COMPLIANCE & ETHICS

Κανονιστική & Δεοντολογική Συμμόρφωση Επιχειρήσεων

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 28€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16193
Αλλαμανή Μ., Αψούρης Ι., Βασιλική Λαζαράκου, Βουλγαρίδης Ε., Γκουτζίνης Α., Δασμάνογλου Π., Κουνάδης Γ., Λαζαράκος Γ., Μικρουλέα Α., Μοιράγια Β., Μολίνου Α., Μουρατιάν Α., Μπουρτζάλας Α., Οικονόμου Α., Παπαγγελοπούλου Α., Παπαδόγιαννη Ό., Τσεκρέκος Β., Χειμώνα Α.
Οικονόμου Α.

 Το συλλογικό έργο «Compliance & Ethics - Κανονιστική & Δεοντολογική Συμμόρφωση Επιχειρήσεων» επιχειρεί μια πρώτη περιοδολόγηση στη θεματική της Κανονιστικής και Δεοντολογικής Συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, φωτίζοντας καίριες πτυχές της. Στόχος δεν είναι, προφανώς, η απάντηση σε όλες τις πτυχές της θεματικής αυτής, επιχειρείται όμως η προσέγγιση καίριων περιοχών της, με την ελπίδα και την προσδοκία ότι, κατ’ ελάχιστον, θα προωθηθεί η καλύτερη κατανόηση, τόσο αυτών που θα εμπλακούν πρωτογενώς στην εφαρμογή των προγραμμάτων Ethics & Compliance, όσο και αυτών που αναμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από την εφαρμογή.

Ειδικότερα, στο βιβλίο εξετάζονται: οι προσδοκίες των διεθνών Αγορών (επενδυτών και δανειστών) από την εφαρμογή ενός προγράμματος Συμμόρφωσης και υπό το πρίσμα μιας εποπτικής αρχής και σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, οι απαιτήσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης της τραπεζικής νομοθεσίας, με έμφαση στις διαδικασίες που αφορούν στη διακυβέρνηση του κανονιστικού κινδύνου καθώς και την αποφυγή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το περιεχόμενο και η νομική φύση του βασικού εργαλείου ενός προγράμματος E & C, που είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς (Code of Conduct), βασικές πτυχές μιας πολιτικής καταπολέμησης της διαφθοράς, που αποτελεί κεντρικό ζητούμενο των προγραμμάτων E & C, η διαχείριση καταγγελιών (whistleblowing), το ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας, οι απαιτήσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης στον τομέα των προσωπικών δεδομένων, οι  καταστάσεις συγκρούσεως συμφερόντων και καθηκόντων και οι τρόποι διαχείρισης τους,  το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, το Δίκαιο της Φορολογικής Νομοθεσίας και το Περιβαλλοντικό Δίκαιο, που αποτελούν τρεις πολύ σημαντικές περιοχές, με αυξημένες απαιτήσεις Συμμόρφωσης, η ελληνική νομολογία περί της ευθύνης εποπτείας των εταιρικών διοικητών, ο ρόλος του δικηγόρου ως Compliance Officer, η διακυβέρνηση προϊόντων, και, τέλος, τα προγράμματα E & C σε πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων.

Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. 1
Κανονιστική συμμόρφωση και διεθνείς αγορές κεφαλαίου: εισαγωγική επισκόπηση Σελ. 7
Απόστολος Γκουτζίνης / Αγγελική Χειμώνα
I. Εισαγωγικά Σελ. 7
II. Η κανονιστική συμμόρφωση υπό το πρίσμα των διατάξεων της Sarbanes-Oxley Act και της Dodd-Frank Act Σελ. 10
III. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (“credit rating”) ως παράγοντας διαμόρφωσης της κανονιστικής συμμόρφωσης του εκδότη Σελ. 15
IV. Τα καθήκοντα των αναδόχων, το τεκμήριο του νομικού ελέγχου (“due diligence defence”) και η υποχρέωση δημοσιοποίησης ουσιωδών πληροφοριών στο ενημερωτικό δελτίο (“disclosure”) Σελ. 19
V. Κανονιστική συμμόρφωση: οι οικονομικές καταστάσεις του εκδότη και ο ρόλος των ελεγκτών Σελ. 23
VI. Επίλογος Σελ. 28
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 29
Υποχρεώσεις εισηγμένων εταιρειών που απορρέουν από τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς και έλεγχος συμμόρφωσης από την Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς Σελ. 31
Βασιλική Λαζαράκου
Ι. Υποχρεώσεις νομοθεσίας κεφαλαιαγοράς και εποπτική αρχή Σελ. 32
ΙΙ. Εποπτεία και έλεγχος της συμμόρφωσης Σελ. 47
ΙΙΙ. Διαδικασία επιβολής μέτρων Σελ. 52
ΙV. Επίμετρο Σελ. 53
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 54
Η διακυβέρνηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα Σελ. 55
Παναγιώτης Α. Δασμάνογλου
I. Ο ρόλος της κανονιστικής συμμόρφωσης στην εταιρική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 56
II. Η σημασία της εσωτερικής διακυβέρνησης στην αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance risk governance) - Οργανική και ψηφιακή διακυβέρνηση (functional and digital governance) Σελ. 69
III. Πρόληψη και καταστολή των κινδύνων συμμόρφωσης κυρίως όσον αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση και την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Σελ. 74
IV. Πρόγραμμα πρόληψης και διαχείρισης του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης σε επίπεδο τραπεζικού ομίλου - Προκλήσεις από την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου Σελ. 83
V. Επίλογος Σελ. 86
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 88
Εσωτερικοί κώδικες δέουσας συμπεριφοράς εταιριών - Μια εισαγόμενη πρακτική με μέλλον Σελ. 89
Όλγα Παπαδόγιαννη
I. Προοίμιο Σελ. 90
II. Ορολογία Σελ. 92
III. Σε ποιους απευθύνονται - Σχέση με άλλους Κώδικες Σελ. 93
IV. Ο Σκοπός των Κωδίκων και οφέλη για τον Οργανισμό Σελ. 97
V. Νομική ισχύς των Κωδίκων Σελ. 103
VI. Περιεχόμενο των Κωδίκων συμπεριφοράς Σελ. 107
VII. Επίμετρο Σελ. 127
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 128
Η δωροδοκία και οι διεθνείς κυρώσεις - Βασικό νομικό πλαίσιο και πρακτικές συμμόρφωσης των επιχειρήσεων Σελ. 129
Ευστράτιος Βουλγαρίδης
I. Γενικά Σελ. 131
II. Σύνοψη βασικού νομικού πλαισίου κατά της δωροδοκίας Σελ. 138
III. Εταιρικό πρόγραμμα συμμόρφωσης Σελ. 167
IV. Διεθνείς κυρώσεις Σελ. 177
V. Διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της διαφθοράς Σελ. 187
VI. Τελικές σκέψεις Σελ. 191
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 192
Εσωτερικό σύστημα καταγγελίας δυσλειτουργιών (Whistleblowing) Σελ. 193
Αλεξάνδρα Μολίνου
I. Eισαγωγή Σελ. 194
ΙΙ. Nομοθετικό πλαίσιο Σελ. 199
ΙΙΙ. Θέματα προσωπικών δεδομένων Σελ. 206
ΙV. Ενημέρωση σχετικά με το υφιστάμενο σύστημα καταγγελιών εσωτερικής δυσλειτουργίας Σελ. 214
V. Φαινόμενα αντιποίνων Σελ. 215
VI. Δικαιώματα καταγγελλομένου προσώπου Σελ. 216
VII. Η διερεύνηση καταγγελίας εσωτερικής δυσλειτουργίας - Ενδεικτική διαδικασία Σελ. 218
VIII. Εργατικά ζητήματα Σελ. 224
ΙX. Επίλογος Σελ. 226
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 227
Η κουλτούρα της συμμόρφωσης: η υπεροχή του τύπου επί της ουσίας στο νομοθετικό πλαίσιο για τη διακριτική μεταχείριση και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας Σελ. 229
Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου
I. Εισαγωγή Σελ. 229
IΙ. Η νέα τάση του ζητήματος στον χώρο εργασίας Σελ. 232
IΙΙ. Πρόληψη και διόρθωση μέσω της συμμόρφωσης Σελ. 245
IV. Συμπέρασμα Σελ. 255
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 258
O Γενικός Κανονισμός (EE) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης επιχειρήσεων και οργανισμών Σελ. 261
Γρηγόρης Λαζαράκος
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 262
ΙΙ. Βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και δικαιώματα των υποκειμένων Σελ. 265
ΙΙΙ. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης επιχειρήσεων και οργανισμών Σελ. 272
IV. Συμπερασματικές επισημάνσεις Σελ. 280
H άρση σύγκρουσης συμφερόντων - Στο πεδίο της διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων Σελ. 283
Αργύρης Οικονόμου
Ι. Αντί εισαγωγής Σελ. 284
II. Η εμφάνιση του όρου ιστορικά Σελ. 286
III. Απόπειρες εννοιολογικής οριοθέτησης της σύγκρουσης συμφερόντων Σελ. 288
IV. Συμφέρον, καθήκον ή/και ενδιαφέρον Σελ. 291
V. Συνήθεις μορφές σύγκρουσης συμφερόντων ιδίως στο πλαίσιο των ανωνύμων εταιρειών Σελ. 294
VI. Η άρση των συγκρούσεων υπό το πρίσμα της «νομιμοποίησης» των διαδικασιών και εμβάθυνσης της εμπιστοσύνης - Οι εταιρείες ως «πολίτες» Σελ. 296
VII. Η ειδικότερη ρύθμιση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων Σελ. 298
VIII. Περιπτωσιολογικά παραδείγματα Σελ. 301
IX. Αντί επιμυθίου Σελ. 304
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 307
Συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού - Η προσέγγιση της εταιρικής διοίκησης στη συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 309
Ευθύμιος Μπουρτζάλας
I. Εισαγωγή Σελ. 310
II. Η ευθύνη της εταιρικής διοίκησης για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τους κανόνες περί ανταγωνισμού Σελ. 311
III. Συνοπτική περιγραφή του σκοπού και των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας Σελ. 312
IV. Η υιοθέτηση και η υλοποίηση στρατηγικής της επιχείρησης για τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί ανταγωνισμού Σελ. 319
Διαχείριση και βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης - Managing and improving tax compliance Σελ. 327
Μαρίνα Αλλαμανή
I. Εισαγωγή Σελ. 328
II. Οι κατηγορίες της φορολογικής συμμόρφωσης Σελ. 331
ΙΙΙ. Η διαχείριση της φορολογικής συμμόρφωσης από την πλευρά των κρατών μέσω των οδηγιών του ΟΟΣΑ και της ΕΕ & η εισαγωγή συστημάτων ανάλυσης κινδύνων κατά την επιλογή φορολογικών υποθέσεων προς έλεγχο στην Ελλάδα Σελ. 333
IV. Το περιεχόμενο της φορολογικής συμμόρφωσης των εταιρειών στην Ελλάδα, οι σχετικοί κίνδυνοι από την ελλιπή συμμόρφωση, ενδεικτικές περιοχές φορολογικών κινδύνων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι προκλήσεις υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων Σελ. 339
V. Ο ρόλος του υπεύθυνου φορολογικής συμμόρφωσης (Tax Compliance Officer) Σελ. 353
VI. Πρακτικές διαχείρισης & βελτίωσης της φορολογικής συμμόρφωσης Σελ. 356
VII. Συμπεράσματα Σελ. 362
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 363
Compliance και περιβάλλον Σελ. 365
Φιλοθέη-Άλκηστη Μουρατιάν
I. Εισαγωγικά Σελ. 365
II. Δημόσιος εξαναγκασμός σε συμμόρφωση Σελ. 367
III. Ιδιωτικός εξαναγκασμός σε συμμόρφωση Σελ. 381
IV. Συμπερασματικά Σελ. 395
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 397
Ζητήματα ευθύνης εταιρικών διοικητών Σελ. 399
Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα
Ι. Διαχωρισμός μελών ΔΣ Σελ. 400
ΙΙ. Η υποχρέωση του ΔΣ προς άσκηση εποπτείας και ελέγχου επί της λειτουργίας της εταιρείας Σελ. 403
ΙΙΙ. Καθήκον επιμέλειας και διαχείριση κινδύνου Σελ. 425
IV. Ευθύνη δυνάμει του άρθρου 98 ΠτΚ Σελ. 458
V. Ποινική βάση ευθύνης - Αδίκημα της απιστίας Σελ. 465
VI. Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 468
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 470
Ο Δικηγόρος ως Compliance Officer - Ρόλος, δεξιότητες, μέθοδοι, πρακτικά εργαλεία Σελ. 475
Βαγγέλης Τσεκρέκος / Βασούλα Μοιράγια
Ι. Ο ρόλος του Compliance Officer Σελ. 477
ΙΙ. Οι δεξιότητες του Compliance Officer Σελ. 482
ΙΙΙ. Το κατάλληλο προφίλ για το ρόλο του Compliance Officer Σελ. 487
ΙV. Ο δικηγόρος ως Compliance Officer Σελ. 491
V. Εργαλεία και μέθοδοι για την υποβοήθηση του δικηγόρου στο ρόλο του Compliance Officer Σελ. 493
VI. Παραρτήματα Σελ. 498
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 504
Από την εταιρική διακυβέρνηση στη «διακυβέρνηση» προϊόντος: οι νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) και η ένταξή τους στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων Σελ. 505
Γεράσιμος Κουνάδης
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 506
II. Διακυβέρνηση προϊόντων στα πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 507
III. Διακυβέρνηση προϊόντων στις επιχειρήσεις επενδύσεων Σελ. 517
IV. Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 531
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 534
Προγράμματα δεοντολογίας και κανονιστικής συμμόρφωσης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις Σελ. 535
Ιωάννης Α. Αψούρης
I. Εισαγωγή Σελ. 535
IΙ. Το θεσμικό - κανονιστικό πλαίσιο που επιδρά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων δεοντολογίας και κανονιστικής συμμόρφωσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων Σελ. 537
ΙIΙ. Σε τι διαφέρουν τα προγράμματα κανονιστικής συμμόρφωσης πολυεθνικών επιχειρήσεων από αυτά εταιρειών που λειτουργούν σε μόνο μια εθνική αγορά; Σελ. 544
IV. Αντί επιλόγου Σελ. 547
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 549
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 551
Back to Top