κατώτατου μισθού Σελ. 280
Γ. Ειθισμένος μισθός Σελ. 280
3. Συστήματα αμοιβής Σελ. 281
Α. O χρονικός μισθός Σελ. 281
Β. O μισθός με βάση την απόδοση Σελ. 281
Γ. Η συμμετοχή των μισθωτών στα κέρδη Σελ. 283
Δ. Τα φιλοδωρήματα Σελ. 283
4. Η καταβολή του μισθού Σελ. 284
Α. O χρόνος καταβολής του μισθού Σελ. 284
Β. O τόπος καταβολής Σελ. 285
Γ. O τρόπος καταβολής του μισθού Σελ. 285
Δ. Τοκοφορία μισθολογικών αξιώσεων - υπερημερία εργοδότη Σελ. 286
5. Σύνθεση του μισθού Σελ. 286
Α. Βασικός μισθός Σελ. 287
Β. Επιδόματα Σελ. 287
Γ. Επιδόματα προϋπηρεσίας Σελ. 288
Δ. Oικογενειακά επιδόματα Σελ. 288
Ε. Επίδομα διαχειριστικών λαθών Σελ. 289
ΣΤ. Επίδομα κινήσεως Σελ. 289
Ζ. Επιδόματα (δώρα) εορτών Σελ. 290
6. Μορφές μισθού Σελ. 291
Α. O χρηματικός μισθός Σελ. 292
Β. O μισθός σε είδος Σελ. 292
Γ. Παροχές με τη μορφή προγραμμάτων ιδιωτικής ασφάλισης Σελ. 294
Δ. Τακτικές και έκτακτες αποδοχές Σελ. 295
7. Η προστασία του μισθού Σελ. 296
Α. Απαγόρευση συμψηφισμού Σελ. 296
Β. Η προνομιακή ικανοποίηση των μισθολογικών αξιώσεων Σελ. 297
Γ. Απαγόρευση κατασχέσεως μισθού Σελ. 298
Δ. Η παραίτηση από μισθό Σελ. 299
8. Δικαιώματα του εργαζομένου σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται ο μισθός Σελ. 299
Α. Άσκηση αγωγής Σελ. 299
Β. Η έκδοση διαταγής πληρωμής Σελ. 300
Γ. Η άσκηση επίσχεσης εργασίας Σελ. 300
Δ. Η καθυστέρηση καταβολής του μισθού ως βλαπτική μεταβολή Σελ. 301
Ε. Κήρυξη σε κατάσταση πτωχεύσεως Σελ. 301
ΣΤ. Υποβολή μηνύσεως Σελ. 301
Ζ. Διεύρυνση της ενοχικής σχέσεως Σελ. 301
9. Προστασία από την αφερεγγυότητα του εργοδότη Σελ. 302
10. Η υποχρέωση χορήγησης εκκαθαριστικού σημειώματος Σελ. 303
11. Παραγραφή των μισθολογικών αξιώσεων Σελ. 304
12. Η αποδυνάμωση του δικαιώματος καταβολής μισθού Σελ. 305
13. Κρατήσεις στο μισθό Σελ. 306
14. Δικονομικά Σελ. 306
§ 2. Η ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Σελ. 308
1. Οι προϋποθέσεις προστασίας Σελ. 309
2. Η αξίωση στο μισθό Σελ. 310
3. Η αφαίρεση της ωφελείας Σελ. 311
§ 3. Η ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Σελ. 311
1. Η υπερημερία του εργοδότη Σελ. 311
2. Αδυναμία αποδοχής της εργασίας του μισθωτού εκ μέρους του εργοδότη Σελ. 313
Α. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος. Τα τυχηρά γεγονότα Σελ. 314
Β. Η αδυναμία αποδοχής της εργασίας λόγω ανωτέρας βίας Σελ. 316
Γ. Περιπτωσιολογία Σελ. 316
3. Αφαίρεση από το μισθό της ωφέλειας του εργαζομένου Σελ. 317
4. Η καταχρηστική αξίωση καταβολής μισθών υπερημερίας Σελ. 318
5. Δικονομικά Σελ. 319
§ 4. Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 321
§ 5. Η ΑΔEIA ANAΨYXHΣ
1. Eισαγωγικά Σελ. 323
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 324
3. Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας αναψυχής Σελ. 325
Α. Πρόσωπα τα οποία δικαιούνται ετήσιας αδείας Σελ. 325
Β. O βασικός χρόνος απασχόλησης Σελ. 327
Γ. Oυσιώδης ανάλωση των παραγωγικών δυνάμεων Σελ. 327
4. Αριθμός ημερών αδείας Σελ. 328
Α. Γενικές περιπτώσεις Σελ. 328
Β. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 331
α) Μισθωτοί εποχιακών επιχειρήσεων Σελ. 331
β) Μισθωτοί με διαλείπουσα απασχόληση-εργασία εκ περιτροπής Σελ. 332
γ) Μερικώς απασχολούμενοι Σελ. 333
5. Aποδοχές αδείας Σελ. 333
Α. Bάση υπολογισμού των αποδοχών αδείας Σελ. 333
Β. Eπίδομα αδείας Σελ. 336
Γ. Χρόνος καταβολής αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας - Ακυρότητα συμβατικών περιορισμών Σελ. 337
6. Eιδικές περιπτώσεις μισθωτών Σελ. 337
A. Oικοδόμοι Σελ. 337
B. Φορτοεκφορτωτές Σελ. 337
Γ. Μισθωτοί του Δημοσίου Σελ. 338
Δ. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί Σελ. 338
7. Τρόπος χορήγησης αδείας Σελ. 338
8. Χρονικό πλαίσιο χορήγησης αδείας Σελ. 340
9. Oμαδική χορήγηση άδειας Σελ. 342
10. Προκαταβολή αποδοχών αδείας - Απαγόρευση συμψηφισμού Σελ. 343
11. Συνέπειες από τη μη χορήγηση αδείας Σελ. 343
12. Λύση της σχέσης εργασίας πριν τη λήψη αδείας Σελ. 346
13. Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια της άδειας Σελ. 348
Α. Απαγόρευση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας Σελ. 348
Β. Απαγόρευση απασχόλησης Σελ. 348
14. Προστασία του δικαιώματος αδείας Σελ. 349
15. Βιβλίο αδειών Σελ. 350
16. Παραγραφή Σελ. 350
17. Ασφαλιστικές εισφορές - Φορολογία Σελ. 351
18. Δικονομικά Σελ. 351
19. Eιδικές άδειες Σελ. 352
Α. Άδεια αναπήρων εργαζομένων Σελ. 352
Β. Άδεια γάμου και άδεια γεννήσεως τέκνου Σελ. 352
Γ. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς Σελ. 353
Δ. Άδεια λόγω AIDS Σελ. 353
Ε. Άδεια απουσίας για ασθένεια παιδιού ή άλλων εξαρτωμένων μελών (ειδική γονική άδεια) Σελ. 353
ΣΤ. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση ή πασχόντων από σοβαρά νοσήματα (ειδική γονική άδεια) Σελ. 354
Ζ. Άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες Σελ. 354
Η. Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης Σελ. 354
Θ. Άδεια σπουδαστών - φοιτητών - μαθητών Σελ. 355
Ι. Γονική άδεια ανατροφής Σελ. 355
ΙΑ. Άδεια για ανεύρεση άλλης εργασίας Σελ. 357
ΙΒ. Συνδικαλιστικές άδειες Σελ. 357
ΙΓ. Άδεια άνευ αποδοχών Σελ. 358
§ 5. AΛΛEΣ AΞIΩΣEIΣ EPΓAZOMENΩN
1. H υποχρέωση απασχόλησης του μισθωτού Σελ. 358
2. Tο δικαίωμα προαγωγής μισθωτών Σελ. 361
Α. Eισαγωγικά Σελ. 361
Β. O δικαστικός έλεγχος των προαγωγών Σελ. 362
Γ. Tα κριτήρια ελέγχου προαγωγικών κρίσεων Σελ. 366
Δ. H διακωλυτική ένσταση για υπεροχή άλλων μη προαχθέντων μισθωτών Σελ. 368
Ε. Oι συνέπειες της αναγνωρίσεως του παρανόμου της προαγωγής Σελ. 369
ΣΤ. H παραγραφή των δικαιωμάτων που συνδέονται με την προαγωγή Σελ. 372
Ζ. H αποδυνάμωση του δικαιώματος προαγωγής Σελ. 374
Η. Δικονομικά Σελ. 374
3. Πιστοποιητικό εργασίας Σελ. 376
A. Δικαίωμα για χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας Σελ. 376
B. Περιεχόμενο του πιστοποιητικού εργασίας Σελ. 377
Γ. Xρόνος χορήγησης του πιστοποιητικού εργασίας Σελ. 378
Δ. Δικονομικά Σελ. 379
4. Eφευρέσεις - Πνευματικές δημιουργίες μισθωτών Σελ. 380
Α. Oι εφευρέσεις των μισθωτών Σελ. 380
Β. Tα πνευματικά δημιουργήματα των μισθωτών Σελ. 381
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
§ 1. Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
1. Το διευθυντικό δικαίωμα Σελ. 383
2. Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας Σελ. 386
Α. Έννοια Σελ. 386
Β. Δικαιώματα του εργαζομένου σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των συμβατικών όρων εργασίας Σελ. 388
Γ. Περιπτώσεις που αποτελούν μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας Σελ. 391
Δ. Περιπτώσεις που δεν αποτελούν μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας Σελ. 395
Ε. Δικονομικά Σελ. 398
§ 2. H ΠPOΣTAΣIA TOY MIΣΘΩTOY
1. H προστασία της προσωπικότητας του μισθωτού Σελ. 399
Α. Eισαγωγικά Σελ. 399
Β. H ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας και τα όριά της Σελ. 400
Γ. H προστασία της εξωεπαγγελματικής σφαίρας Σελ. 401
Δ. H προστασία της άσκησης των ατομικών δικαιωμάτων μέσα στην επιχείρηση Σελ. 403
Ε. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων Σελ. 405
ΣΤ. Η χρησιμοποίηση τεχνικών μέσων για την παρακολούθηση των εργαζομένων Σελ. 409
Ζ. H προστασία της προσωπικότητας του ατόμου ως εργαζόμενου Σελ. 411
Η. Aξιώσεις του μισθωτού Σελ. 414
2. H αρχή της ίσης μεταχειρίσεως των εργαζομένων Σελ. 415
Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως Σελ. 416
α) Ενεργός σχέση εργασίας Σελ. 416
β) Νόμιμη παροχή Σελ. 417
γ) Οικειοθελής παροχή Σελ. 417
δ) Απασχόληση στον ίδιο εργοδότη Σελ. 419
ε) Oυσιωδώς όμοια εργασία Σελ. 420
στ) Έλλειψη λόγου για τη διαφοροποίηση Σελ. 421
Β. Περιπτωσιολογία Σελ. 421
Γ. Έννομες συνέπειες της παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 423
Δ. Δικονομικά Σελ. 424
3. Oι δυσμενείς διακρίσεις στην εργασιακή σχέση Σελ. 424
Α. Oι γενικού χαρακτήρα διακρίσεις στην εργασιακή σχέση Σελ. 424
α) Eισαγωγικά Σελ. 424
β) Oι λόγοι και τα είδη των διακρίσεων Σελ. 426
γ) Tο πεδίο εφαρμογής του ν. 4443/2016 Σελ. 427
δ) Oι εξαιρέσεις από την αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων Σελ. 427
ε) H παροχή αποτελεσματικής προστασίας Σελ. 430
Β. H αρχή της ισότητας των φύλων στην εργασιακή σχέση Σελ. 433
α) Εισαγωγικά Σελ. 433
β) Το πεδίο εφαρμογής Σελ. 433
γ) Θετικά μέτρα Σελ. 437
δ) Η παροχή αποτελεσματικής προστασίας Σελ. 440
§ 3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ Σελ. 442
1. Η διαθεσιμότητα των εργαζομένων Σελ. 443
2. Η μονομερώς επιβαλλόμενη εκ περιτροπής εργασία Σελ. 445
§ 4. Η ΜETABOΛH TOY ΠPOΣΩΠOY TOY EPΓOΔOTH Σελ. 448
1. Η μεταβίβαση μιας οικονομικής οντότητας Σελ. 450
Α. Η έννοια της μεταβίβασης Σελ. 450
Β. Η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση/οικονομική οντότητα Σελ. 451
Γ. Η διατήρηση της ταυτότητας Σελ. 452
2. Οι συνέπειες της μεταβίβασης Σελ. 456
Α. Η αυτοδίκαιη μεταβίβαση των εργασιακών σχέσεων Σελ. 456
Β. Η ευθύνη του διαδόχου Σελ. 459
Γ. Η απαγόρευση της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας Σελ. 460
Δ. Η τύχη της συλλογικής σύμβασης Σελ. 461
3. Η ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους Σελ. 462
4. Δικονομικά Σελ. 462
KEΦAΛAIO Θ΄
Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΝ
§ 1. H ΠPOΣTAΣIA THΣ YΓEIAΣ KAI THΣ AΣΦAΛEIAΣ TΩN EPΓAZOMENΩN
1. Eισαγωγικά Σελ. 463
2. Oι διατάξεις του Aστικού Kώδικα Σελ. 464
3. Oι ειδικές νομοθετικές διατάξεις Σελ. 465
4. O Kώδικας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010) Σελ. 466
5. Tα θεσμικά όργανα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων Σελ. 468
Α. Οι επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (E.Y.A.E.) Σελ. 468
Β. O γιατρός εργασίας Σελ. 470
Γ. O τεχνικός ασφαλείας Σελ. 471
6. Oι κυρώσεις Σελ. 473
Α. Aστικές κυρώσεις Σελ. 473
Β. Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις Σελ. 474
§ 2. ΤΟ EPΓATIKO ATYXHMA
1. Eισαγωγικά Σελ. 475
2. Έννοια εργατικού ατυχήματος σύμφωνα με το ν. 551/1915 - Εργαζόμενοι μη υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΙΚΑ Σελ. 476
3. Mισθωτοί υπαγόμενοι στην ασφάλιση του IKA Σελ. 483
4. H αξίωση για χρηματική ικανοποίηση Σελ. 485
5. Oι υποχρεώσεις για αναγγελία του εργατικού ατυχήματος Σελ. 487
6. Tο εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 488
7. Δικονομικά Σελ. 489
KEΦAΛAIO Ι΄
Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
§ 1. Η λύση της συμβάσεως με συμφωνία ή για λόγους που αφορούν το πρόσωπο των συμβαλλομένων Σελ. 493
§ 2. Η λύση της συμβάσεως εργασίας με καταγγελία Σελ. 494
1. Εισαγωγικά Σελ. 494
2. Είδη καταγγελίας: Τακτική και άτακτη (απρόθεσμη) καταγγελία - Έκτακτη καταγγελία Σελ. 497
3. Η προειδοποίηση στην τακτική καταγγελία Σελ. 497
4. Οι προϋποθέσεις κύρους της τακτικής και της άτακτης καταγγελίας Σελ. 499
Α. Εισαγωγικά Σελ. 499
Β.Το έγγραφο Σελ. 499
Γ. Η επίδοση του εγγράφου Σελ. 501
Δ. Η ανάκληση της καταγγελίας Σελ. 502
5. Η αποζημίωση Σελ. 503
Α. Η καταβολή της αποζημιώσεως Σελ. 503
Β. Νομική φύση της αποζημιώσεως Σελ. 505
Γ. Το ύψος της αποζημιώσεως Σελ. 506
Δ. Η διάρκεια της απασχόλησης Σελ. 507
Ε. Oι τακτικές αποδοχές ως βάση υπολογισμού της αποζημιώσεως Σελ. 508
ΣΤ. Ευνοϊκότερες συμφωνίες ως προς την αποζημίωση Σελ. 511
Ζ. Οι περιορισμοί της αποζημιώσεως Σελ. 512
α) Το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 3198/1955 Σελ. 512
β) Το ανώτατο όριο αποζημιώσεως των υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, κλπ Σελ. 513
Η. Περιπτώσεις μη καταβολής αποζημιώσεως Σελ. 515
α) Καταγγελία κατόπιν υποβολής μηνύσεως ή άσκησης ποινικής διώξεως Σελ. 515
β) Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας λόγω διακοπής της λειτουργίας της επιχειρήσεως εξαιτίας πυρκαϊάς ή άλλου περιστατικού ανωτέρας βίας Σελ. 518
γ) Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας λόγω πτωχεύσεως της επιχειρήσεως Σελ. 519
δ) Η σκόπιμη αντισυμβατική συμπεριφορά του εργαζομένου, προκειμένου να προκαλέσει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του Σελ. 520
Θ. Η καταβολή μειωμένης αποζημιώσεως Σελ. 520
α) Καταγγελία της συμβάσεως ή αποχώρηση του μισθωτού λόγω συνταξιοδοτήσεως Σελ. 520
β) Αποχώρηση με τη συγκατάθεση του εργοδότη Σελ. 523
Ι. Συμψηφισμός, κατάσχεση και φορολόγηση της αποζημιώσεως Σελ. 525
ΙΑ. Συνέπειες εκ της μη καταβολής της αποζημιώσεως Σελ. 526
6. Η αιτία της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου Σελ. 527
Α. Το «αναιτιολόγητο» της καταγγελίας Σελ. 527
Β. Ο έλεγχος της αιτίας της καταγγελίας Σελ. 528
α) Οι προσωπικοί λόγοι Σελ. 531
β) Οι οικονομικοτεχνικοί λόγοι Σελ. 535
Γ. Η αρχή του εσχάτου μέσου (ultima ratio) Σελ. 537
Δ. Η επιλογή των απολυτέων εργαζομένων Σελ. 538
Ε. Ειδική προστασία εργαζομένων σε περίπτωση καταγγελίας Σελ. 540
7. Οι συνέπειες της άκυρης καταγγελίας Σελ. 541
8. Η επικουρική καταγγελία Σελ. 543
9. Τροποποιητική καταγγελία Σελ. 544
Α. Έννοια - σκοπός Σελ. 544
Β. Η νομιμότητα της τροποποιητικής καταγγελίας Σελ. 546
Γ. Δικονομικά Σελ. 548
10. Oι αποσβεστικές προθεσμίες του ν. 3198/1955 Σελ. 548
Α. Η αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 1 ν. 3198/1955 Σελ. 548
Β. Η αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 3198/1955 Σελ. 551
11. Η αναγγελία της απολύσεως στον OΑΕΔ Σελ. 552
12. Δικονομικά Σελ. 552
§ 3. Oι ομαδικές απολύσεις Σελ. 555
1. Το πεδίο εφαρμογής Σελ. 556
2. Η έννοια ομαδικών απολύσεων Σελ. 557
Α. Το είδος των απολύσεων (ποιοτικό κριτήριο) Σελ. 557
Β. Ο αριθμός των εργαζομένων - το ποσοτικό κριτήριο Σελ. 558
3. Η συμμετοχή των εργαζομένων Σελ. 560
4. Η συμφωνία των μερών Σελ. 564
5. Η διαδικασία ενώπιον της δημόσιας αρχής Σελ. 565
6. Οι έννομες συνέπειες από την παράβαση των διατάξεων του ν. 1387/1983 Σελ. 566
7. Δικονομικά Σελ. 567
§ 4. Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από το μισθωτό Σελ. 567
1. Η υποχρέωση του εργαζομένου να προειδοποιήσει τον εργοδότη Σελ. 568
2. H αποχή του εργαζομένου ως σιωπηρή καταγγελία Σελ. 569
Α. Η αποχή λόγω ασθενείας Σελ. 569
Β. Η αποχή για άλλα αίτια Σελ. 570
3. Η αναγγελία της αποχώρησης Σελ. 571
4. Δικονομικά Σελ. 572
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 573
Back to Top