Επιμέλεια: Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος,

Δικηγόρος στον ΑΠ , MSc

 

Με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών, κατ' εκτίμηση, ιστορεί ότι τύγχανε ομόρρυθμος εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία………………, έχει, δε, παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί, να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης με υποδεικνυόμενο Σύνδικο το Διαχειριστή Αφερεγγυότητας ……………, προκειμένου να του χορηγηθεί δεύτερη ευκαιρία, άλλως, σε περίπτωση μη επάρκειας της μη βεβαρυμμένης περιουσίας του να καλύψει τα έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας, να διαταχθεί η καταχώριση του ονόματος του απευθείας στο ΗΜΦ για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειές της. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, κατ’ αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020, είναι, δε, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στα αρ. 76, 77, 176 του ιδίου νόμου και για το παραδεκτό της συνυποβλήθηκαν στο ΗΜΦ: α) δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, με μηδενικό αποτέλεσμα εκκαθάρισης και εισοδήματα από μισθωτή εργασία, β) εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης 2020, γ) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, δ) κατάσταση του συνόλου των πιστωτών για χρέη προς ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, Τράπεζα Πειραιώς και ELPEDISON, ε) η με αρ. πρωτ. ………… Βεβαίωση Χρεών ΑΑΔΕ/ΔΟΥ  και ο  Πίνακας Χρεών οφειλέτη ΕΦΚΑ καταστάσεις οφειλών προς ΔΟΥ και ΕΦΚΑ, και στ) το υπ’ αρ. …………… γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, κατ'αρ. 173 παρ. 2 ν. 4738/2020.

 Έως την ημέρα παρέλευσης της τριαντακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας δεν ασκήθηκε παρέμβαση κατά αυτής και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να διοριστεί ο προτεινόμενος Σύνδικος ………… Διαχειριστής Αφερεγγυότητας με AM……………., που αποδέχθηκε το διορισμό του και, επιπλέον, να οριστεί ο Ειρηνοδίκης Εισηγητής της πτώχευσης προκειμένου να πιθανολογήσει την επάρκεια των μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας του αιτούντος να καλύψουν τα έξοδα της διαδικασίας και, σε καταφατική περίπτωση, να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, κατ' αρ. 173 παρ. 1, 179 ν. 4738/2020, τα, δε, δικαστικά έξοδα βαρύνουν την τελευταία, κατά το διατακτικό (ΕιρΑθ 122/2022 ΤΝΠ ισοκράτης).

 

 

Αναρτήθηκε: Σεπτεμβρίου 12, 2022