Επιμέλεια: Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, MSc

Σύμφωνα με  αρ. 78παρ.5 ν.  4738/2020 στη συζήτηση της αίτησης πτώχευσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που υποβλήθηκε από τους πιστωτές ή τον Εισαγγελέα,  ο οφειλέτης κλητεύεται προ 15 ημερών.

Αντίθετα αντίστοιχη διάταξη δεν προβλέπεται στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου  αρ. 172 επ. ν. 4738/2020 που συζητούνται ενώπιον των Ειρηνοδικείων - εκτιμάται ότι θα είναι συγκριτικά περισσότερες-. Συνεπώς  στις πτωχεύσεις  μικρού αντικειμένου με τον νέο ν. 4738/2020 ο οφειλέτης δικάζεται χωρίς ακρόαση (ερήμην) καθώς  δεν είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση της αίτησης των πιστωτών στον οφειλέτη του οποίου ζητείται η πτώχευση.  Ο ν. 4738/2020 προβλέπει πλασματική γνώση της αίτησης διά της δημοσιοποίησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας (αρ. 84, 173)  ή γνώση διά της  άσκησης παρεμβάσεων με κοινοποίηση στα λοιπά διάδικα   μέρη προ 10 εργάσιμων ημερών (αρ. 177παρ.2). Γεγονότα επισφαλή που δεν θεραπεύουν την υποχρέωση κλήτευσης και ακρόασης του διαδίκου, αν  μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι  αποκλείεται ανακοπή ερημοδικίας και αναίρεση στην πτώχευση μικρού αντικειμένου (αρ. 187)  και απομένει μόνο η άσκηση έφεσης.

Αντίθετα με το καθεστώς του ίσχυε (ν.3588/2007 ο.τ)  ο νέος  ν. 4738/2020 σταθμίζει τα δικαιώματα των πολιτών με βάση ποσοτικά οικονομικά κριτήρια  καταλήγοντας σε άνιση μεταχείριση των διαδίκων στις διαδικασίες ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  σε σύγκριση με τις διαδικασίες ενώπιον του Ειρηνοδικείου (αρ. 2,4 Σ). Περαιτέρω στερεί το δικαίωμα του πολίτη για δικαστική ακρόαση (αρ. 20 Σ  συνδ. 6 ΕΣΔΑ). Τα θέματα αυτά θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του ν. 4738/2020, ειδικά στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου  αρμοδιότητας Ειρηνοδικείων. -

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική-Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς Διά Ζώσης ή και Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

 

Αναρτήθηκε: Ιουλίου 14, 2021