Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.15€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 39,00 € Ειδική Τιμή 33,15 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18515
Μαματσοπούλου N.
Πανταζόπουλος Σ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ορφανίδης Γ.

Το έργο πραγματεύεται τη διασύνδεση μεταξύ δύο θεμελιωδών αρχών του δικαίου της διαιτησίας, της αρχής της αυτοτέλειας της συμφωνίας διαιτησίας αφενός και της αρχής της competence/competence αφετέρου και επιχειρεί να καταδείξει ότι η παράλληλη ενασχόληση δικαστή και διαιτητή κατά το στάδιο πριν την έκδοση της διαιτητικής απόφασης με το ζήτημα του κύρους της διαιτητικής ρήτρας πυροδοτεί τον κίνδυνο παράλληλων δικών σε δύο διαφορετικές δικαιοδοτικές τάξεις, για την αποφυγή του οποίου διατυπώνονται ορισμένες de lege ferenda προτάσεις. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο στον μελετητή όσο και στον εφαρμοστή του δικαίου διεθνούς διαιτησίας, παρέχοντας παράλληλα συγκριτικές αναφορές στο δικονομικό σύστημα αλλοδαπών εννόμων τάξεων.

Πρόλογος Σελ. VII
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XV
I. Εισαγωγή Σελ. 1
II. Η αρχή της αυτοτέλειας της συμφωνίας διαιτησίας Σελ. 5
1. Δικαιοσυγκριτική προσέγγιση Σελ. 5
α. Γαλλία Σελ. 5
β. ΗΠΑ Σελ. 14
γ. Αγγλία Σελ. 20
δ. Κριτικές επισημάνσεις Σελ. 28
2. Ιστορικοσυγκριτική προσέγγιση Σελ. 31
α. Η ΟλΑΠ 4/1989 Σελ. 33
β. Η προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ και η απόφαση Στραν και Στρατής Ανδρεάδης κ. Ελλάδος Σελ. 35
γ. Η νομοθετική ρύθμιση της αρχής της αυτοτέλειας Σελ. 37
3. Εκφάνσεις της αρχής της αυτοτέλειας Σελ. 39
α. Η συμφωνία διαιτησίας μπορεί να διέπεται από διαφορετικό δίκαιο σε σχέση με την ουσιαστική σύμβαση Σελ. 39
β. Το ανεπηρέαστο της συμφωνίας διαιτησίας από τα ελαττώματα της ουσιαστικής σύμβασης Σελ. 41
4. Αποκλίσεις από την αρχή της αυτοτέλειας Σελ. 46
α. Η περίπτωση κοινού λόγου ακυρότητας ή ακυρωσίας Σελ. 46
β. Η περίπτωση του ανυποστάτου της κύριας σύμβασης Σελ. 47
5. Η περίπτωση της διαφθοράς Σελ. 49
α. Η νομοθετική ρύθμιση του φαινομένου της διαφθοράς στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 49
β. Η κρατούσα θέση στο διεθνές πεδίο Σελ. 51
γ. Οι παρ’ ημίν υποστηριχθείσες απόψεις Σελ. 56
Περιεχόμενα
δ. Κριτικές επισημάνσεις Σελ. 58
ΙII. Η αρχή της competence/competence Σελ. 63
1. Εισαγωγή Σελ. 63
2. Δικαιοσυγκριτική προσέγγιση Σελ. 66
α. Γαλλία Σελ. 66
i. Οι θέσεις της θεωρίας Σελ. 66
ii. Οι διακυμάνσεις της νομολογίας Σελ. 69
iii. Η εισαγωγή ρητής διάταξης Σελ. 70
a. Η αρνητική έκφανση της αρχής της competence/competence Σελ. 70
b. Η θετική έκφανση της αρχής της competence/competence Σελ. 75
β. Αγγλία Σελ. 76
i. Η αρχή της competence/competence και η προβολή ενστάσεων κατά της δικαιοδοσίας των διαιτητών Σελ. 77
ii. Διεύρυνση των δυνατοτήτων παρέμβασης του κρατικού δικαστή: Η διάταξη του άρθρ. 32 ΑΑ/1996 Σελ. 81
iii. Άσκηση αγωγής σε πολιτειακό δικαστήριο παρά την ύπαρξη συμφωνίας διαιτησίας Σελ. 83
γ. Ελβετία Σελ. 87
δ. Κριτικές επισημάνσεις Σελ. 91
3. Ιστορικοσυγκριτική προσέγγιση Σελ. 95
4. Έννοια του χρησιμοποιούμενου όρου· η υπό ευρεία έννοια δικαιοδοσία Σελ. 96
5. Αντικείμενο της εξουσίας κρίσης των διαιτητών Σελ. 97
6. Ο ενδοτικός ή μη χαρακτήρας της διάταξης του άρθρ. 887 §2 ΚΠολΔ Σελ. 99
7. Αυτεπάγγελτη και κατ’ένσταση εξέταση της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου Σελ. 101
α. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ Σελ. 101
β. Η ρύθμιση του ν. 2735/1999 Σελ. 103
i. Αυτεπάγγελτος και κατ’ένσταση έλεγχος της δικαιοδοσίας Σελ. 103
ii. Ενστάσεις κατά της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου Σελ. 105
iii. Αποκλεισμός της μεταγενέστερης προβολής των ενστάσεων κατά της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου Σελ. 107
iv. Η κατ’άρθρ. 16 §3 ν. 2735/1999 απόφαση των διαιτητών ως προς τη δικαιοδοσία τους Σελ. 109
8. Το ζήτημα της δεσμευτικότητας της απόφασης των διαιτητών ως προς τη δικαιοδοσία τους Σελ. 112
α. Το ζήτημα υπό την ισχύ της ΠολΔ/1834 και κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύνταξη του ΚΠολΔ Σελ. 113
i. Περί της έκτασης του δεδικασμένου της διαιτητικής απόφασης Σελ. 113
ii. Περί της δέσμευσης του πολιτειακού δικαστηρίου από την απόφαση των διαιτητών Σελ. 114
β. Η κρατούσα θέση υπό την ισχύ του ΚΠολΔ Σελ. 114
i. Περί της έκτασης του δεδικασμένου της διαιτητικής απόφασης Σελ. 114
ii. Περί της δέσμευσης του πολιτειακού δικαστηρίου από την απόφαση των διαιτητών Σελ. 116
a. Η κρατούσα γνώμη Σελ. 116
b. Μία αποκλίνουσα γνώμη Σελ. 118
9. Η δυνατότητα άσκησης της αγωγής ακύρωσης κατά της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου με την οποία αρνήθηκε την ύπαρξη δικαιοδοσίας του Σελ. 120
10. Δέσμευση ελληνικού πολιτειακού δικαστηρίου που εκδικάζει αίτηση exequatur από αλλοδαπή διαιτητική απόφαση που δέχτηκε την ύπαρξη διαιτητικής δικαιοδοσίας Σελ. 122
IV. Έλεγχος της συμφωνίας διαιτησίας από το πολιτειακό δικαστήριο Σελ. 125
1. Η προβολή της κατ’ άρθρ. 264 ΚΠολΔ δικονομικής ένστασης Σελ. 125
α. Ιστορικοσυγκριτική προσέγγιση Σελ. 127
i. ΠολΔ/1834 Σελ. 127
ii. Οι προεργασίες για τη θέση σε ισχύ του ΚΠολΔ Σελ. 128
a. Η θέση του Εισηγητή στη Συντακτική Επιτροπή Σελ. 128
b. Οι συζητήσεις στη Συντακτική και Αναθεωρητική Επιτροπή Σελ. 129
c. Οι μέχρι το ν. 4335/2015 νομοθετικές μεταβολές Σελ. 130
β. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 134
γ. Παρεμπίπτων έλεγχος του πολιτειακού δικαστηρίου Σελ. 136
δ. Η παραπεμπτική απόφαση Σελ. 140
2. Η δυνατότητα άσκησης αναγνωριστικής της ακυρότητας ή του ανυποστάτου της συμφωνίας διαιτησίας αγωγή Σελ. 144
α. Οι υποστηριχθείσες θέσεις Σελ. 145
β. Ιδίως ως προς το χρόνο μετά την έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας Σελ. 147
i. Οι αρχικές θέσεις της νομολογίας Σελ. 147
ii. Ο αντίλογος εκ μέρους της θεωρίας Σελ. 149
iii. Επανατοποθέτηση του όλου ζητήματος· Η ΕφΑθ 3057/1993 Σελ. 151
3. Η δυνατότητα ελέγχου της συμφωνίας διαιτησίας στις περιπτώσεις παροχής συνδρομής στη διαιτησία από το πολιτειακό δικαστήριο Σελ. 153
V. Ζητήματα παράλληλων δικών Σελ. 155
1. Εισαγωγή Σελ. 155
α. Η γέννηση του προβλήματος Σελ. 155
β. Η καταλληλότητα της εκκρεμοδικίας ως μηχανισμού αποτροπής των παράλληλων δικών Σελ. 156
2. Η αντιμετώπιση του προβλήματος σε επίπεδο διεθνούς νομολογίας Σελ. 157
α. Η απόφαση Compania Minera Condesa and Compania de Minas Buenaventura v BRGM-Peru SAS Σελ. 158
i. Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης Σελ. 158
ii. Το σκεπτικό του ελβετικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου Σελ. 159
iii. Η ασκηθείσα κριτική εκ μέρους της θεωρίας Σελ. 160
β. Η απόφαση Fomento de Construcciones y Contratas SA v. Colon Container Terminal SA Σελ. 162
i. Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης Σελ. 162
ii. Το σκεπτικό του ελβετικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου Σελ. 163
iii. Η ασκηθείσα κριτική εκ μέρους της θεωρίας Σελ. 163
3. Η αντιμετώπιση του φαινομένου των παράλληλων δικών σε νομοθετικό επίπεδο Σελ. 165
4. Η αντιμετώπιση του φαινομένου των παράλληλων δικών σε επίπεδο θετέου δικαίου Σελ. 169
α. Το διαιτητικό δικαστήριο επιλαμβάνεται πρώτο της διαφοράς Σελ. 169
β. Το πολιτειακό δικαστήριο επιλαμβάνεται πρώτο της διαφοράς Σελ. 170
i. Το πολιτειακό δικαστήριο βρίσκεται στο ίδιο κράτος με εκείνο της έδρας της διαιτησίας Σελ. 170
ii. Το πολιτειακό δικαστήριο βρίσκεται σε τρίτο κράτος, εκτός της έδρας της διαιτησίας Σελ. 171
VI. Επίλογος Σελ. 175
Βιβλιογραφία Σελ. 179
Πίνακας νομολογίας
Ελλάδα Σελ. 195
Γαλλία Σελ. 199
Ελβετία Σελ. 203
Η.Π.Α. Σελ. 203
Αγγλία Σελ. 205
ΕΔΔΑ Σελ. 208
ΔΕΕ Σελ. 208
Ευρετήριο Σελ. 209
Back to Top