ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και Θεμελιώδη Εργασιακά Δικαιώματα - Η εφαρμογή των κανόνων Διεθνούς Εργατικού Δικαίου από την Ελλάδα.
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11433
Ληξουριώτης Ι.
  • Έκδοση: 2005
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 256
  • ISBN: 960-272-329-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του διεθνούς εργατικού δικαίου, αλλά και της ολοένα μεγαλύτερης επιρροής των διεθνών κανόνων εργασίας στο εσωτερικό δίκαιο.

Πρόκειται για μία επίκαιρη και συστηματική παρουσίαση του διεθνούς εργατικού δικαίου και της εφαρμογής του από την Ελλάδα.

Παρουσιάζονται η δημιουργία και η δομή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), το κανονιστικό της έργο και οι λοιπές δραστηριότητές της, οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου εφαρμογής των κανόνων του Διεθνούς Κοινωνικού Δικαίου, καθώς και τα εργασιακού ενδιαφέροντος δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Στη συνέχεια αναλύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα του διεθνούς εργατικού δικαίου, ιδίως η συνδικαλιστική ελευθερία, η κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας, η απαγόρευση διακρίσεων και η προστασία της παιδικής εργασίας.

Περαιτέρω, παρουσιάζεται η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συστάσεων από την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κυρωτική δραστηριότητα της Ελλάδας και στην εφαρμογή των διεθνών κανόνων σχετικά με τη συνδικαλιστική ελευθερία, την ισότητα στην αμοιβή, την απαγόρευση διακρίσεων, την απασχόληση ανηλίκων, την προστασία της μητρότητας, την προστασία του μισθού, τη ναυτική εργασία, τις επαγγελματικές ασθένειες, την πολιτική απασχόλησης κ.ά.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, αλλοδαπή και ελληνική.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό αλλά και πρακτικό εργαλείο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του εργατικού δικαίου.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ — Η Δ.Ο.Ε. και η κανονιστική δραστηριότητά της 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠPΩTO — Δημιουργία και δομή της Δ.Ο.Ε. Σελ. 1
Α. Ίδρυση και ιστορική διαδρομή της Δ.Ο.Ε Σελ. .1
Β. Βασικοί σκοποί της Δ.Ο.Ε. Σελ. 5
Γ. Η τριμερής δομή και τα βασικά της όργανα της Δ.Ο.Ε. Σελ. 9
1. Τριμερής δομή της Δ.Ο.Ε. Σελ. 9
2. Όργανα και λειτουργία της Δ.Ο.Ε. Σελ. 11
α) Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας Σελ. 11
β) Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 13
γ) Διεθνές Γραφείο Εργασίας Σελ. 14
δ) ʼλλα διαρκή και ad hoc όργανα Σελ. 15
Δ. Η σχέση της Δ.Ο.Ε. με άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς Σελ. 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ — Κανονιστικό έργο και λοιπές δραστηριότητες της Δ.Ο.Ε. Σελ. 25
Α. Κανονιστικό έργο της Δ.Ο.Ε. Σελ. 25
1. Γενικά Σελ. 25
2. Διαδικασία για την υιοθέτηση των Δ.Σ.Ε. και Συστάσεων Σελ. 28
α) Διαδικασία διπλής συζήτησης Σελ. 29
β) Διαδικασία της απλής συζήτησης Σελ. 30
3. Η κύρωση των Δ.Σ.Ε. από τα κράτη μέλη Σελ. 30
4. Διαδικασία αναθεώρησης, κατάργησης και ανάκλησης μιας Δ.Σ.Ε. Σελ. 33
Β. Λοιπές δραστηριότητες της Δ.Ο.Ε. Σελ. 35
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — Διαδικασίες και όργανα ελέγχου εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς κοινωνικού δικαίου  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠPΩTΟ — Έλεγχος εφαρμογής των κανόνων της Δ.Ο.Ε Σελ. 39
Α. Διαδικασίες ελέγχου γενικής εφαρμογής Σελ. 40
1. Έλεγχος τακτικός που στηρίζεται στις εκθέσεις των κυβερνήσεων Σελ. 41
2. Ειδικές διαδικασίες ελέγχου που στηρίζονται σε καταγγελίες Σελ. 44
α) Διαδικασία διαμαρτυρίας Σελ. 44
β) Διαδικασία παραπόνου Σελ. 46
Β. Ad hoc διαδικασίες ελέγχου Σελ. 50
1. Επιτροπή Έρευνας και Συμβιβασμού Σελ. 51
2. Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ — ʼλλοι διεθνείς κανόνες κοινωνικού δικαίου και έλεγχος εφαρμογής τους Σελ. 60
Α. Η ΕΣΔΑ και ο έλεγχος εφαρμογής της Σελ. 62
1. Τα εγγυώμενα από την ΕΣΔΑ δικαιώματα εργασιακού ενδιαφέροντος Σελ. 63
2. Ο έλεγχος εφαρμογής της ΕΣΔΑ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Σελ. 63
B. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και ο έλεγχος εφαρμογής του Σελ. 67
1. Τα προβλεπόμενα δικαιώματα και η δέσμευση των κρατών από αυτά Σελ. 68
2. Διαδικασίες και όργανα ελέγχου εφαρμογής του Χάρτη Σελ. 71
α) Έλεγχος βάσει των εκθέσεων των κρατών Σελ. 72
β) Έλεγχος με τη διαδικασία των «συλλογικών προσφυγών» Σελ. 73
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ — Θεμελιώδη δικαιώματα του διεθνούς εργατικού δικαίου  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠPΩTO — Τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα και η Διακήρυξη της Δ.Ο.Ε. του 1998 Σελ. 77
KEΦAΛAIO ΔΕΥΤΕΡΟ — Συνδικαλιστική ελευθερία και συναφή δικαιώματα Σελ. 82
A. H συνδικαλιστική ελευθερία στα κανονιστικά κείμενα της Δ.O.Ε. Σελ. 82
B. ʼλλα διεθνή κείμενα σχετικά με τη συνδικαλιστική ελευθερία Σελ. 88
Γ. Το περιεχόμενο της συνδικαλιστικής ελευθερίας και η προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος Σελ. 93
1. Το δικαίωμα εργαζομένων και εργοδοτών να συνιστούν και να εντάσσονται σε οργανώσεις χωρίς καμία διάκριση ούτε προηγούμενη άδεια Σελ. 94
α) Εύρος και φορείς του δικαιώματος ίδρυσης και ένταξης σε συνδικαλιστικές οργανώσεις Σελ. 94
β) Η «αρχή της μη διάκρισης» στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος Σελ. 95
γ) Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 9 της Σύμβασης Σελ. 97
δ) Ειδικότερα το δικαίωμα ίδρυσης οργανώσεων χωρίς προηγούμενη άδεια Σελ. 99
ε) Η αρχή της ελεύθερης επιλογής ίδρυσης και ένταξης σε συνδικαλιστική οργάνωση Σελ. 100
1) Το ζήτημα της συνδικαλιστικής πολλαπλότητας Σελ. 100
2) Ευνοιοκρατική αντιμετώπιση συνδικαλιστικών οργανώσεων και το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας Σελ. 102
3) Αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία και ρήτρες συνδικαλιστικής ασφάλειας Σελ. 103
2. Δικαιώματα και εγγυήσεις λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 106
α) Δικαίωμα ελεύθερης εκπόνησης των καταστατικών και των κανονισμών λειτουργίας Σελ. 106
β) Δικαίωμα ελεύθερης εκλογής εκπροσώπων Σελ. 107
1) Θέματα εκλογιμότητας Σελ. 108
2) Παρεμβάσεις των δημόσιων αρχών στην εκλογική διαδικασία Σελ. 110
γ) Δικαίωμα ελεύθερης οργάνωσης της διαχείρισης και των δραστηριοτήτων καθώς και του προγράμματος δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 111
1) Εσωτερική συνδικαλιστική οργάνωση και οικονομική διαχείριση Σελ. 111
2) Συνδικαλιστικές δραστηριότητες και πρόγραμμα δράσης Σελ. 113
α. Συνδικαλιστικές και πολιτικές δραστηριότητες Σελ. 113
β. ʼλλες δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 115
δ) Ειδικότερα το δικαίωμα της απεργίας Σελ. 116
1) Είδη απεργιακών κινητοποιήσεων Σελ. 116
2) Μορφές απεργίας Σελ. 117
3) Προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίας Σελ. 117
4) Περιορισμοί του απεργιακού δικαιώματος στη δημόσια διοίκηση και στις ουσιώδεις υπηρεσίες Σελ. 119
5) Απεργία και προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία Σελ. 122
6) Η αναγνώριση του απεργιακού δικαιώματος από άλλα διεθνή κανονιστικά κείμενα Σελ. 122
ε) Προστασία από την αυθαίρετη διάλυση και αναστολή λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 123
στ) Δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να ιδρύουν ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες και να εντάσσονται ελεύθερα σ’ αυτές καθώς και σε διεθνείς οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων Σελ. 125
3. Δικαίωμα οργάνωσης και προστασία από αντισυνδικαλιστικές συμπεριφορές Σελ. 126
α) Πράξεις αντισυνδικαλιστικών συμπεριφορών Σελ. 126
β) Απαγόρευση «πράξεων επέμβασης» Σελ. 127
Δ. Το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης Σελ. 128
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 128
α) Εργαζόμενοι που καλύπτονται από τη συλλογική διαπραγμάτευση Σελ. 130
β) Αντικείμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων Σελ. 131
γ) Η αναγνώριση των συνδικάτων για τους σκοπούς της συλλογικής διαπραγμάτευσης Σελ. 131
δ) Η αρχή της ελεύθερης και εκούσιας διαπραγμάτευσης και οι περιορισμοί της Σελ. 133
1) Διάφορες μορφές παρέμβασης στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Σελ. 133
2) Ειδικώς το ζήτημα της επέκτασης των σ.σ.ε. Σελ. 137
3) Επίλυση συλλογικών διαφορών και απαγόρευση της υποχρεωτικής διαιτησίας Σελ. 138
2. Σχέση μεταξύ ατομικών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 140
3. Ειδικά το δικαίωμα οργάνωσης και διαπραγμάτευσης των δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 140
Ε. Η προστασία των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση (135 Δ.Σ.Ε.) Σελ. 142
1. Η έννοια της εργατικής αντιπροσώπευσης στο επίπεδο της επιχείρησης Σελ. 143
2. Περιεχόμενο της προστασίας των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση Σελ. 144
3. Παροχή διευκολύνσεων στους αντιπροσώπους των εργαζομένων Σελ. 145
KEΦAΛAIO ΤΡΙΤΟ — Η κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας (29 & 105 Δ.Σ.Ε.) Σελ. 147
Α. Η σχετική κανονιστική δραστηριότητα της Δ.Ο.Ε. και άλλων διεθνών οργανισμών Σελ. 147
Β. Έννοια αναγκαστικής εργασίας και εξαιρέσεις από την απαγόρευση Σελ. 150
Γ. Περιπτώσεις απαγορευμένων μορφών αναγκαστικής εργασίας Σελ. 152
Δ. Διάφορα ζητήματα από την εφαρμογή των Δ.Σ.Ε. που αφορούν την αναγκαστική εργασία Σελ. 152
KEΦAΛAIO ΤΕΤΑΡΤΟ — Απαγόρευση διακρίσεων στην εργασία και το επάγγελμα (100 & 111 Δ.Σ.Ε.) Σελ. 154
Α. Η απαγόρευση διακρίσεων ως γενικός στόχος της Δ.Ο.Ε. Σελ. 154
Β. Η απαγόρευση διακρίσεων κατά την 111 Δ.Σ.Ε. Σελ. 156
1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις Σελ. 156
2. Περιπτώσεις επιτρεπτής διάκρισης Σελ. 157
3. Πεδίο εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης Σελ. 158
4. Μέθοδοι και μέσα καταπολέμησης των διακρίσεων Σελ. 158
Γ. Ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών (100 Δ.Σ.Ε.) Σελ. 159
1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις Σελ. 161
α) Η έννοια της «αμοιβής» Σελ. 161
β) Η έννοια της «ισότητας» Σελ. 161
2. Υποχρεώσεις των κρατών Σελ. 161
KEΦAΛAIO ΠΕΜΠΤΟ — Προστασία της παιδικής ηλικίας και απασχόλησης (138 & 182 Δ.Σ.Ε.) Σελ. 162
Α. Το γενικότερο ενδιαφέρον της Δ.Ο.Ε. για την παιδική απασχόληση και οι σχετικές Δ.Σ.Ε. Σελ. 162
Β. Κατώτατα όρια ηλικίας στην απασχόληση (138 Δ.Σ.Ε.) Σελ. 168
Γ. Η Σύμβαση για τις «χειρότερες μορφές εργασίας των παιδιών» (ΔΣΕ 182/1999) Σελ. 170
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ — Η εφαρμογή των Συμβάσεων και Συστάσεων της ΔΟΕ από την Ελλάδα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ — Κυρωτική δραστηριότητα της Ελλάδας Σελ. 175
Α. Συμβάσεις που έχουν κυρωθεί και δεσμεύουν την Ελλάδα Σελ. 175
Β. Η υιοθέτηση από την Ελλάδα των θεμελιωδών Δ.Σ.Ε. Σελ. 179
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ — Η εφαρμογή των Δ.Σ.Ε. από την Ελλάδα Σελ. 181
Α. Εφαρμογή των Δ.Σ.Ε. σχετικά με τη συνδικαλιστική ελευθερία και την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων Σελ. 183
1. Παραβιάσεις των αρχών της συνδικαλιστικής ελευθερίας σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας Σελ. 184
2. Κρατική παρέμβαση στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις Σελ. 187
3. Επίλυση συλλογικών διαφορών με εκούσιες διαδικασίες Σελ. 190
4. Κρατική παρέμβαση στη χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 192
5. Ζητήματα συνδικαλιστικής ελευθερίας και συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους ναυτικούς Σελ. 194
6. Διάφορα λοιπά ζητήματα συνδικαλιστικής ελευθερίας Σελ. 199
Β. Εφαρμογή των υπ’ αριθ. 100 και 111 Δ.Σ.Ε. σχετικά με την ισότητα στην αμοιβή και τη διάκριση στην απασχόληση και το επάγγελμα Σελ. 202
Γ. Εφαρμογή των Δ.Σ.Ε. σχετικά με την κατάργηση της υποχρεωτικής εργασίας Σελ. 205
1. Η υποχρεωτική εργασία στο ναυτεργατικό επάγγελμα Σελ. 205
2. Ζητήματα σχετικά με τη νομοθεσία περί πολιτικής επιστράτευσης Σελ. 206
3. Λοιπά ζητήματα σχετικά με την επιβολή υποχρεωτικής εργασίας Σελ. 208
Δ. Εφαρμογή των σχετικών με την απασχόληση των ανηλίκων και των νεαρών ατόμων Δ.Σ.Ε. Σελ. 209
Ε. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 103 Δ.Σ.Ε. για την προστασία της μητρότητας Σελ. 210
ΣΤ. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 95 Δ.Σ.Ε. σχετικά με την προστασία του μισθού Σελ. 211
Ζ. Εφαρμογή Δ.Σ.Ε. σχετικών με τους ναυτικούς Σελ. 212
1. Η υπ’ αριθ. 9 Δ.Σ.Ε. για την τοποθέτηση των ναυτικών Σελ. 212
2. Η υπ’ αριθ. 71 Δ.Σ.Ε. σχετικά με τις συντάξεις των ναυτικών Σελ. 212
Η. Εφαρμογή των Δ.Σ.Ε. σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία Σελ. 212
Θ. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 42 Δ.Σ.Ε. σχετικά με τις επαγγελματικές ασθένειες Σελ. 213
Ι. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 81 Δ.Σ.Ε. σχετικά με τις επιθεωρήσεις εργασίας στη βιομηχανία και το εμπόριο Σελ. 213
ΙΑ. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 122 Δ.Σ.Ε. για την πολιτική της απασχόλησης Σελ. 215
ΙΒ. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 144 Δ.Σ.Ε. για τις τριμερείς συνεννοήσεις για την προώθηση της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας Σελ. 215
ΙΓ. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 102 Δ.Σ.Ε. περί των ελαχίστων ορίων κοινωνικής ασφάλειας Σελ. 216
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. ΑΛΛΟΔΑΠΗ Σελ. 217
Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σελ. 229
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 235
Back to Top