ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17740
Χριστοδούλου Κ.
Σταθόπουλος Μ.

Το έργο «Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων» ως βασικό στόχο έχει την ανάλυση του Γενικού Κανονισμού 679/2016 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του εκτελεστικού νόμου 4624/2019. Πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, το επιτρεπτό της επεξεργασίας των δεδομένων, την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στα δημόσια ηλεκτρονικά δίκτυα, τις συνέπειες (αστικές, ποινικές, διοικητικές) από την παράνομη επεξεργασία, την προστασία των προσωπικών δεδομένων ασθενών, ασφαλισμένων, εργαζομένων, την προστασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, τη διασυνοριακή ροή δεδομένων, τη στάθμιση μεταξύ ιδιωτικότητας και ελευθερίας της έκφρασης κ.ά. Το βιβλίο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και σε φοιτητές.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Προλογικό σημείωμα του συγγραφέα Σελ. XI
Συντομογραφίες Σελ. XXI
Ενδεικτική γενική βιβλιογραφία Σελ. XXV
Κεφάλαιο Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
§ 1. Εισαγωγή
Ι. Ιστορικά Σελ. 1
1. Η οccasio legis: Οι τεχνολογικές εξελίξεις Σελ. 1
2. Οι νομοθετικές εξελίξεις μέχρι τον ΓενΚαν 679/ 2016 ΕΕ Σελ. 2
ΙΙ. Έννοια και σημασία Σελ. 3
ΙΙΙ. Εναλλακτικά συστήματα προστασίας Σελ. 4
ΙV. Πηγές – Νομολογία Σελ. 5
1. Θεμελιώδη δικαιώματα Σελ. 5
2. Ad hoc ενωσιακό δίκαιο Σελ. 5
α) Τομεοποίηση Σελ. 6
β) Κανονισμός-πλαίσιο, ευρείες εξουσιοδοτήσεις Σελ. 6
γ) Μεταβατικό δίκαιο Σελ. 7
3. Εθνικό δίκαιο Σελ. 8
α) Ειδικό δίκαιο της ιδιωτικής σφαίρας Σελ. 8
αα) Ο «εκτελεστικός» ν. 4624/2019 Σελ. 8
ββ) Ο ν. 3471/2006 για τα δημόσια ηλεκτρονικά δίκτυα Σελ. 9
γγ) Κανονιστικές αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ Σελ. 9
β) Άλλα νομοθετήματα Σελ. 10
4. Η ειδική νομολογία της ιδιωτικής σφαίρας Σελ. 10
V. Χαρακτηριστικά του δικαίου των προσωπικών δεδομένων Σελ. 11
1. Ένταξη στο δίκαιο της προσωπικότητας ή της επικοινωνίας; Σελ. 11
2. Πολιτικότητα Σελ. 12
3. Προληπτικότητα Σελ. 12
4. Προστατευτικός χαρακτήρας; Σελ. 12
5. Ενδοτικό ή αναγκαστικό δίκαιο; Σελ. 13
6. Διακλαδικός χαρακτήρας Σελ. 13
7. Διοικητική προστασία – Εποπτικές αρχές Σελ. 14
α) Υπερνομοθετικές εγγυήσεις - Αρμοδιότητες Σελ. 14
β) Δικαιοδοτικός χαρακτήρας – Ανεξαρτησία Σελ. 15
γ) Μηχανισμός συνεργασίας και συνεκτικότητας Σελ. 16
VΙ. Κανόνες ερμηνείας: Προστασία ή ελεύθερη κυκλοφορία της πληροφορίας; Σελ. 17
1. Μέχρι την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Σελ. 17
2. Μετά την ισχύ του Κανονισμού Σελ. 18
Κεφάλαιο Β΄ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
§ 2. Το πεδίο εφαρμογής του δικαίου των προσωπικών δεδομένων
Ι. Αντικειμενική οριοθέτηση Σελ. 23
1. Προσωπικά δεδομένα Σελ. 23
α) Πληροφορίες Σελ. 24
β) Συνδεόμενες προς πρόσωπο Σελ. 26
αα) Ονομαστικοποιησιμότητα Σελ. 27
γ) Διακρίσεις Σελ. 32
αα) Δεδομένα ευαίσθητα και απλά Σελ. 32
ββ) Βιομετρικά-γενετικά, ποινικά Σελ. 32
γγ) Πρακτική σημασία Σελ. 34
δδ) Κριτική Σελ. 36
2. Επεξεργασία Σελ. 38
α) Έννοια Σελ. 38
β) Σκοπός Σελ. 39
αα) Όχι προσωπικός ή οικιακός - Περιπωσιολογία Σελ. 41
ββ) Όχι στούς τομείς Αμύνης και Ασφαλείας Σελ. 43
γγ) O σκοπός στην επεξεργασία εκ του νόμου Σελ. 43
3. Σύστημα αρχειοθέτησης Σελ. 44
α) Πράγμα Σελ. 45
β) Ενσωμάτωση των πληροφοριών Σελ. 46
γ) Διάρθρωση του περιεχομένου Σελ. 47
(αα) Το πρόβλημα Σελ. 47
(ββ) Η αυστηρότερη σε βάρος του υποκειμένου άποψη Σελ. 47
(γγ) Η ευνοϊκότερη άποψη για το υποκείμενο Σελ. 48
δ) Μεταβίβαση και παραχώρηση της χρήσης Σελ. 49
ΙΙ. Υποκειμενική οριοθέτηση – Δικαιούχοι και υπόχρεοι προστασίας Σελ. 50
1. Το υποκείμενο Σελ. 50
α) Φυσικά πρόσωπα Σελ. 50
β) Όχι νομικά πρόσωπα Σελ. 52
2. Οι υπόχρεοι Σελ. 52
α) Διακρίσεις Σελ. 54
αα) Υπεύθυνος επεξεργασίας Σελ. 54
ββ) Αποδέκτης Σελ. 55
γγ) Εκτελών την επεξεργασία Σελ. 55
δδ) Τρίτος Σελ. 58
εε) Υπεύθυνος προστασίας (DPO) Σελ. 60
β) Πρακτική σημασία των διακρίσεων Σελ. 61
γ) Οριακές περιπτώσεις Σελ. 63
αα) Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας αχυράνθρωπος του εκτελούντος; Σελ. 64
ββ) Εταιριοειδείς σχέσεις Σελ. 65
γγ) Ιεραρχική υπαγωγή μιας δημόσιας υπηρεσίας σε μιαν άλλη Σελ. 66
§ 3. Το επιτρεπτό της επεξεργασίας
Ι. Το σύστημα του Κανονισμού Σελ. 67
1. Ο κανόνας: Η απαγόρευση της επεξεργασίας Σελ. 67
α) Διαφορές από το γενικό δίκαιο της προσωπικότητας; Σελ. 67
β) Επιφυλάξεις μετά τον κανονισμό Σελ. 68
2. Εξαιρέσεις Σελ. 70
ΙΙ. Η συγκατάθεση του υποκειμένου Σελ. 71
1. Γενικά Σελ. 71
2. Προϋποθέσεις Σελ. 73
α) Δικαιοπρακτική ικανότητα Σελ. 73
αα) Γενικά Σελ. 73
ββ) Ειδικώς ο ανήλικος αποδέκτης υπηρεσιών τΚτΠ Σελ. 75
i) Το πρόβλημα της επισφαλείας των διαδικτυακών συναλλαγών Σελ. 75
ii) Η θέση του ΓενΚαν 8 Σελ. 75
(a) Μείωση του ορίου ανηλικότητας, αλλά δικαίωμα στη λήθη Σελ. 76
(b) Διπλό opt-in Σελ. 77
iii) Το πρόβλημα της προστασίας των ανηλίκων Σελ. 78
iv) Ερμηνευτικές λύσεις Σελ. 78
γγ) Δικαστική συμπαράσταση Σελ. 80
β) Κρίσιμος χρόνος – Συναίνεση ή έγκριση; Σελ. 80
γ) Προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου Σελ. 81
3. Περιεχόμενο - Ειδικότητα Σελ. 81
4. Νομική φύση Σελ. 82
5. Κανόνες ερμηνείας Σελ. 84
α) Το πρόβλημα: Ρητή ή και σιωπηρή συγκατάθεση; Σελ. 84
β) Διακρίσεις Σελ. 85
γ) Συμπέρασμα Σελ. 86
6. Ελαττώματα – Μορφές ανισχύρου Σελ. 86
α) Πλάνη, απάτη, απειλή Σελ. 86
β) Ανέντακτο της συγκατάθεσης στην σύμβαση Σελ. 87
γ) Αντίθεση στο νόμο ή τα χρηστά ήθη - Καταπλεονέκτηση Σελ. 88
δ) Συγκατάθεση με ΓΟΣ Σελ. 90
ε) Απαγορευμένη «σύζευξη» Σελ. 91
στ) Σχετικότητα του ανισχύρου Σελ. 91
7. Ανάκληση της συγκατάθεσης Σελ. 92
ΙΙΙ. Το συμφέρον του υποκειμένου ως νόμιμη βάση επεξεργασίας Σελ. 94
IV. Στάθμιση Σελ. 95
1. Δημόσιος τομέας – Δημόσιο συμφέρον Σελ. 95
α) Ως προς απλά δεδομένα Σελ. 95
β) Ως προς ευαίσθητα δεδομένα Σελ. 96
2. Υπέρ ιδιωτών Σελ. 97
α) Απλά δεδομένα: Στάθμιση συμφερόντων Σελ. 97
αα) Συμφέρον όχι κατώτερο του υποκειμένου Σελ. 97
ββ) Ειδική διάταξη νόμου Σελ. 98
γγ) Συμφέρον υπέρτερο του υποκειμένου Σελ. 99
δδ) Συμπέρασμα Σελ. 100
β) Ευαίσθητα δεδομένα: Διάταξη νόμου Σελ. 100
3. Σύνοψη πορισμάτων – Κριτική Σελ. 102
V. Σύμφωνη θέση της Αρχής Σελ. 103
1. Προϊσχύον καθεστώς: Άδεια ΑΠΔΠΧ – Μεταβατικό δίκαιο Σελ. 103
2. Θέση της ΑΠΔΠΧ επί της Μελέτης Αντικτύπου Σελ. 104
VI. Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας πέρα από τον ΓενΚαν; Σελ. 105
1. Αναλογική επέκταση νόμιμων βάσεων επεξεργασίας των ευαίσθητων δεδομένων επί των απλών και αντιστρόφως Σελ. 106
2. Γενικοί λόγοι άρσεως του αδίκου: Άμυνα, κατάσταση ανάγκης κ.λπ. Σελ. 106
3. Παροχή ουσιωδών ευκολιών επί τα προσωπικά δεδομένα; Σελ. 107
§ 4. Έννομες συνέπειες της επεξεργασίας
Ι. Συνέπειες επιτρεπτής και μη επεξεργασίας Σελ. 108
1. «Αρχές» της επεξεργασίας Σελ. 108
α) Αρχή της ακρίβειας Σελ. 109
β) Αρχή της νομιμότητας Σελ. 109
γ) Αρχές της εμπιστευτικότητας και της διαφάνειας Σελ. 110
δ) Αρχή της λογοδοσίας Σελ. 110
ε) Αρχή της αναλογικότητας Σελ. 111
ΙΙ. Επί μέρους υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών Σελ. 114
1. Γενικά Σελ. 114
α) Προδικασία Σελ. 114
β) Κυρώσεις - Προσφυγές Σελ. 116
γ) Νομική φύση Σελ. 117
2. Καθήκοντα πληροφόρησης Σελ. 118
α) Γενικά Σελ. 118
αα) Περιεχόμενο Σελ. 119
ββ) Συγκρούσεις προς άλλες διατάξεις Σελ. 120
β) Υποχρέωση ενημέρωσης – Κρίσιμος χρόνος Σελ. 122
γ) Δικαίωμα πρόσβασης Σελ. 125
δ) Γνωστοποίηση και κοινοποίηση της παραβίασης δεδομένων Σελ. 127
3. Δικαίωμα στην φορητότητα Σελ. 127
4. Δικαιώματα αντίταξης Σελ. 128
α) Κατά παράνομης επεξεργασίας Σελ. 129
β) Κατά ορισμένων περιπτώσεων νόμιμης επεξεργασίας Σελ. 129
αα) Εναντίωση Σελ. 130
ββ) Ανάκληση συγκατάθεσης Σελ. 132
γ) Δικαίωμα διαγραφής («στην λήθη») Σελ. 132
δ) Δικαίωμα περιορισμού Σελ. 133
ε) Δικαίωμα διορθώσεως Σελ. 134
5. Καθήκοντα ασφαλείας και προστασίας Σελ. 135
α) Νομική φύση Σελ. 135
β) Κριτήρια Σελ. 135
γ) Υπόχρεοι Σελ. 136
δ) Η διάκριση μεταξύ προστασίας «εκ σχεδιασμού» και «εξ ορισμού» Σελ. 136
ε) Περιπτωσιολογία Σελ. 138
στ) Εξαναγκαστότητα Σελ. 139
6. Καθήκοντα λογοδοσίας Σελ. 140
α) Ορισμός DPO Σελ. 140
β) Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας Σελ. 141
γ) Διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ Σελ. 141
αα) Επεξεργασίες χρήζουσες διαβουλεύσεως Σελ. 141
ββ) Μελέτη αντικτύπου (DPIA) Σελ. 142
γγ) Διαδικαστικά Σελ. 143
7. Λοιπές υποχρεώσεις Σελ. 144
8. Εξαιρέσεις - Περιορισμοί Σελ. 144
α) Αδυναμία συμμόρφωσης – Ικανοποίηση του σκοπού της υποχρέωσης Σελ. 145
β) Περιορισμοί με πράξη της Πολιτείας ή της ΕΕ Σελ. 146
IΙΙ. Συνέπειες της παράνομης επεξεργασίας Σελ. 148
1. Αστικές κυρώσεις Σελ. 148
α) Υποχρέωση για άρση της προσβολής κ.λπ. Σελ. 148
β) Αποζημίωση Σελ. 150
αα) Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 151
ββ) Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 151
γγ) Υπαιτιότητα; Σελ. 152
δδ) Πρόστηση; Σελ. 154
γ) Απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 155
2. Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 155
α) Νομική φύση Σελ. 156
β) Κριτήρια Σελ. 156
γ) Παραγραφή; Σελ. 159
δ) Διαδικαστικά Σελ. 159
αα) Αυτεπάγγελτος χαρακτήρας; Σελ. 159
ββ) Συντρέχουσα αρμοδιότητα Σελ. 160
γγ) Σχέση της διαδικασίας ενώπιον της ΑΠΔΠΧ προς δίκη Σελ. 160
i) Η εκκρεμοδικία κωλύει την διαδικασία ενώπιον της ΑΠΔΠΧ Σελ. 160
ii) Η αρχή ‘ne bis in idem’ Σελ. 161
(a) Όχι διπλή τιμωρία για την ίδια πράξη Σελ. 161
(β) Όχι τιμωρία μετά από απαλλακτική απόφαση; Σελ. 162
δδ) Αίτηση θεραπείας Σελ. 163
3. Ποινικές κυρώσεις Σελ. 164
Κεφάλαιο Γ΄ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
§ 5. Αξίες αντίρροπες της ιδιωτικής σφαίρας
Ι. Απονομή δικαιοσύνης Σελ. 168
1. Επί πολιτικής και διοικητικής δικαιοσύνης Σελ. 168
α) Η δικαιοδοτική λειτουργία αυτή καθ’ εαυτήν ως επεξεργασία δεδομένων Σελ. 169
β) Λοιπές επεξεργασίες δεδομένων από δικαστικές αρχές Σελ. 169
2. Επί ποινικής δικαιοσύνης – «Αστυνομική» Οδ. 16/ 680 Σελ. 170
3. Αποδεικτικά μέσα κατά παράβασιν του ΓενΚαν Σελ. 171
α) Επιτρεπτό Σελ. 171
β) Ο θεσμός του μάρτυρος δημοσίου συμφέροντος Σελ. 173
γ) Δικαιοδοσία της ΑΠΔΠΧ; Σελ. 173
ΙΙ. Ελευθερία της έκφρασης Σελ. 174
1. Τύπος Σελ. 174
α) Θεσμικό προνόμιο της ενημέρωσης; Σελ. 174
β) Κριτήρια Σελ. 175
αα) Υποκειμενικό – Δημόσια πρόσωπα Σελ. 175
ββ) Αντικειμενικό Σελ. 176
γ) Λοιπές αποκλίσεις Σελ. 177
αα) Περιορισμοί των αρχών της επεξεργασίας Σελ. 178
ββ) Περιορισμοί των καθηκόντων του υπευθύνου επεξεργασίας Σελ. 180
γγ) Περιορισμοί σε διοικητική και δικαστική προστασία Σελ. 181
2. Τέχνη Σελ. 181
ΙΙΙ. Έρευνα Σελ. 183
1. Το πρόβλημα Σελ. 183
2. Οι αξιολογήσεις του θετικού δικαίου Σελ. 184
ΙV. Υγεία Σελ. 184
1. Νόμιμη βάση επεξεργασίας κ.λπ. αποκλίσεων Σελ. 184
2. Θεσμικές εγγυήσεις – αντισταθμίσματα Σελ. 187
3. Ειδικώς το απόρρητο του δότη γεννητικού υλικού Σελ. 188
§ 6. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε ειδικούς τομείς
I. Δημόσιος τομέας – Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα Σελ. 190
1. Επιτρεπτό Σελ. 190
α) Ενωσιακό δίκαιο Σελ. 190
β) Εθνικό δίκαιο Σελ. 191
2. Διαδικασία Σελ. 192
II. Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς – Τειρεσίας ΑΕ Σελ. 194
1. Νόμιμη βάση επεξεργασίας Σελ. 195
2. Κατηγορίες δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας Σελ. 196
α) «Μαύρος» Τειρεσίας Σελ. 197
αα) Δημοσίως προσιτές πληροφορίες Σελ. 197
ββ) Ανεξόφλητα αξιόγραφα Σελ. 198
γγ) «Κόκκινα» δάνεια Σελ. 199
β) «Λευκός» Τειρεσίας Σελ. 199
γ) Ευμενή δεδομένα Σελ. 200
3. Λοιποί όροι επεξεργασίας Σελ. 201
4. Άλλα κλαδικά αρχεία - Προς μια αγορά δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς; Σελ. 203
ΙΙΙ. Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων Σελ. 204
1. Γενικά Σελ. 204
α) Ανίσχυρο της συγκατάθεσης; Σελ. 204
β) Ιδιωτικότητα στον χώρο εργασίας – Λόγος και αντίλογος Σελ. 205
γ) Η επιτήρηση του εργαζομένου ως μονομερής βλαπτική μεταβολή Σελ. 206
2. Η λύση του ενωσιακού νομοθέτη Σελ. 206
3. Η λύση του έλληνα νομοθέτη Σελ. 208
4. Η Οδηγία 115/2001 ΑΠΔΠΧ Σελ. 209
5. Περιορισμοί από ΣΣΕ; Σελ. 210
6. Περιπτωσιολογία Σελ. 211
IV. Ιδιωτική ασφάλιση Σελ. 212
V. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στα δημόσια ηλεκτρονικά δίκτυα Σελ. 214
1. Ιδιαιτερότητες σε σχέση με το γενικό θεσμό της ιδιωτικής σφαίρας Σελ. 214
α) Αυτοέκθεση του υποκειμένου Σελ. 215
β) Διαδρασικός χαρακτήρας της επεξεργασίας Σελ. 217
γ) Ειδικές ρυθμίσεις Σελ. 217
δ) Συνδρομή ειδικών και γενικών ρυθμίσεων Σελ. 219
αα) Συνδρομή ΓενΚαν και Οδ. 2002/58 Σελ. 219
ββ) Σύγκρουση μεταξύ των εθνικών διατάξεων Σελ. 220
2. Ιδιωτικές σχέσεις του υποκειμένου των δεδομένων Σελ. 221
α) Μεταξύ υποκειμένου και παρόχου των υπηρεσιών επικοινωνίας Σελ. 221
β) Μεταξύ των επικοινωνούντων μερών Σελ. 222
αα) Ως προς τον αριθμό κλήσης Σελ. 222
ββ) Ως προς το περιεχόμενο της επικοινωνίας Σελ. 222
γγ) Ειδικώς ως προς τα ‘Cookies’ Σελ. 223
γ) Προστασία του υποκειμένου έναντι τρίτων Σελ. 224
3. Δημοσίου δικαίου καθήκοντα ασφαλείας Σελ. 225
VΙ. Διασυνοριακή ροή δεδομένων Σελ. 226
1. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του ΓενΚαν Σελ. 226
2. Διασυνοριακή κυκλοφορία δεδομένων εντός ΕΕ Σελ. 226
α) Ιδιωτικό διεθνές της ιδιωτικής σφαίρας Σελ. 227
β) Μηχανισμοί συνεργασίας και συνεκτικότητας Σελ. 228
3. Διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες Σελ. 229
α) Ασφαλής λιμήν Σελ. 230
β) Κατάλληλες εγγυήσεις Σελ. 232
γ) Ειδικές περιστάσεις Σελ. 233
δ) Δικαστική ή διοικητική παραγγελία δυνάμει διεθνών συνθηκών Σελ. 234
4. Η Συνθήκη του Schengen Σελ. 234
α) Προστασία των υποκειμένων των δεδομένων του SIS Σελ. 236
β) Προβλήματα συγκρούσεως αρμοδιοτήτων Σελ. 236
VII. Τομείς αυτορρύθμισης Σελ. 237
1. Κώδικες δεοντολογίας Σελ. 237
2. Πιστοποίηση Σελ. 240
3. Προσωπικά δεδομένα θρησκευτικών ενώσεων Σελ. 242
α) Ειδικές ρυθμίσεις υπέρ των θρησκευτικών ενώσεων Σελ. 242
β) Δυσχερή ζητήματα Σελ. 243
§ 7. Άλλες εκδηλώσεις του δικαιώματος στην ιδιωτική σφαίρα
Ι. Γενικό δικαίωμα πληροφοριακού αυτoκαθορισμού; Σελ. 245
ΙΙ. Το «δικαίωμα στην ησυχία» – Mη ζητηθείσα επικοινωνία (Spam) Σελ. 247
1. Πηγές Σελ. 249
2. Επιτρεπτό Σελ. 249
α) Ο κανόνας: Διάκριση ανάμεσα σε επικοινωνία αυτοματοποιημένη και μη Σελ. 249
β) Η εξαίρεση - το soft opt-out της συναφείας Σελ. 250
3. Ratio, προστατευόμενο συμφέρον, πεδίο εφαρμογής Σελ. 252
4. Κυρώσεις Σελ. 253
α) Αποκαταστατικές αξιώσεις Σελ. 253
β) Ανατροπή της καταρτισθησόμενης σύμβασης κατ’ άρθρ. 3 και 4 ν. 2251/ 94 Σελ. 254
γ) Δικαίωμα διάθεσης του αποσταλέντος Σελ. 256
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 257
Back to Top