Φοιτητικό Δάνειο «Σπουδάζω» σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα παρέχει ευέλικτους τρόπους χρηματοδότησης με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων να εγγραφούν στα εκπαιδευτικά προγράμματά της.
Συγκεκριμένα, παρέχεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα αξίας άνω των 2000 € η δυνατότητα να λάβουν φοιτητικό Δάνειο με προνομιακό επιτόκιο. Δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες για την προσφερόμενη χρηματοδότηση:

Α) Προσωπικό Δάνειο «ΣΠΟΥΔΑΖΩ»

Ποσό χρηματοδότησης έως €25.000 - Διάρκεια δανείου έως 84 μήνες - Δυνατότητα λήψης αρχικής περιόδου χάριτος έως 12 μήνες - Αποπληρωμή με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, Επιτόκιο: Euribor- 3M + περιθώριο επιτοκίου 6,30%, πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75. Μη προείσπραξη δαπάνης εξέτασης αιτήματος €22. Σε περίπτωση έγκρισης του δανείου θα εισπράττεται κατά την εκταμίευση διαχειριστική και λειτουργική δαπάνη €185.

Παράδειγμα Σ.Ε.Π.Π.Ε.: Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης ανέρχεται σε 9,32%, για ποσό χορήγησης €10.000, σε 60 αδιάκοπες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, (εφόσον συμφωνηθεί περίοδος χάριτος, 1η τοκοχρεολυτική δόση ένα μήνα μετά τη λήξη αυτής, ενώ κατά τη διάρκειά της, καταβάλλονται μηνιαία μόνο οι τόκοι), εφάπαξ δαπάνη €185 και ισχύον ονομαστικό επιτόκιο 8,15% (συμπεριλαμβάνεται η εισφορά 0,60% Ν. 128/75, όπου αυτή προβλέπεται). Το ΣΕΠΠΕ μεταβάλλεται κάθε φορά που μεταβάλλονται οι επιβαρύνσεις και το επιτόκιο. Το προαναφερόμενο ποσοστό του ΣΕΠΠΕ προκύπτει μόνο εφόσον συντρέξουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις και αναφέρεται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος.


Β) Όριο Υπερανάληψης (Οverdraft) «ΣΠΟΥΔΑΖΩ»

Ποσό ορίου έως €10.000, ανακυκλούμενη πίστωση αόριστης διάρκειας, η αποπληρωμή πραγματοποιείται με ελεύθερες καταβολές του δανειολήπτη, υφίσταται υποχρέωση καταβολής των εξαμηνιαίων τόκων 30/06 & 31/12

  • Επιτόκιο: Κυμαινόμενο 9,50%), πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75.
  • Δαπάνη εξέτασης αιτήματος: €22 και ετήσια δαπάνη ανανέωσης ορίου €20.

Παράδειγμα Σ.Ε.Π.Π.Ε.: Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης ανέρχεται σε 17,27%, για ποσό χορήγησης € 1.500, με τρίμηνη διάρκεια σύμβασης πίστωσης, πλήρη ανάληψη του συνολικού ποσού πίστωσης, δαπάνη αξιολόγησης αιτήματος ποσού € 22 και ισχύον ονομαστικό επιτόκιο 9,50% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν. 128/75). Το ΣΕΠΠΕ μεταβάλλεται κάθε φορά που μεταβάλλονται οι επιβαρύνσεις και το επιτόκιο. Το προαναφερόμενο ποσοστό του ΣΕΠΠΕ προκύπτει μόνον εφόσον συντρέξουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις και αναφέρεται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος.

Διαδικασία χορήγησης:

  • Αίτημα χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλουν όσοι επιθυμούν να εγγραφούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
  • Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν εισόδημα υφίσταται η δυνατότητα λήψης του δανείου από τους γονείς/κηδεμόνες τους.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι:

Το άνοιγμα ειδικού τρεχούμενου λογαριασμού «ΣΠΟΥΔΑΖΩ», ο οποίος συνοδεύεται από πακέτο προνομίων, όπως συνοπτικά αναφέρονται:

  • άνοιγμα του καταθετικού λογαριασμού χωρίς υποχρέωση κατάθεσης
  • προνομιακό καταθετικό επιτόκιο
  • προνομιακή τιμολόγηση εμβασμάτων προς το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση λήψης Ορίου Υπερανάληψης (Overdraft) «ΣΠΟΥΔΑΖΩ» τυχόν συνδικαιούχοι του ειδικού τρεχούμενου λογαριασμού «ΣΠΟΥΔΑΖΩ», πρέπει να συνυπογράφουν την αίτηση και τη δανειακή σύμβαση.

Απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών φοιτητικών δανείων (ταυτοπροσωπίας, οικονομικού / επαγγελματικού προφίλ, ειδικό δικαιολογητικό: Βεβαίωση Σπουδών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες είτε σε Κατάστημα του Δικτύου είτε στο Contact Center της Εθνικής Τράπεζας καλώντας στο 210 484 8484.

Back to Top