ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Πολυμερείς ενοχικές σχέσεις στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 15€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 39,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16553
Κιτσάκης Στ.
Καράκωστας Ι.

Το δίκαιο της οργανωμένης αγοράς εντάσσεται παραδοσιακά στο πεδίο του ρυθμιστικού δικαίου και κυρίως από αυτή την οπτική γωνία έχει αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης από την νομική επιστήμη. Ωστόσο στην οργανωμένη αγορά λαμβάνουν χώρα συναλλαγές. Κλασσικό πεδίο δογματικής ανάλυσης των εκάστοτε συναλλαγών αποτελεί το δίκαιο των συμβάσεων. Για την ακρίβεια το ρυθμιστικό δίκαιο έρχεται να ρυθμίσει την σύμβαση, η οποία αποτελεί τον κύριο, αν όχι τον μοναδικό τύπο αυτόνομης ταύτισης αντικρουόμενων συμφερόντων για το ιδιωτικό δίκαιο. Το βιβλίο «Δίκαιο των συμβάσεων και οργανωμένη αγορά» επιχειρεί να αναλύσει τον τρόπο σύζευξης ανάμεσα στο παραδοσιακό δίκαιο των συμβάσεων του Αστικού Κώδικα και το ειδικό ρυθμιστικό δίκαιο των οργανωμένων αγορών. Για το σκοπό αυτό ο συγγραφέας προσφεύγει στο παράδειγμα της οργανωμένης (χονδρικής) αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βρίσκεται σήμερα σε στάδιο ριζικού μετασχηματισμού και ολοκλήρωσής της ως χρηματιστηριακή αγορά. Μέσα από αυτό το παράδειγμα αναλύονται στοιχεία όπως η φύση των ειδικών κανονιστικών κειμένων, ειδικά υπό το πρίσμα της σύμβασης ως εργαλείου ρυθμισμένης αυτορρύθμισης, η διαδικασία του matching ως ιδιαίτερη, πολυμερής διαδικασία σύναψης σύμβασης, η ανάγκη προσαρμογής των εννοιών και κατευθυντήριων αρχών του δικαίου της ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής όταν πρόκειται για ηλεκτρονικές, πολυμερείς δικαιοπραξίες, η διαχείριση μίας οργανωμένης αγοράς ως ειδικός τύπος σύμβασης και ακόμη διαδικασίες διαχείρισης του συμβατικού κινδύνου στην πολυμερή δικαιοπραξία, όπως ο πολυμερής συμψηφισμός καθώς και οι κεντρικές έννοιες της εκκαθάρισης και του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου. Μέσα από την ανάλυση επιτυγχάνεται τελικά μία συνολικά νέα ματιά στην «ρυθμισμένη σύμβαση», την διάδραση ρυθμιστικού και ιδιωτικού δικαίου, η οποία παρά το ότι διαρκώς και επιτακτικά συνταράσσει τα θεμέλια της βασικής διάκρισης ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ταυτόχρονα αναδεικνύει την φύση των ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα ως ενός «ανοικτού και κινητού συστήματος», ικανού να προσαρμοσθεί σε περισσότερους τύπους της κοινωνικής πραγματικότητας. Το βιβλίο «Δίκαιο των συμβάσεων και οργανωμένη αγορά» αποτελεί πολύτιμο βοήθημα και εργαλείο κατανόησης του δικαίου της ενέργειας για κάθε ενδιαφερόμενο.

Πρόλογος Σελ. IΧ
Προλογικό σημείωμα συγγραφέα Σελ. ΧIII
§ 1. Εισαγωγή Σελ. 1
§ 2. Βασικές έννοιες του δικαίου της ενέργειας
A. Χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Σελ. 7
I. Στοιχεία και αξία της διάκρισης Σελ. 7
II. Η χονδρική αγορά ειδικότερα Σελ. 11
B. Οι φορείς της χονδρικής αγοράς Σελ. 12
I. Το δίκτυο Μεταφοράς Σελ. 13
1. Η ιδιαιτερότητα των δικτύων Σελ. 14
α. Αρμοδιότητες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Σελ. 14
αα. Ανάπτυξη και Συντήρηση του Συστήματος Σελ. 14
ββ. Έσοδα του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς Σελ. 15
γγ. Ειδικότερα ο υπόχρεος έναντι του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς Σελ. 16
δδ. Εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης Σελ. 18
εε. Κατανομή – Dispatching Σελ. 21
β. Επικουρικές υπηρεσίες Σελ. 23
αα. Εφεδρείες Σελ. 23
ββ. ΑΔΙ και αγορά διαθεσιμότητας ισχύος Σελ. 24
γγ. Σύμβαση Διακοψιμότητας Σελ. 25
δδ. Αγορά επικουρικών υπηρεσιών/Αγορά εξισορρόπησης Σελ. 26
γ. Διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών Σελ. 28
δ. Συμπέρασμα – δίκτυα και αγορά Σελ. 29
ΙΙ. Η αγορά Σελ. 29
1. Προγραμματισμός εγχύσεων - απορροφήσεων ενέργειας Σελ. 30
2. Εκκαθάριση Συναλλαγών Σελ. 30
3. Έσοδα του λειτουργού της αγοράς Σελ. 31
4. Διενέργεια της ημερήσιας και ενδο-ημερήσιας αγοράς Σελ. 31
5. Ο Φορέας Εκκαθάρισης/Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος Σελ. 33
ΙΙΙ. Η ενεργειακή οργανωμένη ηλεκτρονική αγορά Σελ. 34
1. Η έννοια της αγοράς Σελ. 34
2. Οργανωμένες αγορές Σελ. 36
3. Ηλεκτρονικές οργανωμένες αγορές Σελ. 36
4. Συμπέρασμα Σελ. 38
5. Υπολογισμός Οριακής τιμής Συστήματος Σελ. 39
6. Η αγορά του ΗΕΠ ως (mandatory) «pool» Σελ. 41
α. Pool Σελ. 41
β. Mandatory Σελ. 44
7. Αγορά επόμενης ημέρας και ενδοημερήσια αγορά Σελ. 45
α. Αγορά επόμενης ημέρας Σελ. 45
β. Ενδοημερήσια αγορά Σελ. 46
§ 3. Τα βασικά νομοθετικά κείμενα και η φύση τους
A. Η συμβατική φύση των κωδίκων Σελ. 47
I. Οι Κώδικες ως συμβάσεις-πλαίσιο Σελ. 48
II. Δογματική της σύμβασης-πλαίσιο Σελ. 50
1. Διάκριση από συγγενείς μορφές Σελ. 50
2. Σύμβαση-πλαίσιο και επιμέρους συμβατικές σχέσεις Σελ. 51
3. Ανάγκη και όρια συνδέσεως των επιμέρους συμβάσεων Σελ. 53
ΙΙΙ. Ειδικότερα η σύνδεση περισσότερων συμβάσεων πλαίσιο Σελ. 56
IV. Αντικείμενο των Κωδίκων και των επιμέρους συμβάσεων-πλαίσιο Σελ. 57
1. Πρόσβαση στην αγορά Σελ. 58
2. Τυποποίηση κανόνων επικοινωνίας Σελ. 58
3. Διαχείριση πολυμερών ενοχικών σχέσεων Σελ. 58
V. Φύση της σύμβασης-πλαίσιο Σελ. 59
1. Οι συμβάσεις-πλαίσιο ως μεικτές συμβάσεις Σελ. 59
2. Η ρυθμιστική φύση της σύμβασης-πλαίσιο Σελ. 60
Παρέκβαση: Τα όρια της σύμβασης Σελ. 60
Β. Οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Σελ. 65
Γ. Οι κανονισμοί ως ρυθμισμένη αυτορρύθμιση Σελ. 67
Δ. Συμπέρασμα Σελ. 72
§ 4. Η πρόσβαση στο δίκτυο και στην αγορά
Α. Η αξίωση πρόσβασης στο δίκτυο Σελ. 73
Ι. Το περιεχόμενο της αξίωσης πρόσβασης στο δίκτυο Σελ. 76
1. Φυσική σύνδεση με το δίκτυο Σελ. 77
2. Αξίωση χρήσης του δικτύου Σελ. 78
3. Σύμβαση σύνδεσης και σύμβαση χρήσης του δικτύου και νομική φύση αυτών Σελ. 78
4. Δικαιούχος της αξίωσης πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς Σελ. 80
5. Υπόχρεος της αξίωσης πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς Σελ. 81
ΙΙ. Η πρόσβαση στην αγορά Σελ. 81
1. Η οργανωμένη αγορά ως μηχανισμός πρόσβασης στις συναλλαγές Σελ. 81
2. Αναγκαστική σύμβαση και θεωρία των essential facilities Σελ. 82
IΙΙ. Συμπέρασμα: Δίκαιο των συμβάσεων και δίκαιο ανταγωνισμού Σελ. 85
Β. Δογματική ένταξη της σχέσης Διαχειριστή αγοράς – συναλλασσομένων Σελ. 86
Ι. Ο Διαχειριστής της οργανωμένης αγοράς Σελ. 86
ΙΙ. Φύση και αντικείμενο της σύμβασης πρόσβασης στην αγορά Σελ. 87
ΙΙΙ. Συμπέρασμα Σελ. 91
ΙV. Ειδικά η διαχείριση των πληρωμών ως αντικείμενο της σύμβασης πρόσβασης Σελ. 92
Γ. Η εναλλακτική κατασκευή Σελ. 94
Ι. Οι ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ ως αγοραστές και πωλητές ηλεκτρικής ενέργειας Σελ. 95
1. Η διχοτόμηση της αγοράς σε χονδρική και λιανική αγορά Σελ. 95
2. Η απαγόρευση ειδικά στον ΑΔΜΗΕ της διάθεσης (πώλησης) ηλεκτρικής ενέργειας Σελ. 96
3. Έλλειψη αντιπαροχής Σελ. 97
ΙΙ. Οι ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ ως κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι Σελ. 97
1. Βασικές έννοιες της οργανωμένης αγοράς Σελ. 98
α. Η ύπαρξη ενδιάμεσων φορέων - Ο διαχειριστής των αγορών Σελ. 98
β. Βασική δομή σύναψης συμβατικών σχέσεων στην οργανωμένη αγορά Σελ. 99
γ. Mandatory pool και έννοια αναγκαστικής σύμβασης Σελ. 100
δ. Η νομική έννοια της αναγκαστικής σύμβασης Σελ. 102
2. Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος και οργανωμένη αγορά Σελ. 103
α. Ο ρόλος του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου στην οργανωμένη αγορά Σελ. 104
β. Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος και ασφάλεια των συναλλαγών Σελ. 106
γ. Η ευθύνη του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ως ευθύνη del credere Σελ. 107
δ. Πρώτο συμπέρασμα Σελ. 107
3. Οι κεντρικές έννοιες του ν. 4001/2011 - Η εκκαθάριση
και διευθέτηση χρηματικών συναλλαγών Σελ. 108
α. Εκκαθάριση ενέργειας και εκκαθάριση συναλλαγών Σελ. 108
β. Η έννοια της εκκαθάρισης συναλλαγών Σελ. 109
γ. Η έννοια της διευθέτησης των χρηματικών συναλλαγών Σελ. 110
δ. Ειδικά τα άρθρα 94 παρ. 2 ιζ (αα) και 118 παρ. 2 ι (ββ) ν. 4001/2011 Σελ. 111
4. Τιμολόγηση Σελ. 112
5. Το πλαίσιο των κωδίκων - Τα άρθρα 61 και 163 των Κωδίκων
ως ρητά όρια της ευθύνης των Διαχειριστών Σελ. 112
6. Συμπέρασμα Σελ. 114
§ 5. Η διαχείριση και λειτουργία της αγοράς
Α. Ευθύνη του διαχειριστή της αγοράς Σελ. 115
Β. Τυπολογία ευθυνών (η οφειλόμενη παροχή) Σελ. 116
Γ. Διαχείριση της ηλεκτρονικής αγοράς Σελ. 116
Δ. Διαχείριση της συμβατικής διαδικασίας ειδικότερα Σελ. 118
Ι. Ανώμαλη εξέλιξη της παροχής Σελ. 119
1. Πρόσβαση Σελ. 119
2. Διαχείριση της συμβατικής διαδικασίας εν στενή εννοία Σελ. 121
α. Καταλογισμός «μέσα στο μαύρο κουτί» Σελ. 123
β. Αλγόριθμοι και αυτοματοποίηση της επικοινωνίας των αντισυμβαλλόμενων Σελ. 125
αα. Έννοια Σελ. 125
ββ. Στοιχεία Σελ. 125
γγ. Αυτοματοποίηση και καταλογισμός Σελ. 127
γ. Δογματική του καταλογισμού στην κατάσταση του ακαθόριστου Σελ. 131
δ. Καταλογισμός μέσω σφαιρών ευθύνης Σελ. 135
αα. Έννοια του κινδύνου Σελ. 135
ββ. Η εμπειρία του συγκριτικού δικαίου Σελ. 136
γγ. Η θεωρία των σφαιρών ευθύνης στο σύστημα του ΑΚ Σελ. 136
δδ. Ιστορική εμπειρία Σελ. 137
εε. Κριτική Σελ. 138
ΙΙ. Νομιμοποιός λόγος ανάληψης του κινδύνου από τον διαχειριστή της πλατφόρμας Σελ. 140
ΙΙΙ. Δομή καταλογισμού: Ο αλγόριθμoς ως βοηθός εκπλήρωσης του διαχειριστή Σελ. 147
IV. Τα όρια της ευθύνης του διαχειριστή Σελ. 151
Ε. Οργανωτικές ευθύνες του διαχειριστή της αγοράς Σελ. 152
Ι. Υποχρεώσεις πληροφόρησης Σελ. 153
ΙΙ. Υποχρεώσεις Εποπτείας και συμβατικές αξιώσεις Σελ. 154
ΙΙΙ. Ευθύνη για συνδρομή κατά την εκπλήρωση της σύμβασης Σελ. 156
§ 6. Η οργανωμένη αγορά ως μηχανισμός σύναψης συμβάσεων
Α. Σύναψη της σύμβασης χωρίς Κεντρικό Αντισυμβαλλόμενο Σελ. 161
Ι. Η spot αγορά ως δημοπρασία του άρθρου 199 ΑΚ Σελ. 161
1. Στοιχεία δημοπρασίας και ratio της 199 ΑΚ Σελ. 161
2. Εφαρμογή της 199 ΑΚ σε περιβάλλον ηλεκτρονικής αγοράς Σελ. 166
α. Ρόλος διοργανωτή Σελ. 166
β. Δημοσιότητα Σελ. 166
γ. Κατακύρωση Σελ. 167
δ. Διαδοχικές προσφορές – αμεσότητα της διαδικασίας Σελ. 173
ε. Συμπέρασμα Σελ. 174
II. Σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 185 επ. ΑΚ Σελ. 174
III. Tυπολογική ανεπάρκεια του κανονιστικού προτύπου των άρθρων 185 επ. ΑΚ Σελ. 177
1. Διασταυρούμενες προσφορές (Cross offers) Σελ. 180
2. Μοντέλο συναίνεσης Σελ. 182
IV. Συμπέρασμα Σελ. 185
§ 7. Σύναψη σύμβασης με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
A. Η κατασκευή της ανανέωσης (novatio) Σελ. 189
B. Σύναψη σύμβασης απευθείας με τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο Σελ. 190
Ι. Σύμβαση μέσω διπλής εκπροσώπησης Σελ. 191
ΙΙ. Σύμβαση μέσω καταλογισμού της δήλωσης βουλήσεως Σελ. 191
ΙΙΙ. Open offer Σελ. 192
IV. Σύμβαση μέσω σιωπηρής δήλωσης βουλήσεως του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου Σελ. 193
V. Σύμβαση μέσω αναγωγής στην σύμβαση-πλαίσιο Σελ. 193
§ 8. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής
Α. Η οργανωμένη αγορά ως μορφή συνεργασίας Σελ. 198
Β. Η νομική διαμόρφωση της δομής συνεργασίας Σελ. 201
Ι. Πολυμερής δικαιοπραξία Σελ. 201
ΙΙ. Σύμβαση δικτύου Σελ. 203
ΙΙΙ. Συνεργατικές συμβάσεις Σελ. 204
Γ. Επιμερισμός κινδύνου Σελ. 206
Δ. Διαχειριστική επιμέλεια στην πολυμερή δικαιοπραξία Σελ. 207
§ 9. Η διαχείριση της σύμβασης στην οργανωμένη αγορά
Α. Clearing – Netting Σελ. 211
Β. Απευθείας netting Σελ. 213
Ι. Διμερώς Σελ. 213
ΙΙ. Πολυμερώς - Πολυμερής συμψηφισμός Σελ. 214
1. Η Skontration Σελ. 214
2. Νομική φύση Σελ. 215
III. Δομή του πολυμερούς συμψηφισμού Σελ. 217
1. Ειδικά το θεμέλιο μίας ενοχικής υποσχετικής σύμβασης Σελ. 217
2. Συμψηφισμός και τελική απαίτηση Σελ. 217
§ 10. Συμπεράσματα
Α. Ρύθμιση και ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 223
Β. Οργανωμένη αγορά και ηλεκτρονική επικοινωνία Σελ. 224
Γ. Η έννοια της σύμβασης στην οργανωμένη αγορά Σελ. 225
Βιβλιογραφία Σελ. 227
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 245
Back to Top