ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


  • Συστήματα επιλογής
  • Αξιοκρατικά κριτήρια
  • Έλεγχος και συνταγματικές αρχές

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.45€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15692
Μαυρομούστακου Η.

Η αναζήτηση συστημάτων για την εφαρμογή της αξιοκρατίας στις προσλήψεις και στη σταδιοδρομία των δημοσίων υπαλλήλων αποτέλεσε μέρος μίας συνολικότερης συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης. 

Αντικείμενο αυτής της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των τρόπων, των διαδικασιών και των κριτηρίων που θέσπισε κατά καιρούς ο νομοθέτης, για την είσοδο υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα, τη βαθμολογική προαγωγή και επιλογή σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και για την υπηρεσιακή αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων και, τέλος, τη θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή κινητικότητας προσωπικού του δημοσίου τομέα.

Ειδικότερα συζητείται κατά πόσον τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο τέτοιων διαφορετικών συστημάτων, ήταν σύμφωνα με τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, με απώτερο στόχο να προαχθεί η αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απόδοση κατά την εργασία του εν λόγω προσωπικού. 

Η μελέτη διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ως θεσμικός εγγυητής των προσλήψεων και στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα διαφορετικά συστήματα προσλήψεων που έχουν εφαρμοστεί καθώς και το ισχύον σύστημα. Στο τρίτο μέρος μελετώνται τα συστήματα που θεσπίστηκαν για τη βαθμολογική προαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων και την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και για την υπηρεσιακή αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης αναλύεται το σύστημα αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων, που είχε επιλεγεί, προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή (και) κινητικότητας, καθώς και το ισχύον σύστημα κινητικότητας.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  
Η ανεξαρτησία της ανεξάρτητης αρχής για τις προσλήψεις  
Κεφάλαιο 1  
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού: ο θεσμικός εγγυητής των προσλήψεων  
Α. Αρχές και κανόνες Σελ. 7
Β. Εγγυήσεις και αρμοδιότητες Σελ. 10
Κεφάλαιο 2  
Οι «ειδικές» εγγυήσεις ανεξαρτησίας  
Α. Οι προβλέψεις του κοινού νομοθέτη Σελ. 13
Β. Το άρθρο 101Α Σ και ο εφαρμοστικός νόμος Σελ. 18
Κεφάλαιο 3  
Όρια παρέμβασης της ανεξάρτητης αρχής: η εφαρμογή των αρμοδιοτήτων  
Α. Αρμοδιότητες αποφασιστικές και ελεγκτικές Σελ. 24
Β. Ο έλεγχος Σελ. 28
Γ. Η ερμηνεία Σελ. 32
Δ. Διαπιστώσεις και προτάσεις Σελ. 36
Ε. Αξιολόγηση της λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής Σελ. 41
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  
Η επιδίωξη της αξιοκρατίας στις προσλήψεις  
Κεφάλαιο 1  
Ο πρότυπος νόμος  
Α. Ο σκοπός του νομοθέτη Σελ. 45
Β. Το πεδίο εφαρμογής Σελ. 48
Κεφάλαιο 2  
Αναδρομή στο «ασαφές» τοπίο των προσλήψεων  
A. Ο ν. 2190/1994 και οι προγενέστερες διαδικασίες Σελ. 54
B. Οι εναλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των προσλήψεων Σελ. 55
1. Η πρόκριση του διαγωνισμού Σελ. 55
2. Η μηχανογραφική και αυτοματοποιημένη επιλογή Σελ. 56
3. Η επαναφορά του διαγωνισμού Σελ. 66
Γ. Η κριτική στις διαδικασίες των προσλήψεων Σελ. 67
Κεφάλαιο 3  
Τα διαφορετικά συστήματα προσλήψεων  
Α. Η συνύπαρξη διαγωνισμού και επιλογής Σελ. 70
1. Ο διαγωνισμός Σελ. 70
2. Η επιλογή βάσει προτεραιότητας Σελ. 73
Β. Η προφορική συνέντευξη: σχετικοποίηση των αντικειμενικών κριτηρίων; Σελ. 83
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ  
Σταδιοδρομία και αξιολόγηση  
Κεφάλαιο 1  
Προαγωγές και Προϊστάμενοι  
Α. Βαθμολογική εξέλιξη Σελ. 91
Β. Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων Σελ. 105
1. Τυπικά προσόντα, όργανα και διαδικασία επιλογής Σελ. 105
2. Κριτήρια επιλογής Σελ. 122
α. Σύνδεση κριτηρίων με θέσεις Σελ. 122
β. Αποσύνδεση κριτηρίων από θέσεις Σελ. 125
γ. Κριτήρια και «Βαθμίδα Διοίκησης» Σελ. 128
δ. Η κριτική στα κριτήρια Σελ. 130
ε. Στάδια επιλογής Σελ. 133
Γ. Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Σελ. 135
Κεφάλαιο 2  
Υπηρεσιακή αξιολόγηση  
Α. Εκθέσεις, διαδικασία, όργανα Σελ. 138
Β. Κριτήρια και κλίμακα βαθμολογίας Σελ. 142
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ  
Διαθεσιμότητα και κινητικότητα: μία νέα συνάφεια;  
Κεφάλαιο 1  
Τα δύο «εργαλεία»  
Α. Κριτήρια: αιτιολόγηση Σελ. 151
Β. Θεσμικό πλαίσιο Σελ. 153
Κεφάλαιο 2  
Αξιολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης  
Α. Η μοριοδότηση τεσσάρων επιμέρους κριτηρίων Σελ. 160
Β. Οι διαφορετικές διαδικασίες εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση Σελ. 164
Κεφάλαιο 3  
Εθελοντική κινητικότητα  
Α. Πεδίο εφαρμογής και διαδικασίες Σελ. 168
Β. Νέα κριτήρια αξιολόγησης Σελ. 172
   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 175
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
Ι. Σύνταγμα της Ελλάδας (1975/1986/2001/2008) Σελ. 181
ΙΙ. Νομοθεσία για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Σελ. 183
ΙΙΙ. Έκταση εφαρμογής του Ν. 2190/1994 για τις προσλήψεις Σελ. 205
ΙV. Συστήματα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα κατά τον N. 2190/1994 Σελ. 213
V. Βαθμολογικές προαγωγές και συστήματα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων (αρχική έκδοση των σχετικών άρθρων του Υ.Κ.) Σελ. 232
VI. Διαθεσιμότητα Σελ. 242
   
   
   
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 245
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 259
Back to Top