ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Πιστωτικοί Τίτλοι & Διαταγή Απόδοσης Μισθίου


Θεωρία - Νομολογία - Διαγράμματα - Υποδείγματα - Παράρτημα νομοθεσίας

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24.65€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 69,00 € Ειδική Τιμή 58,65 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15886
Τριάντος Ν.

Η δεύτερη έκδοση του έργου «Διαταγή Πληρωμής, Πιστωτικοί Τίτλοι & Διαταγή Απόδοσης Μισθίου» κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, διαταγής απόδοσης μισθίου καθώς και στις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους.

Το έργο, που διατηρεί τη δομή της πρώτης έκδοσης, περιλαμβάνει θεωρία, επιλεγμένη νομολογία, διαγράμματα για έκδοση διαταγής πληρωμής, για διαφορές από πιστωτικούς τίτλους και για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, καθώς και υποδείγματα δικογράφων για διαταγή πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, αναστολών και ανακοπών κατά διαταγής πληρωμής και κατά της εκτέλεσης. Συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Αποτελείται από δύο βιβλία. Το πρώτο μέρος του πρώτου βιβλίου αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής  και εκτίθενται γενικά οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το περιεχόμενο και οι έννομες συνέπειες έκδοσης αυτής, ενώ εξετάζονται και τα θέματα της επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, της δημιουργίας δεδικασμένου από τη διαταγή πληρωμής, καθώς και τα ένδικα βοηθήματα. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στους πιστωτικούς τίτλους (Συναλλαγματική, Γραμμάτιο σε διαταγή, Τραπεζική Επιταγή) και εξετάζονται διεξοδικά τα σχετικά θέματα.

Στο δεύτερο βιβλίο γίνεται λεπτομερής αναφορά στα θέματα της διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και ειδικότερα αναλύονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η άσκηση ανακοπής του καθʼ ου, τα ένδικα μέσα, η επανεγκατάσταση στο μίσθιο και η ανακοπή κατά της εκτέλεσης.

Η έκδοση αποτελεί ένα πλήρες και ολοκληρωμένο βοήθημα για κάθε νομικό που ασχολείται με τα θέματα της έκδοσης διαταγής πληρωμής και διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος Σελ. V
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. XXXVII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Διαταγή πληρωμής Σελ. 1
Α. Ως νομικός θεσμός Σελ. 1
Β. Πράξη δικαστή Σελ. 1
Γ. Τίτλος εκτελεστός Σελ. 1
Δ. Διαδικασία εγγράφων Σελ. 2
Ε. Δυνητική διαδικασία Σελ. 3
ΣΤ. Τροποποιήσεις Σελ. 3
ΙΙ. Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής Σελ. 8
ΙΙΙ. Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου Σελ. 8
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις περί της διαδικασίας έκδοσής της Σελ. 13
ΙΙ. Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής Σελ. 14
Α. Γενικά (θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις) Σελ. 14
Β. Θετικές προϋποθέσεις Σελ. 15
1. Οι προϋποθέσεις Σελ. 15
2. Απαίτηση χρηματική - Τόκοι Σελ. 15
3. Απαίτηση παροχής χρεογράφων Σελ. 17
4. Έγγραφη απόδειξη Σελ. 18
i. Τρόπος απόδειξης Σελ. 18
ii. Δημόσιο έγγραφο Σελ. 19
α. Έννοια εγγράφου Σελ. 19
β. Δημόσια έγγραφα βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής Σελ. 19
β1. Δικαστική απόφαση Σελ. 19
β2. Συμβολαιογραφικό έγγραφο Σελ. 20
β3. Έγγραφο διοικητικής αρχής Σελ. 20
iii. Ιδιωτικό έγγραφο Σελ. 20
a. Έννοια εγγράφου Σελ. 20
β. Ιδιωτικά έγγραφα βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής Σελ. 22
β1. Διαιτητική απόφαση Σελ. 22
β2. Συμφωνητικό σύμβασης έργου Σελ. 23
β3. Υποσχετικές επιστολές Σελ. 23
β4. Εγγυητική επιστολή Σελ. 23
β5. Τιμολόγια-Δελτία αποστολής Σελ. 24
β6. Εμπορικά βιβλία Σελ. 25
β6.1. Βιβλία εμπόρων και επαγγελματιών - ισολογισμοί Σελ. 25
β6.2. Αποσπάσματα εμπορικών βιβλίων Σελ. 26
β7. Συμφωνητικό αγοράς ακινήτου Σελ. 28
β8. Συμφωνητικό μίσθωσης Σελ. 29
β9. Συμφωνητικό μεταξύ επιτηδευματιών Σελ. 30
β10. Ηλεκτρονικό έγγραφο Σελ. 31
β11. Μερίδα εξερχομένου εταίρου ΕΠΕ Σελ. 31
β12. Συμφωνητικό διατροφής Σελ. 31
β13. Απαίτηση από αλληλόχρεο λογαριασμό Σελ. 32
β14. Απόφαση που διατάζει την εγγραφή προσημείωσης Σελ. 32
β15. Συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους Σελ. 32
β16. Έγγραφο δήλωσης γνώσης Σελ. 32
β17. Έγγραφο σύμβασης εγγύησης Σελ. 32
β18. Συναλλαγματική Σελ. 33
β19. Γραμμάτιο σε διαταγή Σελ. 33
β20. Επιταγή Σελ. 33
β21. Μισθοί εργαζομένων Σελ. 33
β22. Συμφωνητικό παρακαταθήκης Σελ. 33
β23. Απόφαση ασφαλιστικών Σελ. 33
Γ. Αρνητικές προϋποθέσεις Σελ. 34
1. Οι προϋποθέσεις Σελ. 34
2. Απαίτηση μη εξαρτώμενη από αίρεση ή προθεσμία Σελ. 34
3. Απαίτηση μη εξαρτώμενη από όρο Σελ. 35
4. Απαίτηση μη εξαρτώμενη από αντιπαροχή Σελ. 35
5. Απαίτηση ορισμένη Σελ. 35
6. Συνέπειες εξάρτησης Σελ. 36
7. Επίδοση στην αλλοδαπή ή σε οφειλέτη άγνωστης διαμονής Σελ. 36
Δ. Δικαιοδοσία Σελ. 39
Ε. Αρμοδιότητα Σελ. 40
1. Υλική Σελ. 40
2. Τοπική Σελ. 40
i. Ρύθμιση Σελ. 40
ii. Παρέκταση Σελ. 41
iii. Στοιχεία αρμοδιότητας στη διαταγή Σελ. 42
3. Συνέπειες έλλειψης αρμοδιότητας Σελ. 42
ΣΤ. Όχι συζήτηση στο δικαστήριο Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής
Ι. Υποβολή αίτησης Σελ. 43
ΙΙ. Επίδοση της αίτησης Σελ. 44
ΙΙΙ. Νομιμοποίηση Σελ. 44
Α. Ενεργητική Σελ. 44
Β. Παθητική Σελ. 44
IV. Ομοδικία Σελ. 45
V. Σώρευση περισσότερων αιτήσεων Σελ. 46
VI. Υποβολή περισσότερων αιτήσεων Σελ. 46
VII. Έννομο συμφέρον Σελ. 46
VIII. Στοιχεία της αίτησης Σελ. 47
Α. Περιεχόμενο αίτησης Σελ. 47
Β. Πληρεξουσιότητα Σελ. 48
Γ. Προσδιορισμός απαίτησης Σελ. 48
Δ. Αναφορά έννομης σχέσης Σελ. 48
Ε. Αναφορά εγγράφων Σελ. 49
ΣΤ. Προσδιορισμός ιστορικής βάσης Σελ. 49
IX. Αοριστία αίτησης Σελ. 49
X. Επισύναψη εγγράφων Σελ. 50
XI. Χρόνος κατάθεσης εγγράφων Σελ. 50
XII. Δικαστικό ένσημο Σελ. 51
XIII. Συνέπειες υποβολής της αίτησης Σελ. 52
A. Εκκρεμοδικία Σελ. 52
1. Γενικά Σελ. 52
2. Άσκηση αγωγής Σελ. 53
3. Νέα αίτηση Σελ. 53
Β. Παραγραφή Σελ. 55
Γ. Έγκλημα απάτης Σελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Απόφαση δικαστή επί της αίτησης
Ι. Διαδικασία έκδοσης Σελ. 57
Α. Υποχρέωση δικαστή Σελ. 57
Β. Κλήση του αιτούντος για εξηγήσεις - συμπληρώσεις Σελ. 57
ΙΙ. Απόρριψη της αίτησης Σελ. 58
Α. Λόγοι απόρριψης Σελ. 58
Β. Μερική απόρριψη Σελ. 59
Γ. Σημείωση της πράξης απόρριψης Σελ. 59
Δ. Υποβολή νέας αίτησης Σελ. 59
Ε. Ένδικα μέσα - Ανάκληση Σελ. 59
ΙΙΙ. Παραδοχή της αίτησης Σελ. 60
IV. Περιεχόμενο της διαταγής Σελ. 60
A. Έγγραφη κατάρτιση Σελ. 60
Β. Στοιχεία της διαταγής Σελ. 61
1. Το ονοματεπώνυμο δικαστή Σελ. 61
2. Το ονοματεπώνυμο και οι διευθύνσεις αιτούντος και καθού η αίτηση Σελ. 62
3. Η αιτία πληρωμής Σελ. 63
4. Το ποσό χρημάτων που πρέπει να καταβληθεί ή χρεωγράφων
που πρέπει να παραδοθεί Σελ. 64
5. Διαταγή προς τον οφειλέτη Σελ. 65
6. Υπόμνηση στον καθού ότι δικαιούται να ασκήσει ανακοπή Σελ. 65
7. Υπογραφή δικαστή Σελ. 65
8. Αναφορά εγγράφων Σελ. 66
V. Συνέπειες έλλειψης στοιχείων Σελ. 66
VI. Διόρθωση της διαταγής πληρωμής Σελ. 66
VII. Επίδοση της διαταγής πληρωμής Σελ. 67
Α. Υποχρέωση επίδοσης Σελ. 67
Β. Ακυρότητα διαταγής πληρωμής Σελ. 68
Γ. Υπολογισμός προθεσμιών Σελ. 70
Δ. Άλλες διατυπώσεις Σελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Έννομες συνέπειες της διαταγής πληρωμής Σελ. 71
I. Εκτελεστότητα της διαταγής Σελ. 71
Α. Τίτλος εκτελεστός Σελ. 71
Β. Αλλοδαπή διαταγή πληρωμής Σελ. 72
Γ. Τρόπος εκτέλεσης Σελ. 73
Δ. Νομιμοποίηση Σελ. 73
ΙΙ. Μέσα εκτέλεσης Σελ. 73
Α. Γενικά Σελ. 73
Β. Συντηρητική κατάσχεση Σελ. 74
Γ. Αναγκαστική κατάσχεση Σελ. 74
Δ. Προσημείωση υποθήκης Σελ. 75
1. Εγγραφή προσημείωσης Σελ. 75
2. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 75
3. Τροπή σε υποθήκη Σελ. 75
4. Εξάλειψη προσημείωσης Σελ. 76
5. Απόσβεση προσημείωσης Σελ. 77
6. Αντικατάσταση με εγγυοδοσία Σελ. 77
Ε. Υποθήκη Σελ. 77
ΣΤ. Προσωπική κράτηση Σελ. 78
ΙΙΙ. Επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση Σελ. 78
IV. Δεδικασμένο διαταγής πληρωμής Σελ. 80
A. Γενικά Σελ. 80
B. Περιπτώσεις δημιουργίας δεδικασμένου Σελ. 80
1. Με τις προϋποθέσεις της ΚΠολΔ 633 παρ. 2 εδ. γ Σελ. 80
i. Μη άσκηση εμπρόθεσμης ανακοπής Σελ. 80
ii. Παραίτηση από την ανακοπή Σελ. 81
iii. Έκταση δεδικασμένου Σελ. 81
iv. Ένδικα μέσα Σελ. 82
2. Με την αποδοχή ή απόρριψη της ανακοπής Σελ. 83
i. Γενικά Σελ. 83
ii. Απόρριψη ανακοπής Σελ. 83
iii. Αποδοχή ανακοπής Σελ. 84
iv. Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 85
v. Ισχύς δεδικασμένου Σελ. 85
3. Ενστάσεις Σελ. 85
i. Γενικά-Διακρίσεις Σελ. 85
ii. Πορίσματα νομολογίας Σελ. 86
V. Διαταγή πληρωμής και παραγραφή Σελ. 90
A. Διακοπή και αναστολή της παραγραφής Σελ. 90
1. Γενικά Σελ. 90
2. Διακοπή Σελ. 90
3. Αναστολή Σελ. 91
4. Παραγραφή κατά τη διάρκεια της επιδικίας Σελ. 92
5. Περισσότεροι συνοφειλέτες Σελ. 93
Β. Επιμήκυνση της βραχυχρόνιας παραγραφής Σελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ένδικα βοηθήματα
I. Εισαγωγή Σελ. 95
Α. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής Σελ. 95
Β. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή Σελ. 96
Γ. Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 97
II. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής (ΚΠολΔ 632 παρ. 1) Σελ. 98
Α. Τρόπος άσκησης Σελ. 98
1. Κατάθεση ανακοπής Σελ. 98
2. Επίδοση ανακοπής Σελ. 98
3. Προθεσμία άσκησης Σελ. 99
i. Αν επιδοθεί η διαταγή πληρωμής Σελ. 99
ii. Αν δεν επιδοθεί η διαταγή πληρωμής Σελ. 101
Β. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 102
1. Υλική αρμοδιότητα Σελ. 102
2. Τοπική αρμοδιότητα Σελ. 103
3. Παρέκταση αρμοδιότητας Σελ. 103
4. Άσκηση σε αναρμόδιο δικαστήριο Σελ. 103
Γ. Νομιμοποίηση Σελ. 103
1. Ενεργητική Σελ. 103
2. Παθητική Σελ. 104
Δ. Λόγοι ανακοπής Σελ. 105
1. Γενικά Σελ. 105
2. Εξεταστέος λόγος Σελ. 106
3. Αντικειμενική σώρευση Σελ. 106
Ε. Κύριοι λόγοι ανακοπής Σελ. 106
1. Το δικόγραφο της ανακοπής Σελ. 106
2. Θεραπεία αοριστίας Σελ. 107
ΣΤ. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Σελ. 108
1. Έννοια Σελ. 108
2. Άσκηση προσθέτων λόγων Σελ. 109
3. Συζήτηση του δικογράφου πρόσθετων λόγων Σελ. 110
4. Προθεσμία Σελ. 110

5. Πινάκιο Σελ. 111
Ζ. Οι λόγοι της ανακοπής Σελ. 111
1. Άρνηση τυπικών προϋποθέσεων - Αμφισβήτηση απαίτησης Σελ. 111
2. Γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της διαταγής πληρωμής Σελ. 112
3. Γνήσιες ενστάσεις Σελ. 112
4. Τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση Σελ. 113
5. Λόγοι ανακοπής ως προς τον τίτλο Σελ. 113
6. Λόγοι ανακοπής ως προς την απαίτηση Σελ. 115
7. Αποτελέσματα της άσκησης ανακοπής Σελ. 117
i. Εκκρεμοδικία Σελ. 117
ii. Παραγραφή της απαίτησης Σελ. 118
iii. Αναστολή Σελ. 119
α. Προϋποθέσεις χορήγησης Σελ. 119
β. Αναστολή με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση Σελ. 122
γ. Υποβολή αίτησης Σελ. 122
δ. Χρονική διάρκεια της αναστολής Σελ. 123
ε. Αρμοδιότητα Σελ. 123
στ. Επίδοση της αίτησης Σελ. 123
ζ. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης για την αναστολή Σελ. 123
8. Αντικείμενο της δίκης Σελ. 124
i. Έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της διαταγής πληρωμής Σελ. 124
ii. Έλεγχος υποστατού της απαίτησης Σελ. 124
iii. Τυπικοί λόγοι ανακοπής Σελ. 125
iv. Οριοθέτηση του αντικειμένου Σελ. 125
v. Ενστάσεις αποσβεστικές της απαίτησης Σελ. 125
9. Διαδικασία εκδίκασης της ανακοπής Σελ. 125
10. Άμυνα καθού-δανειστή Σελ. 127
11. Αίτημα ανακοπής Σελ. 128
12. Βάρος απόδειξης Σελ. 128
13. Ερημοδικία Σελ. 129
14. Δικαιοδοτική έρευνα του δικαστηρίου Σελ. 129
i. Αποδεικτικά μέσα Σελ. 129
ii. Πιστωτικοί τίτλοι Σελ. 130
iii. Έρευνα του δικαστηρίου Σελ. 132
iv. Περιεχόμενο της απόφασης Σελ. 133
ΙΙΙ. Δεύτερη ανακοπή (άρθρο 633 παρ. 2) Σελ. 133
Α. Δικαίωμα για άσκησή της Σελ. 133
Β. Έννοια της δεύτερης ανακοπής Σελ. 134
Γ. Ομοιότητες με την ανακοπή της ΚΠολΔ 632 παρ. 1 Σελ. 135
Δ. Διαφορές με την ανακοπή της ΚΠολΔ 632 παρ. 1 Σελ. 136
Ε. Προϋποθέσεις άσκησης ανακοπής Σελ. 136
ΣΤ. Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη Σελ. 138
Ζ. Συνέπειες μη άσκησης ανακοπής Σελ. 138
Η. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 139
IV. Ένδικα μέσα κατά απόφασης επί της ανακοπής (ΚΠολΔ 632 παρ. 1, 633 παρ. 2) Σελ. 139
Α. Γενικά Σελ. 139
Β. Ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 139
Γ. Έφεση Σελ. 139
Δ. Αναίρεση Σελ. 140
Ε. Αναψηλάφηση Σελ. 140
ΣΤ. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ανακοπή κατά της εκτέλεσης
I. Γενικά Σελ. 141
ΙΙ. Άσκηση της ανακοπής Σελ. 141
Α. Τρόπος άσκησης Σελ. 141
Β. Νομιμοποίηση Σελ. 142
ΙΙΙ. Λόγοι και προθεσμίες ανακοπής Σελ. 142
Α. Γενικά Σελ. 142
Β. Προσβολή των άκυρων πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας Σελ. 142
Γ. Οι λόγοι ανακοπής και οι προθεσμίες άσκησής τους Σελ. 144
1. Δικονομικές προθεσμίες Σελ. 147
IV. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 147
A. Υλική αρμοδιότητα Σελ. 147
Β. Τοπική αρμοδιότητα Σελ. 148
V. Άσκηση περισσοτέρων ανακοπών Σελ. 148
VΙ. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Σελ. 148
VΙΙ. Προσδιορισμός συζήτησης της ανακοπής Σελ. 148
VΙΙΙ. Αντικείμενο της ανακοπής (αντιρρήσεις) Σελ. 149
IΧ. Αίτημα ανακοπής Σελ. 149
Χ. Διαδικασία Σελ. 149
ΧI. Απαράδεκτο αντιρρήσεων λόγω δεδικασμένου (ΚΠολΔ 933 παρ. 4) Σελ. 150
ΧII. Ομοιότητες και διαφορές της ανακοπής των 632 παρ. 1, 633 παρ. 2 και της ανακοπής της 933 ΚΠολΔ Σελ. 151
A. Ομοιότητες των ανακοπών Σελ. 151
B. Διαφορές των ανακοπών Σελ. 151
ΧΙΙΙ. Σχέση της ανακοπής 933 ΚΠολΔ με την ανακοπή των 632 παρ. 1 και 633 παρ. 2 ΚΠολΔ Σελ. 151
XΙV. Σώρευση των ανακοπών Σελ. 154
XV. Ένδικα μέσα Σελ. 154
XVI. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Περιπτώσεις διαταγών πληρωμής
I. Διαταγή πληρωμής κατά νομικού προσώπου Σελ. 156
Α. Έννοια νομικού προσώπου Σελ. 156
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 156
Γ. Διαδικασία Σελ. 157
Δ. Αρμοδιότητα Σελ. 157
Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 157
1. Λόγοι ανακοπής Σελ. 157
2. Διαδικασία Σελ. 158
3. Αρμοδιότητα Σελ. 158
4. Επαναφορά πραγμάτων Σελ. 158
ΙΙ. Διαταγή πληρωμής κατά Ομόρρυθμης Εταιρίας Σελ. 158
Α. Διαταγή πληρωμής Σελ. 158
Β. Διαδικασία Σελ. 159
Γ. Αρμοδιότητα Σελ. 159
Δ. Τίτλος εκτελεστός Σελ. 159
Ε. Παραγραφή Σελ. 160
ΣΤ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 160
1. Νομιμοποίηση Σελ. 160
2. Διαδικασία Σελ. 160
3. Αρμοδιότητα Σελ. 161
4. Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων Σελ. 161
Ζ. Τριτανακοπή Σελ. 161
Η. Διαταγή πληρωμής από ομόρρυθμη εταιρία Σελ. 161
ΙΙΙ. Διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Σελ. 161
Α. Πρώτη άποψη Σελ. 162
Β. Δεύτερη άποψη Σελ. 164
IV. Διαταγή πληρωμής κατά κοινοπραξίας Σελ. 165
A. Έννοια Σελ. 165
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 166
Γ. Αρμοδιότητα Σελ. 167
Δ. Τίτλος εκτελεστός Σελ. 167
Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 167
1. Νομιμοποίηση Σελ. 167
2. Διαδικασία Σελ. 167
3. Αρμοδιότητα Σελ. 167
V. Διαταγή πληρωμής κατά περισσοτέρων οφειλετών Σελ. 167
Α. Γενικά Σελ. 167
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 168
Γ. Διαδικασία Σελ. 168
Δ. Αρμοδιότητα Σελ. 168
Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 168
1. Λόγοι ανακοπής Σελ. 168
2. Διαδικασία Σελ. 169
3. Αρμοδιότητα Σελ. 169
VI. Διαταγή πληρωμής για επιστροφή προκαταβολής τιμήματος για αγορά ακινήτου Σελ. 169
Α. Γενικά Σελ. 169
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 169
Γ. Διαδικασία Σελ. 170
Δ. Αρμοδιότητα Σελ. 170
Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 170
1. Διαδικασία Σελ. 170
2. Αρμοδιότητα Σελ. 170
VII. Διαταγή πληρωμής σε πώληση Σελ. 171
A. Έννοια – Στοιχεία πώλησης και υποχρεώσεις συμβαλλομένων Σελ. 171
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 171
1. Διαδικασία Σελ. 172
2. Αρμοδιότητα Σελ. 173
Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής – Λόγοι ανακοπής Σελ. 173
1. Διαδικασία Σελ. 174
2. Αρμοδιότητα Σελ. 175
VIII. Διαταγή πληρωμής σε σύμβαση έργου Σελ. 175
Α. Έννοια - στοιχεία της σύμβασης Σελ. 175
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 175
1. Διαδικασία Σελ. 176
2. Αρμοδιότητα Σελ. 176
Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 176
1. Λόγοι ανακοπής Σελ. 176
2. Διαδικασία Σελ. 177
3. Αρμοδιότητα Σελ. 177
IX. Διαταγή πληρωμής από αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους Σελ. 177
Α. Έννοια Σελ. 177
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 178
1. Διαδικασία Σελ. 179
2. Αρμοδιότητα Σελ. 179
Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 179
1. Λόγοι ανακοπής Σελ. 179
2. Διαδικασία Σελ. 180
3. Αρμοδιότητα Σελ. 180
Δ. Διαταγή πληρωμής από αιτιώδη αναγνώριση χρέους Σελ. 180
X. Διαταγή πληρωμής για απόδοση δανείου Σελ. 180
A. Σύναψη δανείου Σελ. 180
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 181
Γ. Τοκοχρεολυτικό δάνειο Σελ. 181
1. Διαδικασία Σελ. 182
2. Αρμοδιότητα Σελ. 182
Δ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 182
1. Λόγοι ανακοπής Σελ. 182
2. Διαδικασία Σελ. 182
3. Αρμοδιότητα Σελ. 183
XI. Διαταγή πληρωμής επί εγγύησης Σελ. 183
Α. Διαταγή πληρωμής σε βάρος του εγγυητή Σελ. 183
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 183
1. Διαδικασία Σελ. 184
2. Αρμοδιότητα Σελ. 184
Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 184
1. Διαδικασία Σελ. 185
2. Αρμοδιότητα Σελ. 185
Δ. Διαταγή πληρωμής εγγυητή κατά του πρωτοφειλέτη Σελ. 185
1. Υποκατάσταση στα δικαιώματα του δανειστή Σελ. 185
2. Διαταγή πληρωμής Σελ. 185
XII. Διαταγή πληρωμής επί εγγυητικής επιστολής Σελ. 186
Α. Σύμβαση εγγυητικής επιστολής Σελ. 186
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 186
1. Διαδικασία Σελ. 187
2. Αρμοδιότητα Σελ. 187
Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 187
1. Λόγοι ανακοπής Σελ. 187
2. Διαδικασία Σελ. 187
3. Αρμοδιότητα Σελ. 187
XIII. Διαταγή πληρωμής για διατροφή Σελ. 188
Α. Συναινετικό διαζύγιο Σελ. 188
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 188
Γ. Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 188
Δ. Διαδικασία Σελ. 188
Ε. Αρμοδιότητα Σελ. 189
ΣΤ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 189
1. Διαδικασία Σελ. 189
2. Αρμοδιότητα Σελ. 189
3. Προκαταβολή εξόδων Σελ. 189
XIV. Διαταγή πληρωμής για αλληλόχρεο λογαριασμό Σελ. 189
Α. Έννοια Σελ. 189
Β. Εγγυητής Σελ. 190
Γ. Διαταγή πληρωμής Σελ. 191
1. Αίτηση Σελ. 191
2. Απόδειξη Σελ. 192
3. Διαδικασία Σελ. 193
4. Αρμοδιότητα Σελ. 193
Δ. Περιεχόμενο της διαταγής Σελ. 193
Ε. Ανακοπή Σελ. 194
1. Λόγοι ανακοπής Σελ. 194
2. Διαδικασία Σελ. 194
3. Αρμοδιότητα Σελ. 195
ΣΤ. Αναγνώριση υπολοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 195
XV. Διαταγή πληρωμής από πιστωτική κάρτα Σελ. 196
Α. Έννοια πιστωτικής κάρτας Σελ. 196
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 198
1. Αίτηση Σελ. 198
2. Απόδειξη Σελ. 198
3. Διαδικασία Σελ. 199
4. Αρμοδιότητα Σελ. 199
Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 199
1. Λόγοι ανακοπής Σελ. 199
2. Διαδικασία Σελ. 200
3. Αρμοδιότητα Σελ. 200
XVI. Διαταγή πληρωμής για καθυστερούμενα μισθώματα Σελ. 200
Α. Έννοια μίσθωσης Σελ. 200
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 200
1. Προϋποθέσεις έκδοσής της Σελ. 200
2. Η συμφωνία για τη σύμβαση Σελ. 201
3. Άλλα έγγραφα Σελ. 201
Γ. Παράδοση της χρήσης του μισθίου Σελ. 201
Δ. Μισθώματα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης Σελ. 201
Ε. Αναμίσθωση Σελ. 202
ΣΤ. Υπομίσθωση Σελ. 202
1. Διαδικασία Σελ. 203
2. Εγγύηση Σελ. 203
3. Αρμοδιότητα Σελ. 204
Ζ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 204
1. Λόγοι ανακοπής Σελ. 204
2. Διαδικασία Σελ. 204
3. Αρμοδιότητα Σελ. 205
4. Εκκρεμοδικία Σελ. 205
5. Σώρευση Σελ. 205
Η. Αγωγή απόδοσης μισθίου Σελ. 205
Θ. Ποινική ρήτρα Σελ. 205
XVII. Διαταγή πληρωμής για κοινόχρηστες δαπάνες Σελ. 206
Α. Συνεισφορά των ιδιοκτητών στις κοινές δαπάνες Σελ. 206
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 207
1. Διαδικασία Σελ. 207
2. Αρμοδιότητα Σελ. 208
Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 208
1. Διαδικασία Σελ. 208
2. Αρμοδιότητα Σελ. 208
XVIII. Διαταγή πληρωμής κατά πτωχού Σελ. 208
Α. Συνέπειες πτώχευσης Σελ. 208
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 209
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ι. Έννοια πιστωτικών τίτλων Σελ. 211
ΙΙ. Διαδικασία Σελ. 211
ΙΙΙ. Διαταγή πληρωμής Σελ. 212
Α. Αίτηση για την έκδοσή της Σελ. 212
Β. Αρμοδιότητα Σελ. 212
Γ. Νομιμοποίηση Σελ. 213
IV. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 213
Α. Διαδικασία Σελ. 213
Β. Αρμοδιότητα Σελ. 213
Γ. Προσκόμιση πιστωτικών τίτλων Σελ. 213
Δ. Παραίτηση από την ανακοπή Σελ. 215
Ε. Ένδικα μέσα Σελ. 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η συναλλαγματική
I. Η ρύθμιση Σελ. 216
II. Έννοια Σελ. 216
III. Αυτοσύμβαση Σελ. 216
IV. Ικανότητα για την ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική Σελ. 218
V. Τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής Σελ. 218
Α. Η ονομασία «συναλλαγματική» Σελ. 218
Β. Η εντολή προς πληρωμή ορισμένου ποσού Σελ. 219
Γ. Το όνομα του πληρωτή Σελ. 219
Δ. Ο χρόνος λήξης Σελ. 219
Ε. Ο τόπος πληρωμής Σελ. 220
ΣΤ. Το όνομα του λήπτη Σελ. 220
Ζ. Η χρονολογία έκδοσης και ο τόπος έκδοσης Σελ. 220
Η. Η υπογραφή του εκδότη Σελ. 221
VI. Χαρτοσήμανση συναλλαγματικής Σελ. 222
VII. Αρχή της αυστηρής τυπικότητας Σελ. 222
VIII. Αποδοχή της συναλλαγματικής Σελ. 222
IX. Έκδοση συναλλαγματικής με αντιπρόσωπο Σελ. 224
X. Καταπιστευτική συναλλαγματική Σελ. 226
XI. Ρήτρες στη συναλλαγματική Σελ. 227
A. Γενικά Σελ. 227
B. Ρήτρες που αναφέρονται και επηρεάζουν την ενοχή της συναλλαγματικής Σελ. 227
Γ. Ρήτρες που αναφέρονται στις εκτός της συναλλαγματικής σχέσεις Σελ. 227
Δ. Ρήτρες που θεωρούνται ότι δεν έχουν γραφεί Σελ. 228
Ε. Ρήτρες που καθιστούν άκυρη τη συναλλαγματική Σελ. 228
XII. Νομική φύση της συναλλαγματικής (Το αναιτιώδες της ενοχής από τη συναλλαγματική) Σελ. 228
XIII. Λευκή συναλλαγματική Σελ. 230
XIV. Συναλλαγματική ευκολίας Σελ. 232
XV. Συναλλαγματική εικονική Σελ. 233
XVI. Συναλλαγματική για χρέος από τυχερό παιχνίδι Σελ. 233
XVII. Μετατροπή άκυρης συναλλαγματικής Σελ. 233
XVIII. Αλλοιώσεις της συναλλαγματικής Σελ. 234
XIX. Η μεταβίβαση της συναλλαγματικής Σελ. 234
Α. Τρόποι μεταβίβασης Σελ. 234
1. Εκχώρηση Σελ. 234
2. Οπισθογράφηση Σελ. 236
i. Έννοια Σελ. 236
ii. Είδη οπισθογράφησης Σελ. 236
iii. Ενέργεια της οπισθογράφησης Σελ. 237
iv. Οπισθογράφηση όχι εις διαταγήν Σελ. 237
v. Οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας Σελ. 238
vi. Οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου Σελ. 238
XX. Η Τριτεγγύηση Σελ. 239
Α. Έννοια Σελ. 239
Β. Πρόσωπο υπέρ του οποίου η τριτεγγύηση Σελ. 239
Γ. Τύπος της τριτεγγύησης Σελ. 240
Δ. Ευθύνη του τριτεγγυητή Σελ. 241
Ε. Ενστάσεις τριτεγγυητή Σελ. 242
XXI. Η πληρωμή της συναλλαγματικής Σελ. 243
XXII. Παραγραφή των αξιώσεων από συναλλαγματική Σελ. 245
Α. Χρόνος παραγραφής Σελ. 245
Β. Αναστολή και διακοπή της παραγραφής Σελ. 245
Γ. Συνέπειες της παραγραφής Σελ. 246
XXIII. Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 246
XXIV. Αναγωγή Σελ. 247
Α. Γενικά - Έννοια αναγωγής Σελ. 247
Β. Είδη αναγωγής Σελ. 248
Γ. Τυπική προϋπόθεση της αναγωγής Σελ. 249
1. Σύνταξη διαμαρτυρικού - Έννοια και περιεχόμενο αυτού Σελ. 249
2. Χρόνος σύνταξης διαμαρτυρικού Σελ. 249
3. Πότε δεν απαιτείται η σύνταξη διαμαρτυρικού Σελ. 249
Δ. Έκπτωση από το αναγωγικό δικαίωμα Σελ. 250
Ε. Το ποσό που καταβάλλεται από αναγωγή Σελ. 250
ΣΤ. Μετατροπή της αξίωσης Σελ. 251
XXV. Ενστάσεις που στηρίζονται σε συναλλαγματική Σελ. 251
Α. Η ρύθμιση Σελ. 251
Β. Διακρίσεις ενστάσεων Σελ. 252
Γ. Ενστάσεις που δεν προτείνονται κατά του κομιστή Σελ. 253
Δ. Ενστάσεις που μπορούν να προβληθούν κατά του κομιστή Σελ. 256
XXVI. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική Σελ. 258
Α. Στοιχεία αίτησης Σελ. 258
Β. Νομιμοποίηση Σελ. 259
Γ. Αιτητικό Σελ. 259
Δ. Επισύναψη εγγράφων Σελ. 259
Ε. Διαταγή πληρωμής Σελ. 259
ΣΤ. Ενστάσεις Σελ. 260
XXVII. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική ως χρεωστικό ομόλογο Σελ. 260
Α. Χρεωστικό ομόλογο Σελ. 260
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 260
1. Διαδικασία Σελ. 261
2. Αρμοδιότητα Σελ. 261
Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 262
1. Λόγοι ανακοπής Σελ. 262
2. Διαδικασία Σελ. 262
3. Αρμοδιότητα Σελ. 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Το γραμμάτιο σε διαταγή
I. Έννοια γραμματίου Σελ. 263
II. Στοιχεία γραμματίου Σελ. 263
III. Τα πρόσωπα του γραμματίου σε διαταγή Σελ. 264
IV. Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η τραπεζική επιταγή
I. Η ρύθμιση Σελ. 265
II. Έννοια επιταγής Σελ. 265
III. Νομική φύση της επιταγής Σελ. 265
IV. Η σύμβαση περί επιταγής Σελ. 267
Α. Έννοια Σελ. 267
Β. Κατάρτιση της σύμβασης Σελ. 267
Γ. Υποχρεώσεις πληρωτή (τράπεζας) - Ευθύνη Σελ. 268
Δ. Προτυπωμένα έντυπα Σελ. 269
V. Ικανότητα για την ανάληψη υποχρέωσης από επιταγή Σελ. 269
VI. Στοιχεία της επιταγής Σελ. 270
Α. Τυπικά στοιχεία της επιταγής Σελ. 270
1. Γενικά Σελ. 270
2. Η ονομασία επιταγή Σελ. 271
3. Η εντολή για πληρωμή ορισμένου ποσού Σελ. 271
4. Το όνομα του πληρωτή Σελ. 272
5. Η σημείωση του τόπου πληρωμής Σελ. 272
6. Η σημείωση της χρονολογίας και του τόπου έκδοσης Σελ. 273
7. Η υπογραφή του εκδότη Σελ. 274
Β. Στοιχεία του λήπτη Σελ. 275
Γ. Στοιχεία που δεν είναι αναγκαία Σελ. 275
VII. Επιταγή μεταχρονολογημένη Σελ. 276
Α. Έννοια Σελ. 276
Β. Εμφάνιση προς πληρωμή - Συνέπειες Σελ. 276
Γ. Ανάκληση της επιταγής Σελ. 277
Δ. Αίτηση για διαταγή πληρωμής Σελ. 278
Ε. Ακάλυπτη επιταγή - Ευθύνη Σελ. 278
ΣΤ. Πτώχευση εκδότη Σελ. 279
Ζ. Ενεχυραζόμενη επιταγή Σελ. 279
VIII. Έκδοση επιταγής από αντιπρόσωπο Σελ. 280
Α. Έμμεση και άμεση αντιπροσώπευση Σελ. 280
Β. Πληρεξουσιότητα για την ανάληψη υποχρέωσης Σελ. 280
Γ. Εκδότης επιταγής - Ευθύνη Σελ. 281
Δ. Απόδειξη αντιπροσώπευσης Σελ. 282
IX. Αυτοσύμβαση Σελ. 282
X. Ρήτρες στην επιταγή Σελ. 283
Α. Γενικά Σελ. 283
Β. Ρήτρες που επιτρέπεται να τεθούν στην επιταγή Σελ. 284
Γ. Ρήτρες που θεωρούνται ότι δεν έχουν γραφεί Σελ. 284
Δ. Ρήτρες που επιφέρουν ακυρότητα της επιταγής Σελ. 284
XI. Μετατροπή άκυρης επιταγής Σελ. 285
XII. Ατελής επιταγή Σελ. 286
XIII. Λευκή επιταγή Σελ. 287
XIV. Επιταγή ευκολίας Σελ. 288
XV. Επιταγή καταπιστευτική Σελ. 290
XVI. Επιταγή δίγραμμη Σελ. 291
XVII. Επιταγή λογιστική Σελ. 294
XVIII. Επιταγή πλαστή Σελ. 295
XIX. Επιταγή που έχει κλαπεί Σελ. 298
XX. Επιταγή ταξιδιωτική Σελ. 299
XXI. Αλληλόχρεος λογαριασμός Σελ. 300
XXII. Ανάκληση επιταγής Σελ. 300
XXIII. Εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή Σελ. 302
Α. Νομιμοποιούμενος προς εμφάνιση Σελ. 302
Β. Πληρωτής Σελ. 302
Γ. Προθεσμία εμφάνισης Σελ. 303
XXIV. Το αναιτιώδες της ενοχής από την επιταγή Σελ. 305
XXV. Τριτεγγύηση Σελ. 306
XXVI. Μεταβίβαση της επιταγής Σελ. 307
Α. Γενικά Σελ. 307
Β. Μεταβίβαση με εκχώρηση Σελ. 308
Γ. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση Σελ. 309
1. Γενικά Σελ. 309
2. Νομιμοποίηση νόμιμου κομιστή Σελ. 309
3. Επιταγή στον κομιστή Σελ. 310
4. Επιταγή σε διαταγή Σελ. 310
5. Ονομαστική επιταγή Σελ. 311
6. Είδη οπισθογράφησης Σελ. 311
7. Οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας Σελ. 312
8. Ενεχυρίαση επιταγής με οπισθογράφηση Σελ. 315
XXVII. Αναγωγή Σελ. 318
Α. Κομιστής της επιταγής Σελ. 318
Β. Προϋποθέσεις αναγωγής Σελ. 318
Γ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 320
Δ. Δικαιώματα του υπόχρεου από αναγωγή Σελ. 321
Ε. Διαταγή πληρωμής Σελ. 323
XXVIII. Ενστάσεις κατά των απαιτήσεων από επιταγή Σελ. 324
Α. Ενστάσεις στηριζόμενες επί προσωπικών σχέσεων Σελ. 324
Β. Απόλυτες ενστάσεις Σελ. 326
Γ. Περιπτώσεις προσωπικών ενστάσεων Σελ. 327
XXIX. Παραγραφή της αξίωσης από επιταγή Σελ. 329
XXX. Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 330
XXXI. Παράδοση επιταγής – Εξόφληση υποχρέωσης Σελ. 331
XXXII. Διαταγή πληρωμής από επιταγή Σελ. 333
Α. Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής Σελ. 333
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 333
Γ. Δεδικασμένο - Παραγραφή Σελ. 335
XXXIII. Πτώχευση – Συνέπειες ως προς την επιταγή Σελ. 335
Α. Γενικά Σελ. 335
Β. Έκδοση επιταγής Σελ. 335
Γ. Διαταγή πληρωμής Σελ. 337
Δ. Προσωπική κράτηση Σελ. 337
XXXIV. Αδικοπραξία σε επιταγή Σελ. 338
Α. Αδικοπρακτική ευθύνη Σελ. 338
Β. Ζημία Σελ. 340
Γ. Υπόχρεος προς αποζημίωση Σελ. 341
Δ. Δικαιούχος της αποζημίωσης Σελ. 342
Ε. Άμυνα εναγομένου Σελ. 344
ΣΤ. Συρροή αξιώσεων Σελ. 346
Ζ. Διαταγή πληρωμής Σελ. 347
XXXV. Προσωπική κράτηση Σελ. 348
Α. Προσωποκράτηση εκπροσώπων ΝΠ Σελ. 348
Β. Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου Σελ. 349
Γ. Αγωγή για την απαγγελία προσωπικής κράτησης Σελ. 351
1. Γενικά Σελ. 351
2. Αγωγή αυτοτελής Σελ. 351
3. Σώρευση αγωγών Σελ. 353
4. Νομιμοποίηση Σελ. 354
5. Αρμοδιότητα Σελ. 354
6. Διαδικασία Σελ. 354
XXXVI. Ποινική ευθύνη από ακάλυπτη επιταγή Σελ. 354
Α. Στοιχειοθέτηση του αδικήματος Σελ. 354
Β. Δράστης του εγκλήματος της ακάλυπτης επιταγής Σελ. 356
Γ. Υποβολή έγκλησης Σελ. 356
1. Δικαιούχοι Σελ. 356
2. Προθεσμία Σελ. 357
3. Αρμοδιότητα Σελ. 357
Δ. Εξάλειψη του αξιοποίνου Σελ. 358
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ι. Ο Θεσμός της διαταγής απόδοσης μισθίου Σελ. 361
II. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας Σελ. 362
III. Εφαρμογή της διαδικασίας Σελ. 362
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Έκδοση διαταγής
I. Προϋποθέσεις έκδοσης της διαταγής Σελ. 363
Α. Γενικά Σελ. 363
Β. Οι κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις Σελ. 363
1. Γενικά Σελ. 363
2. Μίσθωση ακινήτου Σελ. 364
3. Καθυστέρηση του μισθώματος από δυστροπία Σελ. 365
i. Έννοια μισθώματος Σελ. 365
ii. Καθυστέρηση του μισθώματος Σελ. 365
4. Έγγραφη όχληση του μισθωτή Σελ. 367
II. Αποκλεισμός της έκδοσης της διαταγής Σελ. 368
III. Αρμόδιος δικαστής για την έκδοση της διαταγής Σελ. 368
Α. Υλική αρμοδιότητα Σελ. 368
Β. Τοπική αρμοδιότητα Σελ. 369
Γ. Παρέκταση αρμοδιότητας Σελ. 369
IV. Αίτηση για έκδοση της διαταγής Σελ. 369
Α. Κατάθεση της αίτησης Σελ. 369
Β. Περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 370
Γ. Εκκρεμοδικία Σελ. 371
Δ. Διαδικασία Σελ. 372
V. Απόρριψη της αίτησης Σελ. 372
VI. Παραδοχή της αίτησης – Έκδοση της διαταγής Σελ. 374
Α. Προϋποθέσεις παραδοχής Σελ. 374
Β. Περιεχόμενο της διαταγής Σελ. 375
Γ. Αναφορά εγγράφων Σελ. 376
VII. Διόρθωση της διαταγής Σελ. 376
VIII. Μισθωτής κάτοικος αλλοδαπής Σελ. 376
IX. Ετεροδικία Σελ. 377
X. Θάνατος μισθωτή Σελ. 377
XI. Έννομες συνέπειες – Τίτλος εκτελεστός Σελ. 377
XII. Σώρευση απαιτήσεων Σελ. 377
XIII. Παραγραφή της αξίωσης για μισθώματα Σελ. 378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Άμυνα του καθ’ ου
I. Γενικά Σελ. 379
II. Ανακοπή κατά της διαταγής Σελ. 379
Α. Άσκηση ανακοπής Σελ. 379
1. Τρόπος άσκησης Σελ. 379
2. Προθεσμία άσκησης Σελ. 380
3. Επαναφορά των πραγμάτων Σελ. 380
Β. Διαδικασία Σελ. 381
Γ. Αρμοδιότητα Σελ. 381
Δ. Νομιμοποίηση Σελ. 381
Ε. Αντικείμενο και αίτημα της ανακοπής Σελ. 382
ΣΤ. Λόγοι ανακοπής Σελ. 382
1. Γενικά Σελ. 382
2. Αντικειμενική σώρευση Σελ. 383
3. Κύριοι λόγοι Σελ. 383
4. Θεραπεία αοριστίας Σελ. 383
5. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 384
i. Έννοια Σελ. 384
ii. Άσκηση προσθέτων λόγων Σελ. 384
iii. Συνεκδίκαση με την ανακοπή Σελ. 385
iv. Προθεσμία άσκησης Σελ. 385
v. Πινάκιο Σελ. 385
vi. Απόρριψη των λόγων Σελ. 385
Ζ. Οι λόγοι ανακοπής Σελ. 386
1. Γενικά Σελ. 386
2. Λόγοι που αναφέρονται στις διαδικαστικές προϋποθέσεις Σελ. 386
3. Λόγοι που αναφέρονται στις ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 387
Η. Αποδεικτικά μέσα Σελ. 388
Θ. Η απόφαση επί της ανακοπής Σελ. 388
Ι. Ένδικα μέσα Σελ. 389
ΙΑ. Επανεγκατάσταση στο μίσθιο Σελ. 389
ΙΒ. Αναστολή λόγω άσκησης ανακοπής (ΚΠολΔ 643) Σελ. 390
1. Γενικά Σελ. 390
2. Προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής Σελ. 390
3. Αρμοδιότητα Σελ. 391
4. Διαδικασία Σελ. 391
5. Προσωρινή διαταγή Σελ. 391
6. Ανάκληση της απόφασης αναστολής Σελ. 391
ΙΓ. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης Σελ. 391
1. Λόγοι ανακοπής Σελ. 391
2. Τρίτος Σελ. 392
3. Άσκηση της ανακοπής Σελ. 393
4. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 393
5. Αντικείμενο της ανακοπής Σελ. 393
6. Συζήτηση της ανακοπής Σελ. 393
7. Αίτημα της ανακοπής Σελ. 394
8. Διαδικασία Σελ. 394
9. Αρμοδιότητα Σελ. 394
10. Προθεσμίες ανακοπής Σελ. 394
11. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 395
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
[1] Έκδοση διαταγής πληρωμής [άρθρα 591, 623-636 ΚΠολΔ] Σελ. 399
[2] Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [άρθρα 591, 614 παρ. 8, 622Β ΚΠολΔ] Σελ. 409
[3] Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου [άρθρα 591, 637-645 ΚΠολΔ] Σελ. 411
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΔιαταγΗ ΠληρωμΗς
I. Υποδείγματα δικογράφων για διαταγή πληρωμής
1. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για επιστροφή προκαταβολής τιμήματος για αγορά ακινήτου Σελ. 419
2. Διαταγή πληρωμής για επιστροφή προκαταβολής τιμήματος για αγορά ακινήτου Σελ. 421
3. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για το τίμημα από πώληση Σελ. 423
4. Διαταγή πληρωμής για το τίμημα από την πώληση Σελ. 425
5. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής λόγω δανείου Σελ. 427
6. Διαταγή πληρωμής για επιστροφή δανείου Σελ. 428
7. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για αμοιβή από σύμβαση έργου Σελ. 430
8. Διαταγή πληρωμής για την αμοιβή από σύμβαση έργου Σελ. 432
9. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για καταβολή διατροφής Σελ. 434
10. Διαταγή πληρωμής για καταβολή διατροφής Σελ. 436
11. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από αναγνώριση χρέους Σελ. 438
12. Διαταγή πληρωμής από αναγνώριση χρέους Σελ. 439
13. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από αναγνωριστική αγωγή Σελ. 441
14. Διαταγή πληρωμής από αναγνωριστική αγωγή Σελ. 442
15. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για καθυστερούμενα μισθώματα Σελ. 444
16. Διαταγή πληρωμής για καθυστερούμενα μισθώματα Σελ. 446
17. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για καταβολή κοινοχρήστων Σελ. 448
18. Διαταγή πληρωμής για καταβολή κοινοχρήστων Σελ. 450
19. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική Σελ. 452
20. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική Σελ. 453
21. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική σε συνάλλαγμα Σελ. 455
22. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική σε συνάλλαγμα Σελ. 456
23. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική κατά πρωτοφειλέτη - τριτεγγυητή, η οποία ισχύει ως ομόλογο Σελ. 458
24. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική κατά πρωτοφειλέτη - τριτεγγυητή, η οποία ισχύει ως ομόλογο Σελ. 459
25. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική εκδότη κατά αποδέκτη, η οποία ισχύει ως ομόλογο Σελ. 461
26. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική εκδότου κατά αποδέκτου, η οποία ισχύει ως ομόλογο Σελ. 462
27. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική οπισθογράφου κατά αποδέκτη, η οποία ισχύει ως ομόλογο Σελ. 464
28. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική οπισθογράφου κατά αποδέκτη, η οποία ισχύει ως ομόλογο Σελ. 465
29. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή Σελ. 467
30. Διαταγή πληρωμής από επιταγή Σελ. 468
31. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από πιστωτική κάρτα Σελ. 470
32. Διαταγή πληρωμής από πιστωτική κάρτα Σελ. 472
33. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από πιστωτική κάρτα με εγγύηση Σελ. 474
34. Διαταγή πληρωμής από πιστωτική κάρτα με εγγύηση Σελ. 476
35. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από τιμολόγια μετρητοίς Σελ. 479
36. Διαταγή πληρωμής από τιμολόγια μετρητοίς Σελ. 480
37. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από τιμολόγια επί πιστώσει Σελ. 482
38. Διαταγή πληρωμής από τιμολόγια επί πιστώσει Σελ. 484
39. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από τιμολόγια για καταχώριση διαφήμισης Σελ. 486
40. Διαταγή πληρωμής από τιμολόγια για καταχώριση διαφήμισης Σελ. 488
II. Υποδείγματα ανακοπών κατά διαταγής πληρωμής και λοιπών δικογράφων (άρθρο 632 ΚΠολΔ)
41. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω παραγραφής απαίτησης Σελ. 490
42. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω εξόφλησης Σελ. 492
43. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ για αιτία μη επακολουθήσασα Σελ. 494
44. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω επιταγής ευκολίας Σελ. 496
45. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω πλαστογραφίας επιταγής Σελ. 498
46. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Σελ. 500
47. Προτάσεις επί της ανακοπής Σελ. 502
48. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης Σελ. 505
49. Σημείωμα επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης Σελ. 507
50. Έφεση κατά απόφασης επί της ανακοπής Σελ. 509
III. Υποδείγματα ανακοπών κατά της εκτέλεσης και λοιπών δικογράφων (άρθρο 933 ΚΠολΔ)
51. Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ Σελ. 511
52. Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ λόγω εξοφλήσεως Σελ. 513
53. Προτάσεις επί της ανακοπής Σελ. 515
54. Αίτηση αναστολής έκτελεσης (άρθρο 937 ΚΠολΔ) Σελ. 517
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔιαταγΗ απΟδοσης ΧΡΗΣΗΣ μισθΙου
1. Εξώδικη δήλωση Σελ. 519
2. Αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου (άρθρο 637 ΚΠολΔ) Σελ. 521
3. Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου Σελ. 524
4. Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου (άρθρο 642 ΚΠολΔ) Σελ. 527
5. Αίτηση για αναστολή της εκτελεστότητας διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου (άρθρο 643 ΚΠολΔ) Σελ. 529
6. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου (άρθρα 637 επ. και 933 ΚΠολΔ) Σελ. 531
7. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης (άρθρο 937 ΚΠολΔ) Σελ. 532
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 503/1985 Σελ. 535
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 549
Back to Top