ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 26€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 56,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17321
Αυγητίδης Δ.

Η δεύτερη έκδοση του Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς καταγράφει και αναλύει τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει από την πρώτη έκδοση (2014), επισημαίνοντας και τις πρόσφατες τάσεις της θεωρίας σε ήδη γνωστά ή νεότερα ζητήματα. Νέες μορφές αγορών, που ξεφεύγουν από το πρότυπο της παραδοσιακής οργανωμένης αγοράς και υπερβαίνουν τη διάκριση μεταξύ χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών αγορών και νέες μορφές σύνθετων παραγώγων προϊόντων, έχουν προστεθεί στο πεδίο ενδιαφέροντος του νομοθέτη, ενωσιακού κι εγχώριου. Ενωσιακές πρωτοβουλίες γνωστές ως «πακέτο MiFID II», MAD II, MAR, SRD II, Prospectus Regulation έχουν, μεταξύ άλλων, εμπλουτίσει το ελληνικό δίκαιο κεφαλαιαγοράς με νέες ρυθμίσεις σε βασικά αντικείμενά του, όπως οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι επενδυτικές υπηρεσίες, η κατάχρηση αγοράς, το ενημερωτικό δελτίο και η εταιρική διακυβέρνηση. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν προστεθεί στην ύλη της κεφαλαιαγοράς με τρόπο που ενδυναμώνει την εποπτεία σε βάρος της αυτορρύθμισης και επιβεβαιώνει την προστασία του επενδυτή ως κυρίαρχο δικαιοπολιτικό στόχο. Παράλληλα, ακόμη και αντικείμενα για τα οποία δεν υπήρξε νομοθετική τροποποίηση, έχουν υποστεί σημαντική επεξεργασία από εγχώρια κι ενωσιακή νομολογία και θεωρία. Όλα αυτά τα θέματα ενταγμένα στην ύλη αυτού του βιβλίου, το οποίο φιλοδοξεί, με τον τρόπο αυτό, να αποτελέσει ένα επικαιροποιημένο διδακτικό εργαλείο για τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, αλλά κι ένα χρηστικό βοήθημα για όσους ασχολούνται με το δίκαιο αυτό, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. ΙΧ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. ΧΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Σελ. XIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Από το χρηματιστηριακό δίκαιο στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς
Α. H πρώτη νομοθεσία Σελ. 1
Β. Το σύγχρονο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς
1. Η προσαρμογή στις πρώτες κοινοτικές Οδηγίες Σελ. 7
2. Η πορεία προς την δημιουργία μίας ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς Σελ. 10
3. Νομοθετικές εξελίξεις ως απόρροια της χρηματοπιστωτικής κρίσης Σελ. 15
Γ. Ο σκοπός του δικαίου της κεφαλαιαγοράς Σελ. 21
Δ. Συστηματική διάρθρωση Σελ. 30
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΓΟΡΕΣ
Ι. Έννοια
Α. Η οικονομική έννοια της αγοράς Σελ. 33
Β. Η κεφαλαιαγορά Σελ. 35
Γ. Η οργανωμένη κεφαλαιαγορά Σελ. 37
Δ. Η έννοια της «οργανωμένης αγοράς» και τα πολυμερή συστήματα διαπραγμάτευσης στην Οδηγία 2004/39/EK (MiFID I) Σελ. 39
Ε. Από την «οργανωμένη αγορά» στους «τόπους διαπραγμάτευσης» της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II) Σελ. 42
ΣΤ. Εξωχρηματιστηριακές αγορές Σελ. 44
ΙΙ. Οι ρυθμιζόμενες αγορές στην Ελλάδα
Α. Χορήγηση άδειας και όροι λειτουργίας Σελ. 45
Β. Η εισαγωγή και η πρόσβαση στην ρυθμιζόμενη αγορά Σελ. 48
Γ. Οι αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σελ. 49
Δ. Η έξοδος από τη ρυθμιζόμενη αγορά Σελ. 52
1. Η διαγραφή στο ενωσιακό δίκαιο Σελ. 52
2. Η διαγραφή στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 53
i. Διαγραφή από το ΧΑ Σελ. 54
ii. Διαγραφή από την ΕΚ Σελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ι. Νομικό πλαίσιο Σελ. 59
Α. Η Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID I) Σελ. 59
B. H Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II) και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 Σελ. 62
1. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας και σε παρόχους τρίτων χωρών Σελ. 64
2. Εμπλουτισμός των χρηματοπιστωτικών μέσων Σελ. 65
3. Διεύρυνση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων Σελ. 65
4. Ενίσχυση των οργανωτικών απαιτήσεων των επιχειρήσεων επενδύσεων Σελ. 69
5. Ενίσχυση του πλαισίου κατάρτισης συναλλαγών Σελ. 70
6. Ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των επενδυτών Σελ. 72
i. Κατηγορίες πελατών Σελ. 72
ii. Παροχή επενδυτικών συμβουλών και έλεγχος καταλληλότητας Σελ. 73
iii. Έλεγχος συμβατότητας Σελ. 75
iv. Υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης εντολών Σελ. 76
v. Ο επενδυτής ως καταναλωτής Σελ. 77
vi. Διασταυρούμενες πωλήσεις Σελ. 78
Γ. Ο Ν 4514/2018 Σελ. 78
ΙΙ. Γενικές διατάξεις
Α. Ο φορέας των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων Σελ. 81
Β. Ο αποδέκτης των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων Σελ. 85
Γ. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα ως αντικείμενο των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων Σελ. 89
1. Κινητές αξίες Σελ. 92
2. Μέσα της χρηματαγοράς Σελ. 92
3. Μερίδια συλλογικών επενδύσεων Σελ. 95
4. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Σελ. 95
Δ. Γενικές προϋποθέσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 98
ΙΙΙ. Οι ρυθμιζόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες
A. Η λήψη και διαβίβαση εντολών Σελ. 100
Β. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών Σελ. 101
Γ. Η διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό Σελ. 103
Δ. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου Σελ. 105
Ε. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών Σελ. 111
ΣΤ. Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων Σελ. 117
Ζ. Λειτουργία Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Σελ. 122
IV. Οι παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες Σελ. 122
V. Υποχρεώσεις ΕΠΕΥ
Α. Όροι λειτουργίας Σελ. 124
Β. Οργανωτικές απαιτήσεις Σελ. 126
Γ. Κανόνες συμπεριφοράς (δεοντολογίας) Σελ. 132
1. Υποχρεώσεις πληροφόρησης Σελ. 133
2. Έλεγχος καταλληλότητας Σελ. 138
3. Έλεγχος συμβατότητας Σελ. 142
4. Βέλτιστη εκτέλεση εντολών Σελ. 145
5. Κανονισμός Αναδοχών Σελ. 148
Δ. Νομική φύση οργανωτικών υποχρεώσεων και κανόνων συμπεριφοράς – Συνέπειες παραβίασης Σελ. 150
Ε. Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 159
VI. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών στην Αγορά Αξιών του ΧΑ
Α. Από τις «χρηματιστηριακές συναλλαγές» στις συναλλαγές εντός ρυθμιζόμενης αγοράς Σελ. 159
Β. Η σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην Αγορά Αξιών του ΧΑ Σελ. 164
1. Η «κύρια» συναλλαγή αγοραπωλησίας εντός της αγοράς Σελ. 164
2. Η σύμβαση παραγγελίας Σελ. 168
3. Υποχρεώσεις και ευθύνη συμβαλλομένων Σελ. 173
4. Παραγραφή Σελ. 176
5. Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Σελ. 177
ΚΕΦΑΛΑΙΟ TΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΣΕ)
Ι. Ρυθμιστικό πλαίσιο Σελ. 181
ΙΙ. ΟΣΕ «ανοικτού τύπου» Σελ. 183
Α. Αμοιβαίο κεφάλαιο Σελ. 183
Β. Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) Σελ. 186
Γ. Κοινές διατάξεις για Αμοιβαία Κεφάλαια και ΑΕΕΜΚ
1. Άρνηση χορήγησης άδειας Σελ. 188
2. Απόκτηση συμμετοχής (μεριδίων ή μετοχών) Σελ. 188
3. Εξαγορά μεριδίων Σελ. 191
4. Πληροφόρηση επενδυτών Σελ. 192
i. Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου Σελ. 193
ii. Ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση Σελ. 194
iii. Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές Σελ. 195
iv. Ανακοινώσεις και διαφημίσεις Σελ. 197
5. Συγχώνευση – λύση Σελ. 198
Δ. Εταιρίες διαχείρισης (ΑΕΔΑΚ) Σελ. 201
Ε. Θεματοφύλακας Σελ. 207
ΙΙΙ. ΟΣΕ «κλειστού τύπου»
Α. Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) Σελ. 208
Β. Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕ-ΑΠ) Σελ. 210
Γ. Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) Σελ. 213
Δ. Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ) Σελ. 214
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ι. Νομικό πλαίσιο Σελ. 221
ΙΙ. Υποχρεώσεις πληροφόρησης Σελ. 225
Α. Τακτική (χρηματοοικονομική) πληροφόρηση Σελ. 226
Β. Προαιρετική τακτική πληροφόρηση Σελ. 230
Γ. Έκτακτη πληροφόρηση
1. Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών
i. Προϋποθέσεις Σελ. 231
ii. Χρόνος και τρόπος δημοσιοποίησης Σελ. 237
iii. Αναβολή δημοσιοποίησης Σελ. 239
2. Σχολιασμός δημοσιευμάτων Σελ. 241
3. Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών Σελ. 242
i. Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής συμμετοχών Σελ. 243
ii. Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών διευθυντικών στελεχών Σελ. 246
Δ. Υποχρεώσεις τακτικής και έκτακτης ενημέρωσης με βάση τον Κανονισμό του ΧΑ Σελ. 249
Ε. Κυρώσεις Σελ. 254
ΣΤ. Αστική ευθύνη Σελ. 256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ι. Το ενημερωτικό δελτίο ως μορφή έκτακτης πληροφόρησης Σελ. 259
Α. Ρύθμιση – Βασικές έννοιες Σελ. 262
Β. Μορφή – Περιεχόμενο ενημερωτικού δελτίου Σελ. 265
Γ. Η υποχρέωση σύμπραξης Αναδόχου ή Συμβούλου Σελ. 271
Δ. Καθορισμός τιμής Σελ. 273
Ε. Συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου Σελ. 274
ΙΙ. Ευθύνη αναδόχου και άλλων προσώπων υπεύθυνων για το ενημερωτικό δελτίο Σελ. 276
ΙΙΙ. Κυρώσεις Σελ. 284
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Ι. Οι δημόσιες προτάσεις εξαγοράς
Α. Σκοπός και ιστορία της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ Σελ. 287
Β. Βασικές έννοιες
1. Ορισμός Σελ. 291
2. Προαιρετικές και υποχρεωτικές προτάσεις Σελ. 292
3. Ρυθμίσεις και για τα δύο είδη προτάσεων Σελ. 293
4. Υποχρεωτική δημόσια πρόταση Σελ. 294
5. Ο κανόνας εξουδετέρωσης των μέτρων αμύνης («breakthrough rule») Σελ. 298
6. Δικαίωμα εξαγοράς και δικαίωμα εξόδου Σελ. 299
ΙΙ. Η ελληνική ρύθμιση των δημόσιων προτάσεων Σελ. 300
Α. Προαιρετικές δημόσιες προτάσεις Σελ. 302
Β. Διαδικασία των δημοσίων προτάσεων Σελ. 303
Γ. Η ρύθμιση των υποχρεωτικών δημόσιων προτάσεων
1. Η υποχρέωση Σελ. 307
2. Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα Σελ. 310
3. Οι εξαιρέσεις Σελ. 314
4. Το αντάλλαγμα Σελ. 317
Δ. Δικαίωμα εξαγοράς και δικαίωμα εξόδου Σελ. 322
Ε. Κυρώσεις
1. Διοικητικές Σελ. 324
2. Αστική ευθύνη Σελ. 325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ι. Νομικό πλαίσιο Σελ. 327
ΙΙ. Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Ν 4443/2016 Σελ. 331
Α. Η απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών
1. Αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις της απαγόρευσης Σελ. 332
i. Πρωτογενείς κάτοχοι προνομιακών πληροφοριών Σελ. 333
ii. Δευτερογενείς κάτοχοι προνομιακών πληροφοριών Σελ. 337
iii. Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας Σελ. 338
2. Εξαιρέσεις Σελ. 347
Β. Η απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς Σελ. 350
1. Χειραγώγηση μέσω συναλλαγών Σελ. 353
2. Χειραγώγηση μέσω διάδοσης πληροφοριών Σελ. 360
3. Εξαιρέσεις Σελ. 362
Γ. Κυρώσεις
1. Διοικητικές Σελ. 364
2. Ποινικές Σελ. 366
i. Για την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών Σελ. 367
ii. Για την χειραγώγηση της αγοράς Σελ. 369
Δ. Αστική ευθύνη Σελ. 371
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Ι. H «εισηγμένη» εταιρία ως ανώνυμη εταιρία ειδικού τύπου Σελ. 377
ΙΙ. Η εισαγωγή μετοχών στην Αγορά Αξιών του ΧΑ Σελ. 382
Α. Προϋποθέσεις σχετικές με την εταιρία
1. Νομιμότητα Σελ. 382
2. Ελάχιστο μέγεθος Σελ. 383
3. Διάρκεια της εταιρίας Σελ. 383
4. Κερδοφορία Σελ. 384
5. Φορολογικός έλεγχος Σελ. 385
6. Εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 385
Β. Προϋποθέσεις σχετικές με τις μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της αίτησης
1. Νομιμότητα Σελ. 385
2. Ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα Σελ. 385
3. Απαγόρευση μεταβίβασης μετοχών Σελ. 387
4. Επαρκής διασπορά Σελ. 387
5. Δημόσια εγγραφή Σελ. 390
6. Αποπληρωμή μετοχών Σελ. 391
7. Δημιουργία Ομίλου Σελ. 391
8. Διοικητικές προϋποθέσεις Σελ. 392
Γ. Διαδικασία εισαγωγής Σελ. 393
1. Απόφαση εισαγωγής Σελ. 395
2. Κατηγοριοποίηση Σελ. 398
ΙΙΙ. Συνέπειες εισαγωγής
Α. Ειδικές ρυθμίσεις εταιρικού δικαίου Σελ. 401
1. Εποπτεία Σελ. 402
2. Μητρώο Σελ. 403
3. Δημόσια εγγραφή Σελ. 403
4. Κεφάλαιο Σελ. 405
5. Μετοχές
i. Άυλη μορφή Σελ. 405
ii. Δέσμευση μετοχών Σελ. 408
6. Διοικητικό συμβούλιο
i. Πρόσκληση Σελ. 409
ii. Ασυμβίβαστα Σελ. 409
iii. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Σελ. 409
iv. Aμοιβές μελών ΔΣ Σελ. 410
7. Γενική Συνέλευση
i. Ρυθμίσεις με βάση τις Οδηγίες 2007/36/ΕΕ και 2017/828/ΕΕ Σελ. 410
ii. Άλλες ρυθμίσεις Σελ. 414
8. Τακτικός έλεγχος Σελ. 416
9. Έκτακτος έλεγχος Σελ. 417
10. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Σελ. 418
12. Λύση Σελ. 420
13. Εξαγορά μετοχών Σελ. 422
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ι. Ρυθμίσεις Σελ. 425
Α. Διοικητικό Συμβούλιο
1. Σύνθεση Σελ. 428
2. Υποχρεώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου
i. Υποχρέωση ενίσχυσης της αξίας της εταιρίας και προάσπισης του εταιρικού συμφέροντος Σελ. 432
ii. Άλλες υποχρεώσεις Σελ. 435
3. Χρήση κεφαλαίων Σελ. 435
4. Οργανωτικές ρυθμίσεις Σελ. 436
i. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σελ. 437
ii. Εσωτερικός έλεγχος Σελ. 438
iii. Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων Σελ. 441
iv. Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων Σελ. 441
v. Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 441
II. Αξιολόγηση Σελ. 443
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Ι. Ο μέτοχος – επενδυτής
Α. Οι μέτοχοι στις εισηγμένες εταιρίες Σελ. 447
Β. Σημασία διατήρησης των μετοχών στην ρυθμιζόμενη αγορά Σελ. 449
ΙΙ. Η διαγραφή μετοχών
Α. Η διαγραφή ως κυρωτικό μέτρο Σελ. 452
Β. Η διαγραφή με απόφαση της εκδότριας εταιρίας (Hot delisting) Σελ. 452
1. Απόφαση γενικής συνέλευσης Σελ. 453
2. Τρόποι απόκτησης του 95% Σελ. 454
3. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σελ. 455
4. Η διαγραφή ως έμμεσο αποτέλεσμα τέλεσης εταιρικής πράξης (Cold delisting) Σελ. 457
ΙΙΙ. Αναστολή διαπραγμάτευσης Σελ. 459
Α. Η απόφαση για την αναστολή Σελ. 461
Β. Λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσης
1. Έλλειψη διασφάλισης ή προσωρινή απειλή της ομαλής λειτουργίας της αγοράς Σελ. 462
2. Η προστασία των επενδυτών Σελ. 463
3. Συνέπειες της αναστολής διαπραγμάτευσης Σελ. 464
i. Ως προς τα πρόσωπα Σελ. 465
ii. Ως προς τις συναλλαγές Σελ. 465
iii. Ως προς τις υποχρεώσεις των εκδοτριών εταιριών Σελ. 466
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ι. Αντικείμενο και φορείς εποπτείας Σελ. 469
II. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Α. Σύσταση και νομική φύση Σελ. 471
Β. Άσκηση εποπτείας Σελ. 474
ΙΙΙ. Ένδικη προστασία κατά των κυρωτικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σελ. 477
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική Σελ. 483
Αλλοδαπή Σελ. 501
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Α. ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ι. Κανονισμοί Σελ. 505
ΙΙ. Οδηγίες Σελ. 512
Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
I. Νόμοι – Διατάγματα Σελ. 519
II. Yπουργικές αποφάσεις Σελ. 528
III. Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σελ. 528
IV. Αποφάσεις ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σελ. 533
V. Ερμηνευτικές εγκύκλιοι Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σελ. 533
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 535
Back to Top