ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Προσωπικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες

Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 23.8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 51,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17329
Αλεξανδρίδου Ε.

Το «Δίκαιο εμπορικών εταιριών» παρέχει έναν περιεκτικό οδηγό για το νομοθετικό καθεστώς των εμπορικών εταιριών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση του νέου Ν 4548/2018 για την Ανώνυμη Εταιρία (όπως ήδη ισχύει μετά τους Ν 4587/2018 και 4601/2019). Επίσης λαμβάνονται υπόψη και επισημαίνονται οι τροποποιήσεις που υπέστησαν, σε μικρότερο πάντως βαθμό, οι υπόλοιποι νόμοι περί εμπορικών εταιριών, δηλαδή ο Ν 3190/1955 για την Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (που τροποποιήθηκε από τους Ν 4541/2018 και 4601/2019), ο Ν 4072/2012, που υπέστη τροποποιήσεις από τους Ν 4541/2018 και 4601/2019, όσον αφορά στις ρυθμίσεις για την Ομόρρυθμη, την Ετερόρρυθμη και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, καθώς και για την Κοινοπραξία.

Σημαντική ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις αποτελεί η παρουσίαση σε αυτοτελές κεφάλαιο του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη συγχώνευση, τη διάσπαση και τη μετατροπή των εταιρικών μορφών, υπό το πρίσμα του του  Ν 4601/2019, με τον οποίο για πρώτη φορά ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο οι εταιρικοί μετασχηματισμοί και καταργούνται οι κατιδίαν σχετικές διατάξεις, που ίσχυαν για κάθε μια από τις εμπορικές εταιρίες.

Το βιβλίο, το οποίο είναι ενημερωμένο νομοθετικά μέχρι τον Αύγουστο του 2019, φιλοδοξεί να εξοικειώσει τους φοιτητές, αλλά και τους νομικούς της θεωρίας και της πράξης με το νομοθετικό περιβάλλον περί εμπορικών εταιριών.

Πρόλογος Σελ. IX
Προλεγόμενα
I. Ιδιαίτερη ομάδα μετοχικών δικαιωμάτων Σελ. 1
ΙΙ. Πληροφόρηση μετόχων και έλεγχος διαχείρισης Σελ. 4
ΙΙΙ. Ατομικά και κεφαλαιουχικά δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 6
ΙV. Σχέση με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 8
Μέρος Α΄
Τα δικαιώματα μειοψηφίας στο δίκαιο των ΑΕ
§ 1. Ελεγκτές της εταιρίας, τακτικοί και έκτακτοι
Ι. Ορισμένες κρίσιμες επισημάνσεις Σελ. 11
1. Ο έλεγχος ως διοίκηση υπό ευρεία έννοια Σελ. 11
2. Υποχρέωση διοικούντων προς τακτική λογοδοσία Σελ. 12
ΙΙ. Τακτικός έλεγχος και έλεγχος μειοψηφίας Σελ. 15
1. Ο τακτικός ως διαρκής εσωτερικός έλεγχος Σελ. 15
2. Ο έκτακτος ως εξωτερικός έλεγχος διαχείρισης Σελ. 16
3. Ο έκτακτος ως συμπληρωματικός έλεγχος της εταιρίας Σελ. 17
4. Η προστασία της μειοψηφίας ως δομικό γνώρισμα Σελ. 18
5. Η κεφαλαιουχική πλειοψηφία ως οργανωτική αρχή Σελ. 20
6. Τα δικαιώματα μειοψηφίας ως περιορισμοί της πλειοψηφίας Σελ. 23
7. Ανάγκη για δυνατότητα ad hoc προστασίας της μειοψηφίας Σελ. 24
8. Η αποφασίζουσα πλειοψηφία δεν είναι όργανο Σελ. 26
ΙΙΙ. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 28
1. Περιοδική λογοδοσία των διοικούντων Σελ. 28
2. Γενική ενημέρωση μετόχων και ενδιαφερόμενων τρίτων Σελ. 29
α. Μέσο δημόσιας ενημέρωσης Σελ. 29
β. Η πληροφόρηση των μετόχων ως πράξη διαχείρισης Σελ. 31
3. Ανάγκη για πλήρη ενημέρωση των ιδιοκτητών μετόχων Σελ. 33
IV. Αναγκαστικοί κανόνες δικαίου περί μειοψηφίας Σελ. 34
1. Αναγκαστικοί κανόνες υπό ευρεία έννοια Σελ. 34
α. Διάκριση σε υπό στενή και υπό ευρεία έννοια Σελ. 34
β. Ο τακτικός έλεγχος ως θεσμός δημόσιας τάξης Σελ. 36
γ. Συνέπειες της διάκρισης για τα δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 37
δ. Συγκεκριμενοποίηση της προστασίας στο καταστατικό Σελ. 39
2. Επιτρεπτό καταστατικών ρητρών υπέρ της μειοψηφίας Σελ. 41
α. Ο κανόνας της καταστατικής αυτονομίας εταίρων Σελ. 41
β. Εταιρική μορφή για κάθε ασκούμενη επιχείρηση Σελ. 43
γ. Ρυθμίσεις ενδεικτικά αναφερόμενες στο νόμο Σελ. 44
a. Ειδικές ρυθμίσεις του νόμου Σελ. 44
b. Κρατούσα άποψη για το άρθρ. 141 § 13 Σελ. 45
c. Ορθότερη ερμηνευτική άποψη Σελ. 46
3. Εξειδίκευση του θετικού κανόνα δικαίου Σελ. 46
4. Γενικός σκοπός είδους και ειδικός σκοπός του κανόνα Σελ. 48
5. Προστασία του συμφέροντος όλων των μετόχων Σελ. 50
6. Ιδιαίτερη προστασία του αντικειμένου των μετοχών Σελ. 51
§ 2. Εταιρική δημοσιότητα και πληροφόρηση των μετόχων
Ι. Η δημοσιότητα ως θεσμός δημόσιας πληροφόρησης Σελ. 54
1. Ομοιότητα στόχων δημοσιότητας και πληροφόρησης Σελ. 54
2. Η περιορισμένη ευθύνη όλων των μετόχων Σελ. 54
ΙΙ. Η δημοσιότητα ως θεσμός δημόσιας λογοδοσίας Σελ. 55
1. Αυτόματη πληροφόρηση μετόχων και τρίτων Σελ. 55
2. Δημοσιότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 56
ΙΙΙ. Απονομή εξουσιών πληροφόρησης σε κατ’ ιδίαν μετόχους Σελ. 57
1. Πληρέστερη πληροφόρηση για τη μειοψηφία Σελ. 57
α. Ανάγκη συγκεκριμένης ενημέρωσης μετόχων Σελ. 57
β. Ανεπάρκεια του θεσμού της εταιρικής δημοσιότητας Σελ. 58
2. Πληρέστερη πληροφόρηση μέσω παροχής δικαιωμάτων Σελ. 59
3. Ατελής διαμόρφωση υφιστάμενων δικαιωμάτων Σελ. 61
ΙV. Κοινός σκοπός των δικαιωμάτων μειοψηφίας Σελ. 62
1. Προστασία του συμφέροντος της μειοψηφίας Σελ. 62
α. Συμφέρον μειοψηφίας και συμφέρον εταιρίας Σελ. 62
β. Σύμπτωση συμφερόντων μειοψηφίας και εταιρίας Σελ. 63
γ. Το συμφέρον της μειοψηφίας δεν είναι όρος άσκησης Σελ. 65
2. Η κεφαλαιουχική βάση των δικαιωμάτων μειοψηφίας Σελ. 68
3. Τελολογική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων Σελ. 71
4. Η μειοψηφία ενημερώνεται και ελέγχει τη διαχείριση Σελ. 72
α. Θωράκιση έναντι συγκεκριμένων αυθαιρεσιών Σελ. 72
β. Λειτουργία των βασικών αρχών του εταιρικού δικαίου Σελ. 73
§ 3. Δικαιώματα μετόχου και δικαιώματα μειοψηφίας
Ι. Η μετοχική ιδιότητα ως κοινό γνώρισμα Σελ. 75
1. Η μετοχική ιδιότητα ως γενική προϋπόθεση Σελ. 75
2. Δικαιώματα του δικαιούχου της μετοχικής σχέσης Σελ. 76
3. Προστασία μετόχου εισηγμένης ως επενδυτή Σελ. 76
ΙΙ. Δικαιώματα περιουσίας και δικαιώματα διοίκησης Σελ. 77
1. Διοίκηση περιουσίας και μετοχικών σχέσεων Σελ. 77
2. Αρχή της ετεροδιοίκησης για τα όργανα διοίκησης Σελ. 79
3. Αξιολόγηση και στάθμιση αντιτιθέμενων συμφερόντων Σελ. 81
ΙΙΙ. Τα δικαιώματα μειοψηφίας ως δικαιώματα διοίκησης Σελ. 82
1. Συνταγματικές βάσεις της προστασίας Σελ. 82
2. Αρχή ίσων δικαιωμάτων και ίσης μεταχείρισης Σελ. 85
ΙV. Η αγωνιζόμενη μειοψηφία δεν είναι όργανο Σελ. 85
§ 4. Βασικές διαπιστώσεις για τα δικαιώματα μειοψηφίας
Ι. Εφαρμογή κανόνων για τα δικαιώματα του μετόχου Σελ. 87
1. Δικαιώματα μετόχου με όμοιο περιεχόμενο Σελ. 87
2. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων μειοψηφίας Σελ. 87
ΙΙ. Άσκηση δικαιωμάτων με κοινές δηλώσεις Σελ. 90
1. Κοινές δηλώσεις βουλήσεως των μετόχων Σελ. 90
2. Ομοιότητα με τα ατομικά δικαιώματα του μετόχου Σελ. 91
3. Ενίσχυση της δυναμικής θέσης του μετόχου Σελ. 92
ΙΙΙ. Όρια και περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων Σελ. 94
1. Γενικοί περιορισμοί άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας Σελ. 94
α. Οι βασικές αρχές του ισχύοντος ιδιωτικού εταιρικού δικαίου Σελ. 94
β. Η αρωγή των γενικών περιορισμών είναι αναγκαία Σελ. 97
γ. Συνύπαρξη γενικών και ειδικών περιορισμών Σελ. 98
2. Ειδικοί περιορισμοί των κατ’ ιδίαν δικαιωμάτων Σελ. 99
3. Η οιονεί λειτουργική φύση των δικαιωμάτων Σελ. 100
α. Δικαιώματα μετόχων χάριν της εταιρίας Σελ. 100
β. Εντονότεροι μετοχικοί περιορισμοί κατά την άσκηση Σελ. 102
γ. Σαφής διάκριση από την οργανική υποχρέωση πίστης Σελ. 103
4. Ο κίνδυνος κατάχρησης των δικαιωμάτων μειοψηφίας Σελ. 105
α. Δογματική ορθότητα και κίνδυνος κατάχρησης Σελ. 105
β. Πλείονες μορφώσεις της εταιρικής πραγματικότητας Σελ. 107
γ. Ανάγκη θέσπισης ουσιαστικών κριτηρίων άσκησης Σελ. 108
δ. Διαφοροποιημένα κριτήρια διαμόρφωσης Σελ. 109
5. Διάκριση από τα ιδιαίτερα δικαιώματα του ΑΚ 89 εδ. β΄ Σελ. 112
§ 5. Συμπληρωματικές παρατηρήσεις
1. Ο κάτοχος ορισμένου αριθμού μετοχών ως δικαιούχος Σελ. 113
2. Συνέπειες της κεφαλαιουχικής βάσης των δικαιωμάτων Σελ. 114
3. Ευρύς κύκλος προστατευόμενων προσώπων Σελ. 115
4. Ποικιλία περιεχομένου και ευρύτητα εξουσιών Σελ. 116
5. Δυσχέρεια διάπλασης γενικών αρχών Σελ. 118
Μέρος Β΄
Ερμηνεία των άρθρων 141 έως 144 του Ν 4548/2018
§ 6. Τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα μειοψηφίας
I. Πληροφόρηση μετόχων και έλεγχος διαχείρισης Σελ. 119
II. Εταιρικές υποθέσεις και θέματα ημερήσιας διάταξης Σελ. 120
Άρθρο 141 Ν 4548/2018 Σελ. 122
§ 7. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στο άρθρ. 141
Ι. Δικαίωμα αίτησης σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης Σελ. 126
1. Γενικές επισημάνσεις για το δικαίωμα της § 1 Σελ. 126
α. Οι κατ’ ιδίαν αξιώσεις της μειοψηφίας Σελ. 126
a. Αξίωση ουσιαστικού και αξίωση δικονομικού δικαίου Σελ. 126
b. Προϋποθέσεις γένεσης των αξιώσεων της μειοψηφίας Σελ. 127
β. Ειδικότερο περιεχόμενο του δικαιώματος Σελ. 129
a. Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης Σελ. 129
b. Σύγκληση ιδιαίτερης συνέλευσης μετόχων Σελ. 130
2. Σημασία και σκοπός δικαιώματος σύγκλησης Σελ. 131
α. Σύγκληση του ανώτατου οργάνου της εταιρίας Σελ. 131
β. Εξουσία ορισμού του αντικειμένου της συνέλευσης Σελ. 133
3. Συγκρότηση προβλεπόμενης μειοψηφίας Σελ. 134
4. Το νόημα της ρύθμισης της § 13 ειδικότερα Σελ. 136
α. Νόημα και γράμμα των διατάξεων της ρύθμισης Σελ. 136
β. Απαγόρευση αύξησης του προβλεπόμενου ποσοστού Σελ. 137
γ. Επιτρεπτές καταστατικές διαμορφώσεις Σελ. 137
5. Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος Σελ. 139
α. Νομότυπη υποβολή του αιτήματος σύγκλησης Σελ. 139
β. Υποβολή της αίτησης με αντιπρόσωπο Σελ. 140
γ. Επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο Σελ. 141
6. Υποχρέωση απόδειξης μετοχικής ιδιότητας αιτούντων Σελ. 142
α. Απόδειξη της ιδιότητας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο Σελ. 142
β. Αποδεικτικό κατάθεσης μετοχών Σελ. 143
γ. Κατοχή μετοχών κατά την άσκηση του δικαιώματος Σελ. 145
7. Αποδέκτης αιτήματος – Υποχρεώσεις διοίκησης Σελ. 147
α. Διοικητικό συμβούλιο ως αποδέκτης και ως υπόχρεος Σελ. 147
β. Αστική ευθύνη αιτούντων μετόχων Σελ. 149
8. Τροποποίηση αίτησης, ανάκληση και παραίτηση Σελ. 150
α. Μονομερής δήλωση βουλήσεως απευθυντέα Σελ. 150
β. Ανάκληση και παραίτηση από την αίτηση Σελ. 151
γ. Μερική ανάκληση και μερική παραίτηση Σελ. 151
9. Υποβολή καταχρηστικής αίτησης Σελ. 154
α. Ανάλογη εφαρμογή γενικών διατάξεων Σελ. 154
β. Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί ως αρμόδιο όργανο Σελ. 155
γ. Έλεγχος εταιρικής συμπεριφοράς αιτούντων Σελ. 156
δ. Έλεγχος της νομιμότητας της αίτησης Σελ. 158
ε. Έλεγχος από το δικαστήριο κατόπιν ενστάσεως Σελ. 159
στ. Άσκηση του δικαιώματος με την αναγκαία φειδώ Σελ. 160
10. Σύγκληση συνέλευσης από την αιτούσα μειοψηφία Σελ. 162
α. Αίτηση μειοψηφίας στο δικαστήριο Σελ. 162
β. Η εξουσιοδότηση ως μοναδική έννομη συνέπεια Σελ. 163
γ. Δικαστική εξουσιοδότηση προσφευγόντων Σελ. 164
δ. Ταυτότητα προσφευγόντων και αιτούντων Σελ. 165
ε. Δικαστική απόφαση επί της αιτήσεως Σελ. 166
ΙI. Αίτηση ελεγκτή προς σύγκληση γενικής συνέλευσης Σελ. 167
1. Ανάλογη εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρ. 141 § 1 Σελ. 167
2. Περιεχόμενο της αίτησης του ελεγκτή Σελ. 168
3. Αυτοτελές δικαίωμα ελεγκτή προς σύγκληση Σελ. 169
ΙIΙ. Εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη Σελ. 170
1. Αίτηση μειοψηφίας προς εγγραφή πρόσθετων θεμάτων Σελ. 170
α. Περιεχόμενο του παρόντος δικαιώματος Σελ. 170
β. Σπουδαιότητα του παρόντος δικαιώματος Σελ. 171
γ. Διατυπώσεις άσκησης δικαιώματος Σελ. 172
2. Υποχρέωση δημοσίευσης - Δικαίωμα αιτήσεως αναβολής Σελ. 173
3. Νομότυπη υποβολή και νομιμότητα αιτήματος Σελ. 174
4. Έννομες συνέπειες υποβολής της αίτησης Σελ. 175
5. Κυρώσεις επί μη εγγραφής και μη δημοσίευσης Σελ. 176
ΙV. Δικαίωμα υποβολής σχεδίων – αίτησης προς διανομή Σελ. 178
1. Αίτηση μετόχων μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας Σελ. 178
2. Νομότυπη υποβολή και νόμιμο περιεχόμενο Σελ. 179
3. Συνέπειες επί μη διανομής υποβαλλόμενων σχεδίων Σελ. 180
V. Αναβολή λήψης αποφάσεων γενικής συνέλευσης Σελ. 181
1. Έννοια, σκοπός και όροι άσκησης δικαιώματος Σελ. 181
α. Διαδικασία προς λήψη αποφάσεων Σελ. 181
β. Σκοπός του εξεταζόμενου δικαιώματος Σελ. 182
γ. Διάπλαση του εξεταζόμενου δικαιώματος στο νόμο Σελ. 184
2. Αντικείμενο, χρόνος και τύπος αιτήματος Σελ. 185
α. Αναβολή λήψης αποφάσεων της συνέλευσης Σελ. 185
β. Τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της συνέλευσης Σελ. 186
γ. Η αίτηση ως άτυπη δήλωση βουλήσεως Σελ. 187
δ. Χρόνος υποβολής της αίτησης αναβολής Σελ. 188
3. Έννομες συνέπειες υποβολής αίτησης Σελ. 189
α. Υποχρέωση προέδρου προς αναβολή Σελ. 189
β. Άπαξ αναβολή προς λήψη αποφάσεων της συνέλευσης Σελ. 190
4. Εταιρική πίστη και κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 191
α. Ως νομικοί φραγμοί της άσκησης του δικαιώματος Σελ. 191
β. Θεσμοί αναγκαστικού ιδιωτικού δικαίου Σελ. 192
5. Η μετ’ αναβολή γενική συνέλευση ως συνέχιση Σελ. 193
6. Κυρώσεις επί μη παροχής αναβολής Σελ. 194
§ 8. Δικαιώματα μετόχων προς πληροφόρηση
I. Ατομικό δικαίωμα μετόχου προς αίτηση πληροφοριών Σελ. 196
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στη ρύθμιση του νόμου Σελ. 196
α. Η διαμόρφωση του δικαιώματος στο νόμο Σελ. 196
β. Πληροφόρηση μετόχων στη γενική συνέλευση Σελ. 197
γ. Σύνδεση αποκλειστικά με τη μετοχική ιδιότητα Σελ. 198
2. Νομικός χαρακτήρας και σκοπός του δικαιώματος Σελ. 200
α. Νομικός χαρακτήρας του δικαιώματος Σελ. 200
β. Σκοπός δικαιώματος αιτήσεως πληροφοριών Σελ. 201
γ. Βασικά γνωρίσματα παρεχόμενων πληροφοριών Σελ. 202
3. Αντικείμενο του δικαιώματος πληροφόρησης Σελ. 204
α. Σχετικότητα με θέματα ημερήσιας διάταξης Σελ. 204
β. Παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών στη συνέλευση Σελ. 205
γ. Ακριβής και ευσυνείδητη πληροφόρηση Σελ. 206
δ. Έκταση των αιτουμένων πληροφοριών Σελ. 208
4. Ο μέτοχος ως δανειστής και η εταιρία ως οφειλέτης Σελ. 210
5. Η συνέλευση ως αποδέκτρια των πληροφοριών Σελ. 212
6. Προϋποθέσεις και κανόνες παροχής πληροφοριών Σελ. 213
α. Νομότυπη υποβολή αιτήματος πληροφόρησης Σελ. 213
a. Ορισμός μόνο θετικών προϋποθέσεων Σελ. 213
b. Πέντε μέρες πριν τη γενική συνέλευση Σελ. 214
c. Αίτηση σαφής, ακριβής και ειδική Σελ. 215
β. Το πενθήμερο ως προθεσμία προαναγγελίας Σελ. 215
γ. Κανονισμός του τρόπου παροχής των πληροφοριών Σελ. 217
a. Καθήκον έγκαιρης περάτωσης της συζήτησης Σελ. 217
b. Καθήκον διαχείρισης αιτουμένων πληροφοριών Σελ. 218
7. Τρόπος, χρόνος και τόπος εκπλήρωσης της παροχής Σελ. 219
α. Η προφορική απάντηση ως κανόνας Σελ. 219
a. Παροχή των πληροφοριών ως ιδίων Σελ. 219
b. Επιλογή του προσήκοντος τρόπου παροχής Σελ. 221
c. Αρχές προφορικής ανάπτυξης και συζήτησης Σελ. 221
β. Η γραπτή απάντηση ως εξαίρεση Σελ. 222
γ. Ευχέρεια ενιαίας απάντησης και παραπομπής Σελ. 222
ΙΙ. Δικαίωμα προς ανακοίνωση αμοιβών σε διοικητές Σελ. 224
1. Προϋποθέσεις γένεσης αξίωσης μειοψηφίας Σελ. 224
2. Χρονικό όριο καταβολών και έκταση ανακοίνωσης Σελ. 225
α. Χρόνος γενόμενων καταβολών Σελ. 225
β. Καταβολές άμεσες και έμμεσες Σελ. 226
γ. Αυτοτελές δικαίωμα μειοψηφίας Σελ. 226
δ. Συσχέτιση με θέματα τακτικής γενικής συνέλευσης Σελ. 227
ΙII. Λόγοι άρνησης παροχής αιτουμένων πληροφοριών Σελ. 228
1. Ο αποχρών ουσιώδης λόγος ως αόριστη έννοια Σελ. 228
α. Ύπαρξη νόμιμου λόγου επαρκούς και ουσιώδους Σελ. 228
β. Ειδικός λόγος άρνησης παροχής πληροφοριών Σελ. 229
2. Επίκληση και απόδειξη αποχρώντος ουσιώδους λόγου Σελ. 230
3. Συγκεκριμενοποίηση του αποχρώντος ουσιώδους λόγου Σελ. 231
4. Άρνηση παροχής με βάση τις γενικές διατάξεις Σελ. 232
α. Συμπληρωματική εφαρμογή των γενικών διατάξεων Σελ. 232
β. Προτεραιότητα του ειδικού λόγου άρνησης Σελ. 233
5. Οι περιπτώσεις των § 6 εδ. ε΄ και § 7 εδ. γ΄ ειδικότερα Σελ. 234
6. Συνοπτικές συμπληρωματικές παρατηρήσεις Σελ. 236
α. Βάρος επίκλησης και απόδειξης Σελ. 236
β. Υποχρέωση αναγραφής στα πρακτικά κάθε άρνησης Σελ. 237
γ. Στοιχεία αποχρώντος ουσιώδους λόγου Σελ. 237
δ. Εμπορικά και επιχειρηματικά απόρρητα Σελ. 238
ΙV. Δικαίωμα πληροφόρησης για την πορεία της εταιρίας Σελ. 239
1. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος Σελ. 239
2. Περιεχόμενο παρεχομένων πληροφοριών Σελ. 240
α. Αντικείμενα αιτουμένων πληροφοριών Σελ. 240
β. Πληροφορίες γενικές ή μερικές Σελ. 241
γ. Πληροφορίες προς αξιολόγηση της συμμετοχής Σελ. 242
3. Η συνέλευση ως αποδέκτρια των αιτουμένων πληροφοριών Σελ. 243
4. Το δικαίωμα της § 7 εδ. α΄ σε σχέση προς το της § 6 εδ. α΄ Σελ. 244
5. Άρνηση παροχής και αναγραφή στα πρακτικά Σελ. 245
α. Χαρακτήρας της αναγραφής στα πρακτικά Σελ. 245
β. Αναγραφή κάθε περίπτωσης άρνησης παροχής Σελ. 246
V. Ενδεικτικές περιπτώσεις αποχρώντος ουσιώδους λόγου Σελ. 247
1. Οι προβλεπόμενες περιπτώσεις στο νόμο Σελ. 247
2. Πρόσθετες περιπτώσεις άρνησης παροχής Σελ. 248
VΙ. Επίλυση της αμφισβήτησης του λόγου άρνησης Σελ. 249
1. Αίτηση – προσφυγή των αιτούντων στο δικαστήριο Σελ. 249
2. Δυνατότητα της εταιρίας να προσφεύγει στο δικαστήριο Σελ. 252
3. Αντικείμενο αρξαμένης δίκης και περιεχόμενο απόφασης Σελ. 253
α. Αμφισβήτηση του λόγου άρνησης Σελ. 253
β. Εξέταση του βασίμου κάθε λόγου άρνησης Σελ. 254
4. Εξαναγκασμός της εταιρίας προς παροχή των πληροφοριών Σελ. 256
5. Υποχρεώσεις και ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου Σελ. 257
α. Συνετή διαχείριση εταιρικών υποθέσεων Σελ. 257
β. Υποχρέωση διαφύλαξης εταιρικών απορρήτων Σελ. 257
γ. Αδυναμία παροχής αιτουμένων πληροφοριών Σελ. 258
δ. Αστική ευθύνη διοικητών έναντι των αιτούντων Σελ. 260
§ 9. Δικαίωμα διενέργειας φανερής ψηφοφορίας
I. Σκοπός και αντικείμενο του δικαιώματος Σελ. 261
II. Σχέση προς τη ρύθμιση του άρθρ. 131 εδ. α΄ Σελ. 262
III. Πρακτική αξία του παρόντος δικαιώματος Σελ. 263
IV. Τρόπος υποβολής και περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 264
V. Δικαιούχοι και απόδειξη μετοχικής ιδιότητας Σελ. 265
VI. Συνέπειες νομότυπης υποβολής της αίτησης Σελ. 266
§ 10. Πληροφόρηση για κεφάλαιο, μετοχές και δικαιώματα
I. Ατομικά δικαιώματα σε μη εισηγμένες εταιρίες Σελ. 267
II. Περιεχόμενο των παραπάνω ατομικών δικαιωμάτων Σελ. 267
§ 11. Δικαίωμα μετόχου προς χορήγηση πίνακα μετόχων
Άρθρο 142 Ν 4548/2018 Σελ. 269
§ 12. Δικαιώματα μειοψηφίας προς έκτακτο έλεγχο
Ι. Εισαγωγικές και γενικές παρατηρήσεις Σελ. 270
1. Προέλευση, αντικείμενο και χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων Σελ. 270
α. Ρυθμίσεις εθνικής προέλευσης Σελ. 270
β. Έρευνα πράξεων και παραλείψεων της διοίκησης Σελ. 270
γ. Έρευνα καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας Σελ. 272
2. Η εταιρική διοίκηση ως αντικείμενο έκτακτου ελέγχου Σελ. 273
α. Κάθε συμβάν και πράξη της εταιρικής διοίκησης Σελ. 273
β. Διευκόλυνση της διαταγής του δικαστικού ελέγχου Σελ. 274
3. Αντικειμενικά κριτήρια για τη διαταγή ελέγχου Σελ. 276
4. Επίκληση συγκεκριμένων παραβατικών πράξεων Σελ. 277
5. Νομικός σκοπός του έκτακτου ελέγχου Σελ. 278
α. Πληρέστερη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση Σελ. 278
β. Δικαστικός διορισμός τρίτων ως ελεγκτών Σελ. 279
6. Αυτοτέλεια και αυτονομία των δικαιωμάτων ελέγχου Σελ. 280
7. Έλεγχος νομιμότητας και έλεγχος σκοπιμότητας Σελ. 281
8. Έλεγχος συγκεκριμένος και περιορισμένης έκτασης Σελ. 283
ΙΙ. Ο έλεγχος της μικρής μειοψηφίας ειδικότερα Σελ. 284
1. Δικαιούχοι προς υποβολή της αίτησης ελέγχου Σελ. 284
2. Μετοχική ιδιότητα κατά την υποβολή της αίτησης Σελ. 286
3. Επιτροπή της Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) Σελ. 287
ΙΙΙ. Αρμόδιο δικαστήριο και τηρητέα διαδικασία Σελ. 288
1. Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας Σελ. 288
2. Περιεχόμενο της αίτησης της μικρής μειοψηφίας Σελ. 289
3. Πιθανολόγηση πραγματικών περιστατικών Σελ. 289
4. Τέλεση πράξεων εντός της τελευταίας τριετίας Σελ. 292
ΙV. Η απόφαση του δικαστηρίου επί της αιτήσεως ελέγχου Σελ. 293
1. Αποκλειστικότητα της παρούσας διαδικασίας Σελ. 293
2. Δέσμια εξουσία του δικαστή Σελ. 294
3. Έλεγχος νομιμότητας καταγγελλομένων πράξεων Σελ. 296
4. Αρνητική προϋπόθεση (δυνητική) για τον έλεγχο Σελ. 297
V. Απόφαση- Ένδικα μέσα-Μεταρρύθμιση -Δεδικασμένο Σελ. 299
VI. Ο έλεγχος της μεγάλης μειοψηφίας ειδικότερα Σελ. 300
1. Σχέση προς τον έλεγχο της μικρής μειοψηφίας Σελ. 300
α. Ευρύτητα λόγων και έκτασης του ελέγχου Σελ. 300
β. Διαφορετικό πραγματικό και διαφορετικοί όροι Σελ. 302
2. Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του ελέγχου Σελ. 303
α. Αναγκαίο ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου Σελ. 303
β. Περιεχόμενο της αίτησης της μεγάλης μειοψηφίας Σελ. 304
a. Μνεία συγκεκριμένων ενδείξεων Σελ. 304
b. Σαφής και ορισμένη αίτηση περί ελέγχου Σελ. 305
c. Οι κανόνες περί χρηστής και συνετής διαχείρισης Σελ. 306
d. Μη πρόβλεψη χρονικού περιορισμού Σελ. 308
3. Η απόφαση περί διενεργείας έκτακτου ελέγχου Σελ. 308
α. Εξέταση τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων Σελ. 308
β. Συνέπειες της αυστηρού δικαίου ρύθμισης Σελ. 310
VII. Συγκεφαλαίωση – Πορίσματα Σελ. 311
Άρθρο 143 Ν 4548/2018 Σελ. 313
§ 13. Διεξαγωγή έκτακτου ελέγχου
Ι. Διορισμός, αμοιβή και αντικατάσταση των έκτακτων ελεγκτών Σελ. 314
1. Διορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών Σελ. 314
2. Διορισμός λογιστών φοροτεχνικών Σελ. 315
3. Αμοιβή των διοριζόμενων ελεγκτών Σελ. 315
α. Προσδιορισμός στην απόφαση περί διορισμού Σελ. 315
β. Κριτήριο για την επιβολή της αμοιβής Σελ. 316
γ. Καταβολή των εξόδων της δίκης Σελ. 317
4. Προθεσμία διεξαγωγής - Αντικατάσταση ελεγκτών Σελ. 317
α. Ορισμός προθεσμίας διεξαγωγής του ελέγχου Σελ. 317
β. Αντικατάσταση των διορισθέντων ελεγκτών Σελ. 317
ΙΙ. Νομικό καθεστώς και έργο έκτακτων ελεγκτών Σελ. 319
1. Ελεγκτικό έργο διοριζόμενων ελεγκτών Σελ. 319
α. Αποδοχή του διορισμού χωρίς όρους Σελ. 319
β. Δημιουργία οιονεί συμβατικής σχέσης Σελ. 320
γ. Λεπτομερής ορισμός του αντικειμένου του ελέγχου Σελ. 321
δ. Σύνταξη και υποβολή έκθεσης έκτακτου ελέγχου Σελ. 322
2. Δικαιώματα έκτακτων ελεγκτών προς πληροφόρηση Σελ. 324
3. Καθήκον εχεμύθειας έκτακτων ελεγκτών Σελ. 327
Άρθρο 144 Σελ. 328
§ 14. Ενώσεις μετόχων
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 329
ΙΙ. Οι κατ’ ιδίαν ρυθμίσεις του άρθρου Σελ. 329
Βιβλιογραφία (ενδεικτική) Σελ. 331
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 335
Back to Top