ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ


Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου

Σε απόθεμα

Τιμή: 45,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17622
Πούλου Ε.

Αντικείμενο του έργου «Αυθαίρετη δόμηση - Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου» είναι η σχέση μεταξύ της πολεοδομικής νομοθεσίας, της αυθαίρετης δόμησης και του ιδιωτικού δικαίου. Μεταξύ άλλων, στο βιβλίο εξετάζονται:

• η νομοθετική απαγόρευση της μεταβίβασης και σύστασης περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές
• ζητήματα ακινήτων με εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
• το δικαίωμα ιδιωτικού δικαίου για κατεδάφιση του αυθαιρέτου
• οι απαιτήσεις για αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους από μια αυθαίρετη κατασκευή
• προβλήματα που δημιουργούνται στην οριζόντια/κάθετη ιδιοκτησία από την ύπαρξη αυθαίρετης κατασκευής

Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι η ερμηνεία των διατάξεων ιδιωτικού δικαίου της πολεοδομικής νομοθεσίας, κυρίως του άρθρου 82 παρ. 1 Ν 4495/2017 και η ανάδειξη και επίλυση των λοιπών προβλημάτων που εμφανίζονται στις ιδιωτικές σχέσεις λόγω της ύπαρξης αυθαίρετης κατασκευής. Το έργο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο σε όλους τους επαγγελματίες, νομικούς, μηχανικούς κ.λπ., που ασχολούνται με το δίκαιο των ακινήτων.

Πρόλογος Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XIX
§1. Εισαγωγή Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Αυθαίρετη δόμηση
§2. Ιστορική αναδρομή της αυθαίρετης δόμησης στην Ελλάδα και προσπάθειες νομοθετικής επίλυσης του προβλήματος Σελ. 5
§3. Η έννοια του αυθαιρέτου Σελ. 12
§4. Πολεοδομική νομοθεσία περί αυθαιρέτων και ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Απαγόρευση μεταβίβασης και σύστασης περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαιρεσίες (άρθρο 82 Ν 4495/2017)
§5. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο άρθρ. 82 Ν 4495/2017 Σελ. 43
§6. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρ. 82 §1 Ν 4495/2017 Σελ. 48
§7. Έννομη συνέπεια της απαγόρευσης κατάρτισης δικαιοπραξιών σε αυθαίρετο κατά το άρθρ. 82 Ν 4495/2017 Σελ. 67
§8. Περιορισμοί της απαγόρευσης - Εγκυρότητα της εκποιητικής δικαιοπραξίας Σελ. 79
§9. Ειδικά θέματα Σελ. 89
§10. Αναλογική εφαρμογή της απαγόρευσης διάθεσης αυθαιρέτου στην αναγκαστική διάθεση εμπραγμάτου δικαιώματος Σελ. 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Ιδιωτικού δικαίου αξιώσεις από την αυθαίρετη δόμηση
§11. Ιδιωτικού δικαίου δικαίωμα κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής Σελ. 137
§12. Αποζημίωση Σελ. 178
§13. Δικαιώματα κατά του Δημοσίου Σελ. 193
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και αυθαίρετα
§14. Συμφωνίες μεταξύ οροφοκτητών αντίθετες σε πολεοδομικές διατάξεις Σελ. 203
§15. Εμπράγματο καθεστώς αυθαίρετης κατασκευής σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία Σελ. 221
§16. Ειδικά η σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και αυθαίρετη δόμηση Σελ. 226
§17. Δικαίωμα των οροφοκτητών προς άρση της αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου της οικοδομής κατά τις διατάξεις του Ν 3741/1929 Σελ. 242
§18. Συμπεράσματα Σελ. 253
Βιβλιογραφία Σελ. 257
Ευρετήριο νομοθετικών διατάξεων Σελ. 271
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 281
Πρόλογος Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XIX
I. Ελληνόγλωσσες Σελ. XIX
ii. Ξενόγλωσσες Σελ. XXI
§1. Εισαγωγή Σελ. 1
Ι. Το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης στο δίκαιο Σελ. 1
ΙΙ. Σκοπός και περιεχόμενο της παρούσας εργασίας Σελ. 2
1. Σκοπός Σελ. 2
2. Περιεχόμενο Σελ. 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Αυθαίρετη δόμηση
§2. Ιστορική αναδρομή της αυθαίρετης δόμησης στην Ελλάδα και προσπάθειες νομοθετικής επίλυσης του προβλήματος Σελ. 5
Ι. Προγενέστερο καθεστώς Σελ. 5
ΙΙ. Ο ισχύων νόμος 4495/2017 Σελ. 9
§3. Η έννοια του αυθαιρέτου Σελ. 12
Ι. Γενικά Σελ. 12
ΙΙ. Στοιχεία της έννοιας του αυθαιρέτου Σελ. 14
1. Αυθαίρετη κατασκευή Σελ. 14
α) Έννοια κατασκευής Σελ. 14
β) Περιλαμβανόμενα παρακολουθήματα Σελ. 15
αα) Συστατικά Σελ. 15
ββ) Κατ’ επίφαση συστατικά Σελ. 15
γγ) Παραρτήματα Σελ. 16
γ) Έννοια αυθαίρετης κατασκευής Σελ. 18
2. Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης Σελ. 19
ΙΙΙ. Κατηγορίες αυθαιρέτων Σελ. 20
§4. Πολεοδομική νομοθεσία περί αυθαιρέτων και ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 23
Ι. Το πρόβλημα της επιρροής των πολεοδομικών παραβάσεων στις ιδιωτικές σχέσεις Σελ. 23
ΙΙ. Ειδικά το κύρος των ιδιωτικών συμφωνιών με περιεχόμενο αντίθετο σε πολεοδομικές διατάξεις Σελ. 26
1. Το πρόβλημα Σελ. 26
2. Οι λύσεις του Σελ. 26
α) Απαγγελία της ακυρότητας δικαιοπραξίας από το νόμο Σελ. 26
β) Σκοπός της παραβιασθείσας απαγορευτικής διάταξης κατά ΑΚ 174 - Σχέση με σύμβαση με απαγορευμένη παροχή Σελ. 27
ΙΙΙ. Κύρος της σύμβασης για κατασκευή δομικού έργου με αυθαίρετη δόμηση Σελ. 28
1. Το πρόβλημα Σελ. 28
2. Οι προτεινόμενες λύσεις Σελ. 29
α) Γενικά Σελ. 29
β) Α΄ γνώμη: Ακυρότητα της σύμβασης Σελ. 30
αα) Επιχείρημα α': Αντίθεση σε απαγορευτική διάταξη (ΑΚ 174) Σελ. 30
ββ) Επιχείρημα β': Γνώση της απαγόρευσης και έλλειψη δικαιοπρακτικής βούλησης Σελ. 30
γγ) Έννομες συνέπειες της ακυρότητας Σελ. 31
γ) Β΄ γνώμη: Εγκυρότητα της σύμβασης Σελ. 32
αα) Επιχείρημα α': Απουσία απαγορευτικής διάταξης Σελ. 32
ββ) Επιχείρημα β': Νομοθετική πρόβλεψη άλλων έννομων συνεπειών για εργασίες αυθαίρετης δόμησης Σελ. 32
γγ) Έννομες συνέπειες της έγκυρης δικαιοπραξίας Σελ. 33
3. Ιδία θέση: Ακυρότητα της σύμβασης έργου σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης οικοδομικής άδειας Σελ. 34
α) Γενικά Σελ. 34
β) Αντίκρουση των υποστηριζόμενων από τις αντίθετες γνώμες επιχειρημάτων Σελ. 36
αα) Αντίθεση σε απαγορευτική διάταξη Σελ. 36
ββ) Πρόβλεψη άλλων πλην της ακυρότητας έννομων συνεπειών Σελ. 37
γγ) Πρόθεση παράβασης από τα μέρη πολεοδομικών διατάξεων - Έλλειψη δικαιοπρακτικής βούλησης Σελ. 38
δδ) Καταστρατήγηση Σελ. 39
εε) Μερική ακυρότητα Σελ. 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Απαγόρευση μεταβίβασης και σύστασης περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαιρεσίες (άρθρο 82 Ν 4495/2017)
§5. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο άρθρ. 82 Ν 4495/2017 Σελ. 43
Ι. Γενικά Σελ. 43
ΙΙ. Σκοπός της απαγόρευσης της διάθεσης αυθαιρέτου Σελ. 45
ΙΙΙ. Ζητήματα συνταγματικότητας της ρύθμισης Σελ. 46
§6. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρ. 82 §1 Ν 4495/2017 Σελ. 48
Ι. Υπαγόμενα στην απαγόρευση ακίνητα Σελ. 48
1. Ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές Σελ. 48
α) Γενικά Σελ. 48
β) Ακίνητα κατεδαφιστέα και μη Σελ. 50
γ) Συστατικά Σελ. 51
δ) Παραρτήματα Σελ. 53
ε) Κατ’ επίφαση συστατικά Σελ. 53
αα) Το πρόβλημα Σελ. 53
ββ) Ακυρότητα της διάθεσης αυθαίρετου κατ’ επίφαση συστατικού Σελ. 55
2. Ακίνητα με εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης Σελ. 56
3.Το ζήτημα της μη προσάρτησης στη δικαιοπραξία βεβαίωσης μηχανικού και υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη Σελ. 56
ΙΙ. Δικαιοπραξίες μεταβίβασης και σύστασης περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο αυθαίρετο - Μίσθωση αυθαιρέτου Σελ. 58
1. Γενικά Σελ. 58
α) Κατηγορίες απαγορευόμενων δικαιοπραξιών σε ακίνητα Σελ. 58
β) Μεταβίβαση ή σύσταση περιορισμένου εμπραγμάτου δικαιώματος σε κινητό με αυθαιρεσίες Σελ. 59
2. Τελολογική συστολή: η απαγόρευση καταλαμβάνει μόνο τον κύριο του αυθαιρέτου και όχι τους λοιπούς εμπραγμάτους δικαιούχους Σελ. 60
3. Η παραίτηση και η αλλοίωση εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυθαίρετο ως μορφές διάθεσης Σελ. 61
α) Εγκυρότητα της παραίτησης από την κυριότητα αυθαιρέτου Σελ. 61
β) Άκυρες οι δικαιοπραξίες που επιφέρουν αλλοίωση εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυθαίρετο Σελ. 63
4. Δικαιοπραξίες εν ζωή Σελ. 64
α) Επιτρεπτό της αιτία θανάτου διάθεσης αυθαιρέτου Σελ. 64
β) Επιτρεπτό μόνο της παράγωγης μεταφορικής κτήσης αυθαιρέτου αιτία θανάτου Σελ. 65
§7. Έννομη συνέπεια της απαγόρευσης κατάρτισης δικαιοπραξιών σε αυθαίρετο κατά το άρθρ. 82 Ν 4495/2017 Σελ. 67
Ι. Απόλυτη ακυρότητα της μεταβίβασης αυθαιρέτου και σύστασης περιορισμένου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό Σελ. 67
ΙΙ. Κύρος της μίσθωσης αυθαιρέτου Σελ. 67
1. Άκυρη μίσθωση ή έγκυρη μίσθωση με απαγορευμένη παροχή Σελ. 67
2. Η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ως ελάττωμα του μισθίου Σελ. 70
α) Διάκριση των ελαττωμάτων Σελ. 70
β) Συνέπειες της ύπαρξης ελαττώματος λόγω αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης Σελ. 71
ΙΙΙ. Κύρος της υποσχετικής δικαιοπραξίας Σελ. 73
1. Το πρόβλημα Σελ. 73
2. Εγκυρότητα της υποσχετικής δικαιοπραξίας - Η αυθαίρετη κατασκευή ως πραγματικό ή νομικό ελάττωμα Σελ. 75
α) Γενικά Σελ. 75
β) Προταθείσες απόψεις ως προς τη νομική φύση του ελαττώματος Σελ. 76
γ) Ιδία θέση: Νομικό ελάττωμα - Συρροή νομικού και πραγματικού ελαττώματος Σελ. 77
§8. Περιορισμοί της απαγόρευσης - Εγκυρότητα της εκποιητικής δικαιοπραξίας Σελ. 79
Ι. Συστολή του πεδίου εφαρμογής της απαγόρευσης Σελ. 79
ΙΙ. Προταθέντες τρόποι περιορισμού της έκτασης εφαρμογής της απαγόρευσης Σελ. 80
1. Έλλειψη της προβλεπόμενης από την πολεοδομική νομοθεσία έκθεσης αυτοψίας Σελ. 80
α) Η θέση των πολιτικών δικαστηρίων: Η προηγούμενη έκθεση αυτοψίας ως αναγκαία προϋπόθεση της ακυρότητας της διάθεσης αυθαιρέτου Σελ. 80
β) Αντίθετη γνώμη: Η ιδιότητα ακινήτου ως αυθαιρέτου δεν προϋποθέτει προηγούμενη έκθεση αυτοψίας Σελ. 81
2. Περιορισμός της απαγόρευσης διάθεσης μόνο σε αυθαίρετα αυτοτελή οικοδομήματα - Εγκυρότητα της διάθεσης ακινήτων με μεταγενέστερες αυθαίρετες προσθήκες Σελ. 82
3. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης του μεταβιβάζοντος αυθαίρετο κτίσμα κατά το άρθρο 949 ΚΠολΔ Σελ. 84
4. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος επίκλησης της ακυρότητας της διάθεσης Σελ. 85
ΙΙΙ. Ιδία θέση: αρχή αναλογικότητας Σελ. 87
§9. Ειδικά θέματα Σελ. 89
I. Προσύμφωνο Σελ. 89
1.Το κύρος προσυμφώνου για τη μεταβίβαση αυθαιρέτου Σελ. 89
2. Οι διατυπώσεις του άρθρ. 83 §1 Ν 4495/2017 στο προσύμφωνο Σελ. 90
α) Κρατούσα γνώμη: Αναγκαία η τήρηση των πρόσθετων διατυπώσεων της οριστικής δικαιοπραξίας και στο προσύμφωνο Σελ. 90
β) Απαραίτητη η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρ. 83 §1 μόνο κατά την οριστική σύμβαση Σελ. 92
ΙΙ. Σύμφωνο προαίρεσης Σελ. 93
1. Νομική φύση Σελ. 93
2. Έννομες συνέπειες Σελ. 94
ΙΙΙ. Εμπράγματη υπό αίρεση δικαιοπραξία με αντικείμενο ακίνητο Σελ. 95
1. Χρόνος κατά τον οποίο κρίνεται η ύπαρξη εξουσίας διάθεσης ως στοιχείο της δικαιοπραξίας Σελ. 95
2. Ανάγκη επισύναψης των δηλώσεων του άρθρ. 83 §1 στις υπό αίρεση δικαιοπραξίες Σελ. 96
IV. Συμβιβασμός Σελ. 97
1. Εξώδικος συμβιβασμός Σελ. 97
2. Δικαστικός συμβιβασμός Σελ. 99
V. Ανώμαλες δικαιοπραξίες Σελ. 100
1. Το πρόβλημα της επισύναψης των δηλώσεων του άρθρ. 83 §1 Σελ. 100
2. Η λύση: Ανάγκη επισύναψης των δηλώσεων του άρθρ. 83 §1 στις ανώμαλες δικαιοπραξίες Σελ. 101
§10. Αναλογική εφαρμογή της απαγόρευσης διάθεσης αυθαιρέτου στην αναγκαστική διάθεση εμπραγμάτου δικαιώματος Σελ. 103
Ι. Γενικά Σελ. 103
ΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση από τους δανειστές και εκποίηση από το σύνδικο της πτωχεύσεως Σελ. 104
1. Η αναγκαστική εκτέλεση ως μορφή αναγκαστικής διάθεσης Σελ. 104
2. Εκποίηση αυθαιρέτου από τον σύνδικο Σελ. 105
3. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης Σελ. 106
α) Το επιτρεπτό της διάθεσης κατά το ουσιαστικό δίκαιο ως προϋπόθεση της καταδίκης σε δήλωση βούλησης Σελ. 106
β) Οι πρόσθετες προϋποθέσεις της δήλωσης του κυρίου και της βεβαίωσης μηχανικού κατά το άρθρ. 83 §1 Ν 4495/2017 Σελ. 107
4. Κατακύρωση σε πλειστηριασμό - Οι διατυπωθείσες απόψεις Σελ. 109
α) Αδυναμία εκπλειστηρίασης των αυθαιρέτων Σελ. 109
αα) Ο αναγκαστικός πλειστηριασμός ως διάθεση Σελ. 109
ββ) Το αμεταβίβαστο ως ακατάσχετο Σελ. 111
β) Εγκυρότητα της διάθεσης αυθαιρέτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό Σελ. 112
αα) Τελολογική ερμηνεία της απαγόρευσης μεταβίβασης των αυθαιρέτων Σελ. 112
ββ) Κατασχετό της κυριότητας αυθαιρέτου Σελ. 113
ΙΙΙ. Χρησικτησία Σελ. 114
1. Χρησικτησία και απαγόρευση διάθεσης Σελ. 114
2. Ειδικά η χρησικτησία αυθαιρέτου Σελ. 117
α) Υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς Σελ. 117
β) Μετά την εισαγωγή του Ν 4495/2017 Σελ. 118
αα) Ερώτημα: Εξαιρούμενα χρησικτησίας τα αυθαίρετα; Σελ. 118
ββ) Η λύση: Δεκτικά χρησικτησίας τα αυθαίρετα και μετά τον Ν 4495/2017 Σελ. 119
IV. Σύσταση υποθήκης με νόμιμο ή δικαστικό τίτλο Σελ. 121
1. Γενικά Σελ. 121
2. Δικαστικός τίτλος Σελ. 122
3. Ειδικά η συναινετική προσημείωση υποθήκης επί αυθαιρέτου - Το πρόβλημα του επιτρεπτού της Σελ. 122
α) Α΄ γνώμη: Απαγόρευση της συναινετικής προσημείωσης αυθαιρέτου Σελ. 122
αα) Δικαιοπρακτικός χαρακτήρας της συναινετικής προσημείωσης Σελ. 124
ββ) Καταστρατήγηση Σελ. 125
γγ) Η συναινετική προσημείωση ως απαγορευμένη διάθεση Σελ. 125
β) Αντίθετη γνώμη: επιτρεπτό της συναινετικής προσημείωσης αυθαιρέτου Σελ. 126
αα) Γενικά Σελ. 126
ββ) Αντίκρουση των επιχειρημάτων της κρατούσας άποψης Σελ. 127
γγ) Η συναίνεση του οφειλέτη ως αποδεικτικό μέσο και όχι απαγορευμένη διάθεση του αντικειμένου της δίκης Σελ. 128
V. Δικαστική διανομή ακινήτου με αυθαίρετες κατασκευές Σελ. 131
1. Το πρόβλημα Σελ. 131
2. Κύρος της δικαστικής διανομής αυθαιρέτου: οι υποστηριζόμενες απόψεις Σελ. 132
3. Ορθή η κρατούσα άποψη: Απαγόρευση της αυτούσιας δικαστικής διανομής αυθαιρέτου Σελ. 133
α) Η δικαστική διανομή ως προϊόν της βούλησης των συγκυρίων Σελ. 134
αα) Γενικά Σελ. 134
ββ) Ειδικά η δικαστική διανομή αυθαιρέτου με σύσταση διαιρεμένης συνιδιοκτησίας ως απαγορευμένη αλλοίωση του δικαιώματος της κυριότητας Σελ. 135
γγ) Επιχείρημα a minore ad majus Σελ. 135
β) Εξαίρεση: Επιτρεπτό της σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας με δικαστική διανομή σε εκτός σχεδίου περιοχές Σελ. 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Ιδιωτικού δικαίου αξιώσεις από την αυθαίρετη δόμηση
§11. Ιδιωτικού δικαίου δικαίωμα κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής Σελ. 137
Ι. Εισαγωγή Σελ. 137
1. Γενικά Σελ. 137
2. Περιορισμοί του δικαιώματος κατεδάφισης Σελ. 138
α) Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος Σελ. 138
β) Κατάσταση ανάγκης ως λόγος άρσεως του παράνομου χαρακτήρα της προσβολής ιδίως της προσωπικότητας Σελ. 139
αα) Γενικά Σελ. 139
ββ) Δυνατότητα άρσης του παράνομου χαρακτήρα της προσβολής της προσωπικότητας λόγω κατάστασης ανάγκης Σελ. 140
ββα) Άρθρο 25 ΠΚ Σελ. 140
βββ) Αναλογική εφαρμογή του άρθρ. 285 ΑΚ Σελ. 141
γ) Πολεοδομικού δικαίου διατάξεις που εξαιρούν αυθαίρετα από την κατεδάφιση Σελ. 142
3. Η διοικητική πράξη της έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου ως προϋπόθεση για την καταδίκη σε κατεδάφιση από τα πολιτικά δικαστήρια Σελ. 142
ΙΙ. Δικαίωμα άρσης ιδίως κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής λόγω προσβολής του δικαιώματος κυριότητας Σελ. 143
1. Προϋποθέσεις Σελ. 143
α) Αυθαίρετη κατασκευή σε ίδιο του κατασκευαστή ακίνητο - Ιδίως η αυθαίρετη κατασκευή ως αντανακλαστική ενόχληση και ιδεατή εκπομπή κατά ΑΚ 1003 Σελ. 143
β) Αυθαίρετη κατασκευή σε ξένο ακίνητο Σελ. 145
2. Έννομες συνέπειες Σελ. 146
α) Προστασία της κυριότητας Σελ. 146
αα) Αξιώσεις του κυρίου Σελ. 146
ββ) Το ζήτημα της αντικειμενικής σώρευσης αρνητικής με διεκδικητική αγωγή Σελ. 147
γγ) Ανταξίωση του εναγομένου για απόδοση των δαπανών ανέγερσης Σελ. 150
β) Προστασία της νομής Σελ. 151
ΙΙΙ. Δικαίωμα άρσης ιδίως κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής λόγω προσβολής του δικαιώματος στην προσωπικότητα Σελ. 152
1. Προϋποθέσεις Σελ. 152
α) Αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστα Σελ. 152
β) Το ιδιωτικού δικαίου δικαίωμα προσήκουσας πολεοδομικής ανάπτυξης και διατήρησης αισθητικής των κτηρίων θιγόμενο από την αυθαίρετη δόμηση Σελ. 154
2. Έννομες συνέπειες Σελ. 156
α) Δικαίωμα κατεδάφισης ως τρόπος άρσης της προσβολής της προσωπικότητας Σελ. 156
β) Δικαίωμα κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής ως τρόπος αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας Σελ. 157
αα) Γενικά Σελ. 157
ββ) Αρχή αναλογικότητας Σελ. 159
γγ) Ειδικές περιστάσεις Σελ. 159
IV. Δικαίωμα άρσης ιδίως κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής λόγω προσβολής του δικαιώματος στην πνευματική ιδιοκτησία Σελ. 160
1. Προϋποθέσεις Σελ. 160
2. Έννομες συνέπειες Σελ. 162
V. Ικανοποίηση της αξίωσης κατεδάφισης Σελ. 162
1. Αναπληρωματική και έμμεση αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 162
2. Κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής από τον ίδιο τον θιγόμενο Σελ. 163
α) Αξίωση αποζημίωσης του κυρίου του αυθαιρέτου Σελ. 163
β) Αναζήτηση δαπανών Σελ. 166
αα) Επιτρεπόμενη διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 166
ββ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 168
VI. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 169
1. Αρμοδιότητα Σελ. 169
α) Αρνητική αγωγή Σελ. 169
β) Διαφορές από τη σχέση οροφοκτησίας ή κάθετης ιδιοκτησίας Σελ. 170
γ) Αγωγή για την προστασία της προσωπικότητας Σελ. 171
2. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 172
3. Έννομο συμφέρον Σελ. 173
4. Παρεμπίπτοντα ζητήματα - Άδεια της Αρχής Σελ. 174
§12. Αποζημίωση Σελ. 178
I. Η αυθαίρετη δόμηση ως αδικοπραξία Σελ. 178
ΙΙ. Έμμεση ζημία Σελ. 179
1. Πρόσφορη αιτία Σελ. 179
2. Σκοπός του κανόνα δικαίου Σελ. 180
α) Οι υποστηριζόμενες απόψεις Σελ. 180
β) Ιδία θέση: Οι πολεοδομικές διατάξεις ως προστατευτικές διατάξεις Σελ. 183
αα) Η πόλωση γενικό-ιδιωτικό συμφέρον Σελ. 184
ββ) Τριτενέργεια άρθρ. 24 Σ; Σελ. 185
ΙΙΙ. Αξίωση ικανοποίησης της ηθικής βλάβης Σελ. 187
IV. Παραγραφή Σελ. 188
V. Ανεφάρμοστο των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό Σελ. 189
VI. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα Σελ. 190
1. Το πρόβλημα: Το αυθαίρετο ως απόκτημα από παράνομη δραστηριότητα Σελ. 190
2. Η λύση του: Συνυπολογισμός του αυθαιρέτου στην περιουσιακή αύξηση Σελ. 191
§13. Δικαιώματα κατά του Δημοσίου Σελ. 193
Ι. Αξίωση αποζημίωσης και ικανοποίησης της ηθικής βλάβης Σελ. 193
1. Γενικά Σελ. 193
2. Ειδικά η προϋπόθεση του παρανόμου Σελ. 194
ΙΙ. Αξίωση κατεδάφισης του αυθαιρέτου Σελ. 197
ΙΙΙ. Αξίωση απόδοσης δαπανών κατά τις διατάξεις για τη διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 199
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και αυθαίρετα
§14. Συμφωνίες μεταξύ οροφοκτητών αντίθετες σε πολεοδομικές διατάξεις Σελ. 203
Ι. Α΄ γνώμη: Εγκυρότητα των συμφωνιών Σελ. 203
1. Γενικά Σελ. 203
2. Η αυτονομία της ιδιωτικής βούλησης στο δίκαιο της οριζόντιας (και κάθετης) ιδιοκτησίας Σελ. 205
3. Η ιδιαιτερότητα του θεσμού Σελ. 206
4. Διαφορετικοί οι σκοποί της πολεοδομικής νομοθεσίας και της οροφοκτησίας Σελ. 207
ΙΙ. Β΄ γνώμη: Ακυρότητα των συμφωνιών Σελ. 207
1. Γενικά Σελ. 207
2. Ακυρότητα της συμφωνίας και εμπράγματο καθεστώς ακινήτου Σελ. 208
α) Κρατούσα γνώμη: Το εμπράγματο καθεστώς δεν επηρεάζεται από την ακυρότητα της συμφωνίας Σελ. 208
β) Αντίκρουση Σελ. 210
III. Ειδικά οι συμφωνίες για την κατάργηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα πιλοτής και μεταβίβασή σε τρίτους κατά διαιρεμένες ιδιοκτησίες Σελ. 212
1. Το πρόβλημα του κύρους της σύστασης διαιρεμένης ιδιοκτησίας στην πιλοτή πριν από την εισαγωγή του άρθρ. 1 Ν 1221/198 Σελ. 212
2. Κρατούσα γνώμη: Ακυρότητα της σύστασης αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών στην πιλοτή και πριν από τον Ν 1221/1981 Σελ. 213
α) Γενικά Σελ. 213
β) Επιχειρήματα Σελ. 214
αα) ΑΚ 953 Σελ. 214
ββ) Έννοια ορόφου ή διαμερίσματος Σελ. 214
γγ) Αδυναμία σύστασης δουλείας - Πραγματοπαγής ενοχή Σελ. 215
γ) Μετατροπή της άκυρης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε έγκυρη παραχώρησης της αποκλειστικής χρήσης του χώρου στάθμευσης Σελ. 215
3. Αντίκρουση της κρατούσας γνώμης: Εγκυρότητα της σύστασης χωριστής κυριότητας σε πιλοτή πριν από τον Ν 1221/1981 Σελ. 216
α) Γενικά Σελ. 216
β) Επιχειρήματα Σελ. 216
αα) Αυτονομία της ιδιωτικής βούλησης Σελ. 217
ββ) Έννοια ορόφου και διαμερίσματος Σελ. 218
γγ) Ανεφάρμοστο της ΑΚ 953 Σελ. 218
δδ) Αντισυνταγματικότητα της αναδρομής Σελ. 219
εε) Έγκυρη η σύσταση δουλείας στην πιλοτή Σελ. 219
§15. Εμπράγματο καθεστώς αυθαίρετης κατασκευής σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία Σελ. 221
Ι. Κυριότητα στην αυθαίρετη κατασκευή Σελ. 221
1. Κανόνας: Η πρωτότυπη κτήση κυριότητας ανεξάρτητη από την τήρηση των πολεοδομικών κανόνων Σελ. 221
2. Εξαίρεση: Επέκταση οικοδομής από το δικαιούχο επέκτασης με αυθαίρετη κατασκευή Σελ. 222
α) Συγκυριότητα όλων των συνιδιοκτητών στην επέκταση Σελ. 222
β) Απόδοση των δαπανών επέκτασης Σελ. 224
ΙΙ. Εγκυρότητα της μεταβίβασης διηρημένης ιδιοκτησίας παρά την ύπαρξη αυθαίρετης κατασκευής στα κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής Σελ. 225
§16. Ειδικά η σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και αυθαίρετη δόμηση Σελ. 226
Ι. Το πρόβλημα Σελ. 226
ΙΙ. Σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας επί υπάρχουσας αυθαίρετης οικοδομής Σελ. 227
1. Α΄ Γνώμη: Επιτρεπτό της σύστασης χωριστής ιδιοκτησίας επί αυθαίρετης οικοδομής Σελ. 227
2. Β΄ Γνώμη: Ακυρότητα της σύστασης επί αυθαίρετης οικοδομής Σελ. 228
α) Η σύσταση ως μεταβίβαση κυριότητας Σελ. 228
β) Η σύσταση ως αλλοίωση του δικαιώματος κυριότητας ή συγκυριότητας στο ακίνητο Σελ. 229
αα) Απαγόρευση της αλλοίωσης εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυθαίρετο Σελ. 229
ββ) Επιτρεπτό της αλλοίωσης εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυθαίρετο Σελ. 229
γ) Συνέπειες της ακυρότητας της σύστασης κατ’ όροφο ή κάθετης ιδιοκτησίας σε αυθαίρετο Σελ. 230
ΙΙΙ. Σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας επί μελλοντικής οικοδομής κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων Σελ. 232
1. Εγκυρότητα της σύστασης σε μελλοντικό αυθαίρετο πράγμα Σελ. 232
2. Επιχειρήματα υπέρ της καταρχήν εγκυρότητας της σύστασης σε μελλοντικό αυθαίρετο όροφο ή διαμέρισμα Σελ. 233
α) Δημιουργία της οροφοκτησίας με την αποπεράτωση της οικοδομής Σελ. 233
β) Αρχή της ειδικότητας Σελ. 234
IV. Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας και επιφύλαξη πολεοδομικών διατάξεων Σελ. 236
1. Ακυρότητα της αντίθετης σε πολεοδομικές διατάξεις σύστασης Σελ. 236
α) Γενικά Σελ. 236
β) Περιορισμός της απαγόρευσης - Εγκυρότητα της αντίθετης σε πολεοδομικές διατάξεις σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας Σελ. 238
2. Εξαίρεση: Έγκυρη σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε περιοχές εκτός σχεδίου Σελ. 239
§17. Δικαίωμα των οροφοκτητών προς άρση της αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου της οικοδομής κατά τις διατάξεις του Ν 3741/1929 Σελ. 242
Ι. Προϋποθέσεις Σελ. 242
1. Αυθαίρετο κτίσμα σε κοινόχρηστο μέρος της οικοδομής Σελ. 242
α) Γενικά Σελ. 242
β) Νομιμοποίηση της αυθαίρετης κατασκευής σε κοινόχρηστο μέρος της οικοδομής Σελ. 243
γ) Ανέγερση αυθαιρέτου με συμφωνία των οροφοκτητών Σελ. 245
2. Ειδικά οι μεταβολές στην αισθητική του κτηρίου Σελ. 247
ΙΙ. Έννομες συνέπειες Σελ. 248
1. Προστασία της συγκυριότητας Σελ. 248
2. Προστασία της συννομής Σελ. 249
3. Απαράγραπτο των αξιώσεων από την προσβολή της συγκυριότητας και της συννομής Σελ. 250
§18. Συμπεράσματα Σελ. 253
Βιβλιογραφία Σελ. 257
Ι. Ελληνική Σελ. 257
ΙΙ. Ξενόγλωσση Σελ. 269
Ευρετήριο νομοθετικών διατάξεων Σελ. 271
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 281
Back to Top