ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ανάγνωση, οι αριθμοί και οι σημειώσεις

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.1€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,10 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16851
Δρίτσας Σ.
Σωτηρόπουλος Γ.
ΣΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μετά την 1/1/2015, όπου καθιερώνεται η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα, η εμφάνιση των οικονομικών στοιχείων μίας οντότητας, σε επίπεδο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όχι μόνο διαφοροποιείται, αλλά επιπλέον χρήζει ιδιαίτερης αναζήτησης, ανάλυσης και επεξεργασίας των οικονομικών δεδομένων.

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που καθημερινά γίνεται όλο και πιο σύνθετο, η λογιστική και οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που συντάσσουν και δημοσιοποιούν οι επιχειρήσεις αναπόφευκτα μετεξελίσσονται ταχύτατα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο εφαρμογής της διοικητικής επιστήμης για «δυνατούς λύτες».

Η «τεχνική» που παρουσιάζεται στο βιβλίο «Διαβάζοντας τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις - Η ανάγνωση, οι αριθμοί και οι σημειώσεις», χρησιμοποιεί κατ’ αρχήν την ελάχιστη θεωρία που χρειάζεται να κατανοεί ο ενδιαφερόμενος χρήστης για να είναι θέση να γνωρίζει τις οικονομικές καταστάσεις, τη δομή και το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια, η θεωρία συνδυάζεται με μία λεπτομερή προσέγγιση για την κατανόηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω ενός «οδικού χάρτη» ανάγνωσης. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι τίποτε παραπάνω από μία μάλλον απλή λογιστική ανάλυση των λογαριασμών και των λοιπών γνωστοποιήσεων, βασιζόμενη στη συνδεσμολογία και τη συσχέτισή τους, εξερευνώντας όμως ταυτόχρονα και τις μεταβολές τους, όπως αυτές απεικονίζονται κυρίως στον ισολογισμό και την κατάσταση των αποτελεσμάτων.

Η ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες με νομική, οικονομική, χρηματοοικονομική ή λογιστική παιδεία, οι οποίοι λόγω αυτής ακριβώς της επαγγελματικής ή ακαδημαϊκής τους ειδίκευσης εμπλέκονται με τις καταστάσεις αυτές, αλλά και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους με οποιαδήποτε παιδεία ή κατάρτιση.

Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να δραστηριοποιούνται με διάφορες ιδιότητες και ρόλους στο επιχειρηματικό και ευρύτερα οικονομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, ως σύμβουλοι, ως ανώτερα ή ανώτατα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων, ως μέλη διοικητικών συμβουλίων, επιτροπών ελέγχου και λοιπών οργάνων διακυβέρνησης, ως διοικητικά στελέχη του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης, ή ακόμη και ως στελέχη ή μέλη εποπτικών αρχών και ελεγκτικών οργανισμών. Αναπόφευκτα, οι επαγγελματίες αυτοί, λόγω του ρόλου τους και της εμπλοκής τους σε διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, απαιτείται όχι μόνο να μπορούν να «διαβάσουν» τις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από τις επιχειρήσεις αλλά και να τις κατανοήσουν και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις σε βάθος.

Το παρόν βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο στη θεωρητική παρουσίαση της σχετικής με τις οικονομικές καταστάσεις θεματολογίας και στην ερμηνεία των λογιστικών εννοιών. Σε κάθε κεφάλαιο, επιχειρείται μία αρκετά λεπτομερής και στοχευμένη προσέγγιση πρακτικής εφαρμογής ενός απλού τρόπου ανάγνωσης και κατανόησης των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων μίας εικονικής επιχείρησης, κάθετα και οριζόντια, σε όλα τα επίπεδα παρουσίασης. Σκοπός της προσέγγισης αυτής είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με τις απαραίτητες βασικές λογιστικές έννοιες, αλλά και η διαμόρφωση ενός τρόπου σκέψης σχετικά με τη σύνθεση των πληροφοριών για την εξαγωγή συμπερασμάτων, που τελικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «εύλογα».

Επιδίωξη της συγγραφικής προσπάθειας είναι η εξοικείωση του αναγνώστη, που δεν γνωρίζει ή γνωρίζει ελάχιστα λογιστική, με τους «αριθμούς» και τις «σημειώσεις» των οικονομικών καταστάσεων, σε τέτοιο βαθμό ώστε η ανάγνωσή τους να γίνει λιγότερο επίπονη και γιατί όχι, περισσότερο ελκυστική και ενδιαφέρουσα.

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ανάπτυγμα που τιτλοφορείται «Οδικός Χάρτης Ανάγνωσης Οικονομικών Καταστάσεων» για την ακόμα πιο εύληπτη σχηματική απεικόνισή του.

Πρόλογος Σελ. VII
Προλογικό σημείωμα Σελ. XI
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 | Ο σκοπός και το πλαίσιο της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
1.1 Γενικά Σελ. 1
1.2 Η δομή και η λειτουργία Σελ. 5
1.3 Το πλαίσιο σύνταξης Σελ. 9
1.4 Οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο Σελ. 14
1.5 Η ανάγνωση και η λογιστική ανάλυση Σελ. 16
1.5.1. Βασικά σημεία ανάγνωσης Σελ. 16
1.5.2. Η λογιστική ανάλυση Σελ. 18
1.6 Η μελέτη της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 21
1.6.1. Η προσέγγιση Σελ. 21
1.6.2. Η «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 22
1.6.3. Οι οικονομικές καταστάσεις Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 | Ο ισολογισμός
2.1 Γενικά Σελ. 89
2.2 Η αρχιτεκτονική του ισολογισμού Σελ. 91
2.3 Τα περιουσιακά στοιχεία Σελ. 96
2.4 Οι υποχρεώσεις Σελ. 108
2.5 Η καθαρή θέση Σελ. 115
2.6 Ο ισολογισμός της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 119
2.6.1 Η καθαρή θέση της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 120
2.6.2 Τα περιουσιακά στοιχεία της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 121
2.6.2.i. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σελ. 121
2.6.2.ii. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 123
2.6.2.iii. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία - κεφάλαιο κίνησης Σελ. 124
2.6.2.iv. Εμπορικές απαιτήσεις Σελ. 128
2.6.2.v. Αποθέματα Σελ. 130
2.6.2.vi. Εμπορικό χαρτοφυλάκιο Σελ. 134
2.6.3 Οι υποχρεώσεις της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 134
2.6.3.i. Προβλέψεις Σελ. 135
2.6.3.ii. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σελ. 136
2.6.3.iii. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σελ. 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 | Η κατάσταση αποτελεσμάτων
3.1 Γενικά Σελ. 139
3.2 Η μορφή παρουσίασης Σελ. 140
3.2.1. Η κατά λειτουργία παρουσίαση Σελ. 141
3.2.2. Η κατά είδος παρουσίαση Σελ. 141
3.2.3. Η κατάσταση του συνολικού εισοδήματος Σελ. 143
3.2.4. Διάκριση των αποτελεσμάτων Σελ. 145
3.2.5. Μικτό κέρδος Σελ. 145
3.2.6. Λειτουργικά κέρδη (ή ζημίες) Σελ. 145
3.2.7. Καθαρά κέρδη (ή ζημίες) Σελ. 147
3.3 Τα έσοδα και κέρδη Σελ. 149
3.3.1. Κύκλος εργασιών Σελ. 149
3.3.2. Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Σελ. 150
3.3.3. Χρηματοοικονομικά έσοδα Σελ. 150
3.3.4. Κέρδη Σελ. 151
3.4 Τα έξοδα και ζημίες Σελ. 151
3.4.1. Λειτουργικά έξοδα Σελ. 153
3.4.2. Κόστος πωληθέντων Σελ. 153
3.4.3. Έξοδα διοίκησης Σελ. 153
3.4.4. Έξοδα διάθεσης Σελ. 154
3.4.5. Αποσβέσεις και απομειώσεις Σελ. 154
3.4.6. Χρηματοοικονομικά έξοδα Σελ. 154
3.4.7. Ζημίες Σελ. 154
3.5 Το κόστος πωληθέντων Σελ. 155
3.5.1. Αποθέματα αρχής Σελ. 156
3.5.2. Αγορές και αναλώσεις πρώτων υλών και διαφόρων υλικών Σελ. 156
3.5.3. Αποθέματα τέλους Σελ. 159
3.6 Ο φόρος εισοδήματος Σελ. 161
3.6.1. Τρέχων φόρος εισοδήματος Σελ. 162
3.6.2. Αναβαλλόμενος φόρος Σελ. 163
3.7 Η κατάσταση αποτελεσμάτων της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 166
3.7.1. Κύκλος εργασιών Σελ. 166
3.7.2. Κόστος πωληθέντων Σελ. 168
3.7.3. Αποσβέσεις Σελ. 176
3.7.4. Έξοδα διοίκησης Σελ. 177
3.7.5. Έξοδα διάθεσης Σελ. 178
3.7.6. Λειτουργικά αποτελέσματα Σελ. 179
3.7.7. Χρεωστικοί τόκοι και φόρος εισοδήματος Σελ. 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 | Η κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης
4.1 Γενικά Σελ. 187
4.2 Η δομή και τα περιεχόμενα Σελ. 188
4.2.1. Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη Σελ. 190
4.2.2. Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Σελ. 191
4.2.3. Εσωτερικές μεταφορές Σελ. 191
4.2.4. Διανομές στους φορείς μερισμάτων Σελ. 192
4.2.5. Αποτελέσματα περιόδου Σελ. 192
4.3 Η διανομή των κερδών Σελ. 193
4.3.1. Το νομικό πλαίσιο Σελ. 194
4.3.2. Η λογιστική της διανομής των κερδών Σελ. 198
4.3.3. Σημεία ενδιαφέροντος Σελ. 199
4.3.4. Πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη Σελ. 200
4.3.5. Η σχέση της διανομής των κερδών και της ρευστότητας Σελ. 202
4.3.6. Οι διαπιστώσεις του ανεξάρτητου ελεγκτή Σελ. 204
4.3.7. Ο αναβαλλόμενος φόρος Σελ. 205
4.4 Η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 206
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 | Η κατάσταση χρηματοροών
5.1 Γενικά Σελ. 211
5.2 Η δομή και τα περιεχόμενα Σελ. 213
5.2.1. Οι μορφές παρουσίασης Σελ. 213
5.2.2. Άμεση μέθοδος Σελ. 214
5.2.3. Έμμεση μέθοδος Σελ. 215
5.2.4. Διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων Σελ. 216
5.3 Η ανάγνωση της κατάστασης χρηματοροών Σελ. 219
5.3.1. Μελέτη των λειτουργικών δραστηριοτήτων Σελ. 220
5.3.2. Έξοδα απομείωσης και αναστροφές Σελ. 221
5.3.3. Αποθέματα τέλους Σελ. 222
5.3.4. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Σελ. 224
5.3.5. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Σελ. 225
5.3.6. Μελέτη των επενδυτικών δραστηριοτήτων Σελ. 227
5.3.7. Μελέτη των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων Σελ. 231
5.3.8. Έκδοση μετοχών Σελ. 232
5.3.9. Εξαγορά μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 233
5.3.10. Πληρωμή μερισμάτων Σελ. 234
5.3.11. Δανεισμός Σελ. 235
5.3.12. Καθαρή μεταβολή διαθεσίμων Σελ. 236
5.4 Η κατάσταση χρηματοροών της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 | Το προσάρτημα
6.1 Γενικά Σελ. 243
6.2 Η δομή και τα περιεχόμενα Σελ. 245
6.3 Η ανάγνωση του προσαρτήματος Σελ. 247
6.4 Το προσάρτημα της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 260
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 | Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
7.1 Γενικά Σελ. 277
7.2 Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα Σελ. 279
7.3 Η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 | Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
8.1 Γενικά Σελ. 301
8.2 Βασικές έννοιες Σελ. 302
8.3 Το πλαίσιο σύνταξης Σελ. 304
8.3 Οι βασικοί κανόνες και η διαδικασία Σελ. 305
8.3.1. Ολική ενοποίηση Σελ. 306
8.3.2. Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης Σελ. 307
8.3.3. Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων Σελ. 308
8.3.4. Μέθοδος της καθαρής θέσης Σελ. 308
8.4 Η ανάγνωση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Σελ. 308
8.4.1. Η λογιστική της ενοποίησης Σελ. 311
8.4.2. Η σύνθεση του ομίλου Σελ. 311
8.4.3. Υπεραξία και δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο Σελ. 313
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 | Η ανάλυση με τη χρήση των αριθμοδεικτών
9.1 Γενικά Σελ. 317
9.2 Οι αριθμοδείκτες Σελ. 320
9.2.1. Οι κύριοι άξονες διοίκησης Σελ. 320
9.2.2. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Σελ. 322
9.2.3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Σελ. 323
9.2.4. Αριθμοδείκτες επενδύσεων Σελ. 324
9.2.5. Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Σελ. 324
9.2.6. Αριθμοδείκτες ρευστότητας Σελ. 326
9.3 Η ανάγνωση των αριθμοδεικτών της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 326
9.3.1 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Σελ. 327
9.3.1.i. Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων Σελ. 327
9.3.1.ii. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εμπορικών υποχρεώσεων Σελ. 329
9.3.1.iii. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων Σελ. 331
9.3.1.iv. Αριθμοδείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κίνησης Σελ. 332
9.3.1.v. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού Σελ. 334
9.3.1.vi. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (παγίων) Σελ. 334
9.3.1.vii. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων Σελ. 335
9.3.1.viii. Συμπεράσματα σχετικά με τις δραστηριότητες της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 336
9.3.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Σελ. 337
9.3.2.i. O αριθμοδείκτης μικτού κέρδους (ή μικτού περιθωρίου) Σελ. 337
9.3.2.ii. Ο αριθμοδείκτης λειτουργικού κέρδους (προ τόκων και φόρων) Σελ. 339
9.3.2.iii. Ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους Σελ. 341
9.3.2.iv. Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού Σελ. 342
9.3.2.v. Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Σελ. 343
9.3.2.vi. Συμπεράσματα σχετικά με τις αποδόσεις της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 345
9.3.3 Αριθμοδείκτες επενδύσεων Σελ. 346
9.3.3.i. Ο αριθμοδείκτης των κερδών ανά μετοχή Σελ. 346
9.3.3.ii. Ο αριθμοδείκτης του μερίσματος ανά μετοχή Σελ. 347
9.3.3.iii. Το ποσοστό διανεμόμενων κερδών Σελ. 348
9.3.3.iv. H εσωτερική αξία της μετοχής (book value per share) Σελ. 349
9.3.3.v. Επενδυτικό ενδιαφέρον για τη «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 350
9.3.4 Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Σελ. 351
9.3.4.i. Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης Σελ. 351
9.3.4.ii. Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια Σελ. 354
9.3.4.iii. Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σελ. 355
9.3.4.iv. Ο αριθμοδείκτης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς συνολικές υποχρεώσεις Σελ. 357
9.3.4.v. Ο αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων Σελ. 358
9.3.4.vi. Συμπεράσματα για τη διάρθρωση των κεφαλαίων της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» Σελ. 359
9.3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας Σελ. 360
9.3.5.i. Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (current ratio) Σελ. 360
9.3.5.ii. Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας Σελ. 361
9.3.5.iii. Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας Σελ. 362
9.3.5.iv. Συμπεράσματα σχετικά με τη ρευστότητα της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε» Σελ. 363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 | Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων
10.1 Γενικά Σελ. 365
10.2 Η γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων Σελ. 367
10.3 Η δομή και τα περιεχόμενα της έκθεσης ελέγχου Σελ. 370
10.4 Η ανάγνωση της έκθεσης ελέγχου Σελ. 372
10.4.1. Γνώμη και βάση γνώμης Σελ. 374
10.4.2. Θέμα έμφασης και άλλο θέμα Σελ. 376
10.4.3. Τα σημαντικότερα θέματα του ελέγχου Σελ. 377
10.4.4. Συνέχιση δραστηριότητας Σελ. 379
10.4.5. Άλλες πληροφορίες Σελ. 379
Ορισμοί του Ν 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014) Σελ. 381
Πηγές και Βιβλιογραφία Σελ. 403
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 407
Οδικός Χάρτης Ανάγνωσης Οικονομικών Καταστάσεων
Back to Top