ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 64,00 € Ειδική Τιμή 54,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16547
Χριστοδούλου Κ.
Κοτσίρης Λ.

Το έργο αφορά όλο το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα, τα συγγενικά δικαιώματα, τα τεχνικά μέτρα προστασίας, το software, τις βάσεις δεδομένων, τη συλλογική διαχείριση, τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, τα δικαιώματα μεταδόσεως αγώνων, την ευθύνη παρόχων δικτύου, την Επιτροπή γνωστοποίησης διαδικτυακών προσβολών, το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, το Right of publicity, την πολιτιστική κληρονομιά κ.ά. Ο συγγραφέας πραγματεύεται το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας (το αντικείμενο, το υποκείμενό του, τις απορρέουσες από αυτό ηθικές και περιουσιακές εξουσίες, τους περιορισμούς και την διάρκειά του). Αναφέρεται διεξοδικά στο δικαίωμα εύλογης αμοιβής. Παρουσιάζεται το καθεστώς κατηγοριών πνευματικών έργων που έτυχαν ειδικών ρυθμίσεων, δηλαδή των οπτικοακουστικών, των φωτογραφικών και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έτσι από τις ειδικές αυτές περιπτώσεις αποκλίσεων από το γενικό δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ο συγγραφέας εισάγει ομαλότερα τον αναγνώστη στο δίκαιο των συγγενικών δικαιωμάτων. Στο ίδιο κεφάλαιο («ειδικές κατηγορίες έργων και δικαιωμάτων»), ο συγγραφέας πραγματεύεται και το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας καθώς και το συναφές right of publicity. Ειδικής μνείας αξίζει η καινοτομία της κατάστρωσης σε ειδική παράγραφο της πραγμάτευσης θεσμών κοινοχρησίας πολιτιστικών αγαθών, όπως οι άδειες Creative commons, τα ορφανά και (ήδη υπό την προτεινόμενη οδηγία για την πνευματική ιδιοκτησία στην ενιαία ψηφιακή αγορά) τα μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα, η πολιτιστική κληρονομιά κ.τ.τ. Διερευνάται το φαινόμενο του public domain. Τέλος, το βιβλίο κλείνει με συνοπτική έκθεση των αρχών της διασυνοριακής κυκλοφορίας των πολιτιστικών αγαθών και συναφών κανόνων ΙΔΔ. Ο συγγραφέας διδάσκει το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Νομική Σχολή Αθηνών, και το βιβλίο, πέρα από την μεγάλη διδακτική αξία που έχει, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για κάθε νομικό.

Πρόλογος Σελ. V
Προλογικό σημείωμα του συγγραφέα Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XXVII
Γενική ενδεικτική βιβλιογραφία Σελ. XXIX
Α΄ Εισαγωγή
§1. Προκαταρκτικές σκέψεις
Ι. Ο γενικότερος θεσμός της διανοητικής ιδιοκτησίας
1. Έννοια και μορφές Σελ. 3
2. Σημασία Σελ. 4
3. Συρροές Σελ. 4
ΙΙ. Ιστορική αναδρομή – Φιλοσοφικά θεμέλια
1. Η αρχική φεουδαλική προστασία Σελ. 6
2. Η διαφοροποίηση του διαφωτισμού Σελ. 6
3. Η προσθήκη του ιδεαλισμού Σελ. 7
4. Συγκλίσεις Σελ. 7
5. Η σύγχρονη αμφισβήτηση Σελ. 8
α) Προστατευτισμός – Αστυνόμευση Σελ. 8
β) Φιλελευθερισμός – Κοινωνικοποίηση Σελ. 9
6. Προοπτικές: Η αμφίβολη πρόταση του μετακαπιταλισμού Σελ. 9
ΙΙΙ. Το πρόβλημα της «νομικής φύσης» της πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 11
IV. Υπερνομοθετικά θεμέλια της πνευματικής ιδιοκτησίας
1. Ιδιοκτησία Σελ. 12
2. Προστασία της προσωπικότητας και οικονομικής δραστηριότητας του ανθρώπου Σελ. 14
3. Δικαίωμα στην έκφραση και την Τέχνη Σελ. 15
4. Εργασία Σελ. 16
5. Στάθμιση προς αντίρροπες αξίες Σελ. 16
V. Αρχές
1. Αρχές της ιδιοκτησίας εν γένει Σελ. 17
2. Αρχές της διανοητικής ιδιοκτησίας Σελ. 18
α) Διάκριση άϋλου αγαθού από τον υλικό φορέα αυτού Σελ. 18
β) Αρχή της ανάλωσης Σελ. 19
γ) Αρχή του κλειστού αριθμού Σελ. 19
δ) Αρχή του μερισμού Σελ. 20
ε) Αρχή της εδαφικότητας Σελ. 21
στ) Αρχή της κοινωνικής δεσμεύσεως Σελ. 21
3. Αρχές ισχύουσες αποκλειστικώς στην πνευματική ιδιοκτησία Σελ. 22
α) Διάκριση μεταξύ ιδέας και μορφής (idea-expression dichotomy) Σελ. 22
β) Αρχή του δημιουργού Σελ. 22
γ) Έλλειψη διατυπώσεων πρωτότυπης κτήσης Σελ. 22
δ) Καθολικότητα Σελ. 23
ε) Αρχές του σκοπού και του καταλοίπου Σελ. 24
στ) Μετριασμός της αρχής της κοινωνικής δεσμεύσεως Σελ. 24
VΙ. Δημόσια εποπτεία της πνευματικής ιδιοκτησίας – ΟΠΙ
1. Σκοπός - αρμοδιότητες Σελ. 24
2. Πόροι Σελ. 25
3. Νομική φύση Σελ. 25
VII. Πηγές Σελ. 26
Β΄ Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας
§2. Αντικείμενο: Το έργο
Ι. Ο γενικός ορισμός του έργου – Κριτήρια προστασίας Σελ. 31
1. Ανθρώπινο δημιούργημα Σελ. 32
2. «Πνευματικότητα» Σελ. 33
3. Εμπειρικώς αισθητό Σελ. 34
4. Πρωτοτυπία Σελ. 35
α) Κριτήρια Σελ. 37
αα) Δημιουργικό ύψος; Σελ. 37
ββ) Στατιστική μοναδικότητα; Σελ. 39
γγ) Προσωπική εργασία; Σελ. 41
β) Κρίσιμος χρόνος Σελ. 42
5. Οικονομική θυσία Σελ. 44
6. Επιτρεπτό-θεμιτό του έργου Σελ. 44
IΙ. Περιπτωσιολογία πνευματικών έργων – Ο θετικός κατάλογος Σελ. 45
ΙΙΙ. Ο «αρνητικός» κατάλογος Σελ. 46
1. Πολιτειακά κείμενα Σελ. 47
2. Εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης Σελ. 47
3. Απλά γεγονότα – Ειδήσεις Σελ. 48
ΙV. Έκταση της προστασίας
1. Μορφή και όχι ιδέες Σελ. 48
2. Αυτοτελής προστασία των μερών του έργου Σελ. 50
§3. Υποκείμενο - Πρωτότυπη κτήση του δικαιώματος
Ι. Νομική φύση της δημιουργίας Σελ. 52
1. Ικανότητα; Σελ. 54
2. Ανάμιξη βοηθητικών προσώπων: Λόγος και αντίλογος Σελ. 55
ΙΙ. Έργα συνεργασίας
1. Έννοια Σελ. 57
2. Εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των συνδημιουργών Σελ. 57
3. Μέγεθος μερίδων Σελ. 58
4. Προς τα έξω σχέσεις Σελ. 59
α) Άδειες και συμβάσεις εκμετάλλευσης Σελ. 60
β) Αξιώσεις παράλειψης Σελ. 60
γ) Άσκηση ηθικών εξουσιών Σελ. 61
ΙΙΙ. Συνδυασμοί πλειονοτήτων έργων και δημιουργών Σελ. 61
1. (Απλές) Συλλογές Σελ. 62
2. Συλλογές έργων = συλλεκτικά έργα Σελ. 62
3. Παράγωγα έργα Σελ. 62
4. Σύνθετα έργα Σελ. 64
α) Έννοια Σελ. 64
β) Έργα παράγωγα; Σελ. 65
γ) Ιδιοκτησιακό καθεστώς Σελ. 66
5. Συλλογικά έργα Σελ. 66
IV. Απόδειξη, Τεκμήρια, Πλάσματα
1. Τεκμήρια ιδιότητας δημιουργού Σελ. 68
2. Δικαιούχοι κατά πλάσμα Σελ. 69
α) Το πρόβλημα και λύση του Σελ. 69
β) Σχέσεις του αληθούς δικαιούχου προς τον εκδότη και τρίτους Σελ. 70
γ) Σχέση με ιδιοκτησία πάνω σε ορφανά έργα Σελ. 71
αα) Σχέσεις πλασματικού και αληθούς δικαιούχου ορφανού έργου προς τρίτους Σελ. 72
ββ) Σχέσεις πλασματικού και αληθούς δικαιούχου ορφανού έργου μεταξύ τους Σελ. 72
3. Καταχώριση σε δημόσιο βιβλίο του ΟΠΙ Σελ. 72
§4. Περιουσιακές εξουσίες
Ι. Το περιουσιακό δικαίωμα - Γενικά Σελ. 73
1. Σκοπός επαχθής ή μη; Σελ. 74
2. Δημόσια ή και ιδιωτική χρήση του έργου; Σελ. 74
α) Κοινό Σελ. 75
β) Απεύθυνση Σελ. 76
3. Διακρίσεις επί μέρους αποκλειστικών εξουσιών – Πρακτική σημασία Σελ. 77
α) Ενσώματη και ασώματη εκμετάλλευση του έργου Σελ. 77
β) Πρωτογενής και δευτερογενής εκμετάλλευση Σελ. 78
γ) Οι διακρίσεις του ν. 2121/1993 Σελ. 78
ΙΙ. Αποκλειστικές εξουσίες ενσώματης εκμετάλλευσης
1. Εγγραφή - αναπαραγωγή Σελ. 80
2. Επεξεργασία Σελ. 82
3. Εξουσία διανομής Σελ. 85
α) Έννοια Σελ. 85
β) Εξάντληση με την πρώτη πώληση αντιτύπου Σελ. 85
γ) Εξουσία εισαγωγής - Διεθνής ανάλωση Σελ. 88
4. Εξουσίες εκμίσθωσης και δημόσιου δανεισμού Σελ. 89
ΙΙΙ. Αποκλειστικές εξουσίες ασώματης εκμετάλλευσης Σελ. 91
1. Δημόσια εκτέλεση Σελ. 94
2. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή αναμετάδοση Σελ. 95
α) Γενικά - Πρώτη μετάδοση Σελ. 95
β) Επαναλήψεις από τον αρχικό εκπομπέα Σελ. 96
γ) Αναμετάδοση Σελ. 96
δ) Δορυφορική μετάδοση Σελ. 97
ε) Καλωδιακή τηλεόραση Σελ. 97
3. Δημόσια παρουσίαση - Διάθεση κατ’ αίτησιν Σελ. 98
α) Δημόσια παρουσίαση Σελ. 100
β) Διάθεση κατ’ αίτησιν Σελ. 101
IV. Το δικαίωμα παρακολούθησης
1. Ratio Σελ. 103
2. Προϋποθέσεις Σελ. 104
α) Εμπορική μεταπώληση Σελ. 104
β) Πρωτότυπο έργο Σελ. 104
γ) Έργα εφαρμοσμένων τεχνών Σελ. 105
δ) Σύμπραξη επαγγελματία έργων τέχνης Σελ. 105
3. Νομική φύση Σελ. 106
4. Ανεκχώρητο Σελ. 107
5. Προθεσμία άσκησης Σελ. 107
6. Κριτική Σελ. 108
V. Αξιώσεις εύλογης αμοιβής - Κοινά γνωρίσματα
1. Ratio Σελ. 108
2. Νομική φύση Σελ. 109
3. Μέτρο Σελ. 110
4. Ανώμαλη εξέλιξη Σελ. 110
5. Ανεκχώρητο Σελ. 111
6. Προθεσμία άσκησης Σελ. 111
§5. Το ηθικό δικαίωμα
Ι. Σχέση προς το γενικό δικαίωμα στην προσωπικότητα Σελ. 112
ΙΙ. Η εξουσία δημοσίευσης του έργου
1. Έννοια Σελ. 115
2. Τρόπος άσκησης Σελ. 116
3. Εξάντληση Σελ. 116
4. Σχέση με περιουσιακό δικαίωμα Σελ. 117
III. Η εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας Σελ. 118
1. Εξουσία υπεράσπισης Σελ. 119
α) Διεκδίκηση Σελ. 119
β) Μνεία του ονόματος του δημιουργού Σελ. 119
2. Εξουσία αποστασιοποίησης από το έργο Σελ. 121
3. Εξουσία καλλιτεχνικού αυτοπροσδιορισμού Σελ. 123
IV. Εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου Σελ. 124
1. Κριτήρια Σελ. 125
α) Προσβολή του δημιουργού - Υποβάθμιση του έργου Σελ. 126
β) Απόκλιση από το νόημα του έργου Σελ. 126
γ) Στάθμιση προς την ελευθερία του ερμηνευτή Σελ. 127
2. Όρια; Σελ. 128
3. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 130
α) Προπαγάνδα Σελ. 130
β) Παρωδία Σελ. 131
γ) Εμπορική διαφήμιση Σελ. 132
δ) Κριτική; Σελ. 132
V. Δικαίωμα προσπέλασης
1. Έννοια Σελ. 133
2. Προϋποθέσεις Σελ. 133
3. Λόγοι άρνησης συμμόρφωσης Σελ. 134
4. Περιεχόμενο Σελ. 135
VΙ. Δικαίωμα μετανοίας
1. Προϋποθέσεις Σελ. 135
α) Λόγω μεταβολής των πεποιθήσεων του δημιουργού Σελ. 135
β) Λόγω μεταβολής των περιστάσεων Σελ. 136
αα) Απρόοπτης Σελ. 137
ββ) Αντικειμενικό ή υποκειμενικό κριτήριο; Σελ. 137
γγ) Προσβολή της προσωπικότητας του δημιουργού Σελ. 138
δδ) Συρροή με άλλες διατάξεις; Σελ. 139
i) Προς την ΑΚ 388; Όχι οικονομική μεταβολή Σελ. 139
ii) Προς την ΑΚ 288; Ηθική αδυναμία Σελ. 140
2. Συνέπειες Σελ. 141
VII. Ενεργητική νομιμοποίηση προς άσκησιν ηθικών εξουσιών Σελ. 141
§6. Περιορισμοί – Διάρκεια
Ι. Γενικά
1. Διακρίσεις Σελ. 143
2. Στενή ερμηνεία Σελ. 144
α) Η κρατούσα άποψη Σελ. 144
β) Η ήσσων γνώμη Σελ. 145
γ) Ιδία θέση Σελ. 146
3. Έλεγχος των «τριών βημάτων» Σελ. 147
ΙΙ. Περιορισμοί υπέρ του γενικού συμφέροντος
1. Επί μέρους σκοποί Σελ. 149
2. Ερμηνευτικά ζητήματα Σελ. 151
3. Ειδικώς στην ενιαία ψηφιακή αγορά Σελ. 153
ΙΙΙ. Περιορισμοί υπέρ πολιτειακών σκοπών Σελ. 154
IV. Περιορισμοί υπέρ ιδιωτών
1. Ιδιωτική αναπαραγωγή Σελ. 154
α) Το πρόβλημα Σελ. 154
β) Προϋποθέσεις της εξαίρεσης Σελ. 155
αα) Ιδιωτικός σκοπός Σελ. 155
ββ) Νόμιμη «δημοσίευση» - Λόγος και αντίλογος Σελ. 156
γ) Η εύλογη αμοιβή Σελ. 158
αα) Υπόχρεοι Σελ. 158
ββ) Μέτρο Σελ. 160
γγ) Υποχρεωτική συλλογική διαχείριση Σελ. 160
δδ) Δικονομικά Σελ. 161
2. Μουσεία Σελ. 162
α) Προϋποθέσεις Σελ. 162
β) Αντικείμενο Σελ. 162
γ) Ωφελούμενα πρόσωπα Σελ. 163
δ) Αποτελέσματα Σελ. 163
3. Παρεπόμενες χρήσεις Σελ. 164
4. Η προβληματική των ουσιωδών ευκολιών Σελ. 164
V. Σύγκρουση με δικαιώματα τρίτων, ιδίως εμπράγματα Σελ. 167
VI. Γενικές ρήτρες Σελ. 169
VIΙ. Διάρκεια
1. Ο κανόνας Σελ. 172
2. Εξαιρέσεις Σελ. 172
3. Σχέση της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος προς την παραγραφή των αξιώσεων προστασίας της Σελ. 173
Γ΄ Ειδικές μορφές έργων και θεσμών
§7. Ειδικές κατηγορίες έργων
Ι. Οπτικοακουστικά έργα
1. Έννοιολογικά χαρακτηριστικά Σελ. 177
2. Κύριες ιδιορρυθμίες της ρύθμισης Σελ. 178
α) Τεκμήρια Σελ. 178
β) Μικτή σύμβαση Σελ. 178
γ) Ποσοστιαία αμοιβή Σελ. 179
ΙΙ. Φωτογραφίες
1. Μέτρο πρωτοτυπίας; Σελ. 180
2. Δημιουργός; Σελ. 180
3. Λοιπές ρυθμίσεις Σελ. 181
ΙΙΙ. Τα προγράμματα Η/Υ
1. Ορισμός Σελ. 181
2. Αντικείμενο – Έκταση της προστασίας Σελ. 182
3. Νομική φύση Σελ. 182
4. Προϋποθέσεις προστασίας Σελ. 183
α) Πρωτοτυπία; Σελ. 183
β) Ανθρώπινο δημιούργημα Σελ. 183
5. Ειδοποιοί εξουσίες Σελ. 184
α) Περιουσιακό δικαίωμα: Περιεχόμενο και περιορισμοί Σελ. 184
β) Ηθικό δικαίωμα; Σελ. 185
§8. Ιδιαίτερες κατηγορίες δικαιωμάτων
Ι. Γενικά για τα συγγενικά δικαιώματα
1. Ορισμός – Αντικείμενο Σελ. 186
2. Σύγκριση με πνευματική ιδιοκτησία Σελ. 188
3. Έγγραφος τύπος Σελ. 189
4. Διάρκεια Σελ. 189
ΙΙ. Ερμηνευτές
1. Έννοια Σελ. 189
α) Ερμηνευόμενο έργο; Σελ. 190
β) Καλλιτεχνικότητα Σελ. 191
γ) Περιπτωσιολογία Σελ. 191
2. Περιεχόμενο Σελ. 192
α) Περιουσιακές εξουσίες Σελ. 192
β) Ηθικές εξουσίες Σελ. 194
γ) Αναγκαστική συνάσκηση δικαιωμάτων ensemble Σελ. 195
3. Μεταβίβαση Σελ. 195
α) Αμεταβίβαστο εν ζωή Σελ. 195
β) Τεκμήριο αδειοδότησης για έργα μισθωτών Σελ. 196
4. Αναλογία δικαίου προς την πνευματική ιδιοκτησία; Σελ. 196
III. Εκδότες εντύπων Σελ. 197
1. «Γραμμικά» δικαιώματα Σελ. 198
α) Σύγκρουση με πνευματική ιδιοκτησία; Σελ. 198
β) Περιεχόμενο Σελ. 199
γ) Διάρκεια Σελ. 200
2. Μελλοντικά δικαιώματα εκδοτών Τύπου στην ενιαία ψηφιακή αγορά Σελ. 200
IV. Παραγωγοί φορέων ήχου και εικόνας
1. Περιεχόμενο Σελ. 201
2. Σύγκρουση με δικαιώματα ραδιοσταθμών Σελ. 202
3. Συνδρομή με δικαιώματα ερμηνευτών Σελ. 202
V. Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί
1. Περιεχόμενο Σελ. 203
2. Συγκρούσεις Σελ. 204
VI. Δημοσίευση αδημοσίευτων έργων
1. Σκοπός και βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης Σελ. 205
2. Προϋποθέσεις Σελ. 205
3. Περιεχόμενο του δικαιώματος Σελ. 206
4. Μεταβατικό δίκαιο Σελ. 206
VII. Το sui generis δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων
1. Γενικά Σελ. 207
α) Έννοια βάσεως δεδομένων Σελ. 207
β) Πιθανά δικαιώματα επί της βάσεως Σελ. 208
2. Ειδικά το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του κατασκευαστή Σελ. 208
α) Υποκείμενο - Πρωτότυπη κτήση Σελ. 208
β) Αντικείμενο - Μορφές προσβολής Σελ. 210
γ) Νομική φύση Σελ. 211
δ) Περιορισμοί Σελ. 212
αα) Ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί, διοικητικοί, δικαστικοί σκοποί Σελ. 212
ββ) Υπεροχή πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων Σελ. 212
ε) Διάρκεια Σελ. 212
στ) Παράγωγη κτήση Σελ. 213
VIII. Το ιδιόρρυθμο δικαίωμα διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων
1. Αντικείμενο, περιεχόμενο και σημασία Σελ. 213
2. Νομική φύση Σελ. 214
3. Φορείς Σελ. 215
4. Άδειες εκμετάλλευσης - Διακρίσεις Σελ. 216
α) Σχετικές ή απόλυτες; Σελ. 216
β) Αποκλειστικές ή μη; Σελ. 217
γ) Προσωποπαγείς ή μη; Σελ. 217
5. Σχέση προς το συγγενικό δικαίωμα των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών Σελ. 218
6. Διάρκεια - Περιορισμοί Σελ. 219
α) Διάρκεια Σελ. 219
β) Προς ενημέρωσιν του κοινού Σελ. 220
γ) Προς προστασίαν της ελευθερίας του ανταγωνισμού Σελ. 222
IX. Δικαίωμα επί της ιδίας εικόνος και Right of publicity Σελ. 223
1. Στάθμιση προς δικαιώματα εκμεταλλεύσεως Σελ. 224
α) Ανεπίτρεπτη η οικονομική εκμετάλλευση χωρίς άδεια του θιγομένου Σελ. 224
β) Προνόμιο του Τύπου Σελ. 224
γ) Σύγκρουση με την ελευθερία της Τέχνης Σελ. 226
2. Μεταβίβαση - «αδειοδότηση» Σελ. 227
3. Προστασία Σελ. 228
Δ΄ Κοινοί θεσμοί
§9. Παράγωγη κτήση Σελ. 231
Ι. Αρχές
1. Θεωρία του σκοπού της μεταβίβασης Σελ. 233
α) Σημασία Σελ. 233
β) Σχέση με τους γενικούς κανόνες ερμηνείας των συμβάσεων Σελ. 234
2. Αρχή του καταλοίπου Σελ. 236
ΙΙ. Συναλλαγές επί του περιουσιακού δικαιώματος
1. Έννοια - Διακρίσεις Σελ. 237
α) Μεταβίβαση Σελ. 237
β) Συμβάσεις και άδειες εκμεταλλεύσεως Σελ. 238
γ) Άδειες απλές και αποκλειστικές Σελ. 239
2. Νομική φύση Σελ. 240
α) «Μεταφορική» ή «δημιουργική» μεταβίβαση; Σελ. 240
β) «Εμπράγματη» ή ενοχική ενέργεια; Σελ. 242
γ) Αιτιώδης ή αναιτιώδης; Σελ. 243
3. Τύπος Σελ. 244
4. Αντικείμενο Σελ. 245
α) Κατάτμηση του έργου Σελ. 245
β) Μερισμός εξουσιών - Όρια Σελ. 245
γ) Ειδικώς η προεκχώρηση εξουσιών επί μελλοντικών έργων Σελ. 248
5. Καλόπιστη κτήση; Σελ. 250
6. Υποχρεώσεις αντισυμβαλλομένου Σελ. 250
α) Ποσοστιαία αμοιβή αδειοδοτούντος Σελ. 250
αα) Νομική φύση Σελ. 250
ββ) Μέτρο Σελ. 251
γγ) Λογοδοσία Σελ. 252
δδ) Αναπροσαρμογή Σελ. 252
β) Δημοσίευση του έργου Σελ. 252
7. Περιορισμοί της συμφωνημένης εκμετάλλευσης Σελ. 253
α) Τοπικοί και χρονικοί Σελ. 253
β) Αμεταβίβαστο εν ζωή - Εξαιρέσεις Σελ. 254
III. Ειδικές μορφές συμβάσεων παράγωγης κτήσης πνευματικών δικαιωμάτων
1. Εκδοτική σύμβαση Σελ. 255
2. Σύμβαση δημιουργίας πρωτοτύπου έργου Σελ. 256
α) Αντικείμενο Σελ. 256
β) Ευθύνη Σελ. 257
γ) Μέτρο αμοιβής δημιουργού Σελ. 258
3. Ειδικώς η τύχη έργων μισθωτών Σελ. 259
α) Έκταση των εξουσιών του εργοδότη Σελ. 259
β) Η φύση της απόκτησης - Πρωτογενής ή δευτερογενής; Σελ. 262
IV. Εν ζωή συναλλαγές επί του ηθικού δικαιώματος
1. Ο κανόνας: Το αμεταβίβαστο Σελ. 263
2. Εξαιρέσεις Σελ. 264
α) Λόγω συναινέσεως του δημιουργού Σελ. 264
β) Εξαιτίας μεταβίβασης περιουσιακών εξουσιών σε τρίτους Σελ. 265
3. Περιπτωσιολογία Σελ. 267
V. Κληρονόμηση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
1. Η κληρονόμηση περιουσιακών εξουσιών Σελ. 269
2. Η κληρονόμηση του ηθικού δικαιώματος Σελ. 270
α) Χωρισμός περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος με διαθήκη Σελ. 271
β) Μεταθανάτια μετατροπή του ηθικού δικαιώματος σε λειτουργικό Σελ. 271
γ) Δέσμευση από την ρητή θέληση του δημιουργού Σελ. 273
§10. Προστασία – Κυρώσεις
Ι. Γενικά
1. Έννοια της προσβολής πνευματικών ή συγγενικών εξουσιών Σελ. 275
2. Έκταση της προσβολής Σελ. 277
3. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 277
ΙΙ. Αστική προστασία Σελ. 278
1. Αξίωση παύσης της προσβολής Σελ. 279
α) Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 279
β) Άρση της προσβολής Σελ. 279
2. Αξίωση αποζημίωσης κλπ. αποκαταστατικές αξιώσεις Σελ. 281
α) Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 282
β) Γνήσια υποκειμενική ευθύνη Σελ. 283
γ) Αφηρημένη αποζημίωση Σελ. 283
αα) Ratio Σελ. 284
ββ) Νομική φύση Σελ. 285
γγ) Κριτήρια υπολογισμού Σελ. 286
δ) Συρροή με συγκεκριμένη αποζημίωση και ηθική βλάβη; Σελ. 287
ε) Το ειδικό καθεστώς ευθύνης παρόχων υπηρεσιών internet Σελ. 287
αα) Γενικά Σελ. 287
i) Προϋποθέσεις Σελ. 289
ii) Έννομες συνέπειες: Περιορισμός του μέτρου ευθύνης Σελ. 291
ββ) Η σχεδιαζόμενη αυξημένη ευθύνη των μεγάλων πλατφορμών Σελ. 293
3. Δικονομικά Σελ. 294
α) Το κύριο πρόβλημα Σελ. 294
β) Η θέση του ενωσιακού νομοθέτη Σελ. 295
γ) Η θέση του έλληνα νομοθέτη Σελ. 297
αα) Αποδεικτικές διευκολύνσεις του δικαιούχου Σελ. 297
ββ) Επίταση της προσωρινής έννομης προστασίας Σελ. 298
γγ) Προστασία κατά αναγκαστικής εκτελέσεως Σελ. 299
ΙΙΙ. Ποινικές κυρώσεις Σελ. 300
ΙV. Διοικητικές κυρώσεις – Μέτρα
1. Εκτός της κοινωνίας της πληροφορίας Σελ. 300
2. Για αδικήματα της κοινωνίας της πληροφορίας – Επιτροπή κατά της πειρατείας Σελ. 301
α) Αρμοδιότητα Σελ. 302
β) Προδικασία Σελ. 303
γ) Κύρια διαδικασία - απόδειξη Σελ. 304
δ) Απόφαση - Εκτέλεση Σελ. 304
V. Τεχνική προστασία Σελ. 305
1. Μέτρα προστασίας Σελ. 306
2. Μέσα εξουδετέρωσης της προστασίας Σελ. 307
§11. Συλλογική διαχείριση και συλλογική προστασία
Ι. Γενικά
1. Σημασία Σελ. 308
2. Πηγές Σελ. 309
3. Πεδίο εφαρμογής ν. 4481/2017: Έννοια και μέρη της συλλογικής διαχείρισης Σελ. 309
α) Διαχείριση - Προστασία Σελ. 309
β) Συλλογικός χαρακτήρας Σελ. 310
γ) Αντικείμενο αλλότριο δικαίωμα - Έννοια «δικαιούχου» Σελ. 310
δ) Ποικιλία αντικειμένων Σελ. 311
ε) Έναντι χρηστών Σελ. 311
στ) Φορείς – Μέρη Σελ. 312
4. Δημόσια εποπτεία Σελ. 314
II. Ρυθμίσεις για κάθε ΦΣΔ
1. Ανάθεση της διαχείρισης Σελ. 314
α) Εκποιητική δικαιοπραξία Σελ. 314
β) Κοινή μεταχείριση δικαιούχων – Σύμβαση προσχωρήσεως Σελ. 315
γ) Τύπος Σελ. 316
δ) Αιτία Σελ. 316
ε) Παρεπόμενες υποχρεώσεις Σελ. 317
αα) Ενημέρωσης Σελ. 317
ββ) Πίστεως; Σελ. 317
2. Σχέσεις ΦΣΔ και χρηστών Σελ. 318
ΙΙΙ. Το ειδικό νομικό καθεστώς των ΟΣΔ Σελ. 318
1. Προληπτικός διοικητικός έλεγχος Σελ. 319
2. Ειδικό αναγκαστικό καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 320
α) Αναγκαστική εισδοχή μελών Σελ. 320
β) Όργανα καταστατικού και εσωτερικού ελέγχου Σελ. 321
γ) Σύνδικος / Επίτροπος εξυγίανσης / Αφαίρεση της διαχείρισης της περιουσίας του ΟΣΔ Σελ. 321
3. Διττή υποχρέωση του ΟΣΔ προς σύναψιν συμβάσεως Σελ. 322
4. Αντικείμενο διαχείρισης Σελ. 323
5. Τύπος Σελ. 324
6. Απαγόρευση διακρίσεων – ΓΟΣ Σελ. 325
7. Διανεμόμενα έσοδα – Κρατήσεις Σελ. 326
8. Άριστη ποιότητα υπηρεσιών Σελ. 327
9. Τεκμήρια Σελ. 327
α) Ειδικά για το τεκμήριο αντιπροσώπευσης Σελ. 329
β) Τεκμήριο νομιμοποίησης σε δίκη Σελ. 330
αα) Φύση και βάση του τεκμηρίου Σελ. 331
ββ) Δικονομική θέση του ΟΣΔ Σελ. 332
γγ) Παράσταση του δικαιούχου ιδίω ονόματι κατά του χρήστη; Σελ. 332
γ) Επιφυλάξεις Σελ. 333
10. Πρόσθετες υποχρεώσεις Σελ. 334
11. Λήξη της σύμβασης ανάθεσης Σελ. 335
α) Ανώτατη επιτρεπτή διάρκεια η τριετία Σελ. 335
β) Ελεύθερη καταγγελία Σελ. 335
12. Έννομες σχέσεις ΟΣΔ και χρηστών Σελ. 335
α) Αμοιβή Σελ. 335
β) Ενημέρωση του ΟΣΔ από τους χρήστες Σελ. 336
γ) Δικονομικά Σελ. 336
IV. Υπαγωγή των μονοπωλιακών ΑΟΔ σε καθεστώς ΟΣΔ Σελ. 336
V. Πολυεδαφική διαχείριση επιγραμμικών δικαιωμάτων Σελ. 337
1. Ειδικά τεχνικά προσόντα του ΟΣΔ Σελ. 338
2. Πρόσθετα δικαιώματα των δικαιούχων έναντι του ΟΣΔ Σελ. 338
3. Υποανάθεση σε τεχνικώς εξοπλισμένο ΟΣΔ Σελ. 339
§12. Κοινόχρηστα πολιτιστικά αγαθά – Public Domain Σελ. 340
I. Δυνάμει ιδιωτικής βουλήσεως: Creative commons Σελ. 341
1. Νομική φύση των αδειών Σελ. 342
2. Εξαναγκαστότητα Σελ. 343
3. Προβλήματα - Επιφυλάξεις Σελ. 343
4. Προσωρινό πόρισμα Σελ. 344
ΙΙ. Με διοικητική πράξη – καταχώριση
1. Ορφανά έργα Σελ. 345
α) Προηγούμενη δημοσίευση Σελ. 346
β) Επιμελής αναζήτηση Σελ. 346
γ) Μη κερδοσκοπικός σκοπός Σελ. 347
2. Έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο Σελ. 347
3. Πολιτειακά κείμενα Σελ. 348
α) Το πρόβλημα: Σύγκρουση διατάξεων; Σελ. 348
β) Προς εναρμόνιση αντιθέτων αξιολογήσεων Σελ. 349
ΙII. Πολιτιστική κληρονομιά
1. Γενικά Σελ. 350
α) Έννοια Σελ. 350
β) Υποκείμενο-Φορέας Σελ. 351
γ) Πηγές ρύθμισης - Αρχές Σελ. 351
δ) Διακρίσεις Σελ. 352
2. Ηθικές εξουσίες του Δημοσίου μετά την προστασία του έργου Σελ. 352
α) Νομική φύση του δικαιώματος Σελ. 353
αα) Δημόσιο αγαθό προοριζόμενο για εξυπηρέτηση δημοσίων σκοπών Σελ. 353
ββ) Δικαίωμα προσδοκίας Σελ. 354
β) Αρμοδιότητα προς άσκησίν του Σελ. 355
αα) Υπουργός Πολιτισμού Σελ. 355
ββ) Δέσμια αρμοδιότητα ή διακριτική ευχέρεια; Σελ. 356
3. Άδειες εκμεταλλεύσεως Σελ. 357
Ε΄ Διασυνοριακή κυκλοφορία πολιτιστικών αγαθών
§13. Δημόσιο και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Ι. Γενικά - Αρχές Σελ. 361
ΙΙ. Κανόνες ΙΔΔ
1. Ο βασικός κανόνας: Lex loci protectionis Σελ. 363
2. Επί συγκρούσεων προς άλλα δικαιώματα Σελ. 364
3. Δίκαιο του κράτους προέλευσης Σελ. 365
α) ΙΔΔ της συλλογικής διαχείρισης Σελ. 365
β) ΙΔΔ των βάσεων δεδομένων Σελ. 366
γ) Δίκαιο των αδειών και συμβάσεων εκμεταλλεύσεως Σελ. 366
4. ΙΔΔ της πολιτιστικής κληρονομιάς Σελ. 366
Στ΄ Παράρτημα Νομοθεσίας
Ν 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993) [Άρθρα 1-53, 54 § 10, 59-72, 77] Σελ. 373
Ν 4481/2017 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Α΄ 100/20.7.2017) [Άρθρα 1-54, 81] Σελ. 425
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 475
Back to Top