ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ


Θεωρία και Πράξη

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18039
Κοσμάτος Κ.
Το έργο «Δίκαιο Ανηλίκων» αφορά στο δίκαιο των ανήλικων δραστών. Η εγκληματικότητα των ανηλίκων αναλύεται σε τρία επίπεδα: α) στην προσέγγισή της υπό το πρίσμα των εγκληματολογικών θεωριών, β) στην ανάλυση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, αναφορικά με τη μεταχείριση του ανήλικου δράστη και γ) στην παρουσίαση της αντιμετώπισής της από τους φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Καθοριστικό ρόλο αποτέλεσε η θέσπιση των νέων ΠΚ και ΚΠΔ, αλλά και του Ν 4689/2020, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα νέο νομοθετικό status για τον ανήλικο δράστη. Η έκδοση συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, χρηστικά παραρτήματα και αλφαβητικό ευρετήριο. Απευθύνεται σε κάθε ενασχολούμενο με το δίκαιο των ανήλικων δραστών.
Περιεχόμενα
Εισαγωγικά Σελ. ΙΧ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η εγκληματικότητα των ανηλίκων και η αντιμετώπισή της
1. Οι προσεγγίσεις για την εγκληματικότητα των ανηλίκων: από το παρελθόν στο παρόν
1.1. Εισαγωγικά Σελ. 1
1.2. Οι «κλασικές» και «θετικιστικές» θεωρίες για την ποινή Σελ. 3
1.3. Οι οργανικές θεωρίες Σελ. 7
1.4. Οι ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρίες Σελ. 9
1.5. Οι κοινωνιολογικές θεωρίες Σελ. 13
1.5.1. Η Οικολογική Σχολή του Σικάγο Σελ. 13
1.5.2. Η θεωρία της πολιτισμικής σύγκρουσης των κανόνων Σελ. 14
1.5.3. Η θεωρία των διαφορικών συναναστροφών Σελ. 16
1.5.4. Η θεωρία της ουδετεροποίησης Σελ. 17
1.5.5. Η θεωρία της ανομίας Σελ. 18
1.5.6. Οι Θεωρίες για τις υποπολιτισμικές ομάδες Σελ. 19
1.6. Οι μαρξιστικές προσεγγίσεις Σελ. 20
1.7. Η κριτική εγκληματολογία Σελ. 21
1.8. Η εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης Σελ. 27
2. Πρότυπα απονομής δικαιοσύνης για ανήλικους
2.1. Το τιμωρητικό πρότυπο Σελ. 38
2.2. Το αναμορφωτικό/προνοιακό πρότυπο Σελ. 40
2.3. Το δικαϊικό πρότυπο Σελ. 50
3. Η προστασία των ανηλίκων στο Σύνταγμα και τα Διεθνή Κείμενα Σελ. 53
3.1. Στο ελληνικό Σύνταγμα Σελ. 54
3.2. Σε διεθνή κείμενα συμβατικού χαρακτήρα Σελ. 56
3.2.1. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 56
3.2.2. Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Σελ. 57
3.2.3. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών Σελ. 59
3.2.4. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Σελ. 59
3.2.5. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Σελ. 60
3.2.6. Η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 Σελ. 60
3.2.7. Διεθνή κείμενα συμβατικού χαρακτήρα με άξονα την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σελ. 62
3.2.8. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία Σελ. 62
3.2.9. H Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σελ. 63
3.2.10. Η Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 «για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» Σελ. 64
3.2.11. Η Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών Σελ. 65
3.3. Σε διεθνή κείμενα μη συμβατικού χαρακτήρα Σελ. 65
3.3.1. Οι «ελάχιστοι ή στοιχειώδεις κανόνες για την απονομή δικαιοσύνης σε ανηλίκους του ΟΗΕ» Σελ. 66
3.3.2. Οι «κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων» Σελ. 67
3.3.3. Οι «κανόνες για την προστασία των ανήλικων που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους» Σελ. 67
3.3.4. Κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης Σελ. 69
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ισχύουσα ποινική μεταχείριση των ανηλίκων στην Ελλάδα
4. Η ιδιαίτερη μεταχείριση των ανηλίκων δραστών στην ποινική δίκη
4.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή Σελ. 71
4.2. Ισχύον δίκαιο: οι προβλέψεις του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν 4619/2019) για τους ανηλίκους - Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 74
4.3. Οι βασικές αρχές για τη μεταχείριση των ανηλίκων δραστών Σελ. 76
4.4. Οι ιδιαιτερότητες της δίκης των ανηλίκων Σελ. 78
4.5. Το πλάσμα δικαίου του άρθρου 18 ΠΚ Σελ. 79
4.6. Ηλικιακή διάκριση των ανηλίκων Σελ. 80
4.6.1. Ανήλικοι ποινικά αδιάφοροι (άρθρο 121 παρ. 1 ΠΚ) Σελ. 81
4.6.2. Ανήλικοι ποινικά ανεύθυνοι (άρθρο 126 παρ. 1 ΠΚ) Σελ. 82
4.6.3. Ανήλικοι ποινικά υπεύθυνοι (άρθρα 126 παρ. 2 και 127 ΠΚ) Σελ. 83
5. Αναμορφωτικά μέτρα (άρθρο 122 ΠΚ)
5.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 84
5.2. Τα προβλεπόμενα αναμορφωτικά μέτρα στον Ποινικό Κώδικα Σελ. 88
5.2.1. Η επίπληξη του ανηλίκου Σελ. 88
5.2.2. Η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή στους επιτρόπους του Σελ. 89
5.2.3. Η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια Σελ. 90
5.2.4. Η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρίες ή σε ιδρύματα ανηλίκων ή σε επιμελητές ανηλίκων Σελ. 92
5.2.5. Η συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη και θύματος για έκφραση συγγνώμης και εν γένει για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης Σελ. 95
5.2.6. Η αποζημίωση του θύματος ή η κατ’ άλλον τρόπο άρση ή μείωση των συνεπειών της πράξης από τον ανήλικο Σελ. 102
5.2.7. Η παρακολούθηση από τον ανήλικο κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων σε κρατικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς Σελ. 104
5.2.8. Η φοίτηση του ανηλίκου σε σχολές επαγγελματικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης Σελ. 105
5.2.9. Η παρακολούθηση από τον ανήλικο ειδικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής Σελ. 106
5.2.10. Η παροχή κοινωφελούς εργασίας από τον ανήλικο Σελ. 107
5.2.11. Η ανάθεση της επιμέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρίες ή σε επιμελητές ανηλίκων Σελ. 113
5.2.12. Η τοποθέτηση του ανηλίκου σε κατάλληλο κρατικό, δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής Σελ. 114
5.3. Πρόσθετα αναμορφωτικά μέτρα Σελ. 118
5.4. Η διάρκεια και η λήξη των αναμορφωτικών μέτρων Σελ. 120
5.5. Μεταβολή - Αντικατάσταση και άρση των αναμορφωτικών μέτρων Σελ. 121
5.5.1. Αντικατάσταση των αναμορφωτικών μέτρων Σελ. 121
5.5.2. Άρση των αναμορφωτικών μέτρων Σελ. 123
5.6. Επιβολή αναμορφωτικών μέτρων ως περιοριστικών όρων στην προδικασία Σελ. 124
6. Θεραπευτικά μέτρα (άρθρο 123 ΠΚ)
6.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Προϋποθέσεις επιβολής Σελ. 124
6.2. Διάγνωση Σελ. 127
6.3. Πολλαπλά θεραπευτικά μέτρα Σελ. 132
6.4. Η διάρκεια και η λήξη των θεραπευτικών μέτρων Σελ. 132
6.5. Αντικατάσταση και άρση των θεραπευτικών μέτρων Σελ. 133
6.5.1. Αντικατάσταση των θεραπευτικών μέτρων Σελ. 133
6.5.2. Άρση των θεραπευτικών μέτρων Σελ. 133
7. Περιορισμός σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων
7.1. Η ρύθμιση του άρθρου 127 ΠΚ - Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 134
7.2. Η προϊσχύσασα νομοθεσία για τον περιορισμό σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Σελ. 135
7.3. Ισχύον δίκαιο. Προϋποθέσεις επιβολής του περιορισμού σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Σελ. 140
7.3.1. Η ηλικία του δράστη Σελ. 141
7.3.2. Το είδος του εγκλήματος που τελέστηκε Σελ. 141
7.3.3. Κρίση για την αναγκαιότητα επιβολής του περιορισμού σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Σελ. 144
7.4. Ειδική αιτιολογία για την επιβολή του περιορισμού σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Σελ. 145
7.5. Ο περιορισμός σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων ως ποινή με ειδικά χαρακτηριστικά Σελ. 147
7.6. Η διάρκεια του περιορισμού σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Σελ. 147
7.7. Η επιμέτρηση του περιορισμού σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Σελ. 151
7.8. Συρροή μετά την επιβολή περιορισμού σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Σελ. 156
7.9. Εκδίκαση πράξης ανηλίκου μετά την ενηλικίωσή του Σελ. 159
7.10. Έναρξη της εκτέλεσης της απόφασης μετά την ενηλικίωση Σελ. 161
7.11. Η έκτιση του περιορισμού σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Σελ. 162
7.12. Η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής (άρθρο 128 παρ. 1 ΠΚ) Σελ. 182
7.13. Αντικατάσταση του περιορισμού σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων με παροχή κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 128 παρ. 2 ΠΚ) Σελ. 186
7.14. Απόλυση υπό όρο (άρθρο 129 ΠΚ) Σελ. 187
7.15. Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση (άρθρο 129 Α ΠΚ) Σελ. 195
7.16. Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 197
8. Νεαροί ενήλικες (άρθρο 133 ΠΚ) Σελ. 204
9. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 210
9.1. Ειδική δικαιοδοσία Σελ. 210
9.2. Συγκρότηση δικαστηρίων ανηλίκων Σελ. 212
9.2.1. Ειδικός δικαστής ανηλίκων Σελ. 212
9.2.2. Ειδικός ανακριτής ανηλίκων Σελ. 214
9.2.3. Ειδικός εισαγγελέας ανηλίκων Σελ. 214
9.3. Αρμοδιότητα δικαστηρίων ανηλίκων Σελ. 215
9.3.1.Υλική αρμοδιότητα Σελ. 215
9.3.2. Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής και συνάφειας Σελ. 218
9.4. Ζητήματα που ανακύπτουν στην προδικασία Σελ. 221
9.4.1. Η αποχή από την ποινική δίωξη (άρθρο 46 ΚΠΔ) Σελ. 221
9.4.2. Ανάκριση Σελ. 222
9.4.2.1. Παραγγελία για ανάκριση Σελ. 222
9.4.2.2. Η ατομική αξιολόγηση του ανηλίκου Σελ. 223
9.4.2.3. Ο τρόπος εξέτασης του κατηγορουμένου ανηλίκου Σελ. 226
9.4.3. Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού: Προσωρινή κράτηση - περιοριστικοί όροι Σελ. 227
9.4.3.1. Προσωρινή κράτηση Σελ. 227
9.4.3.2. Περιοριστικοί όροι Σελ. 230
9.4.4. Περάτωση ανάκρισης - Παραπομπή στο ακροατήριο Σελ. 232
9.4.5. Ποινική διαπραγμάτευση – Ποινική συνδιαλλαγή Σελ. 234
9.4.6. Τα δικαιώματα του ανηλίκου στην προδικασία Σελ. 234
9.5. Ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο Σελ. 239
9.5.1. Μη δημοσιότητα της δίκης Σελ. 239
9.5.2. Συνήγορος υπεράσπισης Σελ. 240
9.5.3. Απαγόρευση της αυτόφωρης διαδικασίας Σελ. 242
9.5.4. Δικαστικά έξοδα Σελ. 242
9.6. Ένδικα μέσα Σελ. 242
9.7. Ποινικό μητρώο Σελ. 245
9.8. Δεδικασμένο Σελ. 246
9.9. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης κατά ανηλίκου Σελ. 246
10. Επιμελητές ανηλίκων Σελ. 247
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η εγκληματικότητα των ανηλίκων στην Ελλάδα
11. Η «μεταφορά» των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον ανήλικο δράστη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Σελ. 255
12. Διαχείριση και πρόληψη της εγκληματικότητας των ανηλίκων: Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο Σελ. 260
12.1. Κεντρικές διοικητικές δομές στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Σελ. 260
12.2. Η πρόληψη Σελ. 262
12.2.1. Διατάξεις που αφορούν στη δομή και τις δράσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Σελ. 263
12.2.2. Διατάξεις που αφορούν στη δομή και τις δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας Σελ. 265
12.2.3. Τοπική αυτοδιοίκηση: Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας Σελ. 268
13. Η στατιστική απεικόνιση της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας των ανηλίκων στην Ελλάδα Σελ. 269
13.1. Η εγκληματικότητα και η ανάγνωσή της Σελ. 269
13.2. Η εγκληματικότητα των ανηλίκων στην Ελλάδα: δήλη, δικαστικά διαπιστούμενη και σωφρονιστική στατιστική Σελ. 276
13.2.1. Δήλη εγκληματικότητα Σελ. 277
13.2.2. Δικαστικά διαπιστούμενη εγκληματικότητα Σελ. 290
13.2.3. Σωφρονιστική στατιστική Σελ. 298
Βιβλιογραφία Σελ. 303
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
I. Ποινικός Κώδικας (Ν 4619/2019) Σελ. 341
II. Έκθεση Επίσκεψης - Αυτοψίας Συνηγόρου του Πολίτη στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κορίνθου Σελ. 351
III. ΥΑ 62367/2005 (ΦΕΚ Β΄ 889) «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων» Σελ. 371
IV. N 4689/2020 (ΦΕΚ A' 103/27.5.2020) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του Ν 3663/2008 (Α΄ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις» Σελ. 431
V. ΚΥΑ 73461/2017 (ΦΕΚ Β΄ 3647/16.10.2017) «Πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων και πίνακας φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του μέτρου» Σελ. 447
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 455
Back to Top