ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17404
Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Π.

Το έργο «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης» προσεγγίζει ερμηνευτικά και ιστορικά τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης και παρουσιάζει την οικονομική του λειτουργία.

Ειδικότερα παρουσιάζει:

• Τις πηγές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
• Την έννοια και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση
• Τα είδη της κοινωνικής ασφάλισης
• Την ένδικη προστασία των ασφαλισμένων
• Την έννοια και τα είδη των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών
• Τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, επιδομάτων κ.ά. παροχών

Το έργο έχει λάβει υπόψη τις αποφάσεις εκείνες της Ολομέλειας του ΣτΕ με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές βασικές διατάξεις του Ν 4387/2017 και ακυρώθηκαν κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση αυτόν.

Το έργο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους δικηγόρους που ασχολούνται στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τους νομικούς συμβούλους κοινωνικοασφαλιστικών φορέων.

Περιεχόμενα
Ευχαριστίες Σελ. XV
Συντομογραφίες Σελ. XVII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Η κοινωνική ασφάλιση, θεσμός με κοινωνικό σκοπό και οικονομική λειτουργία Σελ. 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αναζητώντας την ασφαλιστική μεταρρύθμιση Σελ. 7
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συνεχίζοντας την αναζήτηση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης Σελ. 11
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οριοθέτηση του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης
1.1 Το δίκαιο της κοινωνικής προστασίας Σελ. 15
1.2 Οι κοινωνικοί κίνδυνοι Σελ. 16
1.3 Οι τεχνικές αντιμετώπισης των κοινωνικών κινδύνων Σελ. 20
1.3.1 Οι τεχνικές που στηρίζονται στην ατομική και οικογενειακή ευθύνη Σελ. 21
1.3.2 Οι τεχνικές που στηρίζονται στη συλλογική οργάνωση και ευθύνη Σελ. 22
1.4 Οι κλάδοι του δικαίου της κοινωνικής προστασίας Σελ. 23
1.4.1 Το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 23
1.4.2 Το δίκαιο της κοινωνικής πρόνοιας Σελ. 26
1.4.3 Το δημόσιο δίκαιο της υγείας Σελ. 28
1.4.4 Το δίκαιο των κοινωνικών αποζημιώσεων Σελ. 30
1.5 Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας Σελ. 30
1.5.1 Τα συστήματα τύπου Bismarck Σελ. 31
1.5.2 Το σύστημα των ΗΠΑ Σελ. 31
1.5.3 Το σύστημα της Νέας Ζηλανδίας του 1938 Σελ. 35
1.5.4 Τα συστήματα τύπου Beveridge Σελ. 35
1.5.5 Τα μεικτά συστήματα Σελ. 38
1.5.6 Το ελληνικό σύστημα Σελ. 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Πηγές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
2.1 Οι κρατικές πηγές Σελ. 44
2.1.1 Το Σύνταγμα Σελ. 44
2.1.1.1 Ο πυρήνας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης στη θεωρία Σελ. 47
2.1.1.2 Ο πυρήνας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης στη νομολογία και στη νομοθεσία Σελ. 49
2.1.1.3 Οι υπερνομοθετικής ισχύος γενικές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 52
2.1.2 Ο νόμος και οι νομοθετικής ισχύος γενικές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 62
2.1.2.1 Κανόνες διαχρονικού δικαίου Σελ. 63
2.1.2.2 Οι γενικές αρχές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 65
2.1.3 Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 69
2.1.4 Η νομολογία Σελ. 71
2.2 Οι υπερκρατικές πηγές Σελ. 72
2.2.1 Το διεθνές δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 72
2.2.1.1 Η εναρμόνιση, ο συντονισμός και η σύγκλιση των εθνικών κανόνων δικαίου Σελ. 74
2.2.2.2 Σημαντικές διεθνείς συμβάσεις για την κοινωνική ασφάλιση Σελ. 75
2.2.2 Το ενωσιακό δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 81
2.2.2.1 Ο συντονισμός των εθνικών νομοθεσιών Σελ. 84
2.2.2.2 Η σύγκλιση των εθνικών συστημάτων Σελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Ιστορία και οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης
3.1 Οργανωτικά χαρακτηριστικά Σελ. 113
3.1.1 Ιστορική αναδρομή Σελ. 114
3.1.1.1 Η περίοδος 1860-1934 Σελ. 114
3.1.1.2 Η περίοδος 1934-2010 Σελ. 115
3.1.1.3 Η περίοδος μετά το 2010 Σελ. 117
3.1.2 Οι ενοποιήσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 119
3.1.2.1 Έννοια και διακρίσεις των ενοποιήσεων Σελ. 119
3.1.2.2. Οι ενοποιήσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μέχρι το 2010 Σελ. 120
3.1.2.3 Οι ενοποιήσεις της περιόδου 2011-2012 Σελ. 123
3.1.2.4 Οι ενοποιήσεις του Ν 4387/2016 Σελ. 126
3.2.1.5 Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 131
3.2 Το νομικό καθεστώς των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 133
3.2.1 Η έννοια του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 133
3.2.2 Τα δημόσια νομικά πρόσωπα Σελ. 135
3.2.2.1 Η αυτοδιοίκηση των δημόσιων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 135
3.2.2.2 Η κρατική εποπτεία και ο έλεγχος Σελ. 137
3.2.3 Οι ιδιωτικοί οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 142
3.2.3.1 Τα αλληλοβοηθητικά ταμεία που έχουν ιδρυθεί με ΣΣΕ και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί Σελ. 143
3.2.3.2 Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης Σελ. 146
3.2.3.3 Τα ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής - επαγγελματικής ασφάλισης Σελ. 152
3.2.4 Διακρίσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης με κριτήριο το είδος της προστασίας που παρέχουν Σελ. 156
3.2.5 Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών Σελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η υπαγωγή στην κοινωνική ασφάλιση
4.1 Έννοια και συνέπειες της υπαγωγής Σελ. 166
4.2 Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση Σελ. 168
4.2.1 Η υπαγωγή στην κύρια ασφάλιση, στις παροχές ασθένειας σε χρήμα, στην επικουρική ασφάλιση και στις εφάπαξ παροχές Σελ. 169
4.2.1.1 Οι μισθωτοί Σελ. 169
4.2.1.2 Οι δημόσιοι υπάλληλοι (πολιτικοί και στρατιωτικοί) Σελ. 174
4.2.1.3 Οι αυτοαπασχολούμενοι Σελ. 178
4.2.1.4 Οι ελεύθεροι επαγγελματίες Σελ. 182
4.2.1.5 Οι αγρότες και αγρεργάτες Σελ. 183
4.2.2 Η υπαγωγή στην ασφάλιση ανεργίας, μητρότητας και οικογενειακών βαρών των μισθωτών Σελ. 185
4.2.3 Η ασφάλιση των περιστασιακά απασχολουμένων με το «εργόσημο» Σελ. 187
4.2.4 Η ασφάλιση των αγρεργατών με «παράβολο» Σελ. 188
4.3 Η αυτοδίκαιη υπαγωγή και η υποχρεωτική Σελ. 189
4.4 Είδη ασφάλισης Σελ. 190
4.4.1 Η πολλαπλή ασφάλιση Σελ. 190
4.4.2 Η προαιρετική ασφάλιση Σελ. 192
4.4.3 Η τυπική ασφάλιση Σελ. 194
4.4.4 Τεκμήρια αν η διάκριση μεταξύ εξαρτημένης εργασίας και ανεξάρτητης είναι δυσχερής Σελ. 195
4.5 Διαφορές σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση Σελ. 197
4.5.1 Διαφορές που αφορούν στη διαδοχική ασφάλιση Σελ. 197
4.5.2 Οι διαφορές με τους δημόσιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 197
4.5.2.1 Η διοικητική προδικασία Σελ. 198
4.5.2.2 Η ένδικη προστασία Σελ. 200
4.5.3 Οι διαφορές με τους ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 201
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης
1.1 Οικονομικά συστήματα της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 205
1.2 Μέθοδοι υπολογισμού της παροχής Σελ. 206
1.3 Οι πόροι των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 207
1.3.1 Οι εισφορές Σελ. 208
1.3.1.1 Η έννοια των εισφορών Σελ. 208
1.3.1.2 Η νομική φύση των εισφορών Σελ. 209
1.3.1.3 Οι υπόχρεοι καταβολής των εισφορών Σελ. 213
1.3.1.4 Ο υπολογισμός των εισφορών Σελ. 217
1.3.1.5 Καταβολή και βεβαίωση των εισφορών Σελ. 224
1.3.1.6 Παρεπόμενες υποχρεώσεις των μισθωτών και των εργοδοτών Σελ. 227
1.3.1.7 Η ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών Σελ. 232
1.3.2 Η κρατική χρηματοδότηση Σελ. 233
1.3.3 Οι κοινωνικοί πόροι Σελ. 235
1.3.4 Τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας Σελ. 238
1.3.4.1 Οι κανόνες επένδυσης της κινητής περιουσίας Σελ. 238
1.3.4.2 Οι κανόνες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας Σελ. 242
1.4 Διαφορές σχετικά με τις εισφορές και τους κοινωνικούς πόρους των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 242
1.4.1 Οι διαφορές με τους δημόσιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 242
1.4.1.1 Η διοικητική προδικασία Σελ. 243
1.4.1.2 Η ένδικη προστασία Σελ. 245
1.4.1.3 H παραγραφή των απαιτήσεων των ΟΚΑ και η επιστροφή των εισφορών που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα Σελ. 248
1.4.2 Οι διαφορές με τους ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 249
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές
2.1 Έννοια και νομική φύση των παροχών Σελ. 250
2.2 Το περιουσιακό δικαίωμα στις παροχές Σελ. 253
2.3 Οι δικαιούχοι των παροχών Σελ. 258
2.4 Τα είδη των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών Σελ. 262
2.5 Οι προϋποθέσεις για την απονομή των παροχών Σελ. 265
2.5.1 Η επέλευση του κινδύνου Σελ. 266
2.5.2 Οι χρονικές προϋποθέσεις Σελ. 271
2.5.2.1 Ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης Σελ. 271
2.5.2.2 Ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης Σελ. 272
2.5.2.2. Η διαδοχική ασφάλιση Σελ. 277
2.5.2.3 Συρροή απασχόλησης με συνταξιοδοτικό δικαίωμα Σελ. 281
2.5.2.4. Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση Σελ. 283
2.5.3 Τα όρια ηλικίας Σελ. 283
2.5.4 Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση των παροχών Σελ. 292
2.6 Κατηγοριοποίηση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης Σελ. 293
2.6.1 Οι συντάξεις γήρατος Σελ. 294
2.6.1.1 Κοινές διατάξεις για τους ασφαλισμένους όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 295
2.6.1.2 Οι μισθωτοί Σελ. 295
2.6.1.3 Οι αυτοαπασχολούμενοι Σελ. 296
2.6.1.4 Οι αγρότες Σελ. 298
2.6.1.5 Οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι Σελ. 299
2.6.2 Οι συντάξεις αναπηρίας επαγγελματικής ασθένειας, εργατικού, επαγγελματικού και κοινού ατυχήματος Σελ. 300
2.6.2.1 Οι μισθωτοί και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι Σελ. 300
2.6.2.2 Οι αγρότες Σελ. 301
2.6.2.3 Οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι Σελ. 301
2.6.2.4 Οριστικοποίηση των συντάξεων αναπηρίας Σελ. 302
2.6.3 Οι συντάξεις θανάτου Σελ. 303
2.7 Ο υπολογισμός των συντάξεων Σελ. 303
2.7.1 Υπολογισμός των συντάξεων με βάση τον Ν 4387/2016 Σελ. 304
2.7.1.1 Υπολογισμός των συντάξεων γήρατος Σελ. 304
2.7.1.2 Μειωμένη σύνταξη Σελ. 308
2.7.1.3 Υπολογισμός των συντάξεων αναπηρίας Σελ. 308
2.7.1.4 Υπολογισμός των συντάξεων θανάτου Σελ. 309
2.7.2 Επανυπολογισμός των καταβαλλόμενων συντάξεων κατά τα άρθρα 14 και 33 του Ν 4387/2016 Σελ. 311
2.7.3 Τα κατώτατα και τα ανώτατα όρια των συντάξεων Σελ. 313
2.7.4 Η αναπροσαρμογή των συντάξεων Σελ. 316
2.7.5 Αξιολόγηση των συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν 4387/2016 Σελ. 317
2.8 Παροχές ασθένειας, μητρότητας και οικογενειακών βαρών, ανεργίας, επιδόματα αναπηρίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και παροχές στράτευσης Σελ. 322
2.8.1 Οι παροχές ασθένειας Σελ. 322
2.8.1.1 Οι παροχές σε είδος Σελ. 322
2.8.1.2 Οι παροχές σε χρήμα Σελ. 324
2.8.2 Οι παροχές μητρότητας και οικογενειακών βαρών Σελ. 325
2.8.3 Οι παροχές ανεργίας Σελ. 327
2.8.3.1 Οι παροχές σε χρήμα Σελ. 327
2.8.3.2 Οι παροχές σε είδος Σελ. 328
2.8.4 Τα επιδόματα αναπηρίας Σελ. 329
2.8.5 Οι παροχές στράτευσης Σελ. 330
2.9 Οι διαφορές σχετικά με τη χορήγηση των παροχών Σελ. 330
2.9.1 Οι διαφορές με τους δημόσιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 331
2.9.1.1 Η διοικητική προδικασία Σελ. 331
2.9.1.2 Η ένδικη προστασία Σελ. 334
2.9.2 Οι διαφορές με τους ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 337
2.9.3 Οι παραγραφές - αποσβεστικές προθεσμίες Σελ. 337
2.9.3.1 Για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 337
2.9.3.2 Για το δημόσιο Σελ. 338
2.9.4 Η απαίτηση για επιστροφή των παροχών που έχουν αχρεώστητα καταβληθεί από τους ΟΚΑ Σελ. 340
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Τάσεις για την αναμόρφωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ
3.1 Η κρίση της κοινωνικής ασφάλισης ως πρόκληση προσαρμογής στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες του 21ου αιώνα Σελ. 342
3.2 Στρατηγικές επιλογές για την αναμόρφωση του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 348
3.3 Ρυθμίσεις που αφορούν στη μείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 356
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κριτική στην άποψη που διακρίνει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από την προνοιακή ανάγκη Σελ. 362
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Οι συνταξιοδοτικοί οργανισμοί στο δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 366
Βιβλιογραφία
Ι. Ελληνική Σελ. 373
ΙΙ. Ξενόγλωσση Σελ. 383
ΙΙΙ. Πηγές Σελ. 390
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 395
Back to Top