Επιμέλεια: Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, MSc

 

  1. Σύμφωνα με τον ν. 4764/2020 (αρ. 83παρ3) τα άρθρα 31 – 171 και 189 – 265 του ν. 4738/2020 εφαρμόζονται από την 1η Μαρτίου 2021. Στα άρθρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις για την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, η κήρυξη πτώχευσης, οι συνέπειες, τα όργανα και η περάτωση της πτώχευσης, η εκκαθάριση και διανομή της περιουσίας του οφειλέτη στους πιστωτές του, καθώς και οι διάφορες απαλλαγές. Οι διατάξεις για την πρόληψη της αφερεγγυότητας, μεταξύ αυτών και ο εξωδικαστικός μηχανισμός διευθέτησης οφειλών, καθώς και οι διατάξεις για την απλοποιημένη διαδικασία των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου και η παύση της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων του Ν. 3869/2010 έχουν έναρξη ισχύος την 1η Ιουνίου 2021.
  2. Αρμόδιο να κηρύξει την πτώχευση είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του, ή, στην περίπτωση φυσικού προσώπου χωρίς εμπορική ιδιότητα, την κύρια κατοικία του, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία φορολογική δήλωση του οφειλέτη πριν από την κατάθεση αίτησης πτώχευσης αρ. 78,129. Στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο αρ.172 -εκτιμάται ότι μεγάλος όγκος υποθέσεων θα δικάζεται από το Ειρηνοδικείο-. Μικρού αντικειμένου είναι οι πτωχεύσεις στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιεί ένα από τα κριτήρια της πολύ μικρής οντότητας αρ. 2 ν. 4308/2014 (κριτήρια: ενεργητικό μέχρι 350.000 ευρώ, κύκλος εργασιών μέχρι 700.000 ευρώ, μέσος όρος απασχολούμενων δέκα άτομα). Το δικαστήριο δικάζει σύμφωνα με την εκουσία δικαιοδοσία αρ. 130. Αν την αίτηση υποβάλλουν πιστωτές ή ο εισαγγελέας αρ. 79παρ1, κλητεύεται υποχρεωτικά ο οφειλέτης, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο αρ. 78παρ5 (λόγος απαραδέκτου). Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κλήτευση πιστωτών αρ. 78παρ6. Επιτρέπονται παρεμβάσεις σύμφωνα με τον ΚΠολΔ.

 

  1. Σύμφωνα με αρ. 81 η πτωχευτική απόφαση έχει το ακόλουθο περιεχόμενο (με την επιφύλαξη των διατάξεων των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου αρ. 172 επ.). Κηρύσσει την πτώχευση, διορίζει εισηγητή, δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης, διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Στην απόφαση προσδιορίζεται και η ημέρα παύσης των πληρωμών η οποία τεκμαίρεται ότι είναι η τριακοστή ημερολογιακή ημέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης πτώχευσης ή, σε περίπτωση κήρυξης της πτώχευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 77, η ημέρα υποβολής της αίτησης πτώχευσης ή προγενέστερη ημερομηνία ως ημέρα παύσης πληρωμών, η οποία δεν μπορεί να απέχει πέραν της διετίας από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ή, σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, πέραν του έτους πριν από τον θάνατο. Αν πρόκειται για επιχείρηση, στην απόφαση και εφόσον έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 79, το δικαστήριο αποφαίνεται περί της εκποίησης των κατ’ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων ή περί της εκποίησης του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής.

Επί πτώχευσης που κηρύσσεται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και εφόσον δεν ασκηθεί παρέμβαση, η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση περιέχει συνοπτική μόνο αιτιολογία. Η απόφαση δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό μητρώο αφερεγγυότητας αρ. 84.

 

  1. Η πτώχευση θεωρείται ότι έχει κηρυχθεί από την έναρξη της ημέρας κατά την οποία δημοσιοποιείται η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση στο ακροατήριο (αρ. 93παρ1). Η απόφαση είναι αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου. Το δικαστήριο που δικάζει ανακοπή, έφεση ή αναίρεση κατά της απόφασης μπορεί να αναστείλει την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη από τον σύνδικο (αρ. 81παρ3).-

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική-Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς Διά Ζώσης ή και Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Αναρτήθηκε: Απριλίου 01, 2021