ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Ν 3959/2011 και η μετεξέλιξή του

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17325
Δρυλλεράκης Ι.
Γιαννίκας Κ., Δρυλλεράκης Ε.

Από την εφαρμογή του Ν 3959/2011 και μετά, εισήχθησαν νέοι θεσμοί  όπως η διαδικασία διευθέτησης διαφορών και το σύστημα μοριοδότησης υποθέσεων, ενώ θεσμοί που προϋπήρχαν, όπως η επιείκεια και η ανάληψη δεσμεύσεων, συμπληρώθηκαν με ρυθμίσεις και εφαρμόστηκαν στην πράξη σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ θεσμικές οργανωτικές της υπηρεσίας της Επιτροπής ρυθμίσεις τέθηκαν για διάφορους σκοπούς, περιλαμβανομένης και της βελτιώσεως της λειτουργίας της. Έτσι η παρούσα 2η έκδοση του «Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού» ενσωματώνει όλες τις αλλαγές που επήλθαν στον Ν 3959/2011, με μνεία των αλλαγών στις υποσημειώσεις, και προσθέτει τα κρίσιμα κανονιστικά κείμενα και ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί από το 2011 μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνονται ακόμη όλα τα βασικά κείμενα της εθνικής και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας τα οποία προϋπήρχαν στην  προηγούμενη έκδοση. Στόχος είναι η συγκέντρωση όλων των σημαντικών νομοθετικών κειμένων και ανακοινώσεων που συναποτελούν το νομικό πλαίσιο της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμό, των οποίων η χρήση από τους διακονούντες, με διάφορες ιδιότητες, τον τομέα αυτό της επιστήμης και της πράξης, είναι καθημερινή.

Πρόλογος Σελ. IX
Χρηστικές Οδηγίες Σελ. XI
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στον Ν 3959/2011 Σελ. 1
Αλφαβητικό Ευρετήριο Ν 3959/2011 Σελ. 59
Περιεχόμενα Ν 3959/2011 Σελ. 69
Ν 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» Σελ. 73
Αιτιολογική Έκθεση Ν 3959/2011 Σελ. 165
Έκθεση Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής Σελ. 183
Ειδικές διατάξεις Σελ. 193
Σύνθεση Επιτροπής Ανταγωνισμού Σελ. 197
Πίνακας κυρώσεων Ν 3959/2011 Σελ. 199
Πίνακας προθεσμιών Ν 3959/2011 Σελ. 202
Πίνακας παραβόλων & τελών Ν 3959/2011 Σελ. 210
Πίνακας βσικών κανονιστικών πράξεων προβλεπόμενων από τον Ν 3959/20111 Σελ. 211
Πίνακας βασικών ενωσιακών κειμένων περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού Σελ. 218
Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού Σελ. 223
Απόφαση 526/VI/2011 Πρόγραμμα Επιείκειας Σελ. 261
Απόφαση 588/2014 Αποδοχή Δεσμεύσεων Σελ. 277
Απόφαση 628/2016 Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών Σελ. 287
Απόφαση 525/VΙ/2011 Κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων Σελ. 307
Απόφαση 616/2015 Σύστημα Μοριοδότησης Σελ. 311
Ν 4529/2018 Αγωγές αποζημίωσης Σελ. 323
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) [άρθρα 101, 102] Σελ. 339
Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης Σελ. 341
Κανονισμός (ΕΕ) 330/2010 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών Σελ. 379
Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004 του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») Σελ. 391
Ανακοίνωση της Επιτροπής Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς (2010/C 130/01) Σελ. 439
Ανακοίνωση της Επιτροπής Κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις (2009/C 45/02) Σελ. 539
Ανακοίνωση της Επιτροπής Κωδικοποιημένη ανακοίνωση για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01) Σελ. 573
Back to Top