ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
Αναθεωρημένη Συμφωνία ΠΟΕ περί Δημοσίων Προμηθειών

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15912
Αλεξοπούλου Μ.
Φλογαΐτης Σ., Φορτσάκης Θ.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Φορτσάκης Θ.

Το παρόν πόνημα «Δημόσιες Συμβάσεις - Ενωσιακό Δίκαιο και Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου» αποτελεί επικαιροποιημένη μορφή της διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως, η οποία, μεταξύ όλων των θεματικών που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, εστιάζει στο ειδικότερο ζήτημα μείζονος σημασίας του προσδιορισμού του πεδίου εφαρμογής του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων. Το Κράτος, προκειμένου να εκσυγχρονισθεί και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης των άλλοτε κρατικών μονοπωλίων και της εν γένει απορρύθμισης, υιοθετεί σταδιακά ένα νέο πρότυπο οργάνωσης της Διοίκησης, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκε και ο θεσμός της αναθέτουσας αρχής. Εργαλείο για τον προσδιορισμό της έννοιας της αναθέτουσας αρχής, πέραν του νομοθετικού πλαισίου των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Συμφωνία για τις Δημόσιες Προμήθειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Με τη Συμφωνία αυτή, η οποία ρυθμίζει συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και κατασκευής έργων, διευρύνεται η έννοια της αναθέτουσας αρχής σε σχέση με την αντίστοιχη των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, στις Οδηγίες κυρίαρχο κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας αναθέτουσας αρχής είναι η άσκηση από το κράτος, άμεσα ή έμμεσα, ενός επαρκούς βαθμού ελέγχου στη διοίκηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου από το οποίο ελλοχεύει ο κίνδυνος επηρεασμού της λήψης αποφάσεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συνακόλουθα ο κίνδυνος εθνικής προτίμησης ή γενικότερα επιλογής του αντισυμβαλλομένου με μη οικονομικά κριτήρια. Το κριτήριο αυτό τεκμαίρεται όταν το κράτος διορίζει μέλη της διοίκησης του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ή το χρηματοδοτεί. Η Συμφωνία για τις Δημόσιες Προμήθειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου αναγνωρίζει ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της έννοιας της αναθέτουσας αρχής και την έννομη σχέση της αντιπροσώπευσης, ώστε αναθέτουσα αρχή είναι και το πρόσωπο το οποίο εκδίδει κανονισμούς και δημοσιεύει προκηρύξεις διαγωνισμών οι οποίες δεν είναι δικές του και δεν εκδίδονται για δικό του λογαριασμό ή συνάπτει τη δημόσια σύμβαση για λογαριασμό του εντέλλοντος προσώπου. Γεννάται συναφώς το ερώτημα εάν οι διατάξεις της εν λόγω Συμφωνίας αποτελούν βάση για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η ανά χείρας μονογραφία αυτό παρουσιάζει με πληρότητα, την ευρύτερη προβληματική του προσδιορισμού της έννοιας της αναθέτουσας αρχής στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκριτικές προεκτάσεις σε αντίστοιχους θεσμούς εθνικών δικαίων του ευρωπαϊκού χώρου. Εξαιρετικά πρωτότυπες είναι οι κατηγοριοποιήσεις που γίνονται και οι λύσεις που προτείνονται αναφορικά με την επίδραση που ασκεί η Συμφωνία για τις Δημόσιες Προμήθειες στις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βιβλίο εντάσσεται στα ειδικά θέματα του διοικητικού δικαίου που αναδεικνύουν όμως και τα σύγχρονα ζητήματα δημοσίου δικαίου γενικότερα και είναι χρήσιμο τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στη δικαστηριακή και εν γένει εφαρμοστική του δημοσίου δικαίου διαδικασία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 9
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Σελ. 17
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
I. Η πολυεπίπεδη έννοια της αναθέτουσας αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 19
Α. Οι κοινοτικές οδηγίες Σελ. 19
1. Το θετικό δίκαιο Σελ. 19
2. Οι κρίσιμες διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών και τα ερμηνευτικά ζητήματα Σελ. 22
Β. Η Συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου περί Δημοσίων Προμηθειών Σελ. 23
1. Οι κρίσιμες διατάξεις Σελ. 23
2. Οι αναφορές των κοινοτικών οδηγιών στη Σ.Δ.Π. Σελ. 24
II. Σκοπός της παρούσας μελέτης Σελ. 25
III. Μεθοδολογία Σελ. 28
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η έννοια της αναθέτουσας αρχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Οι διατάξεις των οδηγιών 2004/17/Ε.Κ. και 2004/18/Ε.Κ.
Ι. Η έννοια του «οργανισμού δημοσίου δικαίου» και της «δημόσιας επιχείρησης» Σελ. 29
Α. Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των εννοιών Σελ. 29
α. Η αλληλεξάρτηση των κριτηρίων Σελ. 30
β. Διοικητική εξάρτηση του νομικού προσώπου και δημόσια χρηματοδότηση Σελ. 33
βα. Γενικά Σελ. 33
ββ. Επιχείρημα από το άρθρο 86 παρ. 2 της Συνθ.Ε.Κ. Σελ. 35
γ. Συμπέρασμα Σελ. 38
Β. Επιχείρημα από τη νομολογία για τις “in-house” αναθέσεις Σελ. 39
α. Η απόφαση Teckal Σελ. 40
β. Τα κριτήρια της “in-house” ανάθεσης Σελ. 41
βα. Η στενή συνεργασία Σελ. 41
ββ. Το τεκμήριο ελέγχου Σελ. 44
βγ. Το χρονικό σημείο συνδρομής των κριτηρίων Σελ. 45
γ. Συμπέρασμα Σελ. 45
ΙΙ. Η θέσπιση των οδηγιών 2014/25/Ε.Ε., 2014/24/Ε.Ε. και 2014/23/Ε.Ε. Σελ. 46
Α. Οι οδηγίες 2014/25/Ε.Ε. και 2014/24/Ε.Ε. Σελ. 48
α. Οι Προτάσεις των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 48
β. Οι διατάξεις των οδηγιών 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε. Σελ. 50
βα. Η γραμματική ερμηνεία Σελ. 50
ββ. Η τελεολογική ερμηνεία Σελ. 52
(i) Ο κανόνας Σελ. 52
(ii) Η εξαίρεση Σελ. 54
γ. Συμπέρασμα Σελ. 56
Β. Η Οδηγία 2014/23/Ε.Ε. Σελ. 56
α. Η Πρόταση της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης Σελ. 56
β. Οι διατάξεις της οδηγίας 2014/23/Ε.Ε. Σελ. 57
βα. Η γραμματική ερμηνεία Σελ. 57
ββ. Τα είδη των παραχωρήσεων Σελ. 59
γ. Συμπέρασμα Σελ. 60
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ Σελ. 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Το κυρίαρχο κριτήριο για τον προσδιορισμό της έννοιας της αναθέτουσας αρχής
Ι. Παραδείγματα εργασίας Σελ. 63
Α. Η έννοια του μονοπωλίου Σελ. 63
α. Η απόφαση του Δ.Ε.Ε. για τον Ο.Π.Α.Π. Σελ. 63
αα. Τα πραγματικά περιστατικά Σελ. 63
αβ. Η κρίση του Δ.Ε.Ε. Σελ. 65
αγ. Οι Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 20/2004, 122 και 121/2003 Σελ. 66
β. Η αγορά των υπηρεσιών Σελ. 66
βα. Προσδιορισμός Σελ. 66
ββ. Η εντολή Σελ. 67
γ. Συμπέρασμα Σελ. 73
Β. Η σχέση εντολής στις έννομες τάξεις της Ελλάδας και της Γαλλίας Σελ. 74
α. Στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 74
β. Στη γαλλική έννομη τάξη Σελ. 76
γ. Συμπέρασμα Σελ. 82
II. Η Σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις Δημόσιες Προμήθειες Σελ. 83
Α. Η γραμματική ερμηνεία Σελ. 83
Β. Η τελεολογική ερμηνεία Σελ. 85
α. Η διεύρυνση του οργανικού κριτηρίου Σελ. 85
β. Τα κριτήρια της σχέσης εντολής Σελ. 87
γ. Κριτική προσέγγιση Σελ. 88
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ Σελ. 91
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Σελ. 92
MΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η επίδραση της Σ.Δ.Π. στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Η τυπική ισχύς της Σ.Δ.Π. στην έννομη τάξη της Ε.Κ. και της Ε.Ε.
I. Η Απόφαση 94/800/Ε.Κ. Σελ. 94
Α. Η ιεραρχία των κανόνων δικαίου στην έννομη τάξη της Ε.Ε. Σελ. 95
α. Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου του 1947 Σελ. 95
β. Η Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών Σελ. 98
Β. Η σύμφωνη ερμηνεία των οδηγιών της Ε.Κ. προς τη Σ.Δ.Π. Σελ. 105
α. Τα όρια της σύμφωνης ερμηνείας Σελ. 105
β. Η ερμηνεία από τα δικαιοδοτικά όργανα του Π.Ο.Ε. Σελ. 107
βα. Η δέσμευση των δικαιοδοτικών οργάνων της Ε.Κ. Σελ. 108
ββ. Η δέσμευση του εθνικού δικαστή Σελ. 110
γ. Συμπέρασμα Σελ. 114
II. Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ε.Κ. και των κρατών μελών για τη σύναψη της Σ.Δ.Π. Σελ. 115
Α. Το άρθρο 113 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ε.Κ. Σελ. 115
α. Οι δημόσιες συμβάσεις έργων και προμηθειών Σελ. 116
β. Οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών Σελ. 119
βα. Η σχέση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Σελ. 120
ββ. Το νομικό ζήτημα Σελ. 123
γ. Συμπέρασμα Σελ. 129
Β. Οι μικτές συμφωνίες Σελ. 130
α. Η Σ.Δ.Π. Σελ. 130
β. Η θέση των κρατών μελών Σελ. 131
γ. Κριτική προσέγγιση Σελ. 132
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ Σελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Το άμεσο αποτέλεσμα των διατάξεων της Σ.Δ.Π. στην έννομη τάξη της Ε.Ε.
I. Η αρχική νομολογία του Δ.Ε.Κ. για τις συμφωνίες του Π.Ο.Ε. Σελ. 137
Α. Οι ιδιαιτερότητες των Συμφωνιών του Π.Ο.Ε. Σελ. 137
α. Το άμεσο αποτέλεσμα στις εθνικές έννομες τάξεις Σελ. 137
β. Η αρχική νομολογία του Δ.Ε.Κ. Σελ. 138
Β. Κριτική προσέγγιση Σελ. 141
II. Η στροφή της νομολογίας του Δ.Ε.Κ. Σελ. 149
Α. Οι Συμφωνίες του Π.Ο.Ε. αναπτύσσουν ένα «ιδιόμορφο» έμμεσο αποτέλεσμα Σελ. 149
α. Οι αποφάσεις Fediol και Nakajima Σελ. 149
β. Κριτική προσέγγιση Σελ. 154
βα. Γενικά Σελ. 154
ββ. Η νομολογία του Δ.Ε.Κ. Σελ. 155
Β. Η εφαρμογή της νέας νομολογίας Σελ. 159
α. Στις Συμφωνίες του Π.Ο.Ε. Σελ. 159
β. Στη Σ.Δ.Π. Σελ. 160
βα. Με βάση το σκοπό της Σελ. 160
ββ. Με βάση το γράμμα της Σελ. 164
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ Σελ. 166
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Σελ. 168
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 170
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
I. Οι οδηγίες της Ε.Ε.
Α. Οι ισχύουσες οδηγίες
1. ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/Ε.Ε. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης Σελ. 173
2. ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. Σελ. 179
3. ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/Ε.Ε. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/Ε.Κ. Σελ. 182
4. ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/Ε.Κ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας Σελ. 187
Β. Οι οδηγίες του 2004
1. ΟΔΗΓΙΑ 2004/17/Ε.Κ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών Σελ. 189
2. ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/Ε.Κ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Σελ. 191
II. Οι Συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
Α. Η Συμφωνία του Μαρρακές για την ίδρυση του Π.Ο.Ε. Σελ. 193
Β. Η Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο των Υπηρεσιών-Γ.Σ.Ε.Υ. Σελ. 195
Γ. Η Συμφωνία για τις Δημόσιες Προμήθειες – Σ.Δ.Π. Σελ. 199
1. Η Συμφωνία για τις Δημόσιες Προμήθειες του 1994 Σελ. 199
2. Η αναθεωρημένη Συμφωνία για τις Δημόσιες Προμήθειες Σελ. 203
ΒIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 205
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 229
Back to Top