Επιμέλεια: Δημήτριος Βαρελάς, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάσκων στο Φροντιστήριο ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

            Με τη ΣυμβΑΠ 1240/2020 απόφασή του ο Άρειος Πάγος εξετάζει το παραδεκτό άσκησης αναίρεσης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, εφαρμόζοντας και τις διατάξεις της αναστολής των προθεσμιών λόγω covid.

            Ιστορικό. Το Συμβούλιο Πλημ. Αθηνών με το αριθμό 1485/26-2-2020 βούλευμά του αποφάνθηκε μεταξύ άλλων, να μη γίνει κατηγορία, σε βάρος του Π. Γ. του Γ., αρχιφύλακα της ΕΛ.ΑΣ., κατοίκου ..., οδός ... για τις πράξεις, κατ' ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό: Α) της διενέργειας γενετήσιων πράξεων με ανήλικους, που δεν είχαν συμπληρώσει τα δώδεκα (12) έτη κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε στη ... και στους ... από τις αρχές του έτους 2011 έως και τον Αύγουστο του έτους 2012 και Β) της κατάχρησης ανηλίκων, που δεν συμπλήρωσαν τα δώδεκα (12) έτη, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε στη ... και στους ... από τις αρχές του έτους 2011 έως και τον Αύγουστο του έτους 2012, με το ακόλουθο αιτιολογικό……

            Άσκηση αναίρεσης από τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας του προσβαλλομένου βουλεύματος - εισαγγελική πρόταση. Εισάγουμε στο Δικαστήριό Σας, (σε Συμβούλιο) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 485 παρ. 1 ΚΠΔ, την υπ αρ. 34/13.7.2020 αναίρεσή μας κατά του υπ' αρ. 1485/22-5-2020 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και εκθέτουμε τα ακόλουθα. Η ανωτέρω αναίρεσή μας ασκήθηκε νομότυπα, εμπρόθεσμα και παραδεκτά, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 462 β', 463, 473 παρ.1, 474, 483παρ.3 και 484 παρ.1β', δ' Κ.Π.Δ., καθόσον το προσβαλλόμενο βούλευμα εκδόθηκε στις 22/5/2020 και η αναίρεση ασκήθηκε στις 13/7/2020, ημέρα Δευτέρα, δηλ. εντός μηνός από την έκδοση του βουλεύματος, η οποία αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας έφεσης του εισαγγελέα εφετών (10-7-2020 σύμφωνα με το άρ.75 παρ.Ν.4690/2020), συντάχθηκε δε περί αυτής η με αριθμό 34/2020 σχετική έκθεση, στην οποία διαλαμβάνονται λεπτομερώς και οι λόγοι άσκησής της και συγκεκριμένα η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και η εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία της ουσιαστικής ποινικής διάταξης που εφαρμόστηκε στο βούλευμα (άρθρ. 484παρ.1δ' β' Κ.Π.Δ.). Επομένως η υπό κρίση αναίρεσή μας στο περιεχόμενο της οποίας καθ' ολοκληρία αναφερόμαστε, πρέπει να γίνει τυπικά και ουσιαστικά δεκτή, να αναιρεθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστικό Συμβούλιο, συντιθέμενο από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που εξέδωσαν το προσβαλλόμενο βούλευμα. (Σημείωση: στις προθεσμίες έχουν υπολογιστεί και οι ημέρες αναστολής των νομίμων προθεσμιών λόγω covid. Βλ. άρθρο 75 παρ.1 ν. 4690/2020: «1. Οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης όλων των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96) και τους ειδικούς ποινικούς νόμους ένδικων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ένδικων βοηθημάτων, που ανεστάλησαν σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17734/12.3.2020 (Β΄ 833), Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.3.2020 (Β΄1074), Δ1α/Γ.Π.οικ. 24403/11.4.2020 (Β΄ 1301), Δ1α/Γ.Π.οικ. 26804/25.4.2020 (Β΄ 1588) και την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ 30340/15.5.2020 (Β΄ 1857), συνεχίζουν να τρέχουν από την 1η.6.2020 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη στον νόμο διάρκειά τους, προσαυξανόμενη σε κάθε περίπτωση κατά δέκα (10) επιπλέον ημέρες.» Συνεπώς ορθά η προθεσμία άσκησης έφεσης κατά του προσβαλλομένου βουλεύματος έληξε στις 10-7-2020, ήτοι ένας μήνας προθεσμία από τη λήξη της αναστολής 31-5-2020, πλέον δέκα ημέρες).

            Κρίση για το παραδεκτό της αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κατά τις διατάξεις των άρθρων του ΚΠοινΔ:

            306 εδ. τελευταίο: Για την άσκηση ενδίκων μέσων η έκδοση του βουλεύματος θεωρείται ότι έγινε μόλις καθαρογραφεί και υπογραφεί, 479: ο εισαγγελέας εφετών μπορεί να προσβάλει με έφεση οποιοδήποτε βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών,

            480: η κατά το προηγούμενο άρθρο έφεση ασκείται μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την έκδοση του βουλεύματος (άρθρο 306 εδ. τελ.). Η προθεσμία αυτή και η έφεση που ασκήθηκε δεν αναστέλλουν την αποφυλάκιση του κατηγορουμένου που έχει διαταχθεί με το προσβαλλόμενο βούλευμα,

            483 παρ 3, όπως το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 44 Ν/4637/2019: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί, εφόσον δεν έχει ήδη ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα εφετών, να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδίδονται αμετακλήτως, με σχετική δήλωση στον γραμματέα του Αρείου Πάγου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 480, το δεύτερο εδάφιο του οποίου εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. Η προθεσμία για την αίτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας έφεσης του εισαγγελέα εφετών. Μετά την προθεσμία αυτή ο ίδιος ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει αναίρεση του βουλεύματος υπέρ του νόμου και για οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων που αφορούν την προδικασία χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα των διαδίκων,

            484 παρ. 1: Λόγοι για να αναιρεθεί το βούλευμα είναι μόνο: α)..., β)..., γ)..., δ) η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας (άρθρο 139), ε)... και στ)....

            Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί, εφόσον δεν έχει ήδη ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα εφετών, να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος, παραπεμπτικού ή απαλλακτικού ή που παύει οριστικά ή κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδίδονται αμετακλήτως, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στον γραμματέα του Αρείου Πάγου, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την έκδοσή του, που αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας έφεσης του εισαγγελέα εφετών, για όλους τους λόγους αναίρεσης που αναφέρονται στο άρθρο 484 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ., μεταξύ των οποίων και η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας (άρθρο 139 ΚΠοινΔ).

            Επομένως, η με αριθμό 34/13-7-2020 αίτηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία διώκεται η αναίρεση του ως άνω βουλεύματος, που δεν προσβλήθηκε με έφεση του εισαγγελέα εφετών (βλ. σχετική με αρ. πρωτ. .../6-7- 2020 υπηρεσιακή βεβαίωση του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών), κατά του, εκδοθέντος την 25-5-2020 υπ' αριθμό 1485/2020 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών, το οποίο αποφάνθηκε, πλην άλλων, να μη γίνει κατηγορία κατά του Π. Γ., κατοίκου ..., για τις αξιόποινες πράξεις: Α) της διενέργειας γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους, που δεν είχαν συμπληρώσει τα δώδεκα (12) έτη κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση και Β) της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, που δεν συμπλήρωσαν τα δώδεκα (12), έτη κατά συρροή κατ' εξακολούθηση για τον προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. δ' Κ.Π.Δ. λόγο της έλλειψης ειδικής αιτιολογίας (άρθρο 139 ΚΠοινΔ), ασκείται νομότυπα και εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός ενός μηνός από την έκδοση του προσβαλλόμενου βουλεύματος (22-5-2020), η οποία αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας έφεσης του εισαγγελέα εφετών (10-7-2020, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 75 παρ. 1 Ν. 4690/30-5-2020), έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και πρέπει να ερευνηθεί ο λόγος αυτής.

 

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική-Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς Διά Ζώσης ή και Εξ Αποστάσεως  Παρακολούθηση.

Αναρτήθηκε: Ιουλίου 16, 2021