ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ


Σε απόθεμα

Τιμή: 38,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16864
Κιούπης Δ.

Αντικείμενο του βιβλίου «Δικαστική Ψυχολογία και Ψυχιατρική» είναι η δικαστική ψυχιατρική και η δικαστική ψυχολογία. Πρόκειται για ειδικότερους κλάδους των δύο επιστημών (ψυχιατρική και ψυχολογία αντιστοίχως) που διακρίνονται για τη στενή σύνδεσή τους με τα δικαστήρια και το δικαιικό σύστημα. Η δεύτερη έκδοση κρίθηκε αναγκαία τόσο εξαιτίας των σημαντικών αλλαγών που επέφερε ο Ν 4509/2017 στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εισάγοντας και μία δέσμη διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας (άρθρα 69 και 70Α ΠΚ), όσο και εξαιτίας της συγγραφής ενός πρόσθετου κεφαλαίου με θέμα την ακούσια νοσηλεία του ψυχικά ασθενούς,  όπως αυτή ρυθμίζεται με το Ν 2071/1992 (ο αποκαλούμενος ακούσιος εγκλεισμός).

Η δομή του βιβλίου αναπτύσσεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος με τίτλο «Δικαστική Ψυχιατρική» εξετάζονται ζητήματα αναφορικά με την αξιόποινη πράξη, την ενοχή του δράστη, την ελευθερία της βούλησης, τη νομοθετική ρύθμιση, την ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό (36 ΠΚ), τη μερική ανικανότητα και τη μερικώς ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό και τις έννομες συνέπειες αυτών, όπως και την προαναφερόμενη ακούσια νοσηλεία του ψυχικά ασθενούς. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με παράθεση πρακτικών εφαρμογών (π.χ. εξάρτηση από τα παίγνια, κλεπτομανία, πυρομανία ανικανότητα για καταλογισμό κ.ά.).

Στο δεύτερο μέρος με τίτλο «Δικαστική Ψυχολογία» παρουσιάζονται ζητήματα αναφορικά με το μεθοδολογικό πρόβλημα (έλλειψη ενιαίας θεωρίας), τα ειδικά θέματα του κλινικού ψυχολόγου (σύγκρουση ρόλων), τα τεστ και τις δοκιμασίες, την απολογία του κατηγορουμένου, την κατάθεση του μάρτυρα και την ψυχολογία του δικαστή.

Στο τρίτο μέρος με τίτλο «Ο πραγματογνώμων (δικαστικός ψυχίατρος - δικαστικός ψυχολόγος) στην ποινική δίκη» αναλύονται θέματα αναφορικά με τις ρυθμίσεις των άρθρων 183-208 ΚΠΔ, την επικοινωνία με το δικαστήριο, την αρμοδιότητα του δικαστή να διορίζει τον κατάλληλο πραγματογνώμονα, την ενημέρωση του πραγματογνώμονα από τον δικαστή, το πεδίο λειτουργίας του πραγματογνώμονα, την ειδική περίπτωση της πραγματογνωμοσύνης επί ανθρώπων και ειδικότερα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης (άρθρα 199, 200 ΚΠΔ), τις δυσχέρειες στο έργο του πραγματογνώμονα, τις ιδιαιτερότητες της ψυχολογικής πραγματογνωμοσύνης, τον τεχνικό σύμβουλο και, τέλος, την κατανομή αρμοδιοτήτων ψυχιάτρου - δικαστή. Το τρίτο μέρος ολοκληρώνεται επίσης με παράθεση πρακτικών εφαρμογών, ενώ το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

Πρόλογος Σελ. IX
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. XI
Συντομογραφίες Σελ. XVII
Γενική Εισαγωγή Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ Α Δικαστική ψυχιατρική
1. H αξιόποινη πράξη Σελ. 9
2. Το βασικό ερώτημα: Πότε ο δράστης είναι ένοχος; Πότε φταίει; Σελ. 19
3. Ελευθερία της βούλησης ή ετεροκαθορισμός Σελ. 21
4. Η νομοθετική ρύθμιση Σελ. 31
5. Η ειδικότερη διαμόρφωση των κριτηρίων στο πλαίσιο της μικτής μεθόδου Σελ. 35
6. Το πρώτο επίπεδο της μικτής μεθόδου Σελ. 37
6.1 Η νοσηρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών Σελ. 37
6.2 Η διατάραξη της συνείδησης Σελ. 48
7. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός του πρώτου επιπέδου κρίσης σχετικά με την ανικανότητα για καταλογισμό Σελ. 53
8. Το δεύτερο επίπεδο Σελ. 54
9. Η ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό (36 ΠΚ) Σελ. 58
10. Μερική ανικανότητα, μερικώς ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό Σελ. 61
11. Οι έννομες συνέπειες Σελ. 63
11.1 Ανικανότητα προς καταλογισμό Σελ. 63
11.2 Ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό Σελ. 69
12. Η περίπτωση της υπαίτιας διατάραξης συνείδησης Σελ. 71
13. Η ρύθμιση του άρθρου 36 παρ. 2 ΠΚ Σελ. 75
14. Το άρθρο 193 ΠΚ Σελ. 78
15. Η ακούσια νοσηλεία του ψυχικά ασθενούς Σελ. 80
Πρακτικές ασκήσεις
1. Ανικανότητα για καταλογισμό Σελ. 86
2. Εξάρτηση από τα παίγνια Σελ. 88
3. Κλεπτομανία Σελ. 90
4. Πυρομανία Σελ. 92
5. Ελαττωμένος καταλογισμός, μέθη Σελ. 93
6. Αμφισβήτηση για την ύπαρξη ελαττωμένου καταλογισμού Σελ. 95
7. Ανικανότητα για καταλογισμό Σελ. 99
ΜΕΡΟΣ Β Δικαστική ψυχολογία
1. Εισαγωγικά Σελ. 105
2. Το μεθοδολογικό πρόβλημα (έλλειψη ενιαίας θεωρίας) Σελ. 108
3. Ειδικά θέματα κλινικού ψυχολόγου - Σύγκρουση ρόλων Σελ. 111
4. Τεστ και δοκιμασίες, παρατήρηση, συνέντευξη Σελ. 113
5. Απολογία κατηγορουμένου Σελ. 120
6. Η κατάθεση του μάρτυρα Σελ. 123
6.1 Η αντίληψη του μάρτυρα Σελ. 125
6.2 Η μνήμη του μάρτυρα Σελ. 129
6.3 Το τρίτο στάδιο: η κατάθεση Σελ. 135
6.4 Μια ιδιαίτερη περίπτωση: η αναγνώριση του δράστη Σελ. 139
7. Η ψυχολογία του δικαστή Σελ. 147
Πρακτικές ασκήσεις
1. Υποβλητικές ερωτήσεις Σελ. 149
2. Σύνθετες ερωτήσεις Σελ. 152
3. Διάχυση της ευθύνης - Ο αμέτοχος τρίτος Σελ. 154
4. Η τάση για υπακοή στην εξουσία Σελ. 156
5. Εσφαλμένη αναγνώριση και ψευδής ομολογία Σελ. 159
6. Τι αντιλαμβανόμαστε; Μπροστά στο απρόβλεπτο Σελ. 162
ΜΕΡΟΣ Γ Ο πραγματογνώμων (δικαστικός ψυχίατρος - δικαστικός ψυχολόγος) στην ποινική δίκη
1. Γενικά Σελ. 167
2. Οι ρυθμίσεις του ΚΠΔ (183-203) Σελ. 169
3. Η επικοινωνία με το δικαστήριο (διαφορετική γλώσσα, διαφορετικοί ρόλοι) Σελ. 172
4. Η αρμοδιότητα του δικαστή να διορίζει τον κατάλληλο πραγματογνώμονα, οι δυσκολίες διάκρισης σε ορισμένες περιπτώσεις Σελ. 174
5. Η ενημέρωση του πραγματογνώμονα από τον δικαστή Σελ. 177
6. Το πεδίο λειτουργίας του πραγματογνώμονα: γενικές γνώσεις - εφαρμογή σε συγκεκριμένη περίπτωση - γνώσεις που απέκτησε ο ίδιος κατά την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης Σελ. 179
7. Η ειδική περίπτωση της πραγματογνωμοσύνης επί ανθρώπων και ειδικότερα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης (199, 200) Σελ. 180
8. Δυσχέρειες στο έργο του πραγματογνώμονα Σελ. 183
9. Η ψυχιατρική εξέταση Σελ. 185
10. Οι ιδιαιτερότητες της ψυχολογικής πραγματογνωμοσύνης Σελ. 189
11. Τεχνικός σύμβουλος Σελ. 192
12. Κατανομή αρμοδιοτήτων ψυχιάτρου - δικαστή - Ο τελικός ρόλος του δικαστή Σελ. 193
Πρακτικές ασκήσεις
1. Το δικαστήριο δεν αποδέχεται το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης Σελ. 196
2. Γνωστοποίηση πραγματογνώμονα Σελ. 198
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Σελ. 201
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 207
Back to Top