Επιμέλεια: Δημήτριος Βαρελάς

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάσκων στο Φροντιστήριο ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

Με την ΑΠ 403/2022, μεταξύ άλλων, κρίνεται και το ζήτημα της ηθικής αυτουργίας όταν ο φυσικός αυτουργός δεν κατέστη γνωστός κατά την ποινική διαδικασία.
Τα ενδιαφέροντα σημεία από την ως άνω απόφαση: Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.1 α` του ΠΚ προκύπτει ότι για την ύπαρξη ηθικής αυτουργίας απαιτούνται: α) πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον άλλο της απόφασης να διαπράξει ορισμένη πράξη, η πρόκληση δε αυτή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως υπόσχεση ή χορήγηση αμοιβής, πειθώ απειλή κ.α., β) η διάπραξη από τον άλλον της πράξης αυτής, και γ) δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθελημένη πρόκληση της απόφασης για τη διάπραξη από τον άλλο της αντικειμενικής υπόστασης ορισμένου εγκλήματος με γνώση και θέληση ή αποδοχή της συγκεκριμένης εγκληματικής πράξης. Επί ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία με χρήση του πλαστού εγγράφου, η χρήση και στην περίπτωση αυτή δεν αποτελεί πλέον επιβαρυντική περίσταση, αλλά αυτοτελή πράξη που συρρέει φαινομενικά, όταν ακολουθεί την πλαστογραφία και απορροφάται από αυτήν, ό,τι δηλαδή συνιστά και για το φυσικό αυτουργό της πλαστογραφίας, διότι θα ήταν άτοπο η συμμετοχή στη χρήση να συρρέει αληθώς με την πλαστογραφία και να θεμελιώνει ενδεχομένως βαρύτερη ποινή (ΑΠ 1153/2019, 435/1999).
Για την πληρότητα της αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης, ως προς την ηθική αυτουργία, αρκεί η μνεία του τρόπου ή μέσου, με τα οποία ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε στο φυσικό αυτουργό την απόφαση να διαπράξει ορισμένη αξιόποινη πράξη, την οποία αυτός τέλεσε, όπως παραινέσεων, προτροπών, πειθούς, φορτικότητας κλπ, με την έννοια της πειστικότητας, χωρίς να απαιτείται αναφορά και άλλων πραγματικών περιστατικών ή περαιτέρω εξειδίκευση σε τί συνίστανται οι παραινέσεις, οι προτροπές, η πειθώ, η φορτικότητα κλπ, που χρησιμοποίησε ο ηθικός αυτουργός. Ειδικότερα, αν το πρόσωπο του φυσικού αυτουργού είναι άγνωστο στη διαδικασία, για την καταδίκη του ηθικού αυτουργού θα πρέπει στην αιτιολογία να αναφέρονται περιστατικά που συνδέουν τον άγνωστο αυτουργό με τον ηθικό αυτουργό (ΑΠ 651/2020).
Στοιχεία από το σκεπτικό της αποφάσεως: Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης υπ` αριθμ. 30/2020 αποφάσεώς του, το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των μνημονευομένων, κατά το είδος τους, αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, ότι αποδείχθηκαν, τα ακόλουθα: "Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως στο ακροατήριο, που περιέχονται στα ενσωματωμένα στην παρούσα απόφαση πρακτικά της δημόσιας συνεδριάσεως του παρόντος Δικαστηρίου, την ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων, τα οποία αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο και καταχωρήθηκαν στα ίδια πρακτικά, (τις από το Μάιο του 2011 και 10.8.2011 Εκθέσεις Γραφολογικής Πραγματογνωμοσύνης της Ειδικής Δικαστικής και Αναλυτικής Γραφολόγου Ε. Γ.-Τ., την από 15-4-2010 Έκθεση Γραφολογικής Γνωμοδοτήσεως της Μ. -Μ. Κ. Δικηγόρου -Δικαστικής Γραφολόγου και την από 15-6-2013 Έκθεση Γραφολογικής Διερεύνησης του Ειδικού Δικαστικού & Αναλυτικού Γραφολόγου Γ. (Ά.) Γ. σε συνδυασμό με τις απολογίες των κατηγορουμένων και γενικά από όλη τη συζήτηση της υποθέσεως (και από την αξιολογική εκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 177 παρ. 1 ΚΠΔ αρχή της ηθικής αποδείξεως,) αποδείχθηκαν τα εξής: Η Ι. -Μ. -Ε. Κ. του Α. γεννήθηκε την 24.6.1932. Το έτος 1997 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην ... Μαγνησίας (βλ κατάθεση Γ. στο πρωτοβάθμιο). Πριν εγκατασταθεί στην ... Μαγνησίας διατηρούσε σχολή χορού ( μπαλέτου) στην Κηφισιά. Ο πρώτος κατηγορούμενος Δ. Γ. κάτοικος ...ς, ως γηγενής και γνώστης της περιοχής απολάμβανε της εμπιστοσύνης αρχικά της μητέρας της και την βοηθούσε στην διαχείριση των ακινήτων που αυτή κατείχε. Έτσι τον γνώρισε και η Ι.-Μ. Ε. Κ. με τον οποίο κατά την διάρκεια της παραμονής της στην ... συνήψε φιλική και κατ' άλλους ερωτικής φύσεως σχέση έχοντας σ' αυτόν πλήρη εμπιστοσύνη. Τον μήνα Απρίλιο του έτους 2002 η Ι. Κ. εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από την ..., τον τελευταίο τόπο κατοικίας της, όπου και κατείχε μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία, την οποία είχε κληρονομήσει από τον 2ο σύζυγό της μητέρας της Α. Μ. και από την μητέρα της. Σχετικά με την εξαφάνιση της Μ. Κ. που είχε ως συνέπεια να κηρυχθεί αυτή σε αφάνεια με την με αριθμό 13/14.12.2016 αμετάκλητη απόφαση του Ειρηνοδικείου ... με χρόνο έναρξης της αφάνειας της την 1.10.2002 αποδείχθηκαν τα εξής: Μετά την άνοιξη του έτους 2002 η Ε. σύζυγος Π. Β., ετεροθαλής αδελφή της Ι.-Μ.-Ε. Κ., (Μ.) πληροφορήθηκε ότι κατά τα τελευταία χρόνια η Ι.-Μ.- Ε. Κ. είχε συνάψει ερωτικές σχέσεις με τον Δ. Γ. και ότι έκτοτε άρχισε να πωλείται η περιουσία της, χωρίς να αποδίδονται τα χρήματα (του αντίστοιχου τιμήματος) σε αυτή. Επίσης, πληροφορήθηκε ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος η Ι.-Μ.-Ε. Κ. αποφάσισε να άρει την πληρεξουσιότητα που είχε χορηγήσει προς τον Δ. Γ.. Ζήτησε πληροφορίες από δικηγόρο και από συμβολαιογράφο, αλλά, τελικά εξαιτίας απροσδιόριστων εμποδίων, ιδίως εξαιτίας έλλειψης χρημάτων, δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει την ανωτέρω απόφασή της. Επίσης, πληροφορήθηκε ότι περί την άνοιξη του έτους 2002 η Ι.-Μ.-Ε. Κ. εξαφανίστηκε από την περιοχή της ...ς Μαγνησίας, όπου είχε εγκατασταθεί στη διάρκεια των τελευταίων ετών της ζωής της, μετά την αναχώρησή της από την Κηφισιά Αττικής, όπου διέμενε και εργαζόταν παλαιότερα ως ιδιοκτήτρια σχολής χορού. Έκτοτε η Ε. Β., ο σύζυγός της, Π. Β., και άλλα συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα άρχισαν να αναζητούν την Ι.-Μ.-Ε. Κ. και να ζητούν πληροφορίες από διάφορους ανθρώπους ως προς την τύχη της. Όλες οι σχετικές έρευνες απέβησαν άκαρπες, με συνέπεια να τους έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι από την άνοιξη του έτους 2002, οπότε εξαφανίστηκε από την ... Μαγνησίας, η Ι.-Μ.-Ε. Κ. δεν είναι στην ζωή. Ως προς την εξαφάνιση της Ι.-Μ.-Ε. Κ. από την περιοχή της ...ς Μαγνησίας η μάρτυρας, Α. Κ. του Κ., κάτοικος ..., κατέθεσε στη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης τα εξής ουσιώδη: "... Το 2001 ερχόταν συχνά. Από το χειμώνα του 2002 μέχρι την άνοιξη μάθαινα ότι ήταν στην ..., έτσι μου είπαν από την ... τουλάχιστον, και η κ. Α. είπε ότι από την άνοιξη του 2002 δεν την είδε ξανά. Δεν μίλησε ξανά με την κ. ….., ούτε τώρα τελευταία. Μέχρι το τέλος του 2001 την έβλεπα ... Το 2002 έμαθα την εξαφάνισή της στις εκλογές του χωριού, μου το είπε μια κοπέλα από την ..., δεν την ήξερα, μπορεί να ήταν Σεπτέμβριος, δημοτικές εκλογές του 2002. ... Λέγονταν ότι την εξαφάνισε ο κ. Γ., το είπα στον Δ. (Γ.) αυτό και μου είπε ότι η Μ. (Ι.-Μ.-Ε. Κ.) πήγε στην Αγγλία για εγχείρηση και έδωσε τηλέφωνο που δεν αντιστοιχούσε πουθενά. Την αναζήτησαν τα αδέλφια της ...". Μετά τη λήψη των ανωτέρω πληροφοριών η Ε. Β. και ο σύζυγός της απευθύνθηκαν στη δημοσιογράφο Α. Ν. και ζήτησαν να διενεργήσει έρευνα, προκειμένου να εντοπιστεί η εξαφανισμένη Ι.-Μ.-Ε. Κ.. Πράγματι, η δημοσιογράφος Α. Ν. και τα πρόσωπα, τα οποία τη βοηθούσαν τότε στη διεξαγωγή των ερευνών της, πραγματοποίησαν επίμονες και πολύμηνες έρευνες στην περιοχή της Αττικής και της Μαγνησίας, προκειμένου να ανεύρουν την εξαφανισμένη Ι.-Μ.-Ε. Κ. ή να αποκομίσουν πληροφορίες σχετικές με την τύχη της, αλλά οι έρευνές τους δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα και όλοι όσοι ασχολήθηκαν με τη διενέργεια των ερευνών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα, η Ι.-Μ.-Ε. Κ. δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Ως προς το ανωτέρω ζήτημα, (δηλαδή ως προς την εξαφάνιση και τον πιθανό να μη βρίσκεται στη ζωή η Ι.-Μ.-Ε. Κ.), ο μάρτυρας κατηγορητηρίου, Ν. Κ. του Π., κάτοικος ..., συνεργάτης της δημοσιογράφου Α. Ν., κατέθεσε στο πρωτόδικο δικαστήριο τα εξής ουσιώδη: "Γνωρίζουμε. Κάναμε μια μεγάλη έρευνα στην εκπομπή της κ. Ν. για την εξαφάνιση της συγκεκριμένης γυναίκας. ... Αφού επιβεβαιώθηκε από Αρχές που ρωτήσαμε, η εξαφάνιση, ζητήσαμε στοιχεία σχετικά με τη ζωή της. ... Ζητήσαμε τα έγγραφα, ώστε να εξακριβώσουμε αν είναι πλαστά τα πληρεξούσια. Ζητήσαμε τη βοήθεια της ειδικής γραφολόγου Μ.-Μ. Κ. ... Από το 2002-2007 κρίθηκαν από την κ. Κ. ως πλαστά, εκτός από 2 πληρεξούσια που είχε κάνει η κ. Κ.. ... Μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε αποτέλεσμα στον εντοπισμό της αγνοουμένης. Πεποίθησή μας είναι ότι δεν βρίσκεται στη ζωή ... Μετά τον κ. Ρ. μιλήσαμε με την Ε. Α., κολλητή της φίλη... Μιλήσαμε με κατοίκους της ...ς, δεν ξέρανε κάτι συγκεκριμένο. ... Ακολούθησε έρευνα και στην Αγγλία ... Στο ζεύγος Β. δόθηκε τηλέφωνο από τον κ. Γ. στην Αγγλία, αλλά δεν βρέθηκε κανείς σε αυτό. Πήρα στο Προξενείο της Ελλάδας στο Λονδίνο και οι Διπλωμάτες έκαναν έρευνα στο αρχείο, δεν βρέθηκε κάτι. Ούτε θάνατος ούτε ζωή φάνηκε. Είπαν οι Διπλωμάτες ότι θα τον γνώριζαν τον θάνατο. Πήγαμε στην Κηφισιά, στην οδό ..., δεν γνώριζαν οι γείτονες τι απέγινε, είχαν πολύ πριν το 2002 να την δουν. (Υπήρξαν) Πάρα πολλές μαρτυρίες σε διάφορα σημεία για γυναίκες που μοιάζουν με αυτήν. Ερευνήθηκαν από εμάς και διαπιστώθηκε ότι δεν πρόκειται για αυτήν. ... Καλοκαίρι 2002 στην ... είναι η τελευταία μαρτυρία ότι την είδαν, ότι ήταν ζωντανή. ... Καταλήγουμε ότι η γυναίκα είναι αγνοούμενη από το 2002. Ακολούθως αποδείχθηκε ότι ο Δ. Γ. του Ι. , ο Γ. Κ. του Ε. και ο Γ. Γ. του Κ. γνωρίζοντας την περιουσιακή της κατάσταση και με σκοπό νοσφισθούν περιουσιακά στοιχεία δραττόμενοι από την εμφανισθείσα ευκαιρία αφενός της σχέσεως της Ι. Κ. με τον Δ. Γ. και αφετέρου της εξαφανίσεως της το 2002 από την ……. στους κάτωθι αναφερόμενους τόπους και χρόνους, με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, από κοινού και με κοινό δόλο και συναπόφαση, άπαντες οι ανωτέρω με πρόθεση προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που εκτέλεσε και ειδικότερα την πράξη της κατάρτισης πλαστών εγγράφων, με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονότα που μπορεί να έχουν έννομες συνέπειες, και σκόπευαν να προσπορίσουν στους εαυτούς τους περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτους. Το περιουσιακό όφελος δε και η συνολική ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ και ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 785.562,98 ευρώ. Επιπροσθέτως, προέβησαν κατά περίπτωση σε χρήση των ως άνω πλαστών εγγράφων. Την ανωτέρω πράξη της από κοινού και κατ' εξακολούθηση ηθικής αυτουργίας στην πλαστογραφία, με χρήση κατά περίπτωση τέλεσαν αποβλέποντας με τις μερικότερες πράξεις τους στο τελικό τουλάχιστον ποσό των 785.562,98 ευρώ. Ειδικότερα:
1) Στην Αθήνα, στις 09.07.2003, με πειθώ και έναντι υπόσχεσης αγνώστου ανταλλάγματος από κοινού και με κοινό δόλο και συναπόφαση έπεισαν προκάλεσαν την απόφαση σε άγνωστη γυναίκα να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Β. και να παραστήσει ότι πρόκειται για την Ι.-Μ.-Ε. Κ. του Α. και της Φ.-Μ.-Ε., κάνοντας χρήση του υπ' αριθ. .../09.02.1999 Δ.Α.Τ του Α.Τ. ... και να θέσει την πλαστή υπογραφή αυτής στο υπ' αριθ. .../09.07.2003 πληρεξούσιο πώλησης ακινήτου του ως άνω συμβολαιογράφου, με το οποίο φερόταν ότι η Ι.-Μ.-Ε. Κ. παρείχε προς τον συγκατηγορούμενό τους, Γ. Κ. του Ε., την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως, αντ' αυτής, για λογαριασμό της και με βάση το πληρεξούσιο, πωλήσει προς οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε τίμημα και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει ένα ακίνητό της, ήτοι μια πεπαλαιωμένη και ετοιμόρροπη οικία μετά του οικοπέδου της, εκτάσεως τριακοσίων (300) τετραγ. μέτρων περίπου, το οποίο βρίσκεται στην ... του Νομού Μαγνησίας, αξίας αντικειμενικής 29.002,09 ευρώ και να εισπράττει το τίμημα ή και να πιστώνει με αυτό τους αγοραστές. Με την κατάρτιση του πλαστού αυτού εγγράφου είχαν σκοπό να παραπλανήσουν άλλους σχετικά με την ύπαρξη της πληρεξουσιότητας και της εντολής μεταβίβασης του ως άνω ακινήτου στο πρόσωπο του συγκατηγορουμένου τους Γ. Κ.. Του πλαστού αυτού πληρεξουσίου μετά από κοινή συναπόφαση όλων τους, έκαναν χρήση και το προσκόμισε ο Γ. Κ. ενώπιον της Συμβολαιογράφου ….. και ενεργώντας ως δήθεν πληρεξούσιος της Ι.-Μ.-Ε. Κ., ζήτησε και πέτυχε τη σύνταξη του υπ' αριθ. .../14.08.2003 πωλητηρίου αστικού ακινήτου, δυνάμει του οποίου η κυριότητα του ως άνω ακινήτου - οικοπέδου, εμβαδού 312,02 τ.μ. με την επ' αυτού οικία, εμβαδού 84 τ.μ., μεταβιβάστηκε στη σύζυγό του Ε. Β.. 2)…..3)…4… κλπ …… Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται, ότι η ίδια η Κ. έχει υπογράψει όλα τα παραπάνω έγγραφα και ο λόγος που παρατηρείται αυτή η διάσταση των υπογραφών οφείλεται στον ιδιαίτερο ψυχισμό της γιατί το 1974 (προ 30 ετών περίπου) είχε νοσηλευθεί επί δίμηνο σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική με διάγνωση ψυχωτική συνδρομή παρανοειδούς τύπου (διανοητικό παραλήρημα) και επειδή ο πραγματογνώμονας που την είχε εξετάσει στα πλαίσια της δίκης που είχε ανοίξει κατόπιν αίτησης του αδελφού της να τεθεί σε καθεστώς δικαστικής αντίληψης, είχε την επιστημονική άποψη ότι έπασχε από χρόνια ψύχωση παρανοϊκού τύπου που παρόλο που παρουσίαζε τότε σχετική βελτίωση μπορούσε να επιμεληθεί των προσωπικών όχι όμως των περιουσιακών της υποθέσεων. Επίσης, η υπεράσπιση του 1ου κατηγορούμενου, προς επίρρωση του άνω ισχυρισμού του προσκομίζει και επικαλείται τη μελέτη της ειδικής γραφολόγου Α.. Σ. σχετικά με την επίδραση των ψυχικών διαταραχών και της ηλικίας στο γραφικό χαρακτήρα. Όπως και την ειδική γνώμη του επίσης γραφολόγου Γ. Γ.. που κατέθεσε πρωτοδίκως αλλά αναφέρει και στις εκθέσεις του. Όμως, όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί τους είναι αλυσιτελείς διότι αφενός με την με αριθμ. 816/1990 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη η αίτηση να τεθεί υπό δικαστική αντίληψη καθώς το δικαστήριο δέχθηκε ότι η κατά το έτος 1974 η εικόνα της ήταν παροδική και ότι η διανοητική κατάστασή της τότε (1989) ήταν φυσιολογική χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα ψυχοπαθολογίας. Και αφετέρου δεν υφίσταται οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι η Κ. κατά τον χρόνο σύνταξης των ως άνω εγγράφων εμφάνισε και πάλι ψυχική νόσο και μάλιστα να επηρεάσει σε τέτοιο σημείο το γραφικό της χαρακτήρα που η υπογραφή της να καταδεικνύει εμφανώς ότι είναι ένα άτομο στοιχειώδους μόρφωσης όπως π.χ. είναι οι υπογραφές στα πληρεξούσια του Δ. και όχι ένα άτομο με αστική μόρφωση, καλλιεργημένο όπως ήταν η Κ.. Ουδείς μάρτυρας κατέθεσε κάτι σχετικό. Εξάλλου, όπως, επισημαίνει, η γραφολόγος Γ.-Τ. (σελ. 9 της 1ης πραγματογνωμοσύνης) η γραφή των εγγενών χαρακτηριστικών δεν αλλάζει για όσους πάσχουν από νοητική διαταραχή. Η ίδια δε στην αυτήν ως άνω έκθεση (Μάιος 2011 σελ 36) αναφέρει ότι < Από τα στοιχεία της Δικογραφίας δεν προκύπτουν προβλήματα υγείας νοητικά η σωματικά, της Κ. τα οποία να επηρεάζουν την γραφή και υπογραφή της .Εξάλλου όπως αναφέρεται και παρακάτω έχουμε συγκριτικά βεβαίας χρονολογίας, με τις γνήσιες υπογραφές έτους 1999 και φαίνεται γραφή με σταθερότητα και χωρίς σημαντικά προβλήματα υγείας. ...>. Επίσης και η πραγματογνώμονας γραφολόγος Μ. Μ. Κ. κατέληξε στο συμπέρασμα ( σελίδα 38 ) ότι όλες οι υπογραφές ως Μ. Κ. στα έγγραφα υπό εξέταση όπως έχουν τεθεί μέσα στο χρονικό διάστημα 2003 -2007 είναι ευθέως πλαστές ως φερόμενες με ξένα στοιχεία και διαφόρους χαρακτήρες δομής ...Δεδομένης δε της σταθερής της μορφής δομής και ποιότητας αυτών μέχρι την 20.12.2000 καθώς και των αρχών της ατομικότητας και της διασποράς της γραφής του ανθρώπου εκτιμάται ότι ακόμη και εάν η Μ. Κ. ήταν ασθενής (ψυχικά, οργανικά ή πνευματικά) δεν θα ήταν δυνατόν να προκληθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα η πλήρης αλλοίωση των υπογραφών της.:
"ΚΗΡΥΣΣΕΙ ενόχους τους κατηγορούμενους Δ. Γ. του Ι. και Γ. Κ. του Ε., για το ότι:
Α) Στους κάτωθι αναφερόμενους τόπους και χρόνους, με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, από κοινού και με κοινό δόλο και συναπόφαση, άπαντες οι ανωτέρω με πρόθεση προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που εκτέλεσε και ειδικότερα την πράξη της κατάρτισης πλαστών εγγράφων, με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονότα που μπορεί να έχουν έννομες συνέπειες, και σκόπευαν να προσπορίσουν στους εαυτούς τους περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτους, αποβλέποντας στο σφετερισμό της περιουσίας της Μ. Κ.. Το περιουσιακό όφελος δε και η συνολική ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ και ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 785.562,98 ευρώ. Επιπροσθέτως, προέβησαν κατά περίπτωση σε χρήση των ως άνω πλαστών εγγράφων. Την ανωτέρω πράξη της από κοινού και κατ' εξακολούθηση ηθικής αυτουργίας στην πλαστογραφία, με χρήση κατά περίπτωση, τέλεσαν οι κατηγορούμενοι αποβλέποντας με τις μερικότερες πράξεις τους στο τελικό ποσό των 785.562,98 ευρώ. …….
Πλέον συγκεκριμένα και σε σχέση με τις επιμέρους αιτιάσεις των αναιρεσειόντων: 1) αναφορικά με την ηθική αυτουργία, εξειδικεύονται στην προσβαλλομένη απόφαση: ο τρόπος και τα μέσα της πρόκλησης στην άγνωστο αυτουργό της απόφασης να διαπράξει την κακουργηματική πλαστογραφία κατ'εξακολούθηση, με τις ουσιαστικές παραδοχές της προσβαλλομένης, ότι όταν οι ανωτέρω αναιρεσείοντες αντελήφθησαν την εξαφάνιση της Κ., κατέστρωσαν από κοινού με κοινό δόλο και συναπόφαση σχέδιο σφετερισμού της περιουσίας της. Έτσι προσέγγισαν μία γυναίκα της οποίας η εμφάνιση ταίριαζε με αυτή της Κ. και αφού της παρέδιδαν κάθε φορά το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς της, που με άγνωστο τρόπο είχαν στα χέρια τους, την έπειθαν με πειθώ φορτικότητα, συνεχείς παραινέσεις και υπόσχεση ανταλλάγματος να εμφανίζεται στους συμβολαιογράφους και υπαλλήλους που αναφέρονται στις μερικότερες πράξεις και να παριστάνει κάθε φορά ότι δήθεν είναι η Κ. και να υπογράφει τα επίμαχα πλαστά έγγραφα, όπως και με τον ίδιο τρόπο να υπογράφει σχετικές αποδείξεις εξόφλησης, υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, ιδιωτικό συμφωνητικό, οπισθογράφηση επιταγών και αιτήσεις, κατά τα προεκτεθέντα. Μη αποκλειομένης δε της ύπαρξης ηθικής αυτουργίας με άγνωστο το πρόσωπο του φυσικού αυτουργού, για την πληρότητα της αιτιολογίας της αποφάσεως δεν ήταν αναγκαίο να προσδιορίζεται ο φυσικός αυτουργός ούτε να εξειδικεύεται περαιτέρω σε τι συνίστανται οι παραινέσεις και τα ανταλλάγματα για την υπό του τελευταίου τέλεση της πλαστογραφίας. Συνακόλουθα ο πρώτος λόγος του δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως του Δ. Γ., ο πρώτος λόγος των προσθέτων λόγων αυτού και ο πρώτος λόγος του δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως του Γ. Κ., από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχείο Δ'και Ε', με τους οποίους πλήττεται η προσβαλλομένη για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικής ποινικής διάταξης, γιατί δεν αναφέρονται σ'αυτή περιστατικά πρόκλησης της απόφασης στην φυσική αυτουργό για την τέλεση του επιδίκου εγκλήματος είναι αβάσιμοι.

 

Αναρτήθηκε: Ιανουαρίου 25, 2023